1916

Klik på den ramme hvor det søgte emne står

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

 Arbejdsanvisningskontorerne

Badeanstalter

Belysningsvæsen (Gasværket og
Elektricitetsværket)

 Biblioteket

 Brandvæsen

 Byens Grænse

 Bygningsvæsen

 Byraadet

 Embeds- og Bestillingsmænd

 Enkelovsudvalget

 Fattigvæsenet

 Folketælling

 Forskelligt

 Gader, Veje og offentlige Pladser

 Havnevæsen

 Hjælpekassen

 Indfødsret

jorder og Ejendomme

Klik her

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kirkelige Forhold

Krigssituationen

Købstadforeningen

Lån

Legater

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Plejebørn

Politivæsen

Politivæsen 1916 uden dokumenter

Raad-, Ting- og Arresthuset 1916

Renovationsforhold

Rotternes Udryddelse

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Skatter og Afgifter

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen

Borgerskolen samt Søndermarksskolen og
Uhrskov Skole

Skolevæsen C. Andre Skoler

Skovene

Slagtehuset (det offentlige)

Sundhedsvæsen

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Udstykning

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Valg og Valgklager

Vandværket og Vandforsyningen

Æresoprejsning

webtopgrafik