År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1876

Alderdomsforsørgelseskassen

Bidrag til Interessenterne i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

1

1876-01

1876-01

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjent Duponts Enke om Understøttelse.

2

1876-02

1876-02

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ingeniør Køhl angående Anlæg af en Sporvej mellem Horsens-Vejle-Kolding-Vejle-Varde og Vejle-Herning

5

1876-05

1876-05

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra I.I.K. Madsens Enke om Forandring af Grøften ved hendes Ejendom i Vestergade

6

1876-06

1876-06

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra flere Beboere og Ejere af Grunde i Gulkrogsgade om denne Gades Grundforbedring uden Tilskud fra Vedkommende

8

1876-08

1876-08

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Reservejordemoder Bartram om Lønningsforhøjelse.

11

1876-11

1876-11

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Enkefru Neuchs om Eftergivelse af den hendes afdøde Mand pålignede Kommuneskat

23

1876-23

1876-23

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer H. Jørgensen ved Friskolen om et personligt Tillæg af 100 Kr.

36

1876-36

1876-36

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en Del Slagtere om at måtte få Stade hver Dag på Rådhustorvet

46

1876-46

1876-46

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Klejnsmed M. Petersen om Ansættelse som Vandmester

49

1876-49

1876-49

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ejeren af Matr. No 3 på Gammelhavn om, at de i Fattigkassen tilhørende 1200 Kr. må forblive indestående i Ejendommen på første Prioritet

3b

1876-3b

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bager Thorbom om Forandring af Trappen udenfor hans Ejendom

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Grundejerne ved Havnevejen og Vejen langs Jernbanen om et bedre Afløb fra deres Ejendomme

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.C.P. Skou om Ansættelse i Reservevægterposten.

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bertel Olesen om Skattenedsættelse

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Apotheker Friis om at måtte lade en Forgrening af en Lynafleder anbringe i den gamle Torvepumpes Brønd

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra I.H. Hanges Enke om Skattefritagelse.

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 30 Skyttekreds om Benyttelse af Nørreskoven til en almindelig Skyttejagt 10. september

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Tegneskolen om Bidrag.

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Reservevægteren om et Par Støvler

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra en fhv. Sergent ved 8. Bataillon om Æresoprejsning.

 

 

 

1876

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjent Bentzens Enke om Understøttelse til Huslejer

 

 

 

1876

Brandvæsen

Forandring af Vedtægten for Brandvæsenet.

3a

1876-3a

 

1876

Brandvæsen

Valg af Medlemmer til Brandkommissionen.

 

 

 

1876

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

 

 

 

1876

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Murer P. Thomsen om Dispensation fra Byggelovens § 21

 

 

 

1876

Bygningsvæsen

Ansøgning fra J.C. Christoffersen om Dispensation fra Byggelovens § 21

 

 

 

1876

Offentlige Bygninger

Opførelsen af en nyt Arresthus.

19

1876-19

1876-19

1876

Offentlige Bygninger

Overslag over Omkostningerne ved Opførelsen af et Gymnastikhus

30

1876-30

1876-30

1876

Offentlige Bygninger

Skrivelse fra Amtet, hvori forespørges, om et Apparat til Prøvning af Dampkedler, som placeres i Sprøjtehuset

 

 

 

1876

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Lønningsforbedring til Byens Bestillingsmænd.

55

1876-55

1876-55

1876

Fattigvæsen

Andragende fra Ejeren af Matr. No 3a paa Gammelhavn, Hans Christiansen, om, at de Fattigkassen tilhørende 1200 Kr. må forblive indestående i Ejendommen på første Prioritet

 

 

 

1876

Fattigvæsen

Valg af Medlemmer til Fattigudvalget.

 

 

 

1876

Forligsvæsen

Branddirektør Helms vælges påny til Forligsmægler for de følgende seks år.

4

1876-04

1876-04

1876

Gader - Veje

Skrivelse fra Udvalget angående fast Akkord med en Mand, der kan yde teknisk Assistance

7

1876-07

1876-07

1876

Gader - Veje

Andragende fra flere Beboere og Ejere af Grunde i Gulkrogsgade om denne Gades Grundforbedring uden Tilskud fra Vedkommende

8

1876-08

1876-08

1876

Gader - Veje

Forhandling mellem Vejudvalget og Kancelliråd Anchersen om Ordningen af Vandafløbet i Staldgaardsgade

51

1876-51

1876-51

1876

Gader - Veje

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder.

 

 

 

1876

Gader - Veje

Overslag over Omkostningerne ved Forbedringen af Gulkrogsgade.

 

 

 

1876

Gader - Veje

Andragende fra Bager Thorbom om Forandring af Trappen uden for hans Ejendom

 

 

 

1876

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtet angående Forlængelsen af Overkørselskisten i Gulkrogsgade

 

 

 

1876

Gader - Veje

Skrivelse fra Økonom Sejdel angående Erstatning for afstået Grund til Vissingsgade

 

 

 

1876

Havnevæsen

Valg af Medlemmer til Havneudvalget.

 

 

 

1876

Havnevæsen

Petersen og Thorkilsen vælges til kritisk at gennemgå Havneregnskabet for 1875

 

 

 

1876

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1877

 

 

 

1876

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Jernbanedirektionen angående Kørsel og Driven Kreaturer til Jernbanen

9

1876-09

1876-09

1876

Byens Jorder

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori Samme Samtykker i Byrådets Forlsag om Salg af nogle Grusgrave, Vandingssteder m.m. på Søndermarken

10

1876-10

1876-10

1876

Byens Jorder

Valg af Medlemmer til Udvalget for Jorder og Skove.

 

 

 

1876

Byens Jorder

Udkast til Kontrakt om Lergraven i Sønderskoven

 

 

 

1876

Byens Jorder

Tilbud fra Rebslager Petersen om Køb af et Stykke Jord ved Tønnesgyden

 

 

 

1876

Jordemodervæsen

Andragende fra Reservejordemoder Bartram om Lønningsforhøjelse.

11

1876-11

1876-11

1876

Jordemodervæsen

Cirkulære fra Kulturministeriet angående Indførelsen af transportable Fødselsrejser

 

 

 

1876

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1877.

12

1876-12

1876-12

1876

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Vejer og Måler J. Jensen om Tilbagebetaling af 75 Kr.

47

1876-47

1876-47

1876

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Valg af Medlemmer til Kasse- og Regnskabsudvalget.

 

 

 

1876

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Kancelliråd Borch om Tilbagebetaling af 177 Kr. 4 Øre, som han har inbetalt til Dækning af Udgifterne ved Vandledningen i Gulkrog

 

 

 

1876

Kapiteltaksten

Møller og Petersen vælges til at udfylde det modtagne Skema.

 

 

 

1876

Kirker - Kirkegårde

Friis vælges til Medlem af Kirkeinspektionen.

 

 

 

1876

Kirker - Kirkegårde

Ny Takstt for Gravkastningen på Vejle Kirkegårde.

 

 

 

1876

Købstadsaforeningen - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra Prokurator Sejdelin om Valg af en Taksationsmand for ny jydske Købstadsforening

 

 

 

1876

Kloaksystemet

Anlæg af en Kloak i Torvegade.

13

1876-13

1876-13

1876

Kloaksystemet

Skrivelse fra Apotheker Friis angående en lukket Rørledning unde Søndergade

14

1876-14

1876-14

1876

Kloaksystemet

Overenskomst mellem Kunstdrejer Nielsen og Byrådet angående et Kloakrør

48

1876-48

1876-48

1876

Kloaksystemet

Andragende fra Grundejerne ved Havnevejen og Vejen langs Jernbanen angående bedre Afløb fra deres Ejendomme

 

 

 

1876

Lån

Optagelsen af et Lån på 10.000 Kr. til forskellige Byggeforetagender

 

 

 

1876

Lazaretter

Skrivelse fra Amtsrådet angående Koleralazarettets Afbenyttelse som Koppelazaret

15

1876-15

1876-15

1876

Myndighedsbevilling

Andragende fra Handelsfuldmægtig A.H. Wulff om Myndighedsbevilling

17

1876-17

1876-17

1876

Myndighedsbevilling

Andragende fra Handelsbetjent N.M. Jensen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1876

Myndighedsbevilling

Andragende fra N.A. Nielsen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1876

Politivæsen

Andragende fra J.C.P. Skou om Ansættelse i Reservevægterposten.

 

 

 

1876

Politivæsen

Påmaling af Husnumre efter den ny Matrikel

 

 

 

1876

Politivæsen

Andragende fra Politibetjent Duponts Enke om Understøttelse.

 

 

 

1876

Politivæsen

Skrivelse fra Amtet med Politikasseregnskabet for 1875.

 

 

 

1876

Politivæsen

Andragende fra Reservevægteren om et Par Støvler.

 

 

 

1876

Politivæsen

Andragende fra Politibetjent Bentzens Enke om Understøttelse til Husleje

 

 

 

1876

Privatskoler

Skrivelse fra Skolebestyrer Krarup angående Besættelsen af en Friplads i Privatskolen

16

1876-16

1876-16

1876

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Amtet om, hvad Samme har fundet at bemærke ved Arresthuset

18

1876-18

1876-18

1876

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Opførelsen af et nyt Arresthus.

19

1876-19

1876-19

1876

Den offentlige Renlighed

Skrivelse fra N. Clausen, Vinding og J. Jørgensen, Horsted, om at overtage Renovationskørslen

20

1876-20

1876-20

1876

Rigsdagen

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen for Folketingsvalget den 25. april

 

 

 

1876

Skatter - Afgifter

Vedtægt for den kommunale Beskatning af de faste Ejendomme i Vejle

21

1876-21

1876-21

1876

Skatter - Afgifter

Skatteklage fra Skrædder Niels C. Madsen.

22

1876-22

1876-22

1876

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enkefru Neuchs om Eftergivelse af den hendes afdøde Mands pålignede Skat

23

1876-23

1876-23

1876

Skatter - Afgifter

Fastsættelsen af Brændevinsafgiften for 1877-1879

52

1876-52

 

1876

Skatter - Afgifter

Fastsættelse af Skatten efter Formue og Lejlighed for Overauditør Glhans Enke

 

 

 

1876

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bertel Olesen om Skattenedsættelse.

 

 

 

1876

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Eftergivelse af Brændevinsafgiften

 

 

 

1876

Skatter - Afgifter

Andragende fra J.H. Hauges Enke om Skattefritagelse.

 

 

 

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående forskellige Oplysninger med Hensyn til Skolevæsenets Ordning

27

1876-27

1876-27

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Vahl angående Bestyrelsen af den ordinære Medhjælpers Enke under Vacancen

28

1876-28

1876-28

1876

Skolevæsen

Cirkulære fra Kulturministeriet angående Udfyldelsen af Skema om Skolelærernes Indtægter

29

1876-29

 

1876

Skolevæsen

Overslag over Omkostningerne ved Opførelsen af et Gymnastikhus

30

1876-30

1876-30

1876

Skolevæsen

Besættelsen af den ledige Lærerplads ved Borgerskolen.

31

1876-31

1876-31

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Vahl angående Bestyrelsen af det ledige Embede under Vacancen

32

1876-32

1876-32

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Hjælpelærer C. Petersen om Lærer Neuchs Dødsfald.

33

1876-33

1876-33

1876

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om at udbetale Lærer Petersen en månedlig Løn af 80 Kr.

34

1876-34

1876-34

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Vahl bilagt med 36 Ansøgninger om det ledige skolelærerembede

35

1876-35

1876-35

1876

Skolevæsen

Andragende fra Lærer H. Jørgensen ved Friskolen om et personligt Tillæg af 100 Kr.

36

1876-36

1876-36

1876

Skolevæsen

Ordningen af Lønningsforholdene ved Byens Skoler i Overensstemmelse med den nye Skoleplan

37

1876-37

1876-37

1876

Skolevæsen

Besættelse af Lærerindepladsen ved Drengeforberedelsesklassen i Friskolen

41

1876-41

1876-41

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Enkefru Brandt om Magelæg af Skolens Ejendom Matr.nr. 7b på Nørremarken

53

1876-53

1876-53

1876

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skoleudvalget.

 

 

 

1876

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skolekommissionen.

 

 

 

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Vahl angående Nykirke Sogns Kongetiende til Vejle Borgerskole

 

 

 

1876

Skolevæsen

Skrivelser fra Skoledirektionen af 1. og 15. februar

 

 

 

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen med Udkast til Skoleplanen for Vejle Søndermark

 

 

 

1876

Skolevæsen

Forslag til Ligning af Skolepenge.

 

 

 

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen, hvorved Overslaget med Tegninger til den nye Skole på Søndermarken approberes

 

 

 

1876

Skolevæsen

Besættelse af 10 Fripladser i Borgerskolen.

 

 

 

1876

Skolevæsen

Skrivelse fra den midlertidige Lærer ved Borgerskolen, C. Lassen, at han opgiver sin Stilling fra 21. august

 

 

 

1876

Skolevæsen

Skoleudvalget bemyndiges til at afkøbe Skovfoged Smith forskellige Inventatriegenstande

 

 

 

1876

Skolevæsen

Skoleudvalget bemyndiges til at afkøbe Enkefru Neuchs et hendes afdøde Mands tilhørende Ur m.m.

 

 

 

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Opsigelse af Jomfru Fischer ved Aarets Udgang.

38

1876-38

1876-38

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Opsigelse af en Lærerinde i Håndgerning.

38

1876-38

1876-38

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Gymnastiklærerens Løn ansættes til 475 Kr. årlig.

38

1876-38

1876-38

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Ansættelse af et Skolebud med en Løn af 500 Kr. årllig.

38

1876-38

1876-38

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Ansættelse af en Lærerinde ved Forberedelsesklassen.    

38

1876-38

1876-38

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Forslag til Omordning Kordegn og Klokkerembedet.

39

1876-39

1876-39

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Forslag fra Skolekommissionen og Skoledirektionen om Besættelsen af det ledige Lærerembede og det ledige Lærerindeembede

40

1876-40

1876-40

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Frøken Blauenfeldt ansættes som Lærerinde ved Byens Skolevæsen

42

1876-42

1876-42

1876

Forslag fra Skoleudvalget - Skolevæsen

Forslag til Instruks for Inspektøren og Lærerne samt Lærerinderne ved Byens Skolevæsen

43

1876-43

1876-43

1876

Byens Skove

Forslag fra Udvalget om, at der tillægges Skovfoged Smith en årlig Pension af 600 Kr.

24

1876-24

1876-24

1876

Byens Skove

Udkast til Kontrakt om Lergraven i Sønderskoven.

25

1876-25

1876-25

1876

Byens Skove

Skovfoged  Buch overdrages Tilsynet med Sønderskoven samt Ansættelse af en Skovløber

26

1876-26

1876-26

1876

Byens Skove

Skrivelse fra Udvalget angående Tilsynet med Byens Skove.

44

1876-44

1876-44

1876

Byens Skove

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skove og Jorder.

 

 

 

1876

Byens Skove

Udkast til Kontrakt om Lejen af Jagten i Byens Skove.

 

 

 

1876

Byens Skove

Skrivelse fra Udvalget angående et påtænkt Vejanlæg over F. Johansens Grund

 

 

 

1876

Byens Skove

Lejen af Jordlodden til Skovfogedembedet i Sønderskoven.

 

 

 

1876

Statistik

Til Udfyldning Skema fra Arbejderkommissionens fem Udvalg.

45

1876-45

 

1876

Statistik

Cirkulære  fra Indenrigsministeriet angående Kreaturtælling m.m. den 17. juli

 

 

 

1876

Sundhedsvæsen

Valg af Medlemmer til Sundhedskommissionen.

 

 

 

1876

Sygehus

Valg af Medlemmer til Sygehusinspektionen.

 

 

 

1876

Torvevæsen

Andragende fra en stor Del Slagtere om at måtte have Plads hver Dag på Råshustorvet

46

1876-46

1876-46

1876

Understøttelser - Gratialer

Indkøb af tre Favne Træ til Friboligen.

 

 

 

1876

Understøttelser - Gratialer

Vejle Folkebibliotek tilstås et Bidrag af 100 Kr.

 

 

 

1876

Vandløb

Andragende fra I.I.K. Madsens Enke om en Forandring af Grøften ved hendes Ejendom i Vestergade

6

1876-06

1876-06

1876

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Kancilliråd Borch angående Tilbagebetaling af 177 Kr. 4 Ører som han har indbetalt til Dækning af Udgifterne ved Vandledningen i Gulkrog

54

1876-54

1876-54

1876

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Gaskompagniet, dateret 21/9 1876 angående Beskadigelser på Gasrørene ved Kloakanlæg

b.

1876-b.

1876-b.

1876

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Vejassistent Hindborg, dateret 24/9 1876 angående Brolægningens Beskadigelse ved Gas- og Vanindlæg

c.

1876-c.

1876-c.

1876

Ikke behandlede Sager

Udskrift af Vandsynsprotokollen over det den 7/11 1876 afholdte Syn over Vandløbet, der danner Skellet mellem Vejle og Vinding Sogn

d.

1876-d.

1876-d.

1876

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Søndermarksinspektionen, dateret 16/12 1876, angående Vejenes Tilstand

e.

1876-e.

1876-e.

webtopgrafik