År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1868

Amtsrepartitionskontoen

Deling af Amtsrepartitionskontiene Beholdning, Formue og Gæld mellem Landet og Købstæderne

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Haandværkerforeningen om Afholdelse af Tombola i Forening med et Julemarked

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra det danske Hedeselskab om Bidrag

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Apoteker Friis om Borttagelse af Torvepumpen og Forandring af Gadelygten

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Enkemadam Gade om Erstatning af den Skade hendes Have har lidt ved Reguleringen af Vandløbet i Gulkrog

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Amts 30 Skyttekreds om Benyttelse af en Skydelinje og Exercerplads ved Sønderskoven

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejer og Måler Sallings Enke om, at det pålægges Eftermanden at udrede en lille årlig Understøttelse til hende

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra C. Vendelbo om at drive Høkerhandel i Vinding.

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand A.I. Gylding om Flytning af en Gaslygte.

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gasforbrugerne om Nedsættelse af Gaspriserne.

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Landinspektør Ohrt om Fritagelse for den ham pålignede Kommuneskat i 1867

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Handelsforeningen om Forandring af Markedsdagene.

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arrestforvarer Risum om Dyrtidstillæg

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Retsvidnerne om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bispinde Boesen om Skattenedsætelse

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Jens Hansen om at drive Krohold eller Værtshushold i Grejsdalen

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.J. Jensen om at blive konstitueret som Vejer og Måler

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Tegneskolen om et Tilbud til denne af Statskassen og Kommunekassen

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Firmaet English & Hansen om Betaling af tekniske Arbejder i Årene 1853-1862

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Jakobsen om vedblivende Beboelse af Thorshallen i Nørreskoven

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Musikdirektør Michelsen om Opførelse af en Dansesalon i Nørreskoven

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand N. Schou om Skattenedsættelse

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arkitekt Jørgensen om Opfylding af en Grøft ved Kirkegaardsvejen

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra H.C. Østergaard m. fl. om, at det ved Markeder forbydes at sætte Telte på Fortovet

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tambour Hertzum  om et Par Uniformsbenklæder.

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J. Sørensen m. Fl. om Tilladelse til i Fremtiden at sætte Telte på Fortovene på Markedsdagene

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Klubvært Sørensen om at måtte anlægge en Brønd ved Skyttehuset

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra G. Scharnagh om Bevilling til at vinde Borgerskab som Ølbrygger

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Privatskolen om en årlig Understøttelse af Statskassen.

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Amts 30 Skyttekreds om Tilladelse til at foretage Springøvelser på Markedspladsen

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gartner C. Nielsen om Erstatning for et Stykke Jord.

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Sadelmager Mejlvang om at måtte holde en Tombola ved Juletid

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skomager Schüders Enke om Skatteeftergivelse

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægterne om Dyrtidstillæg

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jørgen Enevoldsen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Sørensen om Tilladelse til at herbergere

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kæmneren om en Godtgørelse for ekstraordinære Arbejder i År

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægterne Mathiassen og N. Sørensen om at erholde Arbejdet ved Vandingen af Byens gader

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Reservevægter N. Jensen om et Par Støvler eller Støvlefødder

 

 

 

1868

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Købmand Madsen i Fredericia om at etablere Købmandshandel og Gæstgiveri ved Børkop Station

 

 

 

1868

Den offentlige Belysning

Andragende om Gasbelysning udenfor Sønderport

 

 

 

1868

Den offentlige Belysning

Meddelelse til Gasværksbestyrelsen om, at Gaslygterne ikke må slukkes før den fastsatte Tid

 

 

 

1868

Den offentlige Belysning

Andragende fra Købmand A.J. Gylding om Flytning af en Gaslygte

 

 

 

1868

Den offentlige Belysning

Andragende fra Apoteker Friis om Borttagelse af Torvepumpen og Forandring af en Gaslygte

 

 

 

1868

Bygningsvæsen

Byggegrænsen i Vejle, indenfor hvilken Bygningsloven af 30 December 1858 skal være anvendelig approberes af Justitsministeriet

 

 

 

1868

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker Klæstrup om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1868

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Ejeren af Matr.nr. 133 Holst om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1868

Offentlige Bygninger

Reparation af Rådhusets Tag

 

 

 

1868

Offentlige Bygninger

Indhegning af Rådhusgården

 

 

 

1868

Distriktsheste - Foderheste

Angående Frigørelse for Forpligtelsen med Hensyn til Distriktshest nr. 628

 

 

 

1868

Gader - Veje

Andragende fra Apoteker Friis om Borttagelse af Torvepumpen og Forandring af en Gaslygte

 

 

 

1868

Gader - Veje

Andragende om Gasbelysning udenfor Sønderport

 

 

 

1868

Gader - Veje

Forlængelse af Gasledningen fra Sønderbro til Kolding- og Fredericiavej

 

 

 

1868

Gader - Veje

Angaaende Vejforholdene m.m. på Søndermarken

 

 

 

1868

Gader - Veje

Brolægning af Strækningen mellem Havnebroen og Jernbanen

 

 

 

1868

Gader - Veje

Fortegnelse over de ikke private Veje udenfor Landevejenes Klasse i Vejle Kommune

 

 

 

1868

Gader - Veje

Approbation på Overslag og Konditioner for Anlæggelsen af en Vej og en Sti i Forlængelse af Skovgade og i Forlængelse af den ny Kirkegaardsvej

 

 

 

1868

Gader - Veje

Angående Afgivelse af en 510 kvadrat Alen Grund langs Bolværket af Ejendommen Matr.nr. 142 til et Vejanlæg

 

 

 

1868

Gader - Veje

Arbejder ved Landevejsgaderne i Året 1868

 

 

 

1868

Gader - Veje

Overslag over Landevejsgadernes Vedligeholdelse i Året 1868/9

 

 

 

1868

Gader - Veje

Gadevanding ved Hjælp af en Tønde med Bruse

 

 

 

1868

Gader - Veje

Andragende fra Arkitekt Jørgensen om Opfylding af en Grøft ved Kirkegaardsvejen

 

 

 

1868

Gader - Veje

Omlægning af Rendestenen i Foldegaden

 

 

 

1868

Gader - Veje

Helms og Kidde vælges til at forhandle med Jernbanekontoret angående de Spørgsmål, der måtte fremkomme ved Jernbanens Overskæring af Vejene

 

 

 

1868

Gader - Veje

Skematisk Indberetning om de offentlige Biveje

 

 

 

1868

Gader - Veje

Andragende fra Vægterne Mathiassen og N. Sørensen om at erholde Arbejdet med Vandingen af Byens Gader

 

 

 

1868

Gasværk - Gasforsyning

Meddelelse til Gasværkbestyrelsen om, at Gadelygterne ikke må slukkes før den fastsatte Tid

 

 

 

1868

Gasværk - Gasforsyning

Andragende fra Gasforbrugerne om Nedsættelse i Gaspriserne.

 

 

 

1868

Gasværk - Gasforsyning

Forlængelse af Gasledningen fra Sønderbro til Kolding-Fredericiavejen

 

 

 

1868

Gasværk - Gasforsyning

Skrivelse fra Gaskompagniet, at Købmand Boegh er ansat som Gaskasserer

 

 

 

1868

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1869

 

 

 

1868

Industri - Håndværk

Skrivelse fra Industriforeningens Formand H. Bing, angående Oprettelsen af et Prøvelager af danske Industrifrembringelser

 

 

 

1868

Industri - Håndværk

Skrivelse fra Arkitekt Klein om Haandværksstandens Undervisning

 

 

 

1868

Jernbanevæsen

Beregningen af  Vandafgiften til Stationsbygningen.

 

 

 

1868

Jernbanevæsen

Skrivelse af Handelsforeningen, hvori foreslås, at Kommunalbestyrelsen foretager Skridt for at den påtænkte Strandbybane kan blive ført over Vejle

 

 

 

1868

Jernbanevæsen

Indlægning af Vand fra Byens Vandledning til Jernbanens Bygninger.

 

 

 

1868

Jernbanevæsen

Skrivelse af 28 Maj d.A. fra Indenrigsministeriet angående Nedsættelse af Bidraget til Ekspropriationsudgifterne ved Jernbanen

 

 

 

1868

Jernbanevæsen

Helms og Kidde vælges til at forhandle med Jernbanekontoret angående de Spørgsmål, der måtte fremkomme ved Jernbanens Overskæring af vejene

 

 

 

1868

Byens Jorder

Angående den af Fuldtægtig Jordt lejede Jordstrimmel i Nørreskoven.

 

 

 

1868

Byens Jorder

"Skrivelse fra Fuldmægtig Møhl om at sælge Kommunen et Stykke Jorde ""Skidenvig"" beliggende ved Skyttehuset"

 

 

 

1868

Byens Jorder

Andragende fra Gartner C. Nielsen om Erstatning for et Stykke Jord.

 

 

 

1868

Byens Jorder

Skrivelse fra Hans Sørensen om at købe af Kommunen et lille Stykke Jord

 

 

 

1868

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1869

 

 

 

1868

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Trykning af Budgetterne til Kommunens Fattig- og Skolevæsen.

 

 

 

1868

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Beregning over Grundskatten m.m. for 1868 samt Forslag til Fordeling af det Beløb, hvortil det i Vinteren 1867-1868 bortsolgte Træ på Roden er udbragt

 

 

 

1868

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skema fra Indenrigsministeriet til Budgettet for næste År.

 

 

 

1868

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Andragende fra Kæmneren om en Godtgørelse for Ekstraordinære Arbejder i År

 

 

 

1868

Kirker - Kirkegårde

Forhandling af Kommunalbestyrelsen og Kirkeinspektioen med Lodsejerne ved den nye Kirkegård

 

 

 

1868

Jydske Købstadsforening

Valg af Delegerede til at møde i Aarhus til Oprettelsen af en ny Kreditforening

 

 

 

1868

Jydske Købstadsforening

Angående Udgifterne til det forenede Udvalg for de jydske Købstæders Kommunalbestyrelser smat Planen for den fjerde Forsamling af Delegerede

 

 

 

1868

Kongehuset

Anmodning fra Kammerherre Jessen om at søge dannet en Komite til Indsamling af Bidrag til et Mindesmærke for Kong Frederik VII på Himmelbjerget

 

 

 

1868

Lån

Lån for Sparekassen på 8000 rdl til Vandledningen.

 

 

 

1868

Lovgivning

Udkast til Lov om Brandforsikring for Købstæderne.

 

 

 

1868

Markeder

Andragende fra Handelsforeningen om Forandring af Markedsdagene.

 

 

 

1868

Markeder

Andragende fra H.C.Østergaard m. Fl. om, at det ved Markeder forbydes at sætte Telte på Fortovene

 

 

 

1868

Markeder

Ansøgning fra J. Sørensen m.Fl. om Tilladelse til i Fremtiden at sætte Telte på Fortovene på Markedsdage

 

 

 

1868

Markeder

Seligmann vælges til i Forening med Politiet at ordne Forholdet ved det forestående Krammarked

 

 

 

1868

Markedspladsen

Regulering m.m. af Markedspladsen.

 

 

 

1868

Markedspladsen

Andragende fra Vejle Amt 30 Skyttekreds om Tilladelse til at foretage Springøvelser m.m. på Markedspladsen

 

 

 

1868

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra  Farversvend Poul Andersen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1868

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Slagter L.S. Hasselbalch om Myndigehdsbevilling

 

 

 

1868

Næringsvæsen

Indstilling fra Kommunalbestyrelsen, at Vedtægten for bunden Næring i de kommende fem År forbliver uforandret

 

 

 

1868

Næringsvæsen

Andragende fra C. Vendelbo om at drive Høkerhandel i Vinding By.

 

 

 

1868

Næringsvæsen

Ansøgning fra Jens Hansen om at drive Krohold eller Værtshushold i Grejsdalen

 

 

 

1868

Næringsvæsen

Ansøgning fra G. Schnarnagh om Bevilling til at vinde Borgerskab som Ølbrygger

 

 

 

1868

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholder Sørensen om Tilladelse til at herbergere

 

 

 

1868

Næringsvæsen

Andragende fra Købmand Madsen i Fredericia om Tilladelse til at etablere Købmandshandel og Gæstgiveri ved Børkop

 

 

 

1868

Postvæsen

Angaaende Opførelsen af Ekstrapoststationer

 

 

 

1868

Politivæsen

Andragende fra Tambour Hertzum om et Par Uniformsbenklæder

 

 

 

1868

Politivæsen

Andragende fra Vægterne om Dyrtidstillæg.

 

 

 

1868

Politivæsen

Andragende fra Reservevægter N. Jensen om et Par Støvler eller Støvlefødder

 

 

 

1868

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Andragende fra Arrestforvarer Risum om Dyrtidstillæg.

 

 

 

1868

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Brødpengene forhøjes fra 5 sk til 6 sk pr. Pund.

 

 

 

1868

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Underholdningspengene for Arrestanter forhøjes fra 16 sk til 18 sk daglig

 

 

 

1868

Den offentlige Renlighed

Gårdmand Niels Olsen overtager Renovationen for et Beløb af 100 Rdl årligt

 

 

 

1868

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1868

Sessionsvæsen

Lys m.m. til Sessionen på Rådhuset  21/4-30/6-6/10

 

 

 

1868

Sessionsvæsen

Meddelelse om Sessionens Afholdelse den 10. Oktober

 

 

 

1868

Skatter - Afgifter

Erklæring fra Ligningskommissionen angående de forskellige Skatteklager

 

 

 

1868

Skatter - Afgifter

Andragende fra Landinspektør Ohrt om Fritagelse for den ham pålignede Komuneskat i 1867

 

 

 

1868

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bispinde Boesen om Skattenedsættelse.

 

 

 

1868

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kjøbmand N. Schou om Skattenedsættelse

 

 

 

1868

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skomager Schüders Enke om Skatteeftergivelse

 

 

 

1868

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jørgen Enevoldsen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1868

Skolevæsen

Skrivelse fra Højen- Jerlev Sogneråd angående Retten til at søge Skolen i Højen for Børn fra Vejle Søndermark

 

 

 

1868

Skolevæsen

Fællesskabet med Hensyn til Skolevæsenet mellem en Del af Vinding Sogn og Vejle Kommune

 

 

 

1868

Skolevæsen

Skrivelse fra Amtet, hvorefter Vejle Købstad skal betale til Skolefonden for 1868-1869 349 Rdl. 70 1/2 Sk.

 

 

 

1868

Byens Skove

Andragende fra Værtshusholder Jakobsen om vedblivende Beboelse af Thorshallen i Nørreskoven

 

 

 

1868

Byens Skove

Andragende fra Musikdirektør Michelsen om Opførelse af en Dansesalon i Nørreskoven

 

 

 

1868

Byens Skove

Andragende fra Vejle Amts 30 Skyttekreds om Benyttelse af en Skydelinhe og ?? Plads ved Sønderskoven

 

 

 

1868

Byens Skove

Andragende fra Klubvært Sørensen om at måtte anlægge en Brønd ved Skyttehuset

 

 

 

1868

Byens Skove

Forpagtningen af Jagten i Byens Skove

 

 

 

1868

Byens Skove

Angående Husmand Jens Stephansens Tilegnelse af en Skovstrimmel på Søndermarken

 

 

 

1868

Byens Skove

Angående den af Fuldmægtig Jordt lejede Jordstrimmel i Nørreskoven

 

 

 

1868

Understøttelser - Gratialer

Bidrag af 10 rdl til de københavnske Fængselsselskab

 

 

 

1868

Understøttelser - Gratialer

Gratiale af 1 Favn Brænde til hver af de tre Familier i Friboligen

 

 

 

1868

Vandløb

Andragende fra Enkemadam Gade om Erstatning af den Skade, hendes Have har lidt ved Reguleringen af Vandløbet i Gulkrog

 

 

 

1868

Vandløb

Stokbroens Vedligeholdelse er fælles for Land og By

 

 

 

1868

Vandløb

Skrivelse fra Skibet Sogneråd angående Oprensningen af Omløbsåen

 

 

 

1868

Vandløb

Reparation af Broen over Mølholm Bæk

 

 

 

1868

Vandværk - Vandforsyning

Beregningen af Vandafgiften til Stationsbygningen

 

 

 

1868

Vandværk - Vandforsyning

Fastsættelse af Vandafgiften til Næringsbrug

 

 

 

1868

Vandværk - Vandforsyning

Forhandling med Forskellige om Prisomsættelse for Vand til Næringsbrug

 

 

 

1868

Vandværk - Vandforsyning

Brøndarbejdets Fortsættelse og Afslutning i Skoven.

 

 

 

1868

Vandværk - Vandforsyning

Wadum og Linnemann vælges til at revidere det af Ingeniør Ohrt aflagte Regnskab

 

 

 

1868

Vandværk - Vandforsyning

Lån for Sparekassen på 8000 rdl til Vandledningen

 

 

 

1868

Vandværk - Vandforsyning

Indlægning af Vand fra Byens Vandledning i Jernbanens Bygninger

 

 

 

1868

Vandværk - Vandforsyning

Angående Vandets Farvning af Jordlaget i Brønden ved Vandværket

 

 

 

1868

Vedtægter

Vedtægts Affattelse i Henhold til Lov af 26. Maj 1868 om Købstadskommunens Styrelse

 

 

 

1868

Vedtægter

Indstilling fra Kommunalbestyrelsen, at Vedtægten for bunden Næring i de komende fem År forbliver uforandret

 

 

 

1868

Vedtægter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Forandringer i Vedtægten

 

 

 

1868

Voldgiftsmænd

Agent Gylding og Justitsraad Worsaae vælges til Voldgiftsmænd for Jagtrettens Afløsning

 

 

 

1868

Voldgiftsmænd

Søren C. Jensen og Proprietær Gad på Søndermarken vælges til Voldgiftsmænd for Afløsning af Husmænds Pligtarbejder

 

 

 

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra H. Carlsen, gl. Kjøgegaard, dat. 26/3 1868.

 

 

 

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Agent Berg, dat: 7/4 1868 angående Kokkens Kilde

 

 

 

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Landinspektør Kidde, dat: 12/4 1868 angående Matrikuleringen

 

 

 

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra H. Ladegaard og Hans Madsen, dat: 7/5 1868 angående Vandløbet i Gulkrog

 

 

 

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Vejle Amt, dat: 15/10 1868 angående de Jernbanen påhvilende Skatter

 

 

 

webtopgrafik