År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejderforeningen for Vejle og Omegn om en forbedret Undervisning i Friskolen

1

1872-01

1872-01

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gartner Buhl om, at den nederste Del af Vejen på Beriderløkken gøres bredere

8

1872-08

1872-08

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bedemand Blauenfeldt om Autorisation til at holde Kontor for bedemandsforretninger

14

1872-14

1872-14

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjentene om Lønningsforbedring

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Privatskolen om et Tilskud af Kommunen til Skolen

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra flere Beboere af Ømkulerne om Forandring af Hundeskatten

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Landpost Jørgensen om Nedsættelse til 1 rdl af Afgiften for den ham tilhørende Hund

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjentene om at erholde Procenter af Hundeskatten.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kæmneren om at erholde 6 % som Inkassator ved Skovauktioner

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Justitsministeriet angående Nedsættelse af Assurancepræmien for de faste Ejendommer

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Sinding om at erholde 60 rdl i årlig Huslejegodtgørelse i stedet for fri Bolig

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 14 Drenge i Friskolen om at erholde Fripladser i Borgerskolen

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra flere af Byens Slagtere om at måtte tage Plads på Torvet foruden Onsdag og lørdag

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Østergaard om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skovrider Buch om Permission i 8 Dage

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jordemoder Petersen om et Gratiale

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Frøken L. Blauenfeldt om et Tilskud til hendes Institut

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Frøken Nisted om et Tilskud til hendes Institut.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tobaksspinder Christensen om Eftergivelse af Kendelsen for Borgerskab

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Jørgensen ved Friskolen om et Lønningstillæg.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skovfoged Buch om Lønningstillæg

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra O. Thomsen om at måtte afholde Dans i Nørreskoven anden Pinsedag

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Valdemar Kjær om Skatteeftergivelse

1872

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Tegneskolen til Amtsrådet om Bidrag.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Niels Nielsen om Skatteeftergivelse.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Olesen m.Fl. om Eftergivelse af den deres Ejendomme pålagte Vandskat

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Brødrene Boegh om Skatteeftergivelse

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Haandværker-Sangforeningen til Industriudstillingen i København for mindre bemidlede dygtige Håndværkere

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Byens Vægtere om Lønningsforbedring

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Jensen ved Søndermarksskolen om Lønningstillæg.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Amts 30 Skyttekreds om et Bidrag.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Handelsfuldmægtig Jordt om at erholde en kort Frist til Bortskaffelse af Tanghuset i Nørreskoven

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag af Stat og Kommunen.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bogbindersvend Monrads Hustru om Eftergivelse af den hendes mand pålignede Kommuneskat

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tømrer Niels Jørgen Nielsens Hustru om den hendes mand pålignede Kommuneskat

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bremsevogter J.P. Petersen om Skatteeftergivelse

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Oluf Nielsen m. Fl. om Nedsættelse af Hundeskatten.

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Antoniette Nielsen om Skatteeftergivelse

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skolebestyrer L. Varburg om Understøttelse til den af ham oprettede Søndags- og Aftenskole for Håndværkere

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ane Nielsen om Skatteeftergivelse

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jeppe Pedersens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1872

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder L.P.Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1872

Bygningsvæsen

Cirkulære fra Finansministeriet angående en påtænkt Omordning af Bygningsafgiften

2

1872-02

1872-02

1872

Bygningsvæsen

Forhandlinger angående Indrykningen af Byggelinien ved Hospitalets Omordning og Ombygning

3

1872-03

1872-03

1872

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet bilagt 13 Ansøgninger ang. Udsættelse med Afskaffelsen af Bræddegavle.

1872

Byrådet

Indsamling til de ved Vandfloden den 13 d.M. Skadelidende.

1872

Fattigvæsen

Valg af Fattigforstandere.

1872

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtet angående Brolægningen af Landevejsgaderne.

4

1872-04

1872-04

1872

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtet angående Trekanten ved Nørrebro.

6

1872-06

1872-06

1872

Gader - Veje

Fhv. Vejinspektør Christensen opfordres til at indbetale  8 rdl for Kapning af 4 Træer på Kirkegaardsvejen

7

1872-07

1872-07

1872

Gader - Veje

Andragende fra Gartner Buhl om, at den nederste Del af Vejen på Berideløkken gøres bredere

8

1872-08

1872-08

1872

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtsrådet angående Vestergades Optagelse som Hovedlandevejsgade

9

1872-09

1872-09

1872

Gader - Veje

Erklæring fra Kidde m. Fl. om, at Forbindelsesvejen mellem Havnevejen og Forlængelsen af Vissingsgade er en privat Vej

10

1872-10

1872-10

1872

Gader - Veje

Skrivelse fra T.J. Ravn om Køb af en Strimmel Jord på Blegbanken.

11

1872-11

1872-11

1872

Gader - Veje

Forslag om at overlade Købmand C. Andersen den Strækning af Langelinie, derstøder til hans Ejendom

45

1872

Gader - Veje

Sabroe og Jørgensen er af Amtsrådet valgte til at forhandle med Byrådet om Arbejder ved Hovedlandevejsgaderne

1872

Gader - Veje

Gennemsyn af Fortegnelsen over de offentlige Biveje.

1872

Havnevæsen

Skrivelse fra Havneudvalget til den i Anledning af den påtænkte Inddæmning nedsatte Kommission

13

1872-13

1872-13

1872

Havnevæsen

Valg af Medlem til Havneudvalget.

1872

Havnevæsen

Skrivelse fra det nedsatte Udvalg til kritisk at gennemgå Havneregnskabet.

1872

Havnevæsen

Til Medlem af Havneudvalget vælges Konsul Linnemann.

1872

Havnevæsen

Skrivelse fra Sagfører Møhl med Protest fra en Del Fiskere i Vejle mod Inddæmningsprojektet

1872

Havnevæsen

Overslag over Vejle Havns Indtægter og Udgifter i Aaret 1873.

1872

Hegsynsmænd

De tidligere Hegnsynsmænd genvælges.

1872

Jordemodervæsen

Andragende fra Jordemoder Petersen om et  Gratiale.

1872

Kassevæsen - Regnskabsavæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1873.

1872

Kapiteltaksten

Købmand N.F. Petersen vælges til at afgive Indberetning om Kapiteltakstens Fastsættelse

1872

Kirker - Kirkegårde

Forespørgsel fra Provst Vahl om alt Fornødent til Gudstjenestens Afholdelse i Vejle Kirke to Gange hver Søn- og Helligdag er ordnet med vedkommende Kirkebetjente

1872

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Stiftsøvrigheden, hvori forlanges Erklæring over Andragender fra Organisten, Kirkebudet og Bælgetræderen om en Lønningsforhøjelse

1872

Købstadsforening - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra ny jydske Købstadkreditforening om Forslag til Valg af en Taksationsmand

1872

Lån

Forslag til Lån til de større Brolægningsarbejder.

5

1872-05

1872-05

1872

Lazaretter

Udlejning af Koppelazarettet til Skrædersvend Køhl.

1872

Lazaretter

Skrivelse fra Købmand Steensen om Kommunen vil svare en forhøjet Lejeafgift af 60 Rdl årligt af Koppelazaret

1872

Vejle Landsogn

Bestemmelse om Størrelsen af de Bidrag, Vejle Landsogn for Treåret 1872-1874 skal yde Vejle Købstad

15

1872-15

1872-15

1872

Ligningskommission

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, at Prokurator Wadum er udnævnt til Overligningskommissær og Konsul Linnemann til Suppleant

16

1872-16

1872-16

1872

Lovgivning

Forslag til Lov om Brandvæsenet i Købstæderne

1872

Matrikulering

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Betingelserne for litograferede Genparter af Matrikulens Kort

1872

Markeder

Forespørgsel fra Kolding Byråd angående den foregåede Omordning af Hestemarkederm

1872

Markeder

Forespørgsel til Indenrigsministeriet angående Afholdelsen af et Kreaturmarked 27. eller 30 april i år

1872

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Sophus Hogrefe om Myndighedsbevilling.

1872

Næringsvæsen

Andragende fra Tobaksspinder Christensen om Eftergivelse af Kendelsen for Borgerskab

1872

Politivæsen

Andragende fra Politibetjentene om Lønningsforhøjelse.

1872

Privatskoler

Andragende fra Privatskolen om et Tilskud af Kommunen til Skolen.

1872

Privatskoler

Bortgivelse af 3 Fripladser i Privatskolen.

1872

Politivæsen

Andragende fra Vægterne om Lønforhøjelse

1872

Privatskoler

Andragende fra Frøken L. Blauenfeldt om et Tilskud af Kommunen til hendes Institut

1872

Privatskoler

Andragende fra Frøken Nisted om et Tislkud af Kommunen til hendes Institut

1872

Privatskoler

Andragende fra Skolebestyrer L. Varburg om en Understøttelse af Kommunen til den af ham oprettede Søndags- og Aftenskole for Håndværkere

1872

Rådhus - Tinghus - Srresthus

Skrivelse fra Amtet, hvori Arrestforvarerens Løn forhøjes til 300 Rdl årligt

1872

Den offentlige Renlighed

Bestemmelse af Tiderne for Gadefejningen.

1872

Den offentlige Renlighed

Vægterne erholde en forøget Betaling af 20 rdl årlig for Gadefejningen.

1872

Rigsdagen

Valg af Valgbestyrelse til Folketingsvalget den 20/9 d.A.

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder Østergaard om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra flere Beboere i Ømkulerne om en Forandring af Hundeskatten

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Landpost Jørgensen om Nedsættelse til 1 rdl af Afgiften for den ham tilhørende Hund

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Byens Politibetjente om at erholde Procenter at Hundeskatten

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Valdemar Kjær om Skatteeftergivelse.

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder Niels Nielsen om om Skatteeftergivelse.

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Brødene Boegh om Skatteeftergivelse.

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bogbindersvend Monrads Hustru om Eftergivelse af den hendes Mand påligndede Kommuneskat

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Tømrer Niels Jørgen Nielsens Hustru om Eftergivelse af den hendes Mand pålignede Kommuneskat

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bremsevogter J.P.Petersen om Skatteeftergivelse.

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Oluf Nielsen m. Fl. om Nedsættelse af Hundeskatten til 1 Rdl

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Antoinette Nielsen om Skatteeftergivelse.

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra  Ane Nielsen om Skatteeftergivelse

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jeppe Pedersens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder L.P.Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1872

Skolevæsen

Skrivelse fra Skolekommissionen om, at Musikdirektør Michelsen en ansat som Sanglærer i Friskolen

1872

Skolevæsen

Nedlæggelse af Kateketembedet og Omordning af Borgerskolen.

1872

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen, hvorved Ministeriets Resolution meddeles angående Lønningen til Tredjelærer ved Friskolen og Andenlærer ved Borgserskolen

1872

Skolevæsen

Udkast fra Skoledirektionen til Lønningsplan for Lærerne.

1872

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Sinding om at erholde 60 rdl årlig i Huslejegodtgørelse i Stedet for fri Bolig

1872

Skolevæsen

Andragender fra 14 Drenge i Friskolen om at erholde fripladser i Borgerskolen

1872

Skolevæsen

Afbenyttelse af Lokaler og Brændsel i Byens Skoler til en Fortsættelsesskole

1872

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen om Ordningen af Skolevæsenet på Søndermarken

1872

Skolevæsen

Skrivelse fra Gæstgiver Brandts Enke om en Ombytning af den Vejle Skolevæsen tilhørende Lod på Nørremarken

1872

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Jørgensen ved Friskolen om et Lønningstillæg.

1872

Skolevæsen

Ordningen af de 12 nye Pladser i Borgerskolen.

1872

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Jensen ved Søndermarksskolen om Lønningstillæg.

1872

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om, at minde Ministeriet om Svar på dets Forespørgsel om det Stilling til Skoledirektionen og Skolekommissionen m.m.

1872

Skolevæsen

Marie Hansen tilstås 20 rdl årlig for at lede Håndgærningen på Søndermarksskolen

1872

Byens Skove

Skrivelse fra Komiteen for Vejle Amts ældre landøkonomiske Selskab angående et nyt Mindesmærke for Amtmand Trechow

12

1872-12

1872-12

1872

Byens Skove

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Salg af et Stykke Jord af Byens Skove til Lieder

1872

Byens Skove

Andragende fra Kæmneren om at erholde 6% som Inkassator ved Skovauktioner

1872

Byens Skove

Andragende fra Skovfoged Buch om Lønningstillæg.

1872

Byens Skove

Andragende fra O. Thomsen om at måtte afholde Dans anden Pinsedag i Nørreskoven

1872

Byens Skove

Andragende fra Handelsfuldmægtig Jordt om at erholde en kort Frist til Bortskaffelse af Tanghuset i Nørreskoven

1872

Byens Skove

Skovudvalget bemyndiges til at bortleje Jagten i Byens Skove.

1872

Statistik

Skema fra Indenrigsministeriet til Udfyldning angående forskellige Oplysninger om Arbejdsforholdene

1872

Taksationsmænd

Valg af 8 Taksationsmænd i henhold til Lov af 19/3 1869 om Udlån af Umyndiges Midler

1872

Torvevæsen

Forslag om et Reglement for Torveordenen.

1872

Torvevæsen

Andragende fra flere af Byens Slagtere om at måtte tage Plads på Torvet foruden Onsdag og Lørdag

1872

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås Betaling til 3 Fv. Brænde.

1872

Understøttelser - Gratialer

Reservevægter Jensen tilstås et Gratiale af 4 rdl.

1872

Vandløb

Forslag om at Vandløbet i Skellet mellem Vejle og Vinding Sogn optages på Fortegnelsen over offentlige vandløb

1872

Valg

Valg af Bestyrelse til Friboligen

1872

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen til det i næste Måned afholdende Valg af Ligningskommissærer

1872

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen ved det forestående Byrådsvalg.

1872

Vandværk  - Vandforsyning

Forslag fra Telegrafbestyrer Thygesen til Afhjælpning af forskellige formentlige Mangler ved Vandledningen

1872

Vandværk  - Vandforsyning

Skrivelse fra Garver Hansen angående den ham pålagte Afgift for Vand til Næringsbrug

1872

Vandværk  - Vandforsyning

Andragende fra P. Olsen om Eftergivelse af den deres Ejendomme pålagte Vandskat

1872

Vandværk  - Vandforsyning

Regninger fra Prokuratorerne Borch og Wenge angående Sagen mod English & Hansen

1872

Vandværk  - Vandforsyning

Skrivelse fra Prokurator Deithmann i København angående Betaling af til Ingeniør Hawksley i London

1872

Vandværk  - Vandforsyning

Skrivelse fra A.J. Gylding angående hans Afgift af Vand til Næringsbrug.

1872

Vurderingsmænd

Forretningerne som Vurderingsmænd efter Lov om Mark- og Vejfred af 25. marts 1872 overdrages Hegnsynsmændene

1872

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Centralkomiteen i København, dateret 4/2 1872, angående forskellige Undersøgelser i Anledning af Stormfloden

1872

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtet, dateret 12/3 1872, angående udstedte Ansvisninger på Træplanter

1872

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skovudvalget, dateret 3/5 1872, angående Udstedelse af Forbud imod at beskadige Æg og Yngel m.m.

1872

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Vandudvalget, dateret 25/7 1872, omgående Vandspild hos P. Glud

1872

Ikke behandlede Sager

Udskrift af Auktionsprotokollen, dateret 24/10 1872, indeholdende Konditioner for Bortlejning af nogle Skolevæsenet tilhørende Lodder

webtopgrafik