År

Emne

Resume af dokument

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Komiteen for Bidrag til et Kysthospital om Tilskud fra Kommunen

1

1873-01

1873-01

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Dahlsen og Buhl om Tilladelse til at nedlægge en Rørledning fra deres Ejendomme til Grøften ved Skovgade

8

1873-08

1873-08

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Dansk Forening for Lystsejllads om Fritagelse for Bro- og Havnepenge

11

1873-11

1873-11

1873

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Værtshusholder Jens P. Madsen om tilladelse til at herbegere

26

1873-26

1873-26

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Marie Hansen om en forhøjet Løn af 10 rdl årlig for at lede Undervisningen i Håndgerning i Søndermarksskolen

35

1873-35

1873-35

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Sinding om at erholde Huslejegodtgørelse i stedet for Bolig

36

1873-36

1873-36

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra M. Steffensen om forhøjet Lejeafgift af den Stue han har udlejet til Skole på Søndermarken

37

1873-37

1873-37

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Grev Knuth om Tilladelse til at nedlægge en Ledning fra Vandforsyningens Hovedrør til det i Grundet Skov liggende Hus

41

1873-41

1873-41

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Forskellige om Erstatning i anledning af Stormfloden

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Estrup om Lønningsforhøjelse

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder L.P. Jensen om Eftergivelse fra Brændevinsafgift

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 30 Skyttekreds om et Bidrag.

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skrædersvend P. Christensen om Nedsættelse af hans Skat

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Haandværker- Foreningen om en Forandring af Markederne i Vejle

 

 

 

1973

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen til Amtsrådet om Bidrag.

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjent Duponts Enke om Forhøjelse af hendes Pension

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vagtmester Frederiksens Enke om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.J.Jensen om Tilbagebetaling af 37 rdl som han har betalt for halvdelen af det gamle Åløb udfor hans Ekendom

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Tilladelse til at herbergere.

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Dansk Husflidsselskab om Bidrag.

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer L.Varburg om en Understøttelse til hans Skole.

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Fr. Bergh til Amtet om at erholde til Leje den Trekant, der ligger mellem Sønderbro og hans Ejendom

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag.

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vognmand S.P. Christensen som entreprenør for Ligvognen om Forandring af den indgåede Kontrakt

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skoledirektionen fra et større Antal Mænd der har Børn i Borgerskolen om at Undervisningen må blive for såvidt at Præliminæreksamen kan tages

 

 

 

1873

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Daglejer P. Vest om Skatteftergivelse

 

 

 

1873

Brandvæsen

Cirkulære fra Justitsministeriet angående Udarbejdelsen af en Vedtægt for Byens Barndvæsen

2

1873-02

1873-02

1873

Brandvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet angående Oplysning om, hvilke Ejendomme, der på grund af deres Aftstand fra Brandhanerne ikke kunne få Nedsættelse i Brandkontingentet

3

1873-03

1873-03

1873

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

 

 

 

1873

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet angående Erstatning til Hospitalet i Anledning af Bygningens Indrykning

 

 

 

1873

Offentlige Bygninger

Valg af Medlemmer til Udvalget for Bygninger.

 

 

 

1873

Offentlige Bygninger

Udvalget bemyndiges til at bortsælge Vægterboligen for 800 rdl.

 

 

 

1873

Byrådet

Byrådets ordinære Møder afholdes den tredje Tirsdag i hver Måned.

 

 

 

1873

Fattigvæsen

Valg af Medlemmer til Fattigudvalget.

 

 

 

1873

Fattigvæsen

Smedemester Mads Jensen vælges til Fattigforstander.

 

 

 

1873

Fattigvæsen

Skrivelse fra Direktøren for Vemmetofte Kloster angående Understøttelse til fader- og moderløse Børn

 

 

 

1873

Gader - Veje

Nedlæggelse som offentlige Veje af Vejen fra Horsensvejen til Skovfogedhuset efter Bredballe og Vejen fra Vestergade til Grundet efter Hornstrup

7

1873-07

1873-07

1873

Gader - Veje

Overtagelse af en Del gamle Brosten fra Landevejsgaderne.

5

1873-05

1873-05

1873

Gader - Veje

Meddelelse fra Amtet, hvorefter Sabroe og Jørgensen er valgt til at forhandle med Byrådet om Arbejder ved Landevejsgaderene i 1874-1875

6

1873-06

1873-06

1873

Gader - Veje

Meddelelse fra Amtet om at Vestergades Brolægning er fuldført.

9

1873-09

1873-09

1873

Gader - Veje

Forslag fra Udvalget angående påtænkte Brolægningsarbejder i Løbet af de første 8-10 år

10

1873-10

1873-10

1873

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtet angående Fortegnelsen over de offentlige Biveje.

43

1873-43

1873-43

1873

Gader - Veje

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder.

 

 

 

1873

Gader - Veje

Skrivelse fra Niels J. Eriksen af Ømkulerne, hvorved han begærer en Forretning afholdt angående en Vej, der støder til hans Ejendom

 

 

 

1873

Gader - Veje

Begæring fra Udvalget om at lægge Fliser på Strækningen fra Nørrebro til Hospitalet

 

 

 

1873

Gader - Veje

Nedlæggelse som offentlig Vej af Vejstykket fra Vestergade til Nedgangen til Grundet Skov

 

 

 

1873

Gader - Veje

Overslag over Bekostningerne ved Reguleringen og Brolægningen af en del Gadestrækninger

 

 

 

1873

Gader - Veje

Vejudvalget bemyndiges til at indgå på Forslag, der måtte fremkomme om Fyldning og Brolægning af den Del af Vejgrøften på Horsensvej

 

 

 

1873

Havnevæsen

Andragende fra Dansk Forening for Lystsejlads om Fritagelse for Bro- og Havnepenge

11

1873-11

1873-11

1873

Havnevæsen

Friis vælges til at tiltræde Komiteen for et Mindesmærke for amtmand Terschow

12

1873-12

1873-12

1873

Havnevæsen

Valg af Medlemmer til Havneudvalget.

 

 

 

1873

Havnevæsen

Forslag til flere Nedsættelser af Satserne for Havnepengene.

 

 

 

1873

Havnevæsen

Berg og Thorkildsen vælges til kritisk at gennemgå Havneregnskabet for 1872

 

 

 

1873

Havnevæsen

Anskaffelse af en Muddermaskine til Havnen.

 

 

 

1873

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget om at  anskaffe en Rambuk ?? Til Havnen

 

 

 

1873

Havnevæsen

Overslag over Havnens Indtægter og Udgifter i 1874.

 

 

 

1873

Jernbanevæsen

Forslag fra Skovudvalget om, at Byrådet andrager hos Jernbanebestyrelsen om, at den østre Overkørsel over Jernbanen ved Skyttehuset bevogtes

13

1873-13

1873-13

1873

Byens Jorder

Meddelelse fra 8 Grundejere udenfor Sønderport, om at de ikke ville betale noget som helst for de indtagne Arealer fra det gamle Åløb

14

1873-14

1873-14

1873

Byens Jorder

Skrivelse fra Udvalget angående Ejendomsforholdet af to Jordstykker ved Fredericiavej

15

1873-15

1873-15

1873

Byens Jorder

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Jords Afståelse til Opførelse af Boliger for Husvilde

16

1873-16

1873-16

1873

Byens Jorder

Skrivelse fra Gartner Chr. Jensen angående Leje af Tyreholdslodden.

18

1873-18

1873-18

1873

Byens Jorder

Valg af Medlemmer til Udvalget for Jorder og Skove.

 

 

 

1873

Byens Jorder

Andragende fra J.J.Jensen om Tilbagebetaling af 37 rdl, som han har betalt for Halvdelen af det gamle Åløb ud for hans Ejendom

 

 

 

1873

Kassevæsen - Ragnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1874.

20

1873-20

 

1873

Kassevæsen - Ragnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Valg af Medlemmer til Kasse- og Regnskabsudvalget.

 

 

 

1873

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Stiftsøvrigheden angående Tilvejebringelsen af det fornødne årlige Tilskud til Vejle Kirke ved Ligning

38

1873-38

1873-38

1873

Kirker - Kirkegårde

Friis vælges til Medlem af Kirkeinspektionen.

 

 

 

1873

Kirker - Kirkegårde

Andragende fra Vognmand S.P. Christensen, som Entreprenør for Ligvognen, om Forandring af den indgåede Kontrakt

 

 

 

1873

Købstadsforening - Jydske Kreditforening

Til Byrådets Erklæring om Taksationsforretning over Fabrikant Henckels Ejendomme

 

 

 

1873

Købstadsforening - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra det stående Udvalg for de jydske Kjøbstæders Byråd om at sende delegerede til et Møde i Horsesn 18. og 19. august

 

 

 

1873

Købstadsforening - Jydske Kreditforening

Valg af Taksationsmænd til den ny jydske Kreditforening.

 

 

 

1873

Kloakvæsen

Andragende fra Dahlsen og Buhl om Tilladelse til at nedlægge en Rørledning fra deres Ejendomme til Grøften ved Skovgade

8

1873-08

1873-08

1873

Lån

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Lånet paa 4000 rdl.

21

1873-21

1873-21

1872

Lån

Angående Optagelse af et Lån på 25000 rdl til Brolægningsarbejder

22

1873-22

1873-22

1873

Lazaretter

Skrivelse fra Amtet angående Forhøjelse af Lejeafgiften for Koleralazarettet

23

1873-23

1873-23

1873

Lovgivning

Skrivelse fra Amtet, hvori begæres Byrådets Erklæring angående et i Rigsdagen fremlagt Lovforslag om den personlige Kommuneskat

24

1873-24

1873-24

1873

Lovgivning

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori begæres Byrådets Ytringer med Hensyn til en evnetuel Lov om Fornadring i ?? 11. oktober 1811 om Afgifter ved Afhændelse af Købstadsjorder

19

1873-19

1873-19

1873

Markeder

Ansøgning fra Haandværkerforeningen om en Forandring af Markederne i Vejle

 

 

 

1873

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra P.C. Hollesen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1873

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Siegmund Jørgensen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1873

Næringsvæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om, hvorvidt der ønskes Forandring i Vedtægten for bunden Næring

25

1873-25

1873-25

1873

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholder Jens Pr. Madsen om Tilladelse til at herbegere

26

1873-26

1873-26

1873

Næringsvæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Borgerskab som Værtshusholder

27

1873-27

1873-27

1873

Næringsvæsen

Skrivelse fra et stort Antal af Byens Borgere, hvori ønskes, at den givne Tilladelse til at holde Brødkoner må blive tilbagekaldt

28

1873-28

1873-28

1873

Næringsvæsen

Skrivelse fra Politibetjent Pedersen, om der haves Noget at erindre imod, at han tager Borgerskab som Detaillist

 

 

 

1873

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Tilladelse til at herbergere

 

 

 

1873

Politivæsen

Andragende fra Politibetjent Duponts  Enke om Forhøjelse af hendes Pension

 

 

 

1873

Politivæsen

Skrivelse fra Amtet med Politikasseregnskabet.

 

 

 

1873

Privatskoler

Skrivelse fra Privatskolen angående Byens Tilskud af 200 rdl årlig m.m.

 

 

 

1873

Privatskoler

Andragende fra Lærer L. Varburg om Understøttelse af hans Skole.

 

 

 

1873

Privatskoler

Privatskolen udreder 25 rdl årlig for Benyttelsen af Gymnastiklokalet med Apparater

 

 

 

1873

Rigsdagen

Valg af Valgbestyrelse til det den 14. november forestående Folketingsvalg

 

 

 

1873

Sessionsvæsen

Møller og Friis vælges til at tiltræde Sessionen.

 

 

 

1873

Skatter - Afgifter

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Fastsættelsen af Brændevinsafgiften for Treåret 1874-1876

29

1873-29

 

1873

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder P. Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1873

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skræddersvend P. Christensen om Skattenedsættelse.

 

 

 

1872

Skatter - Afgifter

Andragende fra Vagtmester Frederiksens Enke om Skatteeftergivelse

 

 

 

1873

Skatter - Afgifter

Andragende fra Daglejer P. Vest om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1873

Skolevæsen

Skrivelse fra Sognepræsten angående Brugen af et Lokale i Friskolen til Konfirmationsundervisning

33

1873-33

1873-33

1873

Skolevæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Byrådets Forhold til Skolekommissionen og Skoledirektionen

34

1873-34

1873-34

1873

Skolevæsen

Andragende fra Maria Hansen om en forhøjet Løn af 10 rdl årlig for ay lede Undervisningen i Håndgerning på Søndermarksskolen

35

1873-35

1873-35

1873

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Sinding om at erholde Huslejegodtgørelse i Stedet for Bolig

36

1873-36

1873-36

1873

Skolevæsen

Andragende fra N. Steffensen om forhøjet Lejeafgift af den stue, han har udlejet til Skole på Søndermarken

37

1873-37

1873-37

1873

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærer Schou angående Heldagsundervisning til de Børn, Som Borgerskolen skal modtage fra Friskole

39

1873-39

1873-39

1873

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skoleudvalget.

 

 

 

1873

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skolekommissionen.

 

 

 

1873

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Estrup om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1873

Skolevæsen

Skrivelse fra Kulturministeriet, hvormed følger den opgraderede Lønningsplan for Byens Skolelærerembede

 

 

 

1873

Skolevæsen

Forhandling med Lærer Jensen angående Fraflytning af den ham overladte Lejlighed

 

 

 

1873

Skolevæsen

Indstilling af Skoleudvalget om, at Ordningen af Skolevæsenet på Søndermarken skal udsættes i 2 år

 

 

 

1873

Skolevæsen

Seminarist Jakobsen antages til at lede Sangundervisningen i Friskolen

 

 

 

1873

Skolevæsen

Køb af en Del Gymnastikapparater af 30 Skyttekreds til Brug for Skolevæsenet

 

 

 

1873

Skolevæsen

8800 rdl som Møller Seest skylder til Skolekassen, kan forblive indestående i hans Ejendom

 

 

 

1873

Skolevæsen

Andragende til Skolediektionen fra et større Antal Mænd, der have Børn i Borgerskolen om at Undervisningen må blive ført såvidt, at Prliminæreksamen kan tages

 

 

 

1873

Byens Skove

Forslag fra Udvalget om, at Byrådet andrager hos Jernbanestyrelsen om, at den østre Overkørsel over Jernbanen ved Skyttehuset bevogtes

13

1873-13

1873-13

1873

Byens Skove

Tilbud fra Agent Gylding om Kjøb af 2 Grusgrave i Nørreskoven.

17

1873-17

1873-17

1873

Byens Skove

Skrivelse fra Hospitalsforstanderen om Ordningen af Skellet mellem mat.r.no. 3 i Nørreskoven og Byens Skove

30

1873-30

1873-30

1873

Byens Skove

Skrivelse fra Udvalget bilagt med Dokument, der ordner Skelforholdene mellem Lodsejerne ved Pilkebanken og Kommunen

31

1873-31

1873-31

1873

Byens Skove

Skrivelse fra Skovudvalget med Forslag om en Skelrettelse i Nørreskov mellem Byen og M. Hansens Ejendom i Bredballe

32

1873-32

1873-32

1873

Byens Skove

Andragende fra Skovrider Buch om Permission i 8 Dage.

 

 

 

1873

Byens Skove

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skove og Jorder.

 

 

 

1873

Byens Skove

Kontrakt med Agent Gylding om Jagtrettigheden i Byens Skove.

 

 

 

1873

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Sundhedskommissionen med Opfordring om, at der træffes forskellige Foranstaltninger i Anledning af Koleraens Udbredelse i Naborigerne

40

1873-40

1873-40

1873

Sundhedsvæsen

Valg af Medlem til Sunhedskommissionen.

 

 

 

1873

Sygehuset

Helms vælges til Medlem af Sygehusbestyrelsen.

 

 

 

1873

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås Betaling til 3 Favne Brænde.

 

 

 

1873

Vandløb

Skrivelse fra Kancelliråd Borch angående Mangler ved Vandafledningen i den Gade, der langs med Matr.No. 142 fører til Åen

 

 

 

1873

Vandløb

Skrivelse fra Distriktslægen om en Forbedring af Grøften fra Tønnesgyden til Flegborg

 

 

 

1873

Valg

Til Medlem af Bestyrelsen for Friboligen vælges Garver Bjerregaard.

 

 

 

1873

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen ved det forestående Valg af Ligningskommissærer

 

 

 

1873

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Grev Knuth om Tilladelse til at nedlægge en Ledning fra Vandforsyningens Hovedrør til det i Grundet Skov beliggende Hus

41

1873-41

1873-41

1873

Vandværk - Vandforsyning

Forespørgsel fra Prokurator Wadum om han skal vedblive at føre Sagen som af Ingeniør Hawksley er anlagt mod Byrådet

42

1873-42

1873-42

1873

Vandværk - Vandforsyning

Valg af Medlemmer til Udvalget for Vandvæsenet.

 

 

 

1873

Vandværk - Vandforsyning

Fastsættelse af Vandafgiften for forskellige Næringsdrivende for Vand til Næringsbrug

 

 

 

1873

Ikke behandlede Sager

Deklaration, dateret 11/1 1873 fra Garver Chr. Lasson angaaende en Stentrappe i Forhuset til gaden

a.

1873-a

1873-a

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra A. Andersen, dateret 22/1 1873, angående Forandring af en Trappe

b.

1873-b

1873-b

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, dateret 8/2 1873, angående Refusion af Statskassen af de af ?? Militære betalte kommunale Afgifter

c.

1873-c

1873-c

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skoleudvalget, dateret 27/5 1873 angående Drengene H. og L. Sørensens Udvisning af Skolen

d.

1873-d

1873-d

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtet, dateret 7/6 1873, angående Valg af en Mand til at indtræde i Overformynderilånebestyrelsen for Vejle amt

e.

1873-e

1873-e

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, dateret 21/6 1873, angående Udfærdigelsen af litrograferede Matrikelkort

f.

1873-f

1873-f

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skovrider Bang, dateret 14/7 1873, angående Skovens Ødelæggelse af Mus og Gæs

g.

1873-g

1873-g

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, dateret 4/11 1873, angående Byens Udgifter ved Matrikuleringen

h.

1873-h

1873-h

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Vejudvalget, dateret 24/11 1873, angående en Efterbevilling af 350 Rdl.

i.

1873-i

1873-i

1873

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Kæmneriet, dateret 28/12 1873, angående en af Købmand Peschardt indbetalt kapital på 720 Rdl

k.

1873-k

1873-k

webtopgrafik