År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1878

Alderdomsforsørgelseskasse

Forslag fra Byrådsmedlem Schou om, at Lovene for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse forandres derhen, at Kommunen erholder Tilbagebetalingsret af sin Tilskud

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Det Danske Hedeselskab om Bidrag.

2

1878-02

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Broderihandler Fogh om at flytte Stakitlågen ved bagsnoge

5

1878-05

1878-05

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra samtlige Beboere af Gammelhavn om Forbedring af Brolægning og gadebelysning

11

1878-11

1878-11

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Konditor Bojsen i Varde om Næringsbevis som Konditor her i Byen, skønt der efter Vedtægten kun må findes to sådanne

20

1878-20

1878-20

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tandlæge Claesson om Skattenedsættelse.

23

1878-23

1878-23

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerne S.A. Jørgensen og Sinding om fast Ansættelse henholdsvis som Kantor og Klokker

28

1878-28

1878-28

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Beboerne af Søndermarken om en Skolesti.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra nogle Beboere i Skolegade om, at Træerne i Skolegården må blive studsede

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Gustav E. Grothe om Adgang til her i Landet at drive bunden Næring

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Andersens Enke om Nedsættelse af Beændevinsafgiften

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Enken efter Rørbinder S. Jensen om Skattenedsættelse

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bødker Michelsen om Skattenedsættelse.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Enkefru Worm om Skattenedsættelse.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 30. Skyttekreds om at måtte benytte Sandbanken ved Nørreskoven til Skydeøvelser

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Frederikke Schou om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Handelsbetjent Loye om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jomfru K.M.Jagel om Skattefritagelse.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder P. Damgaards Hustru om Eftergivelse af Brændevinsskatten

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skolebud Clausen om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende til Skoledirektionen fra Lærer H.M. Hansen om at erholde fast Ansættelse

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Maler Bindslevs Hustru om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jens P. Therkelsen om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende om Anbringelse af en Lygte paa Fredericiavejen.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter K. Andersen om Fritagelse for Hundeskat

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra A. Hansen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra L.P.Jensens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Husmand Laurs Jepsen om Æresoprejsning.

 

 

 

1878

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdshjemmet for døvstumme Børn om Oprettelse af en Friplads

 

 

 

1878

Byens Arkiv

Skrivelse fra Sagfører Møhl, hvori han tilbyder at gjennemgå Kommunens Arkivsager og derefter udarbejde et Realregister over Samme

3

1878-03

1878-03

1878

Brandvæsen

Indstilling fra Brandinspektøren, at der tilstås Frants Isaksen en Belønning for hans gode Forhold ved Ildebranden hos Sadelmager Ørum

 

 

 

1878

Brandvæsen

Taksation over den forårsagede Skade foranlediget ved Branden hos Købmand Birnbaum

 

 

 

1878

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

 

 

 

1878

Bygningsvæsen

Fornyet Ansøgning fra Klodsmager Engelund om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1878

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Blikkenslager Glud om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1878

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Blikkenslager Schnabel, der agter at ombygge det ham tilhørende Hus Matr.nr. 467 på Nørregade, om at måtte bygge således, at et Fag borttages

 

 

 

1878

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Hestehandler Nielsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1878

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Kjøbmand S.C. Christiansen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1878

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Madsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1878

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Beboere i Skolegade om, at de og deres Efterkommere må kunne foretage Ombygning eller Påbygning af deres Ejendomme uden derved at forpligtes til at indskrænke deres nuværende Grund

 

 

 

1878

Offentlige Bygninger

Forslag om et Byggeforetagende på Fattiggaarden, kalkuleret til 1800 Kr.

4

1878-04

1878-04

1878

Offentlige Bygninger

Udvalget for Opførelsen af det ny Råd-Ting- og Arresthus i Vejle tilstilles Kommunen 800 kr. til Opførelsen af nye Latriner i Skolegården

27

1878-27

1878-27

1878

Fattigvæsen

Forslag om et Byggeforetagende paa Fattiggården, kalkuleret til 1800 Kr.

4

1878-04

1878-04

1878

Fattigvæsen

Spisereglement og Takt m.m. for Fattiggården.

 

 

 

1878

Gader - Veje

Andragende fra Broderihandler Fogh om at maatte flytte Stakitlågen ved Bagsnoge

5

1878-05

1878-05

1878

Gader - Veje

Tilbud om at yde Landinspektør Ohrt et Honorar af 800 Kr. årligt, når han vil bosætte sig her i Byen og yde Kommune teknisk Assistance

6

1878-06

1878-06

1878

Gader - Veje

Vedtagelse af 2 Regulativer for Søndermarken og Ømkulerne.

7

1878-07

1878-07

1878

Gader - Veje

Skrivelse fra Smed Nielsen angående en Rendesten, hvorfra Vandet flyder ind i hans Ejendom

8

1878-08

1878-08

1878

Gader - Veje

Skrivelse fra Telegrafingeniør Hagen om Flytning af nogle Telegrafpæle her i Byen

9

1878-09

1878-09

1878

Gader - Veje

Forslag, udarbejdet af Assistent Hindborg, om Grundforbedring af Staldgaardsgade

10

1878-10

1878-10

1878

Gader - Veje

Andragende fra samtlige Beboere af Gammelhavn om Forbedring af Brolægning og Gadebelysning

11

1878-11

1878-11

1878

Gader - Veje

Skrivelse fra Amtsrådet om at afholde Åstedsmøde for at bestemme Retningen af Vejen gennem Grejsdalen

 

 

 

1878

Gader - Veje

Andragende fra Beboerne af Søndermarken om en Skolesti.

 

 

 

1878

Gader - Veje

Efterbevilling af 700 Kr. for udførte Arbejder i Skovgade og på Dæmningen

 

 

 

1878

Gader - Veje

Tilbud fra J.S.Vad om at afgive den på hans Ejendom på Søndermarken gående Sti til Skolesti

 

 

 

1878

Gader - Veje

Andragende om Anbringelse af en Lygte på Fredericiavej

 

 

 

1878

Havnevæsen

Valg af Medlemmer til kritisk at gennemgå Havneregnskabet for 1877

 

 

 

1878

Havnevæsen

Forslag fra Havneudvalget om Plantning af en Række Allétræer på den nordre Havnedæmning

 

 

 

1878

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1879.

 

 

 

1878

Hegnsynsmænd

Valg af Hegnsynsmænd og Valg af Mænd i Henhold til Lov om Mark- og Vejfred

 

 

 

1878

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Direktøren for Statsbanerne, hvorefter Sagen angående et Spor fra Jernbanestationen til Havnen stilles i Bero

12

 

 

1878

Byens Jorder

Andragende fra 30 Skyttekreds om at måtte benytte Sandbanken ved Nørreskoven til Skydeøvelser

 

 

 

1878

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmmervæsen

Skrivelse fra Sparekassen, hvorefter Samme mulig vil se sig nødsaget til at opsige Kommunen de Kapitaler, samme har lånt af Sparekassen

13

1878-13

1878-13

1878

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmmervæsen

Behandling af Budgettet for 1879.

14

1878-14

1878-14

1878

Kapiteltaksten

Valg af Medlem til Kapitelstakstens Fastsættelse for de kommende 3 år

15

1878-15

 

1878

Kirker - Kirkegårde

Valg af Medlem til Kirkeinspektionen.

 

 

 

1878

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Stiftsøvrigheden, hvori foreslås, at Kirkeværgens Løn forhøjes fra 100 Kr. til 150 Kr. årligt

 

 

 

1878

Købstadsforeningen - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra det stående Udvalg for den Danske Købstadforening angående Afholdelsen af et Møde i Odense 1879

16

1878-16

 

1878

Kloakledninger

Anlæg af en Kloakledning i Søndergade.

 

 

 

1878

Lån

Lån på 65.000 Kr. for Bikuben i København.

17

1878-17

1878-17

1878

Lån

Lån paa 60.000 Kr. for Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871

18

1878-18

1878-18

1878

Legater - Stiftelser

Revision og Decision af Oberstinde Brockdorffs født Grabows Legat.

19

1878-19

1878-19

1878

Legater - Stiftelser

Uddeling af Skrædermester N.F. Larsens Legatrenter.

 

 

 

1878

Ligningskommission

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til  Amtet, hvorefter Prokurator Wadum er valgt til Overligningskommissær og Læge Sick til Suppleant

38

1878-38

1878-38

1878

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra Blikkenslager C.W.Møller om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1878

Næringsvæsen

Andragende fra Konditor Bojsen i Varde om Næringsbevis som Konditor her i Byen, skønt der efter Vedtægten kun må findes to sådanne

20

1878-20

1878-20

1878

Næringsvæsen

Ansøgning fra Gustav E. Grothe om Adgang til her i Landet at drive bunden Næring

 

 

 

1878

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Vejle Amtsråd angående Forståelsen af Bestemmelsen i Vedtægten for Råd- Ting- og Arresthuset om Ansættelse af Arrestforvareren

21

1878-21

1878-21

1878

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Den store Klokke fra det gamle Rådhus skænkes til det ny Rås- Ting- og Arresthus

 

 

 

1878

Rigsdagen

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen ved et forestående Folketingsvalg 3. januar 1879

22

1878-22

1878-22

1878

Rigsdagen

Begjæring fra Maltgjører Thomas Hansen om at blive optagen på Valglisten eller Tillægslisten over Folketingsvælgere

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Tandlæge Claesson om Skattebedsættelse

23

1878-23

1878-23

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Peter Andersens Enke om Nedsættelse af Brændevinsafgiften

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Rørbinder S. Jensens Enke om Skattenedsættelse.

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bødker Michelsen om Skattenedsættelse

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enkefru Worm om Skattenedsættelse

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Frederikke Schou om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Handelsbetjent Løye om Skatteeftergivelse

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jomfru K.M.Jagel om Skattefritagelse.

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Maler A.C. Sørensen angående den ham pålignede Skat

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder P. Damgaards Hustru om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Maler Bindslevs Hustru om Skatteeftergivelse.

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jens P. Therkelsen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter K. Andersen om Fritagelse for Hundeskat.

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra A. Hansen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

 

 

 

1878

Skatter - Afgifter

Andragende fra L.P. Jensens Enke Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1878

Skolevæsen

Klage fra Lærer Jensen over Fordelingen af Skolepengene.

26

1878-26

1878-26

1878

Skolevæsen

Andragende fra Lærerne S.A. Jørgensen og Sinding om fast Ansættelse som Kantor og Klokker

28

1878-28

1878-28

1878

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om en Omordning af Bolighedsforholdene for Skoleinspektøren og flere af Skolens Lærere

29

1878-29

1878-29

1878

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen, hvorefter Ministeriet har tilladt Borgerskolen for Årene 1878-1882 at afholdeEksamen med samme Retsvirkning som Univeristetes almindelige Foreberedelseseksamen af lavere Grad

30

1878-30

1878-30

1878

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Reguleringssummen for 1 lærer og 2 Lærerindeembeder

31

1878-31

1878-31

1878

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Becher med 2 Ansøgninger om den ledige Lærerindeplads

32

1878-32

1878-32

1878

Skolevæsen

Andragende fra nogle Beboere i Skolegade om, at Træerne i Skolegården må blive studsede

 

 

 

1878

Skolevæsen

Approbation af Ligningen af Skolepengene.

 

 

 

1878

Skolevæsen

Uddeling af Fripladser i Realklasserne.

 

 

 

1878

Skolevæsen

Skrivelse fra 30. Skyttekreds om Tilladelse til at benytte Gymnastikhuset med Apparater

 

 

 

1878

Skolevæsen

Andragende fra Skolebud Clausen om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1878

Skolevæsen

Andragende til Skoledirektionen fra Lærer H.M. Hansen om at erholde fast Ansættelse

 

 

 

1878

Skolevæsen

Skolebibliotheket tilstaas for 1879 40 Kroner.

 

 

 

1878

Byens Skove

Tvende Skrivelser fra Grundejernes Repræsentanter angående Skovudvisningen

24

1878-24

1878-24

1878

Byens Skove

Skrivelse fra Forstkandidat Storm om at få anvist et Areal i Skoven til Anlæg af en Forsøgsplanteskole

25

1878-25

1878-25

1878

Statistik

Skema til Udfyldning om Høstens Udfald i 1877.

33

1878-33

 

1878

Statistik

Skema til Udfyldning om Høstens Udfald i  1878.

33

1878-33

 

1878

Sundhedsvæsen

Valg af Medlemmer til Sundhedskommissionen.

 

 

 

1878

Sygehuset

Skrivelse fra Amtsrådet med Bilag angående Forandring i Sygehusreglementet

34

1878-34

1878-34

1878

Sygehuset

Valg af Medlem til Bestyrelsen for Sygehuset.

 

 

 

1878

Taksationsmænd

Valg af otte faste Taxationsmænd i Henhold til Lov af 19/3-1869.

37

1878-37

1878-37

1878

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Lærerinde Amalie Fischer tilstås en Understøttelse af 50 Kr. for 1879

 

 

 

1878

Vandløb

Klager over manglende Oprensning af Vejle Å

 

 

 

1878

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen til det forestående Valg af Ligningskommissærer

 

 

 

1878

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen ved det forestående kommunale Valg i januar 1879

 

 

 

1878

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Vandmester Aarup om Lønningsforhøjelse og om, at hans Betaling af vedkommende Husejer, der får ny Ledning indlagt, må forhøjes fra 2 Kr. til 4 Kr.

35

1878-35

1878-35

1878

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Maganti om de Betingelser, hvorpå han vil anstille Boringsforsøg

36

1878-36

1878-36

1878

Vandværk - Vandforsyning

Boring efter Vand i Nørreskoven.

 

 

 

1878

Vandværk - Vandforsyning

Forslag om at forsøge en Brøndboring på et af Byens Torve.

 

 

 

1878

Vandværk - Vandforsyning

Revision af Fortegnelsen over Afgiften af Vand til Næringsbrug.

 

 

 

1878

Vandværk - Vandforsyning

Tilbagebetaling af 50 Kr. til Arkitekt Jørgensen for en af ham anlagt privat Vandboring

 

 

 

1878

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Vejle Amtsråd, dateret 2/4 1878, angående Tilsandingen af Grøften langs Skovvejen, derstøder til Landevej Nr. 16

a.

1878-a

1878-a

1878

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra en Del Beboere i Skolegade, dateret 14/4 1878, angående Færdslen til og fra deres Ejendomme

b.

1878-b

1878-b

1878

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skolerådet, dateret 30/8 1878, hvorved fremsendes det Skolelærerne af Statskassen tillagte Lønningstillæg

c.

1878-c

1878-c

1878

Ikke behandlede Sager

Protest til Justitsministeriet mod, at de Vejle Byfogedembede tillagte Jorder, betragtes som Statsejendom

d.

1878-d

1878-d

 

 

webtopgrafik