1918 Krigssituationen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murermester Jens Jensen om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

467

1918-467

 

1918

Krigssituationen

Anmodning fra Dansk Arbejdsmandsforbunds Vejle-Afdeling om Iværksættelse af Arbejde for Arbejdsløse

481

1918-481

 

1918

Krigssituationen

Betingelserne for Lejemål af Lejligheder i de med Kommunens Støtte opførte Ejendomme

486

1918-486

 

1918

Krigssituationen

Afholdelse af Udgifterne ved Istandsættelse af den Enkefru Sørensen tilh. Ejendom Gl. Jellingvej 15

487

1918-487

 

1918

Krigssituationen

Sikring af Kartofler til Indbyggernes Forbrug

490

1918-490

 

1918

Krigssituationen

Forandring af Butikkernes Lukketid på Torve­dagen samt Forenings- og Selskabslokalers Lukketid

527

1918-527

 

1918

Krigssituationen

Udsendelse og Indsamling af Spørgeskemaer ang. Boligforhold

532

1918-532

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra 1) Tømrermester P. Kjældgaard, 2) Former C. C. Thomsen og 3) A. Chr. Damsgaard om Kommunens Støtte til Opførelse af Ejendomme

534

1918-534

 

1918

Krigssituationen

Køb af Bøgetræ og Bjergfyr

535

1918-535

 

1918

Krigssituationen

Fortegnelse over Personer, der er tilsagt kommunal Støtte til Opførelse af Lejeboliger

569

1918-569

 

1918

Krigssituationen

Gennemsnitsudbyttet af Høsten at Rodfrugter

576

1918-576

 

1918

Krigssituationen

Indenrigsministeriel Cirkulære vedr. Dyrtidstillæg til tilskadekomne

580

1918-580

 

1918

Krigssituationen

Fastsættelse af Lejeafgift for Lejligheder i Folke­køkkenbygningen

594

1918-594

 

1918 Krigssituationen uden dokumenter

1918

Krigssituationen

Indkøb af et Parti Kartofler og Ophævelse af Maksimalprisen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Maksimalprisen paa Kartofler

 

 

 

1918

Krigssituationen

Befolkningens Forsyning med Mælk m. v.

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning at Statstilskud på 53,665 Kr. til Nedsættelse af Prisen for mælk til Børn under 6 år

 

 

 

1918

Krigssituationen

Valg af Repræsentanter til et Møde i København om Folkekøkkeninstitutionen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Opsamling af Køkkenaffald

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forslag til et Præmiesystem ved Fremleje af Lejligheder

 

 

 

1918

Krigssituationen

Regler vedr. Indskrænkninger af Olieforbrug

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fortegnelse fra Den overordentlige Kommission over forsk. under Krigen nedsatte ekstraordinære Udvalg

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udtalelse til Indenrigsministeriet vedr. Forlængelse af Dyrtidslovene

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer J. L. Jacobsen, Staldgaardsgade 23, om Kommunens Støtte til en Ombygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Chr. Sørensen, Søgade 4, om Kommunens Støtte til en Ombygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Karl Jacobsen, Søgade 6, om Kommunens Støtte til en Ombygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Køb af Kul og Koks af Arb. Fællesorg. Brændselsforretning A/S

 

 

 

1918

Krigssituationen

Kommunikation af Resolution fra Arbejdsløse og Arb. Fællesorganisation, København

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling af Kreaturbestanden samt Opgivelse af Beholdningen hos Landbrugere af Korn, Kartofler, Foderroer m. v.

 

 

 

1918

Krigssituationen

Meddelelse ang. Fremsendelse af et Kvantum Klaret

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murermester Jens Jensen og Tømrermester E. P. Hansen om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Overenskomst med Forvalter Engberg om Rydning af Trærødder

 

 

 

1918

Krigssituationen

Boligkommissionen af 1916's Forslag om Støtte til private Bygherrer

 

 

 

1918

Krigssituationen

Henstilling fra Indenrigsministeriets Arbejds­udvalg om Aftagning af Mursten og Tagsten m. v.

 

 

 

1918

Krigssituationen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. overordentlig Hjælp til Arbejdsløse

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forhøjelse af Prisen paa Koks og savet og kløvet Træ

 

 

 

1918

Krigssituationen

Dyrtidforanstaltninger efter Dyrtidslovens § 2, Nedsættelse af Priserne på Kartofler, Koks og Gas

 

 

 

1918

Krigssituationen

Slagtermestrenes skiftevise Levering af Kød og Fars til Folkekøkkenet

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fremskaffelse af Cement

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragender om Kommunens Støtte til Opførelse af Beboelsesejendomme fra 1)Tømrermester Elkjær Mathiesen og 2) Murermester Chr. E. Christensen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indhegning af Oplagspladsen for Kul og Koks

 

 

 

1918

Krigssituationen

"Køb af det f. T. benyttede Pakhus ""Tivoli"""

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer Lynggaard-Petersen, Vesterbrogade 32, om Kommunens Støtte til Opførelse af en Bygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Handelsrejsende Niels Petersen, Staldgaardsgade 22, om Kommunens Støtte til Ombygning af Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Sagen ang. Tilladelse for Købmand Steffen Lunding tit at benytte en Beboelseslejlighed til Forretningslokale

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anskaffelse af 2 Kedler til Folkekøkkenet

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fremskaffelse af Brænde og Tørv

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udstedelse af Dyrtidsmærker a Kr. 2,50 for alle Kommunens Beboere

 

 

 

1918

Krigssituationen

Beretning fra Kommunernes Kulkontor

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer Anders Nielsen om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Anton Jensen, Grejsdalsvej, om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning af Statstilskudet for nedsaltet Flæsk

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling at Svinebestanden

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indsendelse af Oplysninger i H. t. Dyrtidsloven at 28. December 1916

 

 

 

1918

Krigssituationen

Handelen med Læggekartofler

 

 

 

1918

Krigssituationen

Bekendtgørelse vedr. Kartoffeldyrkningen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forlængelse af Forbudet mod Nedrivning af Bygninger

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Beboere i Landsognet om Ligestilling med Kommunens Beboere m. H. t. Dyrtidslovene

 

 

 

1918

Krigssituationen

Cirkulære fra Brændselsudvalget ang. Reservebeholdning af Tørv

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning af Bidrag fra Statskassen ifl. Dyrtidsloven af 28. December 1916

 

 

 

1918

Krigssituationen

Valg af Repræsentanter til Kommunernes Kulkontors Møde i Horsens

 

 

 

1918

Krigssituationen

Iværksættelse af Arbejde til Arbejdsløse

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning af Resttilskud fra Statskasssen til Dækning af Udgift ifl. Dyrtidsloven af 22. Decbr. 1915

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indberetning fra Huslejenævnet

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling af Uld

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fremsendelse af Regning fra M. Kastberg Andersen til Husejer Chr. E. Christensen, Koldingvej 40, for leveret Cement

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forhøjelse af Brandforsikringen for Kommunens Ejendomme

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anskaffelse af Lastbil til Brændselsforsyningen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Betingelserne for Modtagelse og Udlosning af tyske Kul til Statsbanerne

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling af Svinebestanden

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tilbud paa Køb af Vesterhavsfisk

 

 

 

1918

Krigssituationen

Beretning øm Folkekøkkenets Virksomhed

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udvidelse af Folkekøkkenvirksomheden

 

 

 

1918

Krigssituationen

Afhjælpning at den stedfindende Bolignød ved Opførelse af Boliger

 

 

 

1918

Krigssituationen

Begrænsning af Forbruget af Lys og Brændsel i Butikker, Restaurationer m. v

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer Chr. Nielsen, Vesterbrogade, om Kommunens Støtte til Opførelse af Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning af Statstilskud ifølge Dyrtidsloven

 

 

 

1918

Krigssituationen

Areal- og Kreaturtælling samt Antallet at Petroleumsmotorer til Brug ved Tærskning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragender om Tilståelse af Driftslån til mindre erhvervsdrivende

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forslag om kontant Tilskud til private Bygherrer, der opfører Beboelsesejendomme

 

 

 

1918

Krigssituationen

Nedsættelse af Udvalg vedr. den nye Dyrtidslov af 13. Juli

 

 

 

1918

Krigssituationen

Dyrtidsforanstaltninger i H. t Dyrtidsloven af 13. Juli 1918

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indstilling af Medlemmer til Overnævnet i Huslejesager

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende om Tilskud til Murersvendene til Dækning af ufrivilligt Arbejdstab

 

 

 

1918

Krigssituationen

Maksimalpriser paa savet og kløvet Bøgetræ

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Vejle Slagterforening og Vejle og Omegns Svineslagteri om Forhøjelse af Maksimalpriserne

 

 

 

1918

Krigssituationen

Dyrtidsforanstaltninger for Landsognets Beboere

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer H. R. Ærvold om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Foldudbyttet af Sæd- og Høhøsten for 1918

 

 

 

1918

Krigssituationen

Valg af nye Medlemmer til Huslejenævnene, samt Fastsættelse af Vederlag

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udbetaling af Beløb til Forbrugere, som benytter Brændsel af egen Tilvirkning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Ydelse af Forskud paa Statstilskud i H. t. Dyrtidslov Nr. 165 af 20. Marts 1918

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Vejle Slagterforening vedr. Udbetaling af Flæskemærker

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fastsættelse af Husleje for Forretningslokaler med og uden tilliggende Beboelse

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvendelse af Huslejeloven §§ 18 og 20

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Enkefru E. Melin, Enghavevej, om Bytning af Lejlighed

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra P. Sørensen, Grejsdalsvej, om Kommunens Støtte til Opførelse af en Bagbygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling at Svinebestanden og Hvidkålsarealer

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Malermester Hans Nielsen, Tømrermester K. P. Nielsen og Blikkenslager Carl Hansen om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra 1) Maskinarbejder Mads Chr. Pedersen og Arbejdsmand Joh. Nielsen samt 2) Tømrer Chr. Cederholm om Kommunens Støtte til Ombygning og Opførelse  af Ejendomme

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indenrigsministeriel Cirkulære ang. Ydelse af Statstilskud til Udførelse af større Arbejder, der vil afhjælpe Arbejdsløsheden, og til Bygge­foreninger

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Gårdejer Niels Nielsen, Vinding, om Kommunens Støtte til Ombygning af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Installatør Harder om Kommunens Støtte til Om- og Tilbygning af en Ejendom

 

 

 

 

 

webtopgrafik