År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Detaillist Knudsen om at måtte bortlodde en Gevinst efter Klasselotteriets trækning

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra C. Hansen om Tilladelse til at indlægge Vandledninger

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Retsvidnerne om Lønningsforhøjelse (se Retsvidnevæsenet) 

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.J. Jensen om, at en Strimmel Jord, betegnet som Matr.nr. 195e udgår af det ham stillede Pant for 500 rdl til Fattigkassen

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Politibetjent Eggers Enke om Pension

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra P. Boesen i Vinding om Bevilling til Høkerhandel

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Former H.P. Hansen i Bogense om Skatteeftergivelse

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arrestforvareren om, at Underholdningspengene for Arrestanter 18 Sk. Daglig og Brødpenge 5 Sk. Pr. Pund må vedblive efter 31. marts

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Olsen om Forandring ved Vandledningen

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder J. Petersen om at oprejse Telt og holde Beværtning i Nørreskoven i Pinsedagene

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Sparekassekasserer Hansens Enke om Pension.

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Toldinspektør Sonne om Nedsættelse af den ham for i År pålignede Skat

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Handelsbjetjent Th. Hjorth om Skattefritagelse

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Beboerne på Kabbeltoft om Anbringelse af Lygter

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægterne om Anskaffelse af Kasketter til dem

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter S. Jørgensen om Brug af et Stykke Jord i den søndre Sandbakke

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelserne for Industri og Haandværkerforeninger i Vejle amt om Tilladelse til at måtte fortsætte den begyndte Lotterifordeling af Industriprodukter udover i år

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Tegneskolen om et Bidrag af Statskassen.

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Toldassistent Petersens Enke om Skattenedsættelse.

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Pottemager Petersen om, at en Kapital på 1000 rdl. Der tilhører Fattigkassen må forblive indestående i stedet Matr. 382 uden ny Taksation

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Iversens Enke om Eftergivelse af Brændevinsskat

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Retsvidnerne om en Godtgørelse for Ekstraordinært Arbejde i Anledning af Undersøgelsen i Valgsagen

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Slagter Petersen i Bredballe om Bevilling til Høkerhandel.

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist Pagh om Skattenedsættelse

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Skovfoged Buch angaaende Inddæmning af et Stykke af Fjorden

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Amts 30 Skyttekreds om et Bidrag

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder J. Jensen om Tilladelse til at herbergere.

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Chr. Nielsen om, at en Kapital på 636 rdl 64 sk, der tilhører Fattigvæsenet må forblive indetsående i stedet Matr.nr. 276 på Gammelhavn

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Beboerne paa Ømkulerne om, at deres Børn fremdeles må søge skole i Vejle og ikke på Søndermarken

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Bestyrelsen for Haandværkerforeningen om Afholdelse af en Juleudstilling med Tombola

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gørtler Hertzum m.fl. om Ordning af Staderne på Torvet på Markeds- og Torvedage

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Prokurator Wadum om Tilladelse til af Helbredshensyn at udtræde af Byrådet

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kjøbmand Peschardt og Slagter Dittmann om Lån af Kommunens Midler

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Snedker Sørensens Enke om, at en Kapital på 300 rdl, der indestår i hendes Ejendom i Foldegade fremdeles må blive stående der

 

 

 

1870

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra H.C. Wissing om et Lån paa 500 rdl af Kommunens Midler.

 

 

 

1870

Belysning

Agent Berg vælges til at Underhandle med Direktøren for de jydsk- fynske Jernbaner om Opsættelse af en Lygte ved Havnevejens Overskæring

 

 

 

1870

Belysning

Andragende fra Beboerne på Kabbeltoft om Anbringelse af Lygter

 

 

 

1870

Brandvæsenet

Skrivelse fra Brandkaptajnen om Anskaffelse af en ny Sprøjteslange.

 

 

 

1870

Bygningsvæsenet

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen

 

 

 

1870

Bygningsvæsenet

Ansøgning fra Ejerne af Matr. No 213 og 214 i Grønnegade om Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1870

Bygningsvæsenet

Ansøgning fra Guldsmed Rau om Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1870

Bygningsvæsenet

Ansøgning fra  S. Hvidtfeldt  om Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1870

Bygningsvæsenet

Ansøgning fra Vognmand P. Jensen Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1870

Bygningsvæsenet

Ansøgning fra Skomager Bjerregaard Dispensation fra Bygningsloven

 

 

 

1870

Offentlige Bygninger

Skrivelse fra Købmand Christiansen om at flytte Vægterhuset og vedligeholde samme mod en årlig Betaling af 2 Rdl

 

 

 

1870

Byrådet

Byrådets ordinære Møder afholdes den tredie Tirsdag i hver Måned Kl. 5

 

 

 

1870

Byrådet

Andragende fra Prokurator Wadum om Tilladelse til af Helbredshensyn at udtræde af Byrådet

 

 

 

1870

Fattigvæsen

Valg af Medlemmer til Fattigudvalget

 

 

 

1870

Fattigvæsen

Købmand Dujardin vælges til  Fattigforstander

 

 

 

1870

Fattigvæsen

Skrivelse fra Fattigudvalget angående Ansættelse af en Fattiginspektør

 

 

 

1870

Fattigvæsen

Skrivelse fra Hospitalsforstander Hjerrild om Indfrielsen af den  på Hornborg Sogns Kirketiende hvilende 1/6 Bankhæftelse

 

 

 

1870

Fattigvæsen

Andragende fra J.J. Jensen om, at en Strimmel Jord, betegnet som Matr. Nr. 195e udgår af det af ham stillede Pant for 500 Rdl til Fattigkassen

 

 

 

1870

Fattigvæsen

Andragende fra Pottemager Petersen om, at en Kapital paa 1000 rdl, der tilhører Fattigkassen, må forblive indestående i Stedet Matr.nr. 382 uden ny Taksation

 

 

 

1870

Fattigvæsen

Andragende fra Chr. Nielsen om, at en Kapital paa 636 rdl 64 sk, der tilhører Fattigkassen, må forblive indestående i Stedet Matr.nr. 276 på Gammelhavn

 

 

 

1870

Fattigvæsen

Andragende fra Snedker Sørensens Enke om, at en Kapital paa 300 rdl, der indestår i hendes Ejendom i Foldegade må forblive indestående her

 

 

 

1870

Forligskommissionen

Branddirektør Helms vælges påny til Forligsmægler for Vejle Kjøbstad.

 

 

 

1870

Gader og Vejle

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder.

 

 

 

1870

Gader og Vejle

Andragende fra Beboerne på Kabbeltoft om Anbringelse af Lygter.

 

 

 

1870

Gader og Vejle

Forhandling med Delegerede af Amtsrådet og Byrådet angående Fodstierne udenfor Sønderbro

 

 

 

1870

Gader og Vejle

Forhandling mellem Amtsrådet og Byrådet angaaende Arbejder ved Vejle Landevejsgader i 1871

 

 

 

1870

Havnevæsenet

Valg af Medlemmer af Havneudvalget

 

 

 

1870

Havnevæsenet

Vedtagelse af et af Havneudvalget udfyldt Udkast til en ny Havne- og Brotakst

 

 

 

1870

Havnevæsenet

Indhentelsen af Havnens Regnskab for 1869

 

 

 

1870

Havnevæsenet

Indstilling om at Havnekassererens og Havnefogdens tillæg fra 1. April d.å. afløses af et fast Tillæg

 

 

 

1870

Havnevæsenet

Indstilling fra Havneudvalget om, at Opmudringen ved Dæmningen ved Sønderå ikke bortliciteres

 

 

 

1870

Havnevæsenet

Overslag over Vejle Havns Indtægter og Udgifter i 1871.

 

 

 

1870

Jernbanevæsenet

Direktionen tilbyder at erlægge en Betaling af 18 sk for hver Jernbanetogs Vandforsyning

 

 

 

1870

Jernbanevæsenet

Agent Berg vælges til at Underhandler med Direktøren for de jydsk-fynske Jernbaner om Opsættelse af en Lygte ved Havnevejens Overskæring

 

 

 

1870

Byens Jorder

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skove og Jorder.

 

 

 

1870

Byens Jorder

Skrivelse fra E. Jordt, hvorefter han til 1. Maj 1871 opsiger Lejeforholdet af Albue-Engen

 

 

 

1870

Byens Jorder

Andragende fra Slagter S. Jørgensen om Brugen af et Stykke Jord i den søndre Sandbanke

 

 

 

1870

Jordemodervæsen

Angående Jordemoder i Fredericia Madam Klejns Indlæggelse på Kommunehospitalet i København for Amtets Købstæders Regning

 

 

 

1870

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Kommunens Budget for 1871

 

 

 

1870

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Andragender fra Købmand Peschardt og Slagter Dittmann om Lån af Kommunens Midler

 

 

 

1870

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Andragende fra H.C. Wissing om et Lån paa 600 rdl af Kommunens Midler

 

 

 

1870

Kirker og Kirkegårde

Salg af en Trekant Jord ved den nye Kirkegaardsvej, og at Kirkens Gæld til Kommunen forrentes med 4 % p.a. og eventuelt tilbagebetales

 

 

 

1870

Købstadsforeningen - Kreditforeningen

Skrivelse fra det stående Udvalg for de jydske Kjøbstæders Byråd angående Kreditforeningen for de jydske Købstæder

 

 

 

1870

Købstadsforeningen - Kreditforeningen

Forslag fra Indenrigsministeriet til Købstadskommissionen.

 

 

 

1870

Lån

Skrivelse fra Prokurator Sejdelin, hvori han tilbyder Kommunen et Lån på 8000 Rdl

 

 

 

1870

Lazaretter

Leje af Købmand Steensens Hus udenfor Sønderport til Koppelazaret.

 

 

 

1870

Ligningskommission

Erklæring fra Skatteligningskommissionen angaaende ? Toldkasserer Tüstesens Skattepligt

 

 

 

1870

Markedspladsen

Betaling for Adgang til Markedspladsen ved Vejle Amts Landboforenings Dyrskuer

 

 

 

1870

Myndighedsbevillinger

Gentagen Ansøgning fra H.C.Holst om Myndighedsbevilling

 

 

 

1870

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra J.J.Sejdel om Myndighedsbevilling

 

 

 

1870

Næringsvæsen

Skrivelse fra Vejle Handelsforening angående Vejle Vesteregns Arbejderforening

 

 

 

1870

Næringsvæsen

Ansøgning fra P. Boesen i Vinding om Bevilling til Høkerhandel.

 

 

 

1870

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholder J.  Petersen om at oprejse Telt og holde Beværtning i Nørreskoven i Pinsen

 

 

 

1870

Næringsvæsen

Ansøgning fra Slagter Petersen i Bredballe om Bevilling til Høkerhandel

 

 

 

1870

Næringsvæsen

Ansøgning fra Værtshusholder J. Jensen om Tilladelse til at herbergere

 

 

 

1870

Næringsvæsen

Andragende fra Gørtler Hertzum m.Fl.om Ordningen af Staderne på Torvet

 

 

 

1870

Politivæsen

Fungerende Politiassistent H. Vange ansættes som Politibetjent i Vejle.

 

 

 

1870

Politivæsen

Andragende fra Politibetjent Eggers Enke om Pension.

 

 

 

1870

Politivæsen

Andragende fra Vægterne om Anskaffelse af Kasketter til dem.

 

 

 

1870

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Andragende fra Arrestforvareren om, at Underholdningspengene for Arrestanter 18 Sk. Dagligt og Brødpenge 5 Sk pr. Pund må vedblive efter 31. marts i år

 

 

 

1870

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1870

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om en Godtgørelse for deres ekstraordinære Arbejde i Anledning af Undersøgelse i Valgsagen

 

 

 

1870

Rigsdagen

Skrivelse fra Dyrlæge Obel om at blive optagen på Valglisten over Rigsdagens Folketing

 

 

 

1870

Rigsdagen

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen ved Folketingsvalget den 26 d.m.

 

 

 

1870

Sessionsvæsen

Valg af Medlemmer til at møde på Sessionen.

 

 

 

1870

Skatter - Afgifter

Andragende fra Farver H.P. Hansen i Bogense om Eftergivelse af en Skat på 6 Rdl 48 Sk.

 

 

 

1870

Skatter - Afgifter

Forslag fra Wadum om Forhøjelse af Skatten for løsgående Hunde.

 

 

 

1870

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Toldinspektør Sonne om Nedsættelse af den ham for i år pålignede Skat

 

 

 

1870

Skatter - Afgifter

Andragende fra Handelsbetjent Th. Hjorth om Skattefritagelse.

 

 

 

1870

Skatter - Afgifter

Andragende fra Toldbetjent Petersens Enke om Skattenedsættelse.

 

 

 

1870

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder Iversens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1870

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist Pagh om Skattenedsættelse.

 

 

 

1870

Skatter - Afgifter

Fastsættelse af Brændevinsafgiften for Treåret 1871-73.

 

 

 

1870

Skolevæsen

Skrivelse fra Amtet om, hvorvidt der måtte findes uindfriede Sjettedelsbankhæftelser på de Vejle Skolevæsen tilhørende Jorder

 

 

 

1870

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen i Anledning af et Andragende fra Beboere på Søndermarken om Oprettelse af en Skole sammesteds

 

 

 

1870

Skolevæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående det bestående Fællesskab Mellem Vejle og en del af Vinding Sogn

 

 

 

1870

Skolevæsen

Efterbevilling af 6 rdl til Skolevæsenets Budget for 1869 og 1870

 

 

 

1870

Skolevæsen

Andragende fra Beboerne på Ømkulerne om, at Deres Børn fremdeles må søge Skole i Vejle og ikke på Søndermarken

 

 

 

1870

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Vahl angående det ledige Kateketembede og Indskrænkning af Borgerskolen til 3 Klasser

 

 

 

1870

Skove

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skove og Jorder

 

 

 

1870

Skove

Suspension af den tidligere trufne Bestemmelse om at levere 3 Fv. Træ af Byens Skove til Friboligen

 

 

 

1870

Skove

Regning fra Skovfoged Buch for Kjørsel i 1867.

 

 

 

 

Statistik

Uddeling af Skemaer til Folketælling den 1 Februar.

 

 

 

1870

Sygehuset

Indstilling fra Sygehusinspektionen angående Betaling når Sygehuslægen må have Assistance ved Operationer eller en anden Læge må tilkaldes i hans Fraværelse

 

 

 

1870

Taksationsmænd

Valg af Taxationsmænd til Jordboniteringer i Henhold til Lov 4 Juli 1850.

 

 

 

1870

Valg

Valg af en Bestyrelse for Friboligen.

 

 

 

1870

Vandværk - Vandforsyning

Ansøgning fra C. Hansen om Tilladelse til at indlægge Vandledninger.

 

 

 

1870

Vandværk - Vandforsyning

I Udvalget for Vandvæsenet vælges Henckel.

 

 

 

1870

Vandværk - Vandforsyning

Direktionen for de jydsk-fynske Jernbaner tilbyder at erlægge en Betaling af 8 Sk. For hvert Togs vandforsyning

 

 

 

1870

Vandværk - Vandforsyning

Forslag fra Vandudvalget angående Størrelsen af Vandafgiften for 1870 for forskellige Næringsdrivende

 

 

 

1870

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Prokurator Wadum med Udskrift af den i Sagen English & Hansen ctr. Byrådet afsagte Dom

 

 

 

1870

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Knuttels Enke om, at hun ikke mere driver sit Brænderi, og derfor begærer Fritagelse for Vandafgift

 

 

 

1870

Vandværk - Vandforsyning

Ny Vandledning til Vogterhuset på Stationspladsen mod en Bentaling af 60 Rdl.

 

 

 

1870

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra P. Olesen om Forandring ved Vandledningen.

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra N.F. Berg, dateret 15/1 1870, angaaende Ombygningen af Ejendommen Matr.No. 80a

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Prokurator Wadum, dateret 24/3 1870, angaaende Udlån af nogle papirer vedr. Hans Ladegaard

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Justitsministeriet, dateret 5/5 1870, angående Jordemødrenes Lønning

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra pens. Vejinspektør Christensen, dateret 16/5 1870, angående Grøften ved Langelinie

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtet, dateret 25/7 1870, angående det forrige Frederiksværks Etablissements udestående Fordringer

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Kgl. Bevilling, dateret 22/9 1870, for I.C. Bagger til at svare 4½ % Rente.

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skovrider Bang, dateret 30/10 1870, angående Udvisningen af træ i Byens Skove

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra M. Nielsen, dateret 15/11 1870, angående Forrentning af’ 400 Rdl med 4 1/2 %

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra I.I. Schmidt, dateret 24/11 1870, angående Indbetaling af en Fattigvæsenet tilhørende kapital

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Lærer H. Jensen, dateret 2/12 1870, angående Oprykning på ældst Lønning

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Kgl. Bevilling, dateret 8/12 1870, for Palle Kjeldsen til at svare 4½ % Rente.

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Kgl. Bevilling, dateret 8/12 1870, for Niels Poulsen til at svare 4 1/2 % i Rente

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Kgl. Bevilling, dateret 8/12 1870, for J.M. Rosenkrantz til at svare 4 1/2 % i Rente

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Provst Vahl, dateret 12/12 1870, angående Bestridelsen af den gejstlige Forsorg i Vejle

 

 

 

1870

Ikke behandlede Sager

Kgl. Bevilling, dateret 16/12 1870, for P.M. Sparres Enke til at svare 4½ % Rente

 

 

 

webtopgrafik