År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kontorist Drøhse om Erstatning for Tab under Okkupationen

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Oluf Nielsen om Køb af en lille Trekant Jord i Nærheden af Teglværket

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bager Rasmussen om Tilladelse til at Opfylde en Del af den gamle Å

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra exam.jur. Nielsen om Fritagelse for den ham pålignede Krigsskat

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragender fra Retsvidnerne og Vægterne om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Måler, Vejer og  ?? Salling om Afsked og om, at fjv. Købmand J. Jensen må konstitueres til at fungere for ham

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Sadelmager Mejlvang om Afholdelse af en Tombola uden Nitter

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand Riis om Skattenedsættelse for 1866.

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra flere Beboere paa Horsensvejen om at få Træerne på Spadserestien borthuggede

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter Sørensen om Hjælp af Kommunen i Anledning af, at hans Stenbolværk ved Sønderbro har lidt ved Tøbruddet i Vinter

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra H. Klyver om en Vognmandsrute med lukket Vogn

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.J.Jensen om gratis Overladelse af Brosten til Brolægning.

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende om Tilskud på 50 rdl til Tegneskolen af Kæmnerkassen og af 50 rdl af Statskassen

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter Rasmussens Enke om Nedsættelse af hendes Komuneskat

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jagds Enke om om Nedsættelse af hendes Komuneskat

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arrestforvarer Risum om at Brødprisen for Arrestanter forhøjes fra 4 sk til 5 sk

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Byens to Politibetjente om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en Sangforening om at benytte Rådhuset et Par Aftentimer om Ugen

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra nogle Beboere af Holmen om Anlæg af en Rendesten

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Riffelskytteforeningen om et Bidrag til Præmier

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Thyregods Enke om Skattenedsættelse.

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Skrivelse fra Odense Kommunalbestyrelse om Opfordring til at underskrive et Andragende til Justitsministeriet om Oprettelsen af en ny Sindssygeanstalt

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Skrivelse fra Aarhus Kommunalbestyrelse om at tiltræde et Andragende om et Fyrskib på Schultz's Grund

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Ansøgninger fra A.J. Østergaard og Jørgen Møller om Tilladelse til at drive Detailhandel i Jelling

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Haandværkerforeningen om Afholdelse af et Julemarked med Tombola

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Beboere udenfor Sønderport om Anbringelse af tre Lygter og Ansættelse af en Vægter

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J. Vellings Enke om Eftergivelse af 7 rdl 21 sk til Brolægning af Grøften i Gulkrog

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skibsbygger Illum om at få et Træ i Byens Skove anvist til en Kjøl

 

 

 

1867

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra P. Christensen om at måtte drive Detailhandel i Hygum

 

 

 

1867

Den offentlige Belysning

Andragende fra Beboerne udenfor Sønderport om Anbringelse af tre Lygter og Ansættelse af en Vægter

 

 

 

1867

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Amtet af 28. marts angående de Bygninger, som endnu ikke er forsynede med Tage af uantændeligt Materiale

 

 

 

1867

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet til Amtet angående Forslag om Byggegrænsen i Henhold til Lov 30. Decbr 1858

 

 

 

1867

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Skorstensfejer Seidel angående hans Berettigelse til at være Skorstensfejer

 

 

 

1867

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomager Thrane om Dispensation fra Bygningsloven af 30. Dcbr. 1858

 

 

 

1867

Offentlige Bygninger

Skovfogderne skulle selv betale de Vinduesruder, der gå itu i deres Tjenesteboliger

 

 

 

1867

Gader - Veje

Andragende fra Slagter Sørensen om Hjælp af Kommunen i Anledning af hans Stenbolværk ved Sønderbro har lidt ved Tøbruddet i Vinter

 

 

 

1867

Gader - Veje

Tilbud fra Agent Berg om Køb af Brosten.

 

 

 

1867

Gader - Veje

Klassifikation af Byens Veje

 

 

 

1867

Gader - Veje

Husejerne ved Havnevejen pålægges det at bortkaste Sneen fra Havnealleen

 

 

 

1867

Gader - Veje

Andragende fra flere Beboere pÅ Horsensvejen om at fÅ Træerne PÅ Spadserestien borthuggede

 

 

 

1867

Gader - Veje

Andragende fra J.J.Jensen om gratis Overladelse af Brosten til Brolægning

 

 

 

1867

Gader - Veje

Skrivelse fra Kancelliraad Borch angående Gulkrogvejen.

 

 

 

1867

Gader - Veje

Andragende fra nogle Beboere på Holmen om Anlæg af en Rendesten.

 

 

 

1867

Gader - Veje

Andragende fra J. Vellings Enke om Eftergivelse af 7 rdl 21 sk til Brolægning af Grøften i Gulkrog

 

 

 

1867

Gasværk - Gasforsyning

Anlæggelse af en Gasledning indrettet til to Lygter fra Gasværket forbi Kalkovnen til Hjørnet af Kirkegaardsvejen

 

 

 

1867

Jernbanevæsen

Skrivelse fra den Kgl. Kommissarius ved de jydske Jernbaner angående en Overkørsel ved den projekterede Kirkegaardsvej

 

 

 

1867

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Jernbanekontoret angående Grusning af de ny Veje ved Skyttehuset

 

 

 

1867

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Jernbanekontoret, hvori benægtes at Kommunen har Ret til Stenkisten under Havnevejen

 

 

 

1867

Jernbanevæsen

Den eventuelle Jernbanestations Forsyning med Vand fra Byens Vandledning

 

 

 

1867

Byens Jorder

Albueengen udlejes til Fuldmægtig Jordt for 10 År

 

 

 

1867

Byens Jorder

Andragende fra Oluf Nielsen om Køb af en lille Trekant Jord i Nærheden af Teglværket

 

 

 

1867

Byens Jorder

Sagsanlæg mod Møller Jensen, Mølholm for at have sløjfet en Del af Hegnet ved søndre Sandbanke m.m.

 

 

 

1867

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Beregning over Grundskatten m.m. for 1867 samt Forslag til Fordeling af det Beløb, hvortil det i Vinteren 1866-1867 bortsolgte træ på Roden er udbragt

 

 

 

1867

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Restancelisterne for 1861-1864.

 

 

 

1867

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Understøttelse af Kæmnerkassen til Håndværkere som ville besøge Udstillingen i Paris

 

 

 

1867

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Budgetet for 1868 gennemgås og vedtages

 

 

 

1867

Kirker – Kirkegårde

Valg af en Plads til en ny Kirkegård       

 

 

 

1867

Kirker – Kirkegårde

Lån af 5000 rdl hos Hospitalet til Kirken

 

 

 

1867

Kirker – Kirkegårde

Lønningstillæg til Organist Blauenfeldt og Bælgetræder Knudsen

 

 

 

1867

Jydske Købstadsforening

Skrivelse af 10.d.M. fra det stående Udvalg for Foreningen af de Jydske Købstæders Kommunalbestyrelsers Delegerede

 

 

 

1867

Kongehuset

60 rdl stilles til Disposition for Lærerne ved Friskolen for at arrmangere en Fest for Børnene på Deres Majestæters Sølvbryllupsdag

 

 

 

1867

Krigsskadeerstatning

Andragende fra Kontorist Drøhse om Erstatning for Tab han har lidt under Okkupationen

 

 

 

1867

Lån

Lån af 5000 rdl hos Hospitalet til Kirken

 

 

 

1867

Vejle Landsogn

Fællesskabet mellem Petersholm og Vejle med Hensyn til Fattig- og Skolevæsen

 

 

 

1867

Vejle Landsogn

Fastsættelse af Vejle Landsogns Bidrag til Fællesanliggender

 

 

 

1867

Lovgivning

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om, hvorvidt Kommunen måtte ønske af Lov af 29. marts dette År. Der angår Petroleum m.m. udvides til at gælde for Vejle

 

 

 

1867

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent Andersen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1867

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra C.C. Vest om Myndigehdsbevilling

 

 

 

1867

Næringsvæsen

Til Betænkning Ansøgning fra Købmand Møhl om Udsalg af Brændevin i Bredsten

 

 

 

1867

Næringsvæsen

Ansøgninger fra A.J. Østergaard og Jørgen Møller om Tilladelse til at drive Detailhandel i Jelling

 

 

 

1867

Næringsvæsen

Fastsættelse af Brændevinsafgiften for Treåret 1868-1870

 

 

 

1867

Næringsvæsen

Ansøgning fra P. Christensen om Tilladelse til at drive Detailhandel i Hygum

 

 

 

1867

Politivæsen

Andragende fra Vægterne om Lønningsforhøjelse

 

 

 

1867

Politivæsen

Andragende fraByens to Politibetjente om Lønningsforhøjelse

 

 

 

1867

Politivæsen

Byens 4fireVægtere tilstås hver et Dyrtidstillæg af 20 rdl.

 

 

 

1867

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Andragende fra Arrestforvarer Risum om, at Brødprisen for Arrestanter forhøjes fra 4 sk. Til 5 sk.

 

 

 

1867

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Underholdningspengene for Arrestanterne i Vejle Arresthus forhøjes til 16 sk. Daglig

 

 

 

1867

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Andragende fra en Sangforening om at måtte benytte Rådhuset et Par Aftentimer om Ugen

 

 

 

1867

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om Lønningsforhøjelse

 

 

 

1867

Rigsdagen

Seligmann vælges til Medlem af Valgbestyrelsen for Rigsdagsvalgenes vedkommende

 

 

 

1867

Sessionsvæsen

Neuhaus vælges til at tiltræde Sessionen

 

 

 

1867

Skatter - Afgifter

Erklæring og Indstilling fra Ligningskommissionen angaaende seks Skatteklager

 

 

 

1867

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Partikulier Boesen angående den ham pålignede Skat for 1864

 

 

 

1867

Skatter - Afgifter

Andragende fra exam.jur. Nielsen om Fritagelse for den ham pålignede Krigsskat

 

 

 

1867

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand Riis om Nedsættelse i hans Kommuneskatter for 1866

 

 

 

1867

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter Rasmussens Enke om Skattenedsættelse

 

 

 

1867

Skatter - Afgifter

Andragende fraJagds Enke om Skattenedsættelse

 

 

 

1867

Skatter - Afgifter

Andragende fra Lærer Thyregods Enke om Skattenedsættelse

 

 

 

1867

Skolevæsen

Skrivelse fra Kordegn Schou angående hans Lønning

 

 

 

1867

Skolevæsen

Forslag fra Skolekommissionen angående Forhøjelse af Skolekontingentet  1

 

 

 

1867

Skolevæsen

Fællesskabet med Hensyn til Skolevæsenet mellem en Del af Vinding Sogn og Vejle

 

 

 

1867

Byens Skove

Meddelelse fra Skovrider Bang angånde Overopsynet med Byens Skove

 

 

 

1867

Byens Skove

Skovfogdernes Løn forhøjes fra 1. Juli dette År. at regne med 100 rdl for hver

 

 

 

1867

Byens Skove

Lønningsforhøjelse til Skovfoged Buch

 

 

 

1867

Byens Skove

Skovfogderne skulle selv betale de Vinduesruder, der går itu i deres Tjenesteboliger

 

 

 

1867

Byens Skove

Andragende fra Skibsbygger Illum om at få et Træ i Byens Skove anvist til en Kjøl

 

 

 

1867

Sygehuset

Fællesskabet mellem Amtet og Byen med Hensyn til Sygehuset vedtages det at fortsætte

 

 

 

1867

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Vejle Købstad vedbliver Fællesskabet med de øvrige Interessenter med Hensyn til Tvangsarbejdsanstalten

 

 

 

1867

Understøttelser - Gratialer

Afskediget Vægter P. Andersen tilstås en Understøttelse af 12 rdl årlig

 

 

 

1867

Understøttelser - Gratialer

De bestående tre Fængselsselskaber tilstås 10 rdl hver

 

 

 

1867

Understøttelser - Gratialer

Garver Bjerregaard og Skomager O.N. Christensen tilstås hver 25 rdl til en Rejse til Udstillingen i Paris

 

 

 

1867

Understøttelser - Gratialer

Tegneskolen tilstås en Understøttelse af 25 rdl

 

 

 

1867

Understøttelser - Gratialer

Skovfoged Schmidt tilstås et Gratiale af 12 rdl

 

 

 

1867

Vandløb

Andragende fra Bager Rasmussen om Tilladelse til at opfylde en Del af den gamle Å

 

 

 

1867

Vandløb

Regulering af Vandløbet mellem Sønderbro og Matr.nr. 8a i Højen

 

 

 

1867

Vandløb

Erklæring fra Gartner Nielsens Enke og Proprietær Caroe angående Oprensningen af Åløbet lemmel Stokbroen og Geddebroen

 

 

 

1867

Vandløb

Klage fra Proprietær Caroe over Oprensningen af Omløbsåen.

 

 

 

1867

Vandløb

Skrivelse fra Amtet angående Oprensning af Åløbet mellem Stokbroen og Geddebroen

 

 

 

1867

Vandløb

Skrivelse fra Generalstaben angående Oplysning om Vandløbenes Beskaffenhed

 

 

 

1867

Vandværk - Vandforsyning

Tilbud til Mølleejer Seest om Fritagelse for Vandafgift i 30 År af Matr.nr. 157 og 158, når han frafalder sin Protest mod Vandledningens Anlæg

 

 

 

1867

Vandværk - Vandforsyning

Smedemester Aarup ansættes som Kommunens Vandmester

 

 

 

1867

Vandværk - Vandforsyning

Aarup, Svantemann, Andersen og Lange meddeles Autorisation som Vandmestre

 

 

 

1867

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Betingelserne for Anlæg af en Vandledning

 

 

 

1867

Vandværk - Vandforsyning

Ingeniør Ohrt aflægger Beretning om Vandarbejdernes Fremskriden

 

 

 

1767

Vandværk - Vandforsyning

Stephansen, Dueholm og L. Hansen bevilges delvis frit Indlæg af Vand

 

 

 

1867

Vandværk - Vandforsyning

Den eventuelle Jernbanestations Forsyning med Vand fra Byens Vandledning

 

 

 

1867

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Prokurator Wadum, dateret 3/1 1867 angående Borgerrepræsentationen

 

 

 

1867

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Vejle Amt dat. 13/3 1867 angående Lejeforhold om Planteskolen

 

 

 

1867

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra N. Hørup og C. Christensen, dateret 21/5 1867 angående en Stenkiste under Havnevejen

 

 

 

1867

Ikke behandlede Sager

Overslag dateret 12/10 1867, over Vandindlæg i Asylet.

 

 

 

1867

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra I.S. Nødager, dateret 9/11 1867, angående Midteråens Oprensning

 

 

 

webtopgrafik