År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C.H. Wisbjerg om, at det ham givne Tilsagn om et Lån af 500 Rdl. Må blive stående ved magt

4

1871-04

1871-04

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Vejinspektør Christensen om at måtte støtte Opførelsen af en Jordvold på hans Eng mod Skråningen af den ny Kirkegaardsvej

5

1871-05

1871-05

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.F. Bergh om Nedsættelse af hans Kommuneskat.

13

1871-13

1871-13

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Uldspinder Waigum om Fritagelse for at betale Kendelse for Borgerskab som Detaillist

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Toldinspektør Sonne om Eftergivelse af Kommuneskat

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.E. Sejdel om Skattefritagelse for Året 1870.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Amts 30 Skyttekreds om Lån af Gymnastiksalen

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Møllersvend Peder Nielsen om Skatteeftergivelse.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Murer T. Jørgensen om Skatteeftergivelse

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Madam Klejske om Skatteeftergivelse.

1871

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Anna E. Metz, der har stjålet et Træ i Skoven om Eftergivelse af Straffen

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Thomsen om at måtte benytte sin Dansesalon og holde Beværtning ved Fr. VII Høj anden Pinsedag og Skt. Hansaften

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder C. Jensen om Tilladelse til at drive Herbergeri

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ølbrygger Niels Petersen om Leje af den Plads i Pilkebankeskoven, hvor den større Iskjælder er bygget

1871

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Villum Jensen i Jennum om Bevilling til Høkerhandel.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Haandværker- Sangforeningen om at måtte benytte den store sal på Rådhuset

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om en Understøttelse af Statskassen på 50 Rdl.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C.C. Christensen om Tilladelse til at benytte en 1½ l Hane, som han tidligere har anskaffet sig til sit Bryggeri

1871

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra T.C.Jørgensen om Bevilling til at drive Høkerhandel i Vinding

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Amts 30 Skyttekreds om et Bidrag af 30 rdl.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Rosing om en Understøttelse, da han har været angrebet af Koppesygdom

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra den hidtil værende Økonoma på Fattiggården om Pension.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Privatskolen om Bidrag til Skolen af Kommunen.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag af Kæmnerkassen.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjent Eggers Enke om en årlig Understøttelse af 36 Rdl.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægter Madsen om Fritagelse for at erlægge Hundeskat.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra nogle Grundejere udenfor Sønderbro om Anlæggelse af en Rendesten

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Værtshusholder Østergaard om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder P. Nielsen om Tilladelse til at herbergere.

1871

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skomager Ernst om Nedsættelse af dem ham pålagte Vandskat for Vand til Næringsbrug

1871

Belysning

Betaling af Gaslygten ved Jernbanens Overskjæring af Havnevejen fastsættes til 10 Rdl årligt

1871

Brandvæsen

Cirkulære fra Justitsministeriet angående Opkrævning af Brandkontigentet.

1

1871-01

1871

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand Schjøth om Tilladelse til at belægge et Skur med Spåntag

1871

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Jørgen Pedersen om Dispensation for Bygningsloven.

1871

Bygninger (offentlige)

Andragende fra Vejle Amts 30 Skyttekreds om Lån af Gymnastiksalen.

1871

Fattigvæsen

Forespørgsel fra Amtet, om Byrådet  har noget at erindre imod, at Amtet udsteder ekstraordinære Hjemstedsbeviser

2

1871-02

1871-02

1871

Fattigvæsen

Forslag fra Fattigudvalget angående Fattiginspektørens Løn m.v.

3

1871-03

1871-03

1871

Fattigvæsen

Ansættelse af konst. Fattiginspektør Jakobsen som fast Fattiginspektør.

1871

Gader - Veje

Andragende fra fhv. Vejinspektør Christensen om at måtte støtte Opførelsen af en Jordvold på hans Eng til den ny Kirkegaardsvej

5

1871-05

1871-05

1871

Gader - Veje

Forbindelsesvejen fra Havnevejen til Forlængelsen af Vissingsgade optages som offentlig vej

6

1871-06

1871

Gader - Veje

Andragende fra flere Beboere af Staldgaardsgade om Brolægning af samme

1871

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtets Vejkontor angående Anskaffelsen af Sten til Rendestenen udenfor Sønderport

1871

Gader - Veje

100 rdl bevilges til Bolværket ved Sønderbro foruden Udgiften til et Stajit

1871

Gader - Veje

Arbejder ved Landevejsgaderne i 1872 og 1873

1871

Gader - Veje

Andragende fra nogle Grundejere udenfor Sønderbro om Anlæggelse af en Rendesten

1871

Gader - Veje

Indstilling fra Gadeudvalget, at Dæmningen og Vestergades Vedligeholdelse varetages af Amtet som Hovelandevejsgader

1871

Havnevæsen

Berg og Wegener vælges til kritisk at gennemgaa Havneregnskabet for 1870

1871

Havnevæsen

Indenrigsministeriet bifalder, at der årlig udredes et Beløb af 100 Rdl. af  Havnekassen til Havnevægterens Lønning

1871

Havnevæsen

Overslag over Havnens Indtægter og Udgifter i 1872.

1871

Jernbanevæsen

Betalingen for Gaslygten ved Jernbanens Overskæring af Havnevejen fastsættes til 10 Rdl. årligt

1871

Byens Jorder

Opfordring til Købmand C. Andersen om at fremkomme med Forslag om Omrodning af Langelinie

1871

Byens Jorder

Skrivelse fra Vejle Amts Vejkontor angående Indhegning af det trekantede Areal ved Nørrebro

1871

Byens Jorder

Kæmneren overdrages det at udarbejde en Jordebog i henhold til Lov af 19. februar 1863

1871

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1872.

7

1871-07

1871

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Bemærkninger til Kæmnerregnskabet for 1869 fra Indenrigsministeriet.

8

1871-08

1871

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Bjerre Herredsfogedri angående Eftergivelse af Attionsomkostningerne 10 Rdl. I Sagen mod P. Bendixen

1871

Købstadsforening - Kreditforening

Skrivelse fra det stående Udvalg for de jydske Kjøbstæders Byråd ang. oprettelse af en Kreditforening

9

1871-09

1871

Købstadsforening - Kreditforening

Skrivelse fra ny jydske Kreditforening angående Byrådets Erklæring bekræftende Niels Madsens Ejendomme med Hensyn til Lån af Kreditforeningen

1871

Lazaretter

Meddelelse fra Amtet, at Samme ikke vil tage Del i Omkostningerne, ved at Købmand Steensens Hus står til Rådighed som Receptionslokale for Kolerasyge

10

1871-10

1871

Legater - Stiftelser

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Overtilsynet med nogle Legater samt revision og Kaution af samme

12

1871-12

1871-12

1871

Legater - Stiftelser

Revision og Kaution af det af Skræddermester N. S. Larsen oprettede Legat på 400 Rdl. Til Konfirmationsklæder

1871

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Kommis Melchiorsen af Hobro om Myndighedbevilling.

1871

Næringsvæsen

Andragende fra Uldspinder Vaigum om Fritagelse for at betale Kendelse for Borgerskab som Detaillist

1871

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholder Thomsen om at måtte benytte sin Dansesalon og holde beværtning ved Fr. VII Høj anden Pinsedag og Skt. Hansaften

1871

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholder C. Jensen om at drive Herbergeri.

1871

Næringsvæsen

Ansøgning fra Villum Jensen i Jennum om Bevilling til Høkerhandel.

1871

Næringsvæsen

Ansøgning fra T.C. Jørgensen i Vinding om Bevilling til Høkerhandel.

1871

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholder S. Nielsen om Tilladelse til at herbergere.

1871

Politivæsen

Skrivelse fra Amtet angående Udkast til en Politivedtægt.

11

1871-11

1871

Privatskoler

Andragende fra Privatskolen om Bidrag af Kommunen til Skolen.

1871

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Distriktslægen anvises Lokale på Rådhuset til Foretagelse af Indpodning af Kopper og Eftersyn

1871

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Andragende fra Haandværker-Sangforeningen om at maatte benytte den store sal på Rådhuset til Sangøvelser

1871

Renlighed (den offentlige)

Approbation på Carl Madsens Tilbud med Hensyn til Renovationens Bortkørsel

25

1871-25

1871

Renlighed (den offentlige)

Borttagelse af det offentlige Lokum paa Blegbanken.

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Toldinspektør Sonne om Skatteeftergivelse.

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra N.F.Berg  om Skattenedsættelse.       

13

1871-13

1871-13

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra J.E.Sejdel om Skattefritagelse.

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra Møllersvend Peder Nielsen om Skatteeftergivelse

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra Murer T. Jørgensen om Skatteeftergivelse.

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra Madam Klejske om Skatteeftergivelse.

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra Fru Sonne  om Skatteeftergivelse.

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra Vægter Madsen om Fritagelse for at erlægge Hundeskat.

1871

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Værtshusholder Østergaard om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1871

Skove

Skovudvalget bemyndiges til at træffe Overenskomst med Lieder ang. Regulering af Grænsen mellem Skoven og hans Ejendom m.m.

14

1871-14

1871

Skolevæsen

Forespørgsel til Ministeriet i Henhold til en Skrivelse fra Skoleudvalget angående Forholdet mellem Byrådet og Skolekommissionen og mellem Byrådet og Skoledirektionen

16

1871-16

1871-16

1871

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen indeholdende Meddelelse angående Forslaget om Omrodning af Borgerskolen

17

1871-17

1871-17

1871

Skolevæsen

Forespørgsel til Ministeriet, hvorvidt Skolepengene skulle afgå i det Beløb, Vinding Sogn skal udrede til Vejles Skolevæsen

18

1871-18

1871-18

1871

Skolevæsen

Ophør af Fællesskabet mellem Vejle By og Vinding Sogn med Hensyn til Skolevæsenet

19

1871-19

1871-19

1871

Skolevæsen

Forslag til at Kateketsembedets fulde Indtægter henlægges til Lønning af Sognepræstens ordinære Medhjælper

20

1871-20

1871-20

1871

Skolevæsen

Lærerinden i Håndgerning ved Søndermarksskolen tilstås et Gratiale af 8 Rdl.

1871

Skove

Skrivelse fra Skovudvalget om Sagsanlæg mod Proprietær Neergaard, Lille Grundet, for at have borttaget et stykke Hegn ved Pilkebankeskoven

15

1871-15

1871-15

1871

Skove

Exercerpladsen og Kikkenborg Mose inddrages til Beplantning.

1871

Skove

Andragende fra Ølbrygger Niels Petersen om at leje den Plads i Pilkebankeskoven, hvor den større Iskælder er bygget

1871

Skove

200 rdl bevilges til at regulere Skovenes Grændser.

1871

Skove

Skrivelse fra Møllebygger C. Nielsen og Ølbrygger Nielsen ang. Ordningen af Skjællet mellem deres Ejendomme og Byens Nørreskov.

1871

Statistik

Kreaturtælling m.m. vil være at foretage den 15. Juli d.A.

1871

Understøttelse - Gratialer

Skovfoged Smith tilstås et Gratiale af 25 rdl for hans Virksomhed ved Beregningen af Udsæden og dyrkede Arealer

1871

Understøttelse - Gratialer

Lærerinden i Håndgerning ved Søndermarksskolen tilstås et Gratiale af 8 Rdl.

1871

Understøttelse - Gratialer

Andragende fra Politibetjent Eggers Enke om en årlig Understøttelse af 36 Rdl.

1871

Understøttelse - Gratialer

Friboligen tilstås 30 rdl til Brændsel.

1871

Understøttelse - Gratialer

Andragende fra Værtshusholder Rosing om en Understøttelse, da han har været angrebet af Koppesygdom

1871

Vandløb

Skrivelse fra Vinding Sogneråd om det mindre Vandløb i Markskellet mellem Vinding Sogn og Vejle By kan udgå af Regulativet

21

1871-21

1871-21

1871

Vandværk - Vandforsyning

Forslag fra Vandudvalget angående Ansættelsen af Vandskat til Næringsbrug

22

1871-22

1871-22

1871

Vandværk - Vandforsyning

Klage fra nogle Husejere i Vestergade over deres Vandrør.

23

1871-23

1871-23

1871

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra C.C.Christensen om Tilladelse til at benytte en 1½ l Hane han tidligere har anskaffet til sit Bryggeri

1871

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Kancelliråd Borch, hvormed fremsendes Skønsforretning, der er optaget i Anledning af den mellem Byrådet og English & Hansen verserende dag for Overretten

1871

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Skomager Ernst om Nedsættelse  i den ham pålagte Vandskat for Vand til Næringsbrug

1871

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Proprietær Søltoft angående Udnævnelse af 2 Voldgiftsmænd til Afløsning af Husmænds Pligtarbejder

1871

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtet, dateret 9/1 1871, angående Ligningsskattens Fordeling

a.

1871-a

1871-a

1871

Ikke behandlede Sager

Kgl. Bevilling, dateret 15/2 1871 for Bankdirektør Seligmann til at svare 4 1/2 % årlig rente

b.

1871

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtet, dateret 9/3 1871 angående Gennemsnittet af Kapiteltaksterne

c.

1871-c

1871

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtet, dateret 20/9 1871, angående Dannelsen af en Lokalkomite til den nordiske Industriudstilling i 1872

d.

1871-d

1871-d

1871

Ikke behandlede Sager

Cirkulære fra Justitsministeriet, dateret 25/11 1871, angående Snekastningen

e.

webtopgrafik