År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1874

Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

Skrivelse fra Amtet med Love og Vedtægter for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

5

1874-05

1874-05

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skorstensfejer Sejdel om Forhøjelse af Skorstensfejerpengene

1

1874-01

1874-01

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Det Danske Hedeselskab om Bidrag.

2

1874-02

1874

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Tandlæge Botker om Indfødsret.

3

1874-03

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyreren af Privatskolen om, at Lærerne ved denne Skole fritages for Tjeneste ved Barndkorpset

10

1874-10

1874-10

1874

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Joh. Lange om, at en i hans Ejendom Matr. No 148 i Fiskergade, Kommunen tilhørende kapital må forblive indestående i Ejendommen

26

1874-26

1874-26

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra O. Thomsen om at måtte holde Dans ved Fr.VII Høj anden Pinsedag og Skt. Hansaften

31

1874-31

1874-31

1874

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Politibetjent Wange om Afsked

33

1874-33

1874-33

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægter Madsens Enke om en årlig Understøttelse.

34

1874-34

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skolebestyrer Warburg om at erholde 50 rdl til 6 Fripladser i hans Aftenskole

37

1874-37

1874-37

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Byens Retsvidner om Lønningstillæg

39

1874-39

1874-39

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Revisorerne om at blive afskedigede fra deres Bestilling

40

1874-40

1874-40

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra flere af Byens Beboere om Nedsættelse af Hundeskatten.

41

1874-41

1874-41

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Bechs Enke om Eftergivelse af Brændevinsskat

42

1874-42

1874-42

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Fritagelse for at betale Brændevinsafgift

45

1874-45

1874-45

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kreaturhandlerne N. Petersen og J. Thomsen om Skattefritagelse

46

1874-46

1874-46

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.P. Ravn om Skatteeftergivelse

47

1874-47

1874-47

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gertrud Marie Hansen om Skatteeftergivelse

48

1874-48

1874-48

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Marie Knudsen om Skatteeftergivelse

49

1874-49

1874-49

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægter Madsens Enke om Skatteeftergivelse

50

1874-50

1874-50

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arrestforvarer Risum om Fritagelse for at betale Hundeskat

51

1874-51

1874-51

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C. Niemann om Friplads i Borgerskolen for hendes Søn.

55

1874-55

1874-55

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Brændevinsbrænder Christiansen om Tilladelse til at indlægge et 1 1/2 l Vandrør til hans Brænderi

67

1874-67

1874-67

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bødker Hallesen om Tilladelse til at lede Vand fra Byens Vandledning til sin Ejendom i Vissingsgade

68

1874-68

1874-68

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra forskellige Beboere af Gammelhavn om Anbringelse af en Lygte

71

1874-71

1874-71

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Fattiginspektør Jakobsen om Nedsættelse af hans Kautionsforpligtelse

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Daglejer P. Vest om Skattefritagelse

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen til Amtsraadet om Bidrag.

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Niels Sørensens Enke om Skatteeftergivelse.

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra de 3 her i Byen boende Landpostbude om Fritagelse for Hundeskat

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag.

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Stationsbud Niels Nielsens Enke om Skatteftergivelse.

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arrestforvareren om at erholde et Værelse til Pigekammer

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Fru Limskov om Eftergivelse af, hvad hun skylder for et Skovhegn

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Organist Blauenfeldt om Forhøjelse af hans Løn

1874

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdernes Sygekasse om Hjælp fra Kommunen.

1874

Apoteksvæsen

Skrivelse fra Amtet angående Forøgelse af Apotekernes Antal.

6

1874-06

1874-06

1874

Brandvæsen

Tilvejebringelse af et Sprøjtelokale.

7

1874-07

1874-07

1874

Brandvæsen

Andragende fra Bestyreren af Privatskolen om, at Lærerne ved denne Skole fritages for Tjeneste ved Brandkorpset

10

1874-10

1874-10

1874

Brandvæsen

Indkøb af jydske Kreditforeningsobligationer for det Kommunen tilhørende tidligere Barndfond, 803 Rdl 44 Sk

1874

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

1874

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Garver Bjerregaard om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1874

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker J. Nielsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1874

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Ejeren af Matr. No 386   om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1874

Offenrlige Bygninger

Salg af Vægterboligen for 950 rdl.

1874

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Behandling angående Dyrtidstillæg til de lavere lønnede kommunale Embeds- og Bestillingsmænd

1874

Fattigvæsen

Ansøgning fra Joh. Lange om, at en i hans Ejendom Matr. No 148 i Fiskergade, Kommunen tilhørende kapital må forblive indestående i Ejendommen

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtet angående Kommunens Overtagelse af Fodstierne udenfor Sønderbro

11

1874-11

1874-11

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Gæstgiver C. Christensen om for egen Bekostning at måtte anlægge Fortov udenfor hans Ejendom No. 249 på Kirketorvet

12

1874-12

1874-12

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Købmand Christiansen, hvorefter han som Ejer af Matr.No. 142 ønsker af afkøbe Kommunen den ved Ejendommen liggende Smøger

13

1874-13

1874-13

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Prokurator Wadum angående Udvidelse af Vejen over Berideløkken

14

1874-14

1874-14

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Telegrafingeniør Hagen om at måtte anbringe Telegrafstænger i Skovgade

15

1874-15

1874-15

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Vejudvalget angående Tilsyn med de offentlige Biveje på Søndermarken

16

1874-16

1874-16

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Vejudvalget angående Istandsættelse af Vejen fra Vestergade til Hornstrup Sogneskel

17

1874-17

1874-17

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Morten Christensen på Ømkulerne angående Vejen, som fra Ribe Landvej fører til hans Ejendom

19

1874-19

1874-19

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, at det tillader, at Vestergade optages på Fortegnelsen over Landvejsgaderne

20

1874-20

1874-20

1874

Gader - Veje

Andragende fra forskellige Beboere af Gammelhavn om Anbringelse af en Lygte

71

1874-71

1874-71

1874

Gader - Veje

Overenskomst mellem Amtet og Byrådet angående Regulering og Forandring af den bebyggede Strækning langs med Horsensvejs østre Side

1874

Gader - Veje

Skrivelse fra Maurits Jensen og Sadelmager Ørum om en Rendestens Omlægning m.m. udenfor deres Ejendom

1874

Gader - Veje

Forslag fra Gadeudvalget om at lade et større antal Lygter brænde om Natten

1874

Havnevæsen

Skrivelse fra Johan Frederiksen om at måtte sætte et nyt Bolværk udenfor sin Ejendom i lige Linie med den øverts tilgrænsende Ejendom

18

1874-18

1874-18

1874

Havnevæsen

Udvalget sender Forslag til Omsætning af Taksterne fra sk til Øre.

21

1874-21

1874

Havnevæsen

Berg og Thorkilsen vælges til kritisk at gennemgå Havneregnskabet for 1873

1874

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget, at Kassererens Løn forhøjes til 150 rdl årlig og at der gives Havnefogeden et Dyrtidstillæg for i år af 50 Rdl

1874

Havnevæsen

Pladsen som Havnekasserer overdrages Kommunen.

1874

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget om Approbation på det laveste Tilbud på Opførelsen af et Bolværk

1874

Havnevæsen

Taksterne for Byens Vejer og Måler omsættes fra 1 Januar 1885 på Grund af Møntforandringen

1874

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1875.

1874

Byens Jorder

Skrivelse fra N. Hertzum om at erholde overdraget en ved hans Ejendom på Ømkulerne liggende Sandgrav

72

1874-72

1874-72

1874

Byens Jorder

Skrivelse fra Tømrer Hans Sørensen om Køb af et Stykke af Kirkegaardsvejen

1874

Byens Jorder

Skrivelse fra Enkefru Brandt om et Magelæg af en Jordlod på Nørremarken

1874

Byens Jorder

Fastansættelse af Sand fra den nordre Sandgrav.

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Regning fra Brandinspektøren på 13 rdl 5 sk, der er medgået til Brandvagten på Pedersholm

8

1874-08

1874-08

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Regning fra Enkemadam Hogrefe på 12 rdl 2 sk for Skade tilføjet ved Brande den 19. juli

9

1874-09

1874-09

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Kæmneren i Anledning af, at Bager Paghs Enke ikke vil betale sit Bidrag til Anskaffelsen af Fliser i Residentsgade

22

1874-22

1874-22

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Amtet, hvorefter Ministeriet forlanger nærmere Oplysning om Lånene til Torvenes Udvidelse, oprindelig 8000 Rdl

23

1874-23

1874-23

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Kæmneren angående det Bidrag på 4 rdl 40 sk Fru Peschardt skal betale til et Skovhegns istandsættelse

24

1874-24

1874-24

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Kæmneren i Anledning af, at Købmand Helms m.gl. ikke vil betale deres Bidrag til Anskaffelse af Fliser i Kirkegade

25

1874-25

1874-25

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1875.

27

1874-27

1874-27

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Amtet, hvorefter Ministeriet forlanger Oplysning om Kommunens Gæld til Statskassen 2200 Rdl.

28

1874-28

1874-28

1874

Kassevæsen  - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Kæmneren i Anledning af nogle Restancer af Bidragen til Brolægningen af Grøften i Gulkrog

1874

Kirker - Kirkegårde

Friis vælges til Medlem af Kirkeinspektionen.

1874

Kirker - Kirkegårde

Andragende fra Organist Blauenfeldt om Forhøjelse af hans Løn.

1874

Købstadsforeningen - Jyske Kreditforening

Skrivelse fra Prokurator Seidelin om Byrådets Erklæring angående to Taksationer til Lån i ny Jydske Kreditforening

74

1874-74

1874-74

1874

Kongehuset

Musikdirektør Mehder tilstås 25 rdl for at spille på Kongens og Dronninges Fødselsdage

1874

Kongehuset

Forøget Betaling til 50 rdl for at spille på Kongens og Dronningens Fødselsdage

1874

Lazaretter

Skrivelse fra Sagfører Gyntelberg angående Opsigelse af det til Koleralazaret lejede Hus

30

1874

Vejle Landsogn

Ansættelse af Vejle Landsogns Bidrag for Treåret 1875-1877

29

1874-29

1874

Matrikulering

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvormed fremsendes Kopier af Matrikelkortet i Henhold til Lov 11. februar 1863

1874

Næringsvæsen

Andragende fra O. Thomsen om at måtte holde Dans ved Fr.VII Høj 2. Pinsedag og Skt. Hansdag

31

1874-31

1874-31

1874

Næringsvæsen

Forslag til Vedtægt for bunden Næring for Værtshusholdere.

32

1874-32

1874-32

1874

Politivæsen

Ansøgning fra Politibetjent Wange om Afsked.

33

1874-33

1874-33

1874

Politivæsen

Andragende fra Vægter Madsens Enke om en årlig Understøttelse.

34

1874-34

1874

Politivæsen

Ølkusk Niels Jensen vælges til Reservevægter.

35

1874-35

1874-35

1874

Politivæsen

Reservevægter Niels Jensen ansættes som fast Vægter.

36

1874-36

1874-36

1874

Politivæsen

Vægter Sørensen tilstås en Godtgørelse af 2 Rdl månedlig for at gøre Polititjeneste på Jernbanestationen om Natten

1874

Privatskoler

Andragende fra Skolebestyrer Warburg om at erholde 50 rdl til 6 Fripladser til hans Aftenskole

37

1874-37

1874-37

1874

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra de to Mænd, der har forestået Oprettelsen af et Folkebibliotek om at opstille et Bogskab på Rådhuset

4

1874

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Amtet angående Taksterne for Arrestvæsenet.

38

1874-38

1874-38

1874

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Andragende fra Arrestforvareren om et Værelse til Pigekammer

1874

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Justitsministeriet til Amtet angående forskellige Takster for betalingen vedkommende Arrestanter

1874

Retsvidnevæsen

Andragende fra Byens Retsvidner om Lønningstillæg.

39

1874-39

1874-39

1874

Revisionsvæsen

Andragende fra Revisorerne om at blive ? fra deres Bestilling.

40

1874-40

1874-40

1874

Rigsdagen

Indsigelse fra Træskomand Thomas Nielsen, at han ikke er optaget på Hovedlisten over Folketingsvælgerne

1874

Sessionsvæsen

Møller og Friis vælges til at tiltræde Sessionen.

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra flere af Byens Indvånere om Nedsættelse af Hundeskatten

41

1874-41

1874-41

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder Bechs Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

42

1874-42

1874-42

1874

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet om Affattelsen af en Vedtægt angående de faste Ejendommes Beskatning i Henhold til Lov af 11. februar 1863

43

1874-43

1874-43

1874

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra pensioneret Lærer Schjøth i Hammel om Tilbagebetaling af Kommuneskat

44

1874-44

1874-44

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Fritagelse for at svare Brændevinsafgift

45

1874-45

1874-45

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kreaturhandlerne N. Petersen og J. Thomsen om Skattefritagelse

46

1874-46

1874-46

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra J.P.J. Ravn om Skatteeftergivelse.

47

1874-47

1874-47

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra  Gertrud Marie Svendsen om Skatteeftergivelse

48

1874-48

1874-48

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra Marie Knudsen om Skatteeftergivelse

49

1874-49

1874-49

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra Vægter Madsens Enke om Skatteeftergivelse.

50

1874-50

1874-50

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arrestforvarer Risum om Fritagelse for at betale Hundeskat

51

1874-51

1874-51

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra Niels Sørensens Enke om Skatteeftergivelse

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra de tre her i Byens boende Landpostbude om Fritagelse for at erlægge Hundeskat

1874

Skatter - Afgifter

Hundeskatten ansættes til et Beløb af 4 rdl årlig.

1874

Skatter - Afgifter

Andragende fra Stationsbud Niels Nielsens Enke om Skatteeftergivelse.

1874

Skolevæsen

Skrivelse fra Skolediektionen angående Lønningstillæg til Skolens Lærere

52

1874-52

1874-52

1874

Skolevæsen

Lærer Larsen ansættes som Sanglærer i Friskolen.

53

1874-53

1874-53

1874

Skolevæsen

Andragende fra Marie Hansen om fremdeles at måtte beholde Pladsen som Lærerinde i Håndgerning ved Søndermarksskolen

54

1874-54

1874-54

1874

Skolevæsen

Andragende fra C. Niemann om Friplads for hendes Søn i Borgerskolen.

55

1874-55

1874-55

1874

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærer Neuchsom, at hans Embede på Grund af Sygdom må blive bestyrtet ved Konstitution

56

1874-56

1874-56

1874

Skolevæsen

Skrivelse fra Amtet, hvorefter Valget af Prokurator Wadum til Medlem af Skolerådet bifaldes

57

1874-57

1874-57

1874

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen, hvorefter Borgerskolen for sine egne Elever erholder Ret til at afholde Realafgangseksamen af lavere Gard

58

1874-58

1874-58

1874

Skolevæsen

Besættelse af 3 Fripladser i Borgerskolen.

59

1874-59

1874-59

1874

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærer Jørgensen om en forøget Undervisningstid til Drengene i Friskolens Forberedelsesklasse

73

1874-73

1874-73

1874

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om Ansættelse af Skolepengene for 1873.

1874

Skolevæsen

Skrivelse fra Gårdejer Brandt om Afbenyttelse af en Skolevæsenet på Nørremarken beliggende Lod

1874

Skolevæsen

Forslag fra Lærer Schou om, at Undervisningen i Borgerskolen udvides med 3 timer ugentlig

1874

Skolevæsen

Skrivelse fra Enkefru Brandt om Magelæg af en Skolen på Nørremarken tilhørende Lod

1874

Skolevæsen

Forslag om at anvende de indkomne Mulkter til Sytøj for Pigerne og Præmier til Drenge

1874

Skolevæsen

Bygning af et Vægterhus i Borgerskolens Gård.

1874

Skolevæsen

Skrivelse fra Seminarielærer S. Høyer om Tilladelse til at måtte benytte Friskolens Lokaler til gudelige Forsamlinger

1874

Skolevæsen

Severine Bagger ansættes som Lærerinde ved Drenge- og Forberedelsesklassen i Friskolen

1874

Byens Skove

Skrivelse fra Kancelliraad Anchersen angående et Monument for Amtmand Treschow

60

1874-60

1874-60

1874

Byens Skove

Skrivelse fra Lieder, hvorefter den bag hans Ejendom anlagte Skovvej er skreden ned

61

1874-61

1874-61

1874

Byens Skove

Skrivelse fra N.J. Pedersen m. Fl. om, at nogle Træer ved Byggeriet i Nørreskoven må blive fældede

62

1874-62

1874-62

1874

Byens Skove

Forespørgsel om Kommunen vil sælge 15000 Kubikfod Træ årlig af Byens Skove

63

1874-63

1874-63

1874

Byens Skove

Jernstøber Aarup affordres en Bøde på 4 rdl for uden Tilladelse at have taget Støbesand i Sandgraven

1874

Byens Skove

Sag angående, at Martha Møller har stjålet Træ i Byens Skov.

1874

Byens Skove

Forpagtningskontrakt med Skovfoged Buch om Skovfogedlodden.

1874

Byens Skove

Indstilling til Indenrigsministeriet angående Ordningen af Skovudvisningen

1874

Sundhedsvæsen

Schou vælges til Medlem af Sundhedskommissionen.

1874

Sundhedsvæsen

Indstilling til Justitsministeriet om Forandring af No 2 § 2 i Sundhedsvedtægten

1874

Sygehuset

Helms vælges til Medlem af Sygehusinspektionen.

1874

Sygehuset

Behandling af Overslaget over Omkostningerne ved Istandsættelsen af Vandledningen og Badeanstalten på Sygehuset

1874

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Prokurator Wadum udnævnes til Medlem af Overtilsynet med Tvangsarbejdsanstalten

64

1874-64

1874-64

1874

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås Betaling til tre Favne Træ.

1874

Vandløb

Skrivelse fra Hahn og A.C. Christensen, hvori de klage over, at Vande står for højt i Mølleåen

65

1874-65

1874-65

1874

Vandløb

Beretning fra Vandsynsmændene om forskellige Mangler ved Vandløbet mellem Vejle Købstads Jorder og Vinding Sogneskel

66

1874-66

1874-66

1874

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Brændevinsbrænder Christiansen om at indlægge 1 1/2 l Vandrør til hans Brænderi

67

1874-67

1874-67

1874

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Bødker Hollesen om Tilladelse til at lede Vand fra Byens Vandledning gennem støbte Rør til sin Ejendom i Vissingsgade

68

1874-68

1874-68

1874

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Udvalget om at bemyndiges til på Kæmnerkassens Regning at udføre Reparationer ved Husledninger, hvor der ved Anlægget er sket åbenbare Fejle

69

1874-69

1874-69

1874

Vandværk - Vandforsyning

Sagen mod Byrådet, anlagt af English & Hansen.

1874

Vandværk - Vandforsyning

Forslag fra Udvalget om at anvende et Beløb af 1100 rdl til Boring efter et Kildevæld ved Vandværket

1874

Vandværk - Vandforsyning

Brændevinsbrænder Christiansens Vandskat ansættes til 40 rdl.

1874

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Gårdejer Søltoft om Udnævnelse af to Voldgiftsmænd ved Afløsning af Pligtopgaver

70

1874-70

1874-70

1874

Ikke behandlede Sager

Bekjendtgjørelse fra Justitsministeriet, dateret 10/1 1874, angående Tilsyn med Forhandlingen af Krudt m.m.

a.

1874-a

1874

Ikke behandlede Sager

Konditioner angående Bortliciteringen af Renovationskørselen den 17. februar 1874

b.

1874-b

1874-b

1874

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtet, dateret 28/8 1874, angående Valg af Delegerede for at forhandle om Arbejder ved Landevejsgaderne

c.

1874

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra det statistiske Bureau, angående Indsendelsen af udsendte Skemaer om Købstadsjorders Hartkorn og Areal

d.

1874-d

1874

Ikke behandlede Sager

Konditioner, hvorefter nogle Vejle Havnevæsen tilhørene Stalde botlejes ved Auktion

e.

1874-e

webtopgrafik