År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra nogle Beboere på Holmen om at erholde Gadebelysning sammesteds

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gartner Lassen om en fast Akkord for at holde Træerne på Spadserestierne og i Alleerne i Orden

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra flere Beboere i Vestergade om, at Gadens Navn må blive anbragt på Gadehjørnet

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Et Andragende fra Reservejordemoder Bartram afslås

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Vægter P. Andersen om Afsked med Pension

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Sadelmager Johansen om Afskaffelse af Møddingsplads og Lokummet ved Bagsnoge

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter J.I. Clausen om Eftergivelse af Krigsskat

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Haandværkerforeningen om en årlig understøttelse til Tegneskolen

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Bendixen om at måtte holde Beværtning om Søndagen for Jernbanearbejdere

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Handelsforeningen om Afholdelse af et Sommermarked for Heste og Kvæg

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra N.K. Nielsen om at drive Høkeri  på Grejs Mark

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra forskellige Skomagere til Finansministeriet om Krigsskadeerstatning

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder N. Larsen om Tilladelse til at drive Herbergeri

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør Chr. Jørgensen om Tilladelse til at drive Herbergeri

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kontorist Synnestved angående den ham pålagte Krigsskat

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Entreprenør Thimm om Opførelse af en Barak i Nørreskoven for Jernbanearbejderne

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kammerraadinde Gottlieb om Skattenedsættelse

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Fuldmægtig Hjorth om Skattefritagelse

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning til Indenrigsministeriet fra Høker C. Nielsen angående Vedtægten for Høkeri

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tømrer Christensen om Køb af en Eg i Nørreskoven.

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Riffelskytteforeningen om et Bidrag af 30 Rdl. Til Præmieskydning

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jordemoder Nielsine Ahrens om at blive ansat som Reservejordemoder

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.J. Erichsen om Køb eller Leje på 100 År en Grusgrav ved Ømkulerne

 

 

 

1866

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Købmændene Guldmann og Nødager samt Sadelmager Mejlvang om Afholdelse af en Tombola uden Nitter

 

 

 

1866

Den offentlige Belysning

Andragende fra nogle Beboere på Holmen om at få Gadebelysning sammesteds

 

 

 

1866

Den offentlige Belysning

Anskaffelse af otte Stk Lygter med lange Stænger

 

 

 

1866

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Slagter Poulsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1866

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker Wegener om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1866

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Niels Rasmussen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1866

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Slagter Dittmann om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1866

Bygningsvæsen

Anasøgning fra Tømrer Laursen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1866

Gader - Veje

Andragende fra nogle Beboere på Holmen om at få Gadebelysning sammesteds

 

 

 

1866

Gader - Veje

Andragende fra Gartner Lassen om en fast Akkord for at holde Træerne på Spadserestierne og Alleerne i Orden

 

 

 

1866

Gader - Veje

Andragende fra flere Beboere i Vestergade om, at Gadens Navn må blive anbragt på Gadehjørnet

 

 

 

1866

Gader - Veje

Andragende fra Sadelmager Johansen om Afskaffelse af Møddingsplads og Lokummet ved Bagsnoge

 

 

 

1866

Gader - Veje

Refusion for Fliser i Vestergade vil af Grundejerne være at indbetale ved næste Års Skifte

 

 

 

1866

Jernbanevæsen

Gylding og Linnemann vælges til Medlemmer af Taksationskommissionen ved de jydske Jernbaneanlæg

 

 

 

1866

Jordemodervæsen

Et Andragende fra Reservejordemoder Bartram afslås

 

 

 

1866

Jordemodervæsen

Andragende fra Jordemoder Nielsine Ahrens om at blive ansat som Reservejordemoder

 

 

 

1866

Byens Jorder

Tilbud fra Murer P. Thomsen om Køb af et Stykke Jord i Nærheden af den gamle Telegrafstation

 

 

 

1866

Byens Jorder

Lejekontrakt mellem Kommunalbestyrelsen og A.C.Hansen om Lergraven i Sønderskoven

 

 

 

1866

Byens Jorder

Englodden Matr.Nr 23 sælges til Gartner Nielsens Enke for 500 rdl

 

 

 

1866

Byens Jorder

Skrivelse fra Handelsfuldmægtig E. Jordt om at erholde Albueengen i Leje for 10 År

 

 

 

1866

Byens Jorder

Andragende fra N.J. Erichsen om Køb eller Leje på 100 Aar en Grusgrav ved Ømkulerne

 

 

 

1866

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Kæmnerens faste Løn forhøjes fra 1 Januar d.A. at regne til 400 rdl ålig

 

 

 

1866

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Restancelisterne for 1861-1864

 

 

 

1866

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Amtet angående den ny Kirkegård

 

 

 

1866

Jydske Købstadsforening

Doktor Sick vælges til som Delegeret at tiltræde den berammede Forsamling af Delegerede for jydske Købstæders Komunalbestyrelser

 

 

 

1866

Jydske Købstadsforening

Skrivelse fra Købstadsforeningen angående Oprettelsen af en eventuel Kreditforening

 

 

 

1866

Krigsskadeerstatning

Betaling til Forskellige for Arbejder under Okkupationen

 

 

 

1866

Krigsskadeerstatning

Valg af Delegerede til at modtage Krigsskadeerstatningen

 

 

 

1866

Krigsskadeerstatning

Andragende fra forskellige Skomagere om Krigsskadeerstatning

 

 

 

1866

Krigsskadeerstatning

Generalpostdirektøren forlanger Oplysning betræffende en eventuel yderligere Krigsskadeerstatning til Postkontrahenterne

 

 

 

1866

Lån

Skrivelse fra Sparekassen om at Kommunen kan erholde 35.000 rdl til Låns til Brug ved Anlæg af en Vandledning

 

 

 

1866

Lazaretter

Anskaffelse af ?? til en Seng i Receptionslokalet

 

 

 

1866

Lovgivning

Paatænkt Lov om Oplag af Petroleum m.m.

 

 

 

1866

Matrikulering

Kammerraad Kidde fremsender Kort i henhold til Skrivelse fra Indenrigsministriet af 11. februar forrige År angående Gennemførelsen af Lov 11. februar 1863

 

 

 

1866

Matrikulering

Opmåling og Matrikulering af Byen for et Beløb af 3000 rdl

 

 

 

1866

Matrikulering

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvorved Kommunalbestyrelsens Forslag om Byens Grænser i Henhold til Lov 11. februar 1863 approberes

 

 

 

1866

Markeder

Andragende fra Handelsforeningen om Afholdelse af et Sommermarked for Heste og Kvæg

 

 

 

1866

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Styrmand C.C. Hansen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1866

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent A.C. Peschardt om Myndighedsbevilling

 

 

 

1866

Næringsvæsen

Indstilling fra Byfogden om Betaling til den Politibetjent, der besørger Udringningen

 

 

 

1866

Næringsvæsen

Ansøgning fra Vægter P. Andersen om Afsked fra 1 Oktbr med Pension

 

 

 

1866

Næringsvæsen

Vægter P. Andersen afskediges på Grund af Drukkenskab

 

 

 

1866

Næringsvæsen

Reservevægter Madsen rykker op til fast Vægter

 

 

 

1866

Næringsvæsen

Niels Jensen vælges til Reservevægter

 

 

 

1866

Næringsvæsen

Vægter P. Andersen indrømmes Fribolig til April Flyttedag1867

 

 

 

1866

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Amtet, hvorved udbedes Erklæring med Hensyn til Kontrollen af Behandlingen af Varetægtsarrestanter

 

 

 

1866

Den offentlige Renlighed

Renovationens Udførelse ved offentlig Foranstaltning overdrages til Sundhedskommissionen

 

 

 

1866

Sessionsvæsen

Doktor Sick vælges til at tiltræde Sessionen.

 

 

 

1866

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter J.J. Clausen om Eftergivelse af Krigsskatten.

 

 

 

1866

Skatter - Afgifter

Tilbagebetaling af Formue- og Lejlighedsskat til Slagter Clausen

 

 

 

1866

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kontorist Synnestved angående den ham pålignede Krigsskat

 

 

 

1866

Skatter - Afgifter

Indstilling fra Ligningskommissionen angående en Del Skatteklager.

 

 

 

1866

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kammerraadinde Gottlieb om Skattenedsættelse.

 

 

 

1866

Skatter - Afgifter

Andragende fra Fuldmægtig Hjorth om Skattefritagelse.

 

 

 

1866

Byens Skove

Lejekontrakt mellem Kommunalbestyrelsen og A.C. Hansen om Lergraven i Sønderskoven

 

 

 

1866

Byens Skove

Andragende fra Entreprenør Thimm om Opførelsen af en Barak i Nørreskoven

 

 

 

1866

Byens Skove

Andragende fra Tømrer Christensen om Køb af en Eg i Nørreskoven.

 

 

 

1866

Understøttelser

Vægter Th. Sessings Enke tilstås en Understøttelse af 12 rdl årlig.

 

 

 

1866

Vandløb

Foranstaltning til Ordningen af Vandafløbet i Staldgaardsgade.

 

 

 

1866

Vandløb

Åstedsmøde angående Oprensningen af Åløbet mellem Geddebroen og Stokbroen

 

 

 

1866

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Mølleejer Seest angående de Betingelser, hvorpå han vil frafalde sin Protest mod Anlægget af den projekterede Vandledning

 

 

 

1866

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Mølleejer Seest, hvori forlanges Afgiftsfrihed i 50 År for de eventuelle Vandledningsrør i Matr.nr. 157 og Matr.nr. 158 m.m.

 

 

 

1866

Vandværk - Vandforsyning

Civilingeniør Ohrt fremlægger Overslag til et projekteret Vandværk.

 

 

 

1866

Vandværk - Vandforsyning

Udvalg nedsættes til at fremme Sagen.

 

 

 

1866

Vandværk - Vandforsyning

Vandværksudvalget fremsætter Forslag til Vandafgiften med Undtagelse af Vand til Næringsbrug

 

 

 

1866

Ikke behandlede Sager

Reglement over Kæmnerkassens faste Udgifter i 1866.

 

 

 

1866

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra den Kgl. Kommissorius, dateret 12/1 1866 angående en Hestebom fra Banegården til Havnen

 

 

 

1866

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra O. Jensen, dateret 14/5 1866, angående Leje af et Stykke Jord ved Mølholm Mølle

 

 

 

webtopgrafik