År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Hedeselskabet om Bidrag

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en Del Beboere af Skovgade og Gulkrog om Anbringelse af en Lygte

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra flere Beboere i Staldgaard om Gadens Forbedring

1869

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning til Finansministeriet om et Lån på 8000 rdl

1869

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Husmand Jens Stephansen om Moderation i de ham idømte ?? Omkostninger m.m.

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra F.J. Ravn om tilladelse til at rykke Hegnet på Blegbanken ud i Flugt med hans Ejendom Matr.nr. 104a

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Amts Skytteforening om Benyttelse af en Del af Nørreskoven til en Skyttefest

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Handelsfuldmægtig Jordt om Overladelse af et lille Stykke Jord ved Vejskråningen ved Fredericia Landevej

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand Glud angående Anbringelse af et Springvand ved hans Ejendom på Dæmningen

1869

Andragender - Ansøgninger

Andagende fra P. Markussen m. Fl. om at få Gulkroggaden gjort farbar

1869

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Værtshusholder M.H. Petersen om Tilladelse til at herbergere

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Retsvidnerne om Dyrtidstillæg

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægterne om Dyrtidstillæg

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Hans Ladegaard om Erstatning for den Forringelse hans Byggeplads har lidt ved det i Gulkrog anlagte Vandløb

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand Salomonsens Enke om Skatteeftergivelse

1869

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra N.K. Nielsen i Grejs om Bevilling til Høkerhandel

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra O. Thomsen om at opstille et Beværtningstelt i Nørreskoven på Søn- og Helligdage

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skovfogderne om tre Måneders Forskud paa Løn

1869

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Høker P. Christensen af Hygum om Bevilling til Detailhandel

1869

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning til Generalskattedirektoratet fra Købmand C. Madsen angående hans Brændevinsafgift

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.P.Jürgens om Eftergivelse af en Mulkt på 5 rdl til Kæmnerkassen

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Handelsforeningen i Vejle om at foranledige Sag anlagt mod Vejle Vesteregns Forbrugsforening i Anledning af ulovlig Detailhandel

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand C. Jakobsen om Skattenedsættelse.

1869

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra P.J. Boesen om Bevilling til at drive Høkerforretning i Vinding

1869

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter Laursens Enke om Skatteeftergivelse

1869

Den offentlige Belysning

Andragende fra en Del Beboere af Skovgade og Gulkrog om Anbringelse af en Lygte

1869

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen

1869

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Joh. Christensen om Dispensation fra Bygningsloven

1869

Bygningsvæsen

Indstilling til Indenrigsministeriet om Forandring af Bygrænsen, således at Distriktslæge Hoffbauers Ejendom ligger inden for Bygrænsen

1869

Bygningsvæsen

Forskellige Ansøgninger om Dispensation fra Bygningsloven behandles og tiltrædes

1869

Bygningsvæsen

Behandling af ti Ansøgninger om Dispensation fra Bygningslovens Bestemmelser om Brandgavle

1869

Bygningsvæsen

Behandling af 20 Ansøgninger om Dispensation fra Bygningslovens Bestemmelser om Brandgavle

1869

Offentlige Bygninger

Opførsel af et Halvtag i Rådhusgården

1869

Byrådet

Byrådets Møder afholdes den tredie Tirsdag i hver Måned

1869

Byrådet

Byrådet anmodes om at interessere sig for Forsikringsanstalten for Almuen

1869

Fattigvæsen

Modtagelse af Revisionsprotokollerne betræffende Fattigregnskaberne

1869

Fattigvæsen

Valg af Medlemmer til Fattigudvalget

1869

Fattigvæsen

Valg af Fattigforstandere

1869

Fattigvæsen

Fattigforstandernes Valg gælder for tre År

1869

Gader - Veje

Andragende fra en Del Beboere af Gulkrog og Skovgade om Anbringelse af en Lygte

1869

Gader - Veje

Andragende fra flere Beboere i Staldgaard om Gadens Forbedring

1869

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtet angående Vedligeholdelse af Stierne udenfor Sønderport

1869

Gader - Veje

Skrivelse fra Madam Gade angående den hende formentlig tilkommende Erstatning begrundet på Anlægget af Grøften i Gulkrog

1869

Gader - Veje

Betaling til Statskassen af 319 rdl 39 sk for en af Vejvæsenet afstået Vejstrækning syd for Byen

1869

Gader - Veje

Meddelelse fra Vejkontoret om Arbejder ved Landevejsgaderne gennem Vejle i 1869-1870

1869

Gader - Veje

Forslag fra Landinspektør Orth om, at der gives forskelligeStrækninger, som hidtil ingen officiel Betegnelse have haft, Navne

1869

Gader - Veje

Andragende fra T.J. Ravn omTilladelse til at rykke Hegnet på Blegbanken ud i Flugt med hans Ejendom Matr.nr. 104a

1869

Gader - Veje

Skrivelse fra Vejinspektør Christensen om, at den såkaldte Langelinie må blive ham overdraget for at benytte som Værn mod Højvande

1869

Gader - Veje

Valg af Medlemmer til Udvalget for Gader og Veje

1869

Gader - Veje

Andragende fra P. Martinsen m.fl. om at få Gulkrogsgaden gjort farbar

1869

Havnevæsen

Udkast til Reglement for Forvaltningen af Vejle Havn

1869

Havnevæsen

Valg af Medlemmer til Havneudvalget

1869

Havnevæsen

Vandafgiften af den på Havnen stående Stander fastsættes til 15 Rdl årligt

1869

Havnevæsen

Fastsættelse af Takster for de Afgifter som skulle erlægges for Benyttelsen af Havnens Redskaber

1869

Havnevæsen

Overslag over Havnens Indtægter og Udgifter i 1870 samt Beretning om de i 1869 udførte Arbejder

1869

Hegnsynsmænd

Valg af Hegnsynsmænd og Suppleanter

1869

Jernbanevæsen

Beregning af den Vandmasse der forbruges til Lokomotiverne og Betalingens Fastsættelse for samme

1869

Jernbanevæsen

Forslag til Affattelse af et Andragende til Indenrigsministeriet om, at Linien Esbjerg-Vejle, vælges til Jernbanelinje frem for nogen anden Linje

1869

Byens Jorder

Skrivelse fra A.J. Gylding om Køb af et Stykke Jord

1869

Byens Jorder

Skrivelse fra Udvalget om Indhegning af og Opsyn med Markedspladsen ved Sandgraven og om Betaling for Afhentning af Vand

1869

Byens Jorder

Tilbud fra H. Brandt, Høgsholt om at købe den Skolen tilhørende Lod Matr.nr. 7b på Nørremarken

1869

Byens Jorder

Andragene fra Handelsfuldmægtig Jordt angående Overladelsen til ham af et lille Stykke Jord ved Vejskråningen ved Fredericia Landevej

1869

Byens Jorder

Valg af Medlemmer til Udvalget for Jorder og Skove

1869

Jordemodervæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet af 12. april angående Jordemødres Lønning

1869

Jordemodervæsen

Om Bidrag til Jordemoderen i Fredericia til at kunne underkaste sig en Kur i København

1869

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Revision af Kæmnerregnskaberne

1869

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Overslaget for 1870

1869

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet

1869

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af ældre Restancer og Skatter

1869

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Bemærkninger til Budgettet for 1869

1869

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Snedkermester Allerup vælges til Rodemester

1869

Kapiteltaksten

Købmand Svendsen vælges til at afgive Indberetning om Kapiteltaksten

1869

Kirker - Kirkegårde

Forslag fra Stiftsøvrigheden til et Reglement for Afbenyttelsen af Kirkegårdene

1869

Kirker - Kirkegårde

Forslag fra Kirkeinspektionen om Lønningsforhøjelse for Graveren

1869

Kirker - Kirkegårde

Seligmann vælges til Medlem af Kirkeinspektionen.

1869

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Kirkeinspektionen angående Anvendelse af Ligvogne, når den nye Kirkegård tages i Brug

1869

Kongehuset

Bidrag til Brudegaver til Kronprinsen

1869

Kongehuset

Repræsentation ved Kronprinsens Bryllup af Byrådet ved Jydsk Købstadsforenings Festlighed m.m. i Vejle i samme Anledning

1869

Lån

Ansøgning til Finansministeriet om et Lån på 8000 rdl.

1869

Legater - Stiftelser

Indberetning angående de under Vejle Købstad hørende Legater m.m.

1869

Legater - Stiftelser

Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 27 f.M. angående det fremtidige Overtilsyn m.m. af de under fattigvæsenet hørende Legater og Stiftelser

1869

Ligningskommissionen

Valg af Overligningskommissær for Amtets Købstæder.

1869

Markedspladsen

Skrivelse fra Skovudvalget om Indhegning af og Opsyn med Markedspladsen ved Sandgraven og om Betaling for Afhentning af vand

1869

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra J.C.F. Berg om Myndighedsbevilling

1869

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra S. Hansen om Myndighedsbevilling

1869

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra  Ant: Petersen om Myndighedsbevilling

1869

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra E. Dalsgaard om Myndighedsbevilling

1869

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra H.P. Sørensen om Myndighedsbevilling

1869

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra S. Jørgensen om Myndighedsbevilling

1869

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra H.C. Holst om Myndighedsbevilling

1869

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholder M. H. Petersen om Tilladelse til at herbergere

1869

Næringsvæsen

Andragende fra N.K. Nielsen i Grejs om Bevilling til Høkerhandel

1869

Næringsvæsen

Andragende fra O. Thomsen om at opstille et Beværtningstelt i Nørreskoven på Søn- og Helligdage

1869

Næringsvæsen

Ansøgning fra Høker P. Christensen om Bevilling til Detailhandel

1869

Næringsvæsen

Ansøgning til Generalskattedirektoratet fra Købmand C. Madsen angående hans Brændevinsafgift

1869

Næringsvæsen

Andragende fra Handelsforeningen i Vejle om at foranledige Sag anlagt mod Vejle Vesteregns Forbrugsforening i Anledning af ulovlig Detailhandel

1869

Næringsvæsen

Andragende fra P.J. Boesen i Vinding om Bevilling til Høkerhandel

1869

Postvæsen

Nedlæggelse af Ekstrapoststationer i Vejle

1869

Politivæsen

Andragende fra Vægterne om Dyrtidstillæg.

1869

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Amtet angående Brød- og Underholdsningspenge for Arrestanter

1869

Revisionsvæsen

Skrivelse fra Reviser Prokurator Sejdelin, hvorefter han ved Sygdom er forhindret at revidere de ham tilstillede Regnskaber

1869

Den offentlige Renlighed

Opsigelse af Kontrakten angåaende Renovationskørselen

1869

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om Dyrtidstillæg.

1869

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand Salomonsens Enke om Skatteeftergivelse

1869

Skatter - Afgifter

Andragende fra C. Jakobsen om Skattenedsættelse

1869

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter Laursens Enke om Skatteeftergivelse

1869

Skolevæsen

Ligningen af Skolepenge for 1869

1869

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skoleudvalget

1869

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skolekommissionen

1869

Skolevæsen

Omordning af Byens Skolevæsen.

1869

Skolevæsen

Tilbud fra H. Brandt, Høgsholt om at købe den Skolen tilhørende Lod Matr.nr. 7b på Nørremarken

1869

Byens Skove

Skrivelse fra Skovudvalget og Prokurator Wadum angående Kærlighedstiens Tilstand

1869

Byens Skove

Inddragelse af to til Amtsmandsembedet hørende Lodder under Byens Skove

1869

Byens Skove

Skrivelse fra Udvalget angående Opfyldningen af Grøften mellem Nørreskoven og Oluf Nielsens Eng

1869

Byens Skove

Andragende fra Vejle Amts Skytteforening om Benyttelse af en Del af Nørreskoven til en Skyttefest

1869

Byens Skove

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skove og Jorder.

1869

Byens Skove

Andragende fra O. Thomsen om at opstille et Beværtningstelt i Nørreskoven på Søn- og Helligdage

1869

Byens Skove

Skrivelse fra Skovfoged Buch angående hans Forhold ved at Fælde et Piletræ i Hegnet om Havne

1869

Byens Skove

Andragende fra Skovfogederne om tre Måneders Forskud på Løn

1869

Byens Skove

Skrivelse fra Udvalget angående Brønden ved Skyttehuset m.m.

1869

Byens Skove

Leje til Skyttehuset af et mindre Stykke af Skoven på 50 År

1869

Sundhedsvæsen

Valg af Medlem til Sundhedskommissionen

1869

Sygehuset

Valg af Medlem til Sygehusinspektionen

1869

Understøttelser - Gratialer

30te Skyttekreds tilstås et Tilskud af 30 rdl.

1869

Vandløb

Skrivelse fra Prokurator Vadum om at måtte sætte Hegn tværs over Vandløbet, der adskiller hans Ejendom fra Naboejendommen

1869

Vandløb

Ombygning af Stokkebroen i 1869-1870

1869

Vandløb

Andragende fra Hans Ladegaard om  Erstatning fordi det i Gulkrog anlagte Vandøb har forringet den ham dersteds tilhørende Byggegrund

1869

Valg

Skrivelse fra Amtet angående Valg af et Medlem af Lånebestyrelsen for Amtets Købstæder

1869

Valg

Borgmesteren og Medlemmerne af Kasse- og Regnskabsudvalget vølges til Valgbestyrelse ved valget i næste Måned af Ligningskommissærer

1869

Vandværk - Vandforsyning

Beregning af den Vandmasse, der forbruges til Lokomotiverne og Betalingens Fastsættelse for sammen

1869

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Købmand Glud om et Springvand i Haven ved hans Ejendom på Dæmningen

1869

Vandværk - Vandforsyning

Tillæg til Instruksen for de private Vandmestre

1869

Vandværk - Vandforsyning

Valg af Medlemmer til Udvalget for Vandvæsenet.

1869

Vandværk - Vandforsyning

Angående Betaling af L. 26-o: til Ingeniør Hawksley som Honorar for Arbejder vedkommende Vandledningen

1869

Vandværk - Vandforsyning

Angående Springvand i Arkitekt Jørgensens Have

1869

Vandværk - Vandforsyning

Vandafgiften af den på Havnen stående Stander fastsættes til 15 Rdl årligt

1869

Vandværk - Vandforsyning

Byrådet erklærer, at en af det i Sagen mod English & Hansen afgivne Erklæring har fuldt dorbindende Virkning for Byrådet

1869

Vurderingsmænd

Valg af Vurderingsmænd i henhold til Lov af 19 Marts 1869 angående Udlån i faste Ejendomme af umyndiges Midler

1869

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Knud Sørensen i Hornstrup, dateret 23/2 1869, angående Tab og Skade ved Anlæggelsen af Vandværket

1869

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra N. Jensen, dateret 3/3 1869 angående en Prioritet til Vejle Fattigkasse på 500 Rdl

1869

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra H. Clausens Enke, dateret 6/4 1869 angående Forbedring af en Vej

1869

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Lærer Neuchs, dateret 18/5 1869 angående Udlevering af Bøger til Pigerne i Friskolen

1869

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Justitsministeriet, dateret 23/7 1869 angående Oplysning om Størrelsen af Udgifterne til den kriinelle Retspleje

webtopgrafik