År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende til Rigsrådet i Anledning af Udkastet til Krigserstatningsloven.

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Købmand H.P.Jørgensen om Fritagelse for at betale Gebyr for det Borgerskab, han nu agter at løse

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Garver Seligmann og Slagter Sørensen om Tilladelse til at opfylde Åen bag deres Grunde

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ingeniør Obel om Skattenedsættelse

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Propr. I. Hansen om  Skattefritagelse

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skovfoged Buch om Overtagelse af Planteskolen i Nørreskoven

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragender fra E.C. Svejstrup og Slagter Wedel om eftergivelse af Kommunesskatter for 1864

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skovfoged Smith om en Godtgørelse for hans Ulejlighed ved Skatteopkrævningen i de sidste fire År

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Reservejordemoder Bartram om Lønningsforhøjels

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra A. Olsen om Skattefritagelse

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra H.Hansen om Skattefritagelse

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Frantzen om eftergivelse af Brændevinsskat

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver S. Rasmussen om et Forskud på 300 rdl på den ham tilkommende Krigsskadeerstatning

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Modforestilling til Ministeriet i Anledning af Krigsskattens Opkrævning.

 

 

 

1865

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Haandværkerforeningen til Justitsministeriet om Afholdelse af en Juleudstilling med Tombola

 

 

 

1865

Lån

Wadum, Seligmann og Møller  vælges til som Komite at ordne et påtænkt Lån til Staten

 

 

 

1865

Lazaretter

Cirkulære fra Justitsministeriet angående et Hospital i Frederiksborg for spetakuløse Mennesker

 

 

 

1865

Lazaretter

Lejemål med Købmand Wulff om et Koleralazaretlokale og Opsætning af en Kakkelovn sammesteds

 

 

 

1865

Næringsvæsen

Andragende fra fhv. Købmand H.P.Jørgensen om Fritagelse for at betale Gebyr for det Borgerskab han nu agter at løse

 

 

 

1865

Næringsvæsen

L.L. Sørensen bevilges Ret til at drive Herbergeri

 

 

 

1865

Næringsvæsen

N.S. Hammerum bevilges Ret til at  drive Herbergeri

 

 

 

1865

Politivæsen

Politibetjent Bentzens Enke tilstås en Pension af 25 rdl årlig

 

 

 

1865

Politivæsen

Vægterne Lessing og Andersen tilstås en Lønningsforhøjelse af 30 rdl hver

 

 

 

1865

Politivæsen

Politibetjent Jenners Enke tilstås en Pension af 15 rdl årlig

 

 

 

1865

Politivæsen

Den  Politibetjent Jenners Enke tilståede Pension af 15 rdl årlig forhøjes til 25 Rdl

 

 

 

1865

Politivæsen

Niels Mathiassen  ansættes som Vægter og Reservevægter Jakobsen oprykkes som fast Vægter

 

 

 

1865

Politivæsen

Snedkersvend S. Madsen udnævnes til Reservevægter

 

 

 

1865

Rådhuset

Opførelsen af en ny Rådhustrappe

 

 

 

1865

Retsvidnevæsen

Byfogden bemyndiges til på Kommunens  Vegne at foretage Valg af Reserveretsvidne

 

 

 

1865

Byens Jorder

Overenskomst mellem Kommunalbestyrelsen og A.C. Hansen om Leje af Lergraven i Sønderskoven

 

 

 

1865

Byens Jorder

Tilbud fra P. Christensen om Leje af Kokkenborg Mose for 5 rdl årlig i syv År

 

 

 

1865

Byens Jorder

Udbydelse af en Plads i Sønderskoven til Leje for et Tidsrum af 10 År

 

 

 

1865

Jordemodervæsen

Andragende fra Reservejordemoder Bartram om Lønningsforhøjelse

 

 

 

1865

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter gennemgås og vedtages

 

 

 

1865

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Valg af Komite til at udarbejde en Instruks for Kæmneren

 

 

 

1865

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Bestilling hos Smed Aarup af et Jernpengeskab til Kommunens Penge og Dokumenter

 

 

 

1865

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Kæmnerens Løn forhøjes til 400 rdl årlig

 

 

 

1865

Kongehuset

Forsyning af Bautastenen på Højen ved Skyttehuset med Indhugning om  ? Konge Frederik VII Nærværelse der den 19. juli 1861

 

 

 

1865

Krigsskadeerstatning

Den resterende Halvdel af Betalingen for  ? under Okkupationen vedtages det at udbetale Vognmændene

 

 

 

1865

Krigsskadeerstatning

Andragende fra Gæstgiver S. Rasmussen om et Forskud på 300 rdl på den ham tilkommende Krigsskadeerstatning

 

 

 

1865

Krigsskadeerstatning

Andragende til Rigsrådet i Anledning af Udkastet til Krigserstatningsloven

 

 

 

1865

Krigsskadeerstatning

Modforestiling til Ministeriet i Anledning af Krigsskattens Opkrævning

 

 

 

1865

Rigsdagen

Valg af Valgbestyrelse til det forestående Valg af en Folketingsmand

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Andragende fra Ingeniør Obel  om Skattenedsættelse

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Andragende fra Propr. I. Hansen om Skattefritagelse

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Erklæring fra Skatteligningskommissionen over en Del indkomne Skatteklager

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Henstand med Indkaldelsen af Forslag i henhold til Lov 11 Februar 1863 angående den kommunale Beskatning af de faste Ejendomme uden for København

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Erklædring fra Skatteligningskommissionen angående syv Skatteklager

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Andragender fra E.C. Svejstrup og Slagter Vedel om Eftergivelse af Kommuneskatter for 1864

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Andragende fra A. Olsen om Skattefritagelse

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Andragende fra S. Hansen om Skattefritagelse

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder Frantzen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Approbation paa Beregningen over Skatter og Afgifter af de faste Ejendomme for 1865

 

 

 

1865

Skatter - Afgifter

Klage fra Skomager O.N. Christensen over den ham pålignede Kommuneskat

 

 

 

1865

Skolevæsen

Skrivelse fra Vejle Amt, hvori Amtsskoledirektionen forespørger, om Kommunen vil bidrage med 125 rdl årligt i tre År til Anskaffelse af Instrumenter m.m. til Vejle Borgerskole

 

 

 

1865

Byens Skove

Overenskomst mellem Kommunalbstyrelsen og A. Chr. Hansen om Leje af Lergraven i Sønderskoven

 

 

 

1865

Byens Skove

Udbedring af den Skovfoged Buch tildelte Embedsbolig

 

 

 

1865

Byens Skove

Friboligen tilstås 2 Fv Brænde af Skovudvisningen

 

 

 

1865

Byens Skove

Andragende fra Skovfoged Buch om Overtagelse af Planteskolen i Nørreskoven

 

 

 

1865

Byens Skove

Udbydelse af en Plads i Sønderskoven til Leje for et Tidsrum af 10 Aar

 

 

 

1865

Byens Skove

80 Læs Brænde fra Skoven stilles til fattigkommissionens Disposition til Uddeling blandt Fattige

 

 

 

1865

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Skrivelse fra Skanderborg Kommunalbestyrelse angaaende Valg af et Medlem af Overtilsynet for Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens. Sick vælges for et Tidsrum af tre År

 

 

 

1865

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås 2 Favne Brænde af Skovudvisningen

 

 

 

webtopgrafik