1905

Klik på teksten  hvor det søgte emne står

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

Belysningsvæsen

Brandvæsen

Bygningsvæsen

Byrådet

Embeds- og Bestillingsmænd

Fattigvæsen

Fiskeri og søretslige Forhold

FolketæIling

Forskelligt

Gader, Veje og offentlige Pladser.

Havnevæsen

Indfødsret

Industri, Håndværk, Landbrug.

Jernbaner og Dampfærger

Jorder og Ejendomme

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kirkelige Forhold

Købstadforeningen

Lån

Legater

Musik

Myndighedsbevillinger

 

 

Klik her

Næringsvæsen

Politivæsen

Råd-, Ting- og Arresthuset

Renovationsforhold

Sessions- og Udskrivningsvæsenet

Skatter- og Afgifter

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

C. Pigeskoler

Skovene

Sundhedsvæsen

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Valg og Valgklager

Vandløb

Vandværket og Vandforsyningen

 

 

webtopgrafik