År

Emne

Resume af sagen

År

Originalt dokument

Afskrift

1877

Alderdomsforsørgelseskassen

Lønnen til Bogholderen og Kassereren ansættes til 50 Kr. for hver.

1

1877-01

1877-01

1877

Alderdomsforsørgelseskassen

Skrivelse fra Bestyrelsen angående Afholdelsen af en ny § 26 m.m.

2

1877-02

1877-02

1877

Alderdomsforsørgelseskassen

Skrivelse fra Byrådsmedlem Schou angåaende Tilskud til trængende Interessenter

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra flere Beboere på Holmen om en forbedret Belysning

3

1877-03

1877-03

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra W. Hals om, at 1200 Kr., som indestår i hans Ejendom Matr.nr. 3a på Gammelhavn, fremdeles må blive indestående

9

1877-09

1877-09

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter S. Jørgensen om, at 1000 Kr., der tilhører Vejle Fattigvæsen, fremdeles må indestå som første Prioritet i hans Ejendom Matr.nr. 235 på Søndermarken

10

1877-10

1877-10

1877

Andragender - Ansøgninger

Andagende fra Værtshusholder E. Rosing om Eftergivelse af Brændevinsafgift

22

1877-22

1877-22

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinde Frøken Cathrine Madsen om Fritagelse for Skolegerning i 1 år mod at stille en Stedfortræder

28

1877-28

1877-28

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Fuldmægtig Stephensen om at opsætte et Hegn langs hans Have udenfor Sønderbro

34

1877-34

1877-34

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skolebudet om Forhøjelse af hans Løn.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.P. Andersen, Ømkulerne om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en Del Beboere om Regulering af Skovgade.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Distriktslæge Hoffbauers Enke om Skattenedsættelse

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Byens Vægtere om Lønningstillæg.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinde Jomfru Henriksen om Lønningstillæg.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Søren C. Nielsen om Skattefritagelse.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Toldforvalter Tüchsen om Skattenedsættelse.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kommissionær Drøhses Hustru om Skatteeftergivelse

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra A.C. Olesen om, at en Fattigvæsenet tilhørende Kapital på 800 Kr. fremdeles må blive indestående i hans Ejendom på Søndermarken

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning til Indenrigsministeriet fra Skrædder og Invalid Niels C. Madsen om Fritagelse for Kommuneskat

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skomager Herstrøm om Eftergivelse eller Henstand med kommunal Skat

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om et Bidrag.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjent Duponts Enke om Huslejehjælp.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tømrer Christoffersen m. Fl. om Sænkning af Vejen ud for deres Ejendomme

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Byens Vandmester om Lønningsforbedring.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jens M. Møller om Skatteeftergivelse

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.H. Lilholm om Eftergivelse af Skolepenge for 4 Måneder

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Harald J. Hansen om Æresoprejsning.

 

 

 

1877

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra værtshusholder P. Damgaards Hustru om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1877

Den offentlige Belysning

Andragende fra flere Beboere på Holmen om en forbedret Belysning

3

1877-03

1877-03

1877

Brandvæsen

Stadfæstelse af Forandringer i Brandvedtægten.

 

 

 

1877

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Smedemester N. Nielsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

4

1877-04

1877-04

1877

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Sejlmager Hansen og Skipper O. Hansen om der kan forlanges Afståelse af Jord til en Gade på Holmen uden Erstatning

6

1877-06

1877-06

1877

Bygningsvæsen

Udkast til Vedtægt for Bygningsinspektøren

 

 

 

1877

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

 

 

 

1877

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Arbejdsmand Ditlefsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1877

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Træskomand N. Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1877

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Klodsmager Engelund om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1877

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet, hvori forlanges Byrådets Erklæring om M. Jensen på Matr.nr. 416 i Grønnegade for dækket Taget på Halvtagsbygning med Tagpap

 

 

 

1877

Offentlige Bygninger

Opførelse af et nyt Råd-Ting- og Arresthus i Vejle

21

1877-21

1877-21

1877

Byrådet

Indstilling til Indenrigsministeriet, at § 11 i Vedtægten for Styrelsen af de kommunale Anliggender udgår, da den medfører praktiske Ulemper

5

1877-05

1877-05

1877

Embedsmænd - Bestillingsmæn

Behandling af Lønningsregulativet for Byens Bestillingsmænd.

8

1877-08

1877-08

1877

Fattigvæsen

Andragende fra W. Halsom, at 1200 Kr., som indestår i hans Ejendom Matr.nr. 3a på Gammelhavn, fremdeles må blive indestående i Ejendommen

9

1877-09

1877-09

1877

Fattigvæsen

Andragende fra Slagter S. Jørgensen om, at 1000 Kr., der tilhører Vejle Fattigvæsen, fremdeles må indestå på første Prioritet i hans Ejendom nr. 235 på Søndermarken

10

1877-10

1877-10

1877

Fattigvæsen

Skrivelse fra Sagfører Strandby, hvori forespørges om Kommunen til Udvidelse af Fattiggården vil købe den Købmand Gimbel tilhørende Ejendom for 2400 Kr.

11

1877-11

1877-11

1877

Fattigvæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Afhjælpning af Arbejdsløsheden

 

 

 

1877

Fattigvæsen

Andragende fra A.C.Olesen om, at 800 Kr., der tilhører Vejle Fattigvæsen, fremdeles må indestå som første Prioritet i hans Ejendom på Søndermarken

 

 

 

1877

Gader - Vejle

Behandling af Sagen om et Tilskud paa 15000 Kr. til den projekterede Vej fra Vejle gennem Grejsdalen til Sandvad

12

1877-12

1877-12

1877

Gader - Vejle

Tilskud af 1500 Kr. til den ny Jelling-Hover Vej for at udmunde i Vestergade

13

1877-13

1877-13

1877

Gader - Vejle

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om gennemsyn af Fortegnelsen over de private Veje i Vejle

32

1877-32

1877-32

1877

Gader - Vejle

Udarbejdelse af et Snekastningsregulativ for Søndermarken.

33

1877-33

1877-33

1877

Gader - Vejle

Andragende fra Fuldmægtig Stephensen om at opsætte et Hegn langs hans Have udenfor Sønderbro

34

1877-34

1877-34

1877

Gader - Vejle

Andragende fra en Del Beboere om Regulering af Skovgade.

 

 

 

1877

Gader - Vejle

Skrivelse fra Detaillist N.P.Pedersen om Afståelsen af Areal til den ny Vej, der skal udmunde i Vestergade

 

 

 

1877

Gader - Vejle

Andragende fra Tømrer Christoffersen m. Fl. om Sænkning af Vejen ud for deres Ejendomme

 

 

 

1877

Gader - Vejle

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder.

 

 

 

1877

Havnevæsen

Anlæg af en Trækbane fra Jernbanestationen til Havnen.

 

 

 

1877

Havnevæsen

Kritisk Gennemsyn af Havneregnskabet for 1876.

 

 

 

1877

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget angående Udførelsen af nogle Arbejder

 

 

 

1877

Havnevæsen

Anskaffelse af 20 Kubikfavne Sten til Skærver til Havnepladsen.

 

 

 

1877

Havnevæsen

Indstilling om en Efterbevilling af 700 Kr. til yderligere Opmudringsarbejder i Havnen

 

 

 

1877

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1878.

 

 

 

1877

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget, at Havnefogdens Løn fastsættes til 1200 Kr. årligt

 

 

 

1877

Jenrbanevæsen

Anlæg af Trækbane fra Jernbanestationen til Havnen.

 

 

 

1877

Byens Jorder

Valg af Medlemmer til Udvalget for Jorder og Skove.

 

 

 

1877

Kassevæsen - Rehsskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Sparekassen, hvori forespørges, om Kommunen vil give 5 % årlig Rente af de Kapitaler, som Kommunen skylder Sparekassen

13

1877-13

1877-13

1877

Kassevæsen - Rehsskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1878.

14

1877-14

1877-14

1877

Kirker - Kirkegårde

Valg af Medlemmer til Kirkeinspektionen.

 

 

 

1877

Kloakvæsen

Skrivelse fra Amtet angående Refusion af Udgifterne ved Kloakledningen i Torvegade

16

1877-16

1877-16

1877

Kloakvæsen

Anlæg af en Kloakledning, der kan modtage Vandet fra Vestergade og en Del af Nørregade

17

1877-17

1877-17

1877

Kloakvæsen

Anlæg af en Kloak i Vissingsgade.

 

 

 

1877

Lån

Lån på 120.000 Kr. fra Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871

20

1877-20

1877-20

1877

Lån

Midlertidigt Lån på 25.000 Kr. fra Statskassen.

 

 

 

1877

Vejle Landsogn

Vejle Landsogns Bidrag for Treåret 1878-1880

18

1877-18

1877-18

1877

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Andreas Clausen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1877

Næringsvæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Forandringer i Vedtægten fir bunden Næring

 

 

 

1877

Politivæsen

Cirkulære fra Justitsministeriet angaaende Udarbejdelsen af et Regulativ for Politiets Tilsyn med offentlige Fruentimmere

19

1877-19

 

1877

Politivæsen

Andragende fra Byens Vægtere om Lønningstillæg.

 

 

 

1877

Politivæsen

Politibetjent Bentzens Enke tilstås en Pensionsforhøjelse af 30 Ker. Årligt

 

 

 

187

Politivæsen

Skrivelse fra Politileutenant Leopold om Løn til Exercermesteren ved Politikorpset

 

 

 

1877

Politivæsen

Skrivelse fra Amtet med Politikasseregnskabet for 1876.

 

 

 

1877

Politivæsen

Andragende fra Politibetjent Düponts Enke om Huslejehjælp.

 

 

 

1877

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Opførelsen af et nyt Råd-Ting- og Arresthus i Vejle.

21

1877-21

1877-21

1877

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Rådhussalen med Lys og Varme stilles til Rådighed for Sognepræsten og andre til oplysende Foredrag, dog ikke politiske

 

 

 

1877

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Udkast til den økonomiske Bestyrelse af Råd- Ting- og Arresthus

 

 

 

1877

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Købmand Thorkilsen vælges til Medlem af Byggeudvalget for Råd- Ting- og Arresthuset

 

 

 

1877

Den offentlige Renlighed

Kontrakt med N. Clausen, Vinding. og J. Jørgensen, Vinding, om Renovationskørsel

35

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder N. Nielsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

22

1877-22

1877-22

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra N.P. Andersen, Ømkulerne, om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra Distriktslæge Hoffbauers Enke om Skattenedsættelse

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra Søren C. Nielsen om Skattefritagelse.

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra  fhv. Toldforvalter Tüchsen om Skattenedsættelse.

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kommissionær Drøhses Enke om Skatteeftergivelse

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder E. Rosing om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Ansøgning til Indenrigsministeriet fra Skrædder og Invalid Niels C. Madsen om Fritagelse fra Kommuneskat

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skomager Herstrøm om Eftergivelse eller Henstand med kommunal Skat

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jens M. Møller om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra J.H.Lilholm om Eftergivelse af Skolepenge for 4 måneder

 

 

 

1877

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder P. Damgaards Hustru om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1877

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Vahl om Forslag til Reguleringssummernes Fatssættelse for Læreren ved Søndermarksskolen og for de to lærerinder

23

1877-23

1877-23

1877

Skolevæsen

Børnebiblioteket i Borgerskolen tilstås et Bidrag af 40 Kr.

25

1877-25

1877-25

1877

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen samt Forslag fra Skoleudvalget og Skolekommissionen om Ansættelse af en fast Lærer og tre faste Lærerinder ved Forberedelsesklasserne

26

1877-26

1877-26

1877

Skolevæsen

Hans M. Madsen konstitueres som Lærer ved Vejle Skolevæsen.

27

1877-27

1877-27

1877

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Frøken Cathrine Madsen om Fritagelse for Skolegerning i 1 år mod at stille en Stedfortræder

28

1877-28

1877-28

1877

Skolevæsen

Skrivelse fra Karetmager Jensen om at erholde udbetalt 10 Kr. for Opbevaring af Gymnastikredskaber

29

1877-29

1877-29

1877

Skolevæsen

Seminarist Krag ansættes i den ved Skoleplanens §7 oprettede Plads

 

 

 

1877

Skolevæsen

Cathrine Madsen ansættes som Lærerinde ved Vejle Skolevæsen.

 

 

 

1877

Skolevæsen

Andragende fra Skolebudet om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1877

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Jomfru Henriksen om Lønningstillæg.

 

 

 

1877

Skolevæsen

Besættelse af 8 ledige Fripladser i Borgerskolens Realklasse.

 

 

 

1877

Skolevæsen

Andragende fra J.H.Lilholm om Eftergivelse af Skolepenge for 4 Måneder

 

 

 

1877

Skolevæsen

Indstilling til Kirkeministeriet om Tilladelse til Afholdelse af Afgangseksamen ved Skolens Realafdeling

 

 

 

1877

Skove

Skrivelse fra Konsul Linnemann og 4 andre Grundejere om et Møde i Anledning af Skovudvisningen

30

1877-30

1877-30

1877

Skove

Valg af Medlem til Udvalget for Skove og Jorder.

 

 

 

1877

Statistik

Skemat til Udfyldning angående Høstens Udfald i 1876.

 

 

 

1877

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet angående Tillæg til Sundhedsvedtægten

29

1877-29

1877-29

1877

Sundhedsvæsen

Valg af Medlemmer til Sundhedskommissionen.

 

 

 

1877

Sygehuset

Valg af Medlem til Bestyrelsen for Sygehuset.

 

 

 

1877

Taksationsmænd

Valg af to faste Taxationsmænd.

 

 

 

1877

Torvevæsen

Forandring af Torvevedtægten derved, at al Torvehandel henvises til Kirketorvet

 

 

 

1877

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås 66 Kr. til 3 Favne Brænde.

 

 

 

1877

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Lærerinde Amalie Fischer tilstås en Understøttelse på 69 kr.

 

 

 

1877

Vandløb

Skrivelse fra Ejeren af Vejle Vandmølle, hvori udtales Ønskeligheden af, at Mølleåen bliver reguleret

31

1877-31

1877-31

1877

Vandløb

Skrivelse fra Amtet, hvori Indenrigsministeriet begærer Oplysning om de under offentligt Tilsyn stillede mindre Vandløbs Tilstand

 

 

 

1877

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Købmand C. Andersen om Forlængelse af Vandledningen til Hjørnet af Skovgade

 

 

 

1877

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Byens Vandmester om Lønningsforbedring.

 

 

 

1877

Vandværk - Vandforsyning

Valg af Medlem til Udvalget for Vandvæsenet.

 

 

 

1877

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Gårdejer Søltoft om Valg af 2 Voldgiftsmænd i Henhold til Lov 4. juli 1850

 

 

 

1877

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, dateret 20/3 1877, angående at Vejle Kæbstad udses til Mønstringssted for de Heste og Vogne, der afgives af Amtet i Tilfælde af Krigsberedskab

a.

1877-a

1877-a

1877

Ikke behandlede Sager

Deklaration, dateret 23/3 1877, fra Købmændene S.C. og M. Christiansen angående Vinduerne i et nyt Pakhus

b.

1877-b

1877-b

1877

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Pastor Wittrup, dateret 27/4 1877, angående de af Provstesynet udsatte Mangler ved Vejle Kirke

c.

1877-c

1877-c

1877

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Højen-Jerlev Sogneraad, dateret 7/9 1877, angående Afskaffelsen af et Regulativ for Vandløbet, der danne skellet mellem Vejle og Højen Sogn

d.

1877-d

1877-d

1877

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Kancelliraad Borch, dateret 7/11 1877, angående en Overenskomst om et Kloakanlæg over Hospitalets Eng

e.

1877-e

1877-e

1877

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Sagfører Gyntelberg, dateret6 18/10 1877, bilagt med Deklaration fra Enkefru Kaalund angående nogle Vinduer i hendes Ejendom

f.

1877-f

1877-f

 

webtopgrafik