1908 Forskelligt

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1908

Forskelligt

Anlæg af et Sommeretablissement i Nørreskoven

54

1908-054

 

1908

Forskelligt

Afgivelse af Erklæring over 2 Andragender om Skovrydning henholdsvis på Matr. Nr. 7 m af Uhre og Matr. Nr. 9 b af Hover

95

1908-095

 

1908

Forskelligt

Ophævelse af Lejekontrakten med Købmand Andr. Andersen angående Mørtelfabriken

97

1908-097

 

1908

Forskelligt

Cirkulære fra Akademisk Arkitektforenings Tegnehjælp

99

1908-099

 

1908

Forskelligt

Baron F. Lerches Beskikkelse som Formand for Afløsningen af Jagtretten i Vejle Amt

136

1908-136

 

1908

Forskelligt

Benyttelsen af Skydebanerne i Mølholmsdalen

147

1908-147

 

1908

Forskelligt

Anmodning fra Arkitekt Alrøe om at komme i Betragtning ved Udarbejdelsen af Tegninger og Overslag til kommunale Bygninger

177

1908-177

 

1908

Forskelligt

Regnskab for ”Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere” i Vejle for 1907

178

1908-178

 

1908

Forskelligt

Beretning fra ”Selskabet Børnenes Vel” for 1907

182

1908-182

 

1908

Forskelligt

Nedsættelse i Lejeafgiften for Skræder Jensens Lejlighed i Receptionsanstalten

184

1908-184

 

1908

Forskelligt

Cirkulære fra ”Statistisk Privatbureau” om Assistance ved Udførelsen af statistiske Undersøgelser

185

1908-185

 

1908

Forskelligt

Flytning af Murermester Johan Poulsens Stakit i Brogade

209

1908-209

 

1908

Forskelligt

Cirkulære angående Indsendelsen af Andragender om Jordlodder til Landarbejdere

221

1908-221

 

1908

Forskelligt

Afholdelse af Udgifterne til Musik på Børnehjælpsdagen

224

1908-224

 

1908

Forskelligt

Andragende fra Sagfører Ohrt om Fritagelse for Hvervet som Formand for Hegnsynsmændene

243

1908-243

 

1908

Forskelligt

Anvisning af en Plads til Hockeyspil

245

1908-245

 

1908

Forskelligt

Anmodning om Deltagelse i Udstillingen ”fra gamle Hjem”

246

1908-246

 

1908

Forskelligt

Udarbejdelse af en Kloakplan

251

1908-251

 

1908

Forskelligt

Andragende fra Bødker Th. Therkildsen om Godtgørelse for Købet af en hul Bøgekævle

252

1908-252

 

1908

Forskelligt

Ydelse af en Præmie til Sejlklubben ”Neptun”s Kapsejlads

269

1908-269

 

1908

Forskelligt

Cirkulære angående Tilvejebringelse af Oplysninger om skolesøgende Børns erhvervsmæssige Arbejde

292

1908-292

 

1908

Forskelligt

Tilslutning til en Forening af kommunale Gas-, Vand- og Elektricitetsværker

318

1908-318

 

1908

Forskelligt

Fastsættelsen af Normalbidraget i Henhold til L. Nr. 130 og 131 af 27. Maj 1908

325

1908-325

 

1908

Forskelligt

Generalforsamling i A/S Sønder Omme Plantage

341

1908-341

 

1908

Forskelligt

Spørgsmål om Anskaffelse af Værket ”Danmarks Købstæder”

342

1908-342

 

1908

Forskelligt

Forslag til Oplandet for den påtænkte Kloakplan og til Bebyggelsen af Engene

398

1908-398

 

1908 Forskelligt uden dokumenter

1908

Forskelligt

Afgivelse af Erklæring over 2 Andragender om Skovrydning henholdsvis på Matr. Nr. 7 m af Uhre og Matr. Nr. 9 b af Hover

 

 

 

1908

Forskelligt

Tilvejebringelse af en Vedtægt for Børns og unge Menneskers Arbejde i visse nærmere bestemte Arter af Erhvervsvirksomhed

 

 

 

1908

Forskelligt

Udstykningsplan for Byggeselskabet ”Teglborg”s Jorder ved Koldingvejen

 

 

 

1908

Forskelligt

Spørgsmål om Indlemmelse af Landdistriktet i Købstaden

 

 

 

1908

Forskelligt

Andragende fra Vejle Idrætsforening om Tilladelse til at opføre et Klubhus på Sportspladsen

 

 

 

1908

Forskelligt

Indlemmelse af Matr. Nr. 7f og 12 ae af Uhre By, Hover Sogn

 

 

 

1908

Forskelligt

Deltagelse i Landsudstillingen i Aarhus 1909

 

 

 

1908

Forskelligt

Indlemmelsen af en Del af Hornstrup Sogn

 

 

 

1908

Forskelligt

Indlemmelsen af en Del af Hover Sogn

 

 

 

1908

Forskelligt

Erstatning til Malermester Edv. Pedersen for Tab, forvoldt ved en Oversvømmelse

 

 

 

1908

Forskelligt

Opfordring til Indmeldelse i ”Danmarks Fiskehandler- og Havfiskeriorening”

 

 

 

1908

Forskelligt

Bekendtgørelse om en Omordning af Markederne

 

 

 

1908

Forskelligt

Refusion af Slagtehusinspektørens Udgifter ved at spise ude i Byen under hans Hustrus Sygdom

 

 

 

1908

Forskelligt

Forandring i Reglementet for Droskekørselen

 

 

 

1908

Forskelligt

Afgivelse af Erklæring med Hensyn til Meterlovens Gennemførelse ved Opmåling af Landevejene

 

 

 

1908

Forskelligt

Henstilling fra Fugleværnsforeningen ”Svalen” om fremtidig Valg af Træer og Buske, der om vinteren kan afgive Føde for Fuglene

 

 

 

1908

Forskelligt

Spørgsmål om Regulering og Planering af Sportspladsen

 

 

 

1908

Forskelligt

Cirkulære ang. Tidspunktet for Lukning om Aftenen af Butiker og Lagere

 

 

 

1908

Forskelligt

Opstilling af Grænsesten på de Steder, hvor Hovedlandevejen passerer Bygrænsen

 

 

 

1908

Forskelligt

Andragende fra Beboerne på Sophiesmindes Grunde om Fritagelse for Betaling af Hundeafgift

 

 

 

1908

Forskelligt

Cirkulære ang. nye Vandafledningsanlæg i Købstæderne

 

 

 

1908

Forskelligt

Henstilling om, at samtlige Manufakturhandlende stilles lige ved Vareleverancer til de kommunale Institutioner

 

 

 

1908

Forskelligt

Tilbud om en Annonce i ”Danmarks Rejse- og Turistbog”

 

 

 

1908

Forskelligt

Beskikkelse af Søretsmedlemmer for Tidsrummet 1909-1913

 

 

 

1908

Forskelligt

Udfyldning af Skemaer om Høstens Udfald

 

 

 

1908

Forskelligt

Mag. scient. Birger Hansteds Pjece ”Vore kommunale Valg”

 

 

 

 

 

webtopgrafik