År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdernes Sygekasse-Forening om Understøttelse af Kommunen

1

1875-01

1875-01

1875

Alderdomsforsørgelseskassen

Skrivelse fra Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse angående Vejle Købstads Tiltrædelse af denne Kasse

2

1875-02

1875-02

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand A. Andersen om Tilladelse til at flytte Gaslygten udenfor hans Ejendom

3

1875-03

1875-03

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Johanne Pedersen om Erstatning for et Stakit, der blev ødelagt ved Branden den 23. april

4

1875-04

1875-04

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gørtler Dupont om at få anvist en Byggeplads i den nordre Sandgrav

13

1875-13

1875-13

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bankdirektør Seligmann og Politibetjent Pedersen om Lån på henholdsvis 10.000 og 8000 Kr.

19

1875-19

1875-19

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gymnastiklærer Buul om en årlig Godtgjrelse af 60 Kr. for hans Ulejlighed som Exercermester ved Politikorpset

26

1875-26

1875-26

1875

Andragender - Ansøgninger

Anddragende fra Daglejer Laursens Enke om Skatteeftergivelse.

31

1875-31

1875-31

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kontorist Rasmussen om Skattefritagelse

32

1875-32

1875-32

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gymnastiklærer Buul om Dyrtidstillæg.

38

1875-38

1875-38

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.C.P. Skou om Tilladelse til at opføre en Stenmur under Bagsiden af sit Hus på Gammehavn

48

1875-48

1875-48

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gasværket om at maatte fastgøre to Jernbøjler på Broen ved Mølleåen

49

1875-49

1875-49

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fem Brænderi- og Bryggeriejere om også efter 1. maj 1876 at måtte benytte Vand fra Vandledningen

53

1875-53

1875-53

1875

Andragender - Ansøgninger

2de Andragender fra forskellige Beboere af Horsensvejen dels for of dels imod Bevarelsen af Træerne på Spadserestien på den søndre Side af Horsensvej

59

1875-59

1875-59

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Reservevægter N. Jensen om et Par Støvler

 

 

 

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jens Boegh om Ansættelse som Vejer og Måler.

 

 

 

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjent Christensen om Dyrtidstillæg.

 

 

 

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Redaktøren af Folkebladet om evt. kommunale Bekendtgørelserindrykkede i Baldet

 

 

 

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Fritagelse for Brændevinsafgift

 

 

 

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Organist Blauenfeldt om Alderstillæg

 

 

 

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag.

 

 

 

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerne Pedersen og H. Jørgensen om et Lokale med Lys og Varme i Friskolen til gratis Undervisning af Unge Mennesker

 

 

 

1875

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Læge Sick m. Fl. om, at Hundeskatten for deres Vedkommende må bortfalde eller nedsættes

 

 

 

1875

Brandvæsen

Skrivelse fra Amtet angående  Brandinspektørens Udlæg til Brandvagten på Pedersholm

5

1875-05

1875-05

1875

Brandvæsen

Taksation over Skader forårsagede ved Ildebranden den 24. april

 

 

 

1875

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomager S.P. Boegh om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1875

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Værtshusholder N. Hammerum om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1875

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand Thorkilsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1875

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Partikulier S. Nielsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1875

Bygningsvæsen

Forhandling med Økonom Sejdel angående Byggelinien på Hjørnet af Vissingsgade og Torvegade

 

 

 

1875

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bager J.C. Thomsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1875

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Drejer Dinesen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1875

Offentlige Bygninger

Skrivelse fra Amtet, hvori Indenrigsministgeriet approberer Salget af Vægterboligen

6

1875-06

1875-06

1875

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Byens Bestillingsmænd tilstås for 1876 lignende Dyrtidstillæg som for 1875

 

 

 

1875

Fattigvæsen

Skrivelse fra Fattigudvalget angående Opførelsen af en Bygning i Fattiggårdens Have

7

1875-07

1875-07

1875

Fattigvæsen

G.D. Henckel vælges til Fattiginspektør.

8

1875-08

1875-08

1875

Fattigvæsen

Lån af 120 Kr. af Fattigvæsenets Midler til Politibetjent Jenners Enke.

 

 

 

1875

Gader - Veje

Andragende fra Købmand A. Andersen om at flytte Gaslygten udenfor hans Ejendom

3

1875-03

1875-03

1875

Gader - Veje

Skrivelse fra Vejinspektør Kidde angående Reguleringen af Vejen fra Andersens Kalkværk til Havnevejen

9

1875-09

1875-09

1875

Gader - Veje

Lovforslag fra Vejudvalget om Istandsættelse af Havnealleen.

10

1875-10

1875-10

1875

Gader - Veje

Skrivelse fra et stort Antal Beboere af Gulkrog om at denne Gade foreløbig må blive istandsat

12

1875-12

1875-12

1875

Gader - Veje

A.H. Borch tilbyder at betale 2 Kr. årlig for Leje af Vejskråningen af den gamle Fredericiavej

16

1875-16

1875-16

1875

Gader - Veje

Andragende fra J.C.P. Skou om tilladelse til at opføre en Stenmur under Bagsiden af sit Hus på Gammelhavn

48

1875-48

1875-48

1875

Gader - Veje

Andragende fra Gasværket om at måtte fastgøre to Jernbøjler på Broen over Mølleåen

49

1875-49

1875-49

1875

Gader - Veje

2de Andragender fra forskellige Beboere på Spadserestien på den søndre Side af Horsensvej dels for og dels mod Bevarelsen af Træerne

59

1875-59

1875-59

1875

Gader - Veje

Berg overdrages det at afgøre Sagen om en Petroliumslygte på Kabbeltoft

 

 

 

1875

Gader - Veje

Forhandling med Økonom Sejdel angående Byggelinien på Hjørnet af Vissingsgade og Torvegade

 

 

 

1875

Havnevæsen

Havneregnskabets kritiske Eftersyn overdrages Henckel og Thorkilsen

 

 

 

1875

Havnevæsen

Hegn af Ståltråd omkring Treschows Minde.

 

 

 

1875

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1876.

 

 

 

1875

Hegnsynsmænd

Valg af Hegnsynsmænd og om Mark- og Vejfred.

 

 

 

1875

Byens Jorder

Andragende fra Gørtler Düpont om at få anvist en Byggeplads i den nordre Sandgrav

13

1875-13

1875-13

1875

Byens Jorder

Skrivelse fra N. Hertzum om Overdragelse til ham af den Sandgrav, der støder op til hans Ejendom

14

1875-14

1875-14

1875

Byens Jorder

Tilbud fra Slagter S.M.Sørensen om at købe den ved Ribevejen beliggende Sandgrav

15

1875-15

1875-15

1875

Byens Jorder

Salg af de å Søndermarken beliggende Vandsteder og Grusgrave, der ikke benyttes

 

 

 

1875

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1876

18

1875-18

1875-18

875

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Andragende fra Bankdirektør Seligmann og fra Politibetjent Pedersen om Lån på henholdsvis 10.000 Kr og 8000 Kr.

19

1875-19

1875-19

1875

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet, hvori begæres Byrådets Betænkning angående Afholdelsen af de Udgifter, der påhvile Amtets Købstæder i Fællesskab

29

1875-29

1875-29

1875

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse til Amtet, hvori Indenrigsministeriet meddeler, at Byens Gæld til Skolekassen, 2200 Rdl, vil være at restituere

 

 

 

1875

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Indbetaling af den i Vejle Vandmølle Skolevæsenet tilhørende Kapital på 17600 Kr.

 

 

 

1875

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Indkøb af ny jydske Kreditforenings-Obligationer gennem Vejle Bank for et Beløb af ca. 18000 Kr.

 

 

 

1875

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Regning fra Fuldmægtig Ebbesen på 50 Kr. 25 Øre for Assistance ved Skatteligningskommissionen

 

 

 

1875

Kirker - Kirkegårde

Indstilling til Ministeriet angående en Omordning af de gejstlige Forhold

57

1875-57

1875-57

1875

Kirker - Kirkegårde

Andragende fra Organist Blauenfeldt om Alderstillæg.

 

 

 

1875

Kongehuset

Musikdirektør Mehder tilstås 30 Kr. for at have afgivet Musik ved Kongens Nærværelse

 

 

 

1875

Lazaretter

Skrivelse fra Amtet angående Afbenyttelsen af den Bager J. Bagger tilhørende Bygning ved Beriderbakken til Receptionslokale for Kolerasyge

21

1875-21

1875-21

1875

Ligningskommissionen

Skrivelse fra Amtet, hvorefter Prokurator Wadum er valgt til Overligningskommissær og Læge Sick til Suppleant

22

1875-22

1875-22

1875

Ligningskommissionen

Regning fra Fuldmægtig Ebbesen på 50 Kr. 25 Øre for Assistance ved Skatteligningskommissionen

 

 

 

1875

Myndighedsbevilinger

Ansøgning fra Handelsbetjent L.C.A. Warburg om Myndighedsbevilling

23

1875-23

1875-23

1875

Myndighedsbevilinger

Ansøgning fra Former C.M.Hess om Myndighedsbevilling

 

 

 

1875

Politivæsen

Politibetjent Hans Lassen Christensen ansættes som Politibetjent i Vejle

25

1875-25

1875-25

1875

Politivæsen

Andragende fra Gymnastiklærer Guul om en årlig Godtgørelse af 69 kr. for hans Ulejlighed som Exercermester i Politikorpset

26

1875-26

1875-26

1875

Politivæsen

Andragende fra Reservevægter N. Jensen om et Par Støvler.

 

 

 

1875

Politivæsen

Andragende fra Politibetjent Christensen om Dyrtidstillæg.

 

 

 

1875

Politivæsen

Cirkulation af Politikasseregnskabet for 1874.

 

 

 

1875

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Auktionsholder Sørensen om Tilladelse til at benytte Rådhussalen ved Auktioner

27

1875-27

1875-27

1875

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Amtet angående forskellige Mangler ved Arresthuset

28

1875-28

1875-28

1875

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Opførelse af et Brændehus i Rådhusgården.

 

 

 

1875

Den offentlige Renlighed

Skrivelse fra Politibetjent Pedersen, hvorefter en Del beboere unde for Sønderport gør gældende, at Rensningen af Rendestenen ud for deres Ejendomme ike vedkommer disse

11

1875-11

1875-11

1875

Den offentlige Renlighed

Opsigelse af Overenskomsten angående Renovationen til 1. april 1876

58

1875-58

1875-58

1875

Den offentlige Renlighed

Skrivelse fra Søren Haugstrup af Hygum, hvori han tilbyder at varetage Renovationen

 

 

 

1875

Rigsdagen

Klage fra N.P. Johansen og Lars Hansen over, at de ikke er optagne på Listen over Folketingsvælgere

30

1875-30

1875-30

1875

Rigsdagen

Skrivelse fra Formanden for Valgbestyrelsen for 10de Landstingskreds angående Valg af Valgmænd

 

 

 

1875

Session

Møller og Friis vælges til at give Møde paa Sessionen.

 

 

 

1875

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Omordning af de Afgifter som påhviler Søndermarksjorderne til Kæmnerkassen

17

1875-17

1875-17

1875

Skatter - Afgifter

Andragende fra Daglejer N. Laursens Enke om Skatteeftergivelse.

31

1875-31

1875-31

1875

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kontorist Rasmussen om Skattefritagelse.

32

1875-32

1875-32

1875

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Udvalget med Forslag til Vedtægt til den kommunale Beskatning i Henhold til Lov af 11. februar 1863

56

1875-56

 

1875

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Amtet, hvorefter Indenrigsministeriet ikke kan godkende Byrådets Indstilling angående Beskatning af de faste Ejendomme

 

 

 

1875

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Fritagelse for Brændevinsafgift

 

 

 

1875

Skatter - Afgifter

Andragende fra Læge Sick m. Fl. om, at Hundeskatten for deres Vedkommende må bortfalde eller nedsættes

 

 

 

1875

Skolevæsen

Klage fra flere Beboere på Søndermarken over Lærer Jensen ved Søndermarksskolen

35

1875-35

1875-35

1875

Skolevæsen

Indstilling og Besættelse af det ledige Embede som Lærer ved Vejle Skolevæsen

36

1875-36

1875-36

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærerne ved Friskolen angående Undervisningstimerne.

37

1875-37

1875-37

1875

Skolevæsen

Andragende fra Gymnastiklærer Guul om Dyrtidstillæg.

38

1875-38

1875-38

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Oprettelsen af en ny Klasse ved Borgerskolen

39

1875-39

1875-39

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Pastor Wittrup angående en ny Læseplan i Friskolen.

40

1875-40

1875-40

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Tilladelse til, at Lærerne ved den nye Klasse i Borgerskolen ansættes ved Konstitution

41

1875-41

1875-41

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Oprettelsen af Forberedelsesklasser ved Friskole

42

1875-42

1875-42

1875

Skolevæsen

Opførelse af Skolebygningen på Søndermarken samt Lønninger til den evnetuelle Lærer

44

1875-44

1875-44

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen, hvori begæres Oplysning angående Stillingen som Lærerinde ved Friskolens Drengeforberedelsesklasse

43

1875-43

1875-43

1875

Skolevæsen

Udkast fra Lærer Schou til en Omordning af Byens Skolevæsen.

 

 

 

1875

Skolevæsen

Lærer Neuchs tilstås et Dyrtidstillæg af 100 Kr. for 1875.

 

 

 

1875

Skolevæsen

Skoleudvalget sender til Approbation  Fortegnelse over ?? af Skolepenge

 

 

 

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Vahl angående Udtagelse af Plads med Jordlod til den nye Skole på Søndermarken

 

 

 

1875

Skolevæsen

Indebtaling af den i Vejle Vandmølle Skolevæsenet tilhørende Kapital på 17600 Kr.

 

 

 

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen, at Andenlærer Petersen af Hover er beskikket til Hjælpelærer for Lærer Neuchs

 

 

 

1875

Skolevæsen

Meddelelse fra Lærer C. Lassen, at han ikke længere ønsker at beholde Undervisningen i Sang ved Friskolen 1. november

 

 

 

1875

Skolevæsen

Andragende fra Lærerne Petersen og H. Jørgensen om et Lokale med Lys og Varme i Friskolen til gratis Undervisning af unge Mennesker

 

 

 

1875

Skolevæsen

Skrivelse fra Vejle Arbejderforening angående en fyldigere Undervisning fra det 9. år i Friskolen

 

 

 

1875

Skolevæsen

Skolebiblioteket tilstås 40 Kr.

 

 

 

1875

Byens Skove

Skrivelse fra Restauratør Jensen angående Opførelsen af en Pavillon i Nørreskoven

24

1875-24

1875-24

1875

Byens Skove

Skovfoged Smith opsiges til at fratræde sin Bestilling til 1ste April 1876

33

1875-33

1875-33

1875

Byens Skove

Opførelse af et nyt Udhus ved den nordre Skovfogedbolig.

34

1875-34

1875-34

1875

Byens Skove

Skrivelse fra Skovudvalget, hvorefter Teglbrænder A.K. Hansen tilbyder at forny Lejekontrakten for et tidsrum af 5 År

60

1875-60

1875-60

1875

Byens Skove

Skrivelse fra Indenrigsministeriet om,  at Samme ikke finder sig foranlediget til at udtale sig om den Grundejerne tilkommende Skovudvisning

 

 

 

1875

Byens Skove

Skrivelse fra Skovudvalget angående Fornyelse af Kontrakten med Agent Gylding om Jagtretten i Byens Skove

 

 

 

1875

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet angående forskellige Bestemmelser i Sundhedsvedtægten med Hensyn til Vandspild

51

1875-51

1875-51

1875

Sygehuset

Forespørgsel fra Amtet angående en Revision af Reglementet for Sygehuset

45

1875-45

1875-45

1875

Taksationsmænd

Valg af otte faste Taksationsmænd i Henhold til Lov 19/3 1869.

20

1875-20

1875-20

1875

Understøttelser - Gratialer

Vejle Folkebibliotek tilstås en Understøttelse af 100 Kr.

55

1875-55

1875-55

1875

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås Betaling til fire Favne Brænde.

 

 

 

1875

Vandløb - Kloakker

Skrivelse fra J.P. Petersen om, at det Smed Petersen tilhørende Drivhjul i Mølleåen bortfjernes

46

1875-46

1875-46

1875

Vandløb - Kloakker

Skrivelse fra Mølleejer Hansen om Oprensning af Mølleåen.

47

1875-47

1875-47

1875

Vandløb - Kloakker

Skrivelse fra Landvæsenskommissærerne Kidde og Buhl angaaende de i 1863 satte Fladmålsmærker i Mølleåen

50

1875-50

1875-50

1875

Vandløb - Kloakker

Klage fra Møhl og Wegener over, at de mangler Vand fra Aaen til deres Bedrift

 

 

 

1875

Vandløb - Kloakker

Regulering, Oprensning og Vedligeholdelse af Mølleåen.

 

 

 

1875

Vandløb - Kloakker

Istandsættelse af Stensætningen ved Midtåen.

 

 

 

1875

Vandløb - Kloakker

Klage over Midtåens Tilstand.

 

 

 

1875

Valg

Friis vælges til Medlem af Bestyrelsen for Friboligen.

 

 

 

1875

Valg

Møller og Schou vælges til at forestå Valget af Ligningskommissærer i næste Måned (august)

 

 

 

1875

Valg

Schou og Thorkilsen  vælges til Medlemmer af Valgbestyrelsen til det forestående Byrådsvalg

 

 

 

1875

Vandværk - Vandforsyning

Tvende Skrivelser angående Spørgsmålet om der ikke måtte være Anledning til at forlige den af Firmaet English & Hansen mod Byrådet anlagte Sag

52

1875-52

1875-52

1875

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra fem Brænderi- og Bryggeriejere om også efter 1, Maj 1876 at måtte benytte Vand fra Vandledningen

53

1875-53

1875-53

1875

Vandværk - Vandforsyning

Fortegnelse over Størrelsen af Afgiften af Vand til Næringsbrug.

 

 

 

1875

Ikke behandlede sager

Indberetning fra Vandudvalget, dateret 24/2 1875, om foretaget Eftersyn af Vandledningen

a.

1875-a.

1875-a.

1875

Ikke behandlede sager

Skrivelse fra Handelsforeningen, dateret 14/4 1875, angående  I.G.V.B. Jakobsens Ansættelse som Mægler i Vejle

b.

1875-b.

1875-b.

1875

Ikke behandlede sager

Købekontrakt med påtegnet Skøde, daterede henholdsvis 1/5 1875 og 21/3 1876 mellem Vejle Byråd og Skifteretten, der behandler Købmand A.C. Christensens Dødsbo

c.

1875-c.

1875-c.

1875

Ikke behandlede sager

Udskrift af Vandsynsprotokollen over det den 18 November 1875 afholdte Syn over Vandløbet, der danner Skelet mellem Vejle og Vinding Sogn

d.

1875-d.

1875-d.

1875

Ikke behandlede sager

Skrivelse fra L. Lücke m. Fl., dateret 19/11 1875, angående Nedsættelse af Hundeskatten

e.

1875-e.

1875-e.

1875

Ikke behandlede sager

Bidrag til Interessenterne i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

f

1875-f

1875-f

webtopgrafik