1918

Klik på den ramme hvor det søgte emne står

Klik her

Musæet

Myndighedsbevillinger

Næringsvæsen

Plejebørn

Politivæsen

Raad-, Ting- og Arresthuset

Renovationsforhold

Rotternes Udryddelse

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Skatter og Afgifter

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Skolevæsen C. Andre Studer.

Skovene

Slagtehuset (det offentlige)

Sundhedsvæsen

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Udstykning

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Valg og Valgklager

Vandløb

Vandværket og Vandforsyningen

Værgerådene

Æresoprejsning

 

Klik her

Alderdomsunderstøttelse

Arbejdsanvisningskontorerne

Arbejdsløshedskasser

Badeanstalter

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Biblioteket

Brandvæsen

Byens Grænser

Bygningsvæsen

Byraadet

Dyrskuet

Embeds- og Bestillingsmænd

Enkelovsudvalget

Fattigvæsenet

Folketælling

Forskelligt

Gader, Veje og offentlige Pladser

Havnevæsen

Hjælpekassen

Indfødsret

Jernbanevæsen

Jorder og Ejendomme

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kirkelige Forhold

Krigssituationen

Købstadforeningen

Lån

Legater

 

webtopgrafik