År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1879

Alderdomsforsørgelseskassen

Tilskud af 78 Kr. årlig af Råd- Ting- og Arresthuskassen til Arrestforvarer Kjermeiers Konto i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

1879

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra P.J. Hammerum om Understøttelse af Invalideforeningen

1

1879-01

1879-01

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Petersen om, at en Kapital på 1400 Kr. af Fattigvæsenets Midler må forblive indestående i  den af ham købte Ejendom Matr.nr. 117 på Fiskergade

9

1879-09

1879-09

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Klodsmager Engelund om Erstatning for det Tab på Ejendom og Næring han formenes at lide ved Gadeforlægning begrundet på Opførelsen af det nye Råd- Ting- og Arresthus

13

1879-13

1879-13

1879

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Enken efter afdøde Vejer og Måler J.J.Jensen om Beskikkelse for hende til at fortsætte sin afdøde Mands Bestilling

19

1879-19

1879-19

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.C. Neuhaus om Moderation med Hensyn til Skolepenge

46

1879-46

1879-46

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skolelærer C. Møller om en passende Godtgørelse, for så vidt den Lærerembedet tillagte Jordlod på Søndermarken ikke måtte være af Omordningmæssig Størrelse

47

1879-47

1879-47

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en Del Beboere på Holmen om, at Vandledningen fra Vandværket føres hen på Holmen

54

1879-54

1879-54

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra A. Hansen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Jans Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Handelsbetjent Løye om Skatteeftergivelse.

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en Del Beboere i  Grønnegade om Anlæg af en Kloakledning

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jomfru K.M.Jagd om Skatteeftergivelse.

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter Hahns Enke om Skattenedsættelse.

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fir af Skolens Lærere om Lønningsforhøjelse.

1879

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Distriktsjordemoder Jensen om Forhøjelse af Huslejegodtgørelsen

1879

Brandvæsen

Valg af Medlemmer til Brandkommissionen.

1879

Bygningsvæsen

Indrykning af Byggelinien ved Fabrikant Møhls Ejendom.

5

1879-05

1879-05

1879

Bygningsvæsen

Fortegnelse fra Bygningsinspektøren over de i 1878 anmeldte Byggearbejder og udstedte Bygningsattester

7

1879-07

1879-07

1879

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Kjøbmand C.Christiansen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Hestehandler H. Jørgensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fraTh. Jensens Enke om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker G. Hansen Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra David Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker N.J.Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Apotheker Friis Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Gæstgiver Laursen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Kjøbmand P. Sørensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Tømmermester Nicheuer om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1879

Offentlige Bygninger

Skrivelse fra Lars Jensen om Anbringelse af en Lygte i den såkaldte Lillegyde

6

1879-06

1879-06

1879

Offentlige Bygninger

Omlægning af Taget på Fattiggården

12

1879-12

1879-12

1879

Offentlige Bygninger

Skrivelse fra Københavns Hustelegraf, hvori tilbydes Byrådet et elektrisk Ursystem

17

1879-17

1879-17

1879

Offentlige Bygninger

Skrivelse fra Løjtnant  Eckardt angående Mangler ved Vejen til Bredballe Skel

57

1879-57

1879-57

1879

Offentlige Bygninger

Valg af Medlemmer til Udvalget for Bygninger, Skove og Jorder.

1879

Offentlige Bygninger

Andragende fra en Del Beboere i Skovgade og Gulkrog om Erstatning i Anledning af lidt Skade ved Oversvømmelsen i august

1879

Offentlige Bygninger

Overslag fra Udvalget om forskellige Brolægninger og Kloakarbejder m.m.

1879

Gasværk - Gasforsyning

Valg af Medlemmer til Udvalget for Gasbelysning.

1879

Havnevæsen

Forslag til Takst for den offentlige Vejning og Måling.

18

1879-18

1879-18

1879

Havnevæsen

Valg af Medlemmer til Havneudvalget.

1879

Havnevæsen

Kritisk Revision af Havneregnskabet for 1878.

1879

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1880.

1879

Byens Jorder

Tilbud fra Ejeren af Matr.nr. 169a om at sælge denne Plads til Kommunen

20

1879-20

1879-20

1879

Byens Jorder

Valg af Medlemmer til Udvalget for Jorder og Skove.

1879

Byens Jorder

Skrivelse fra Slagter Holms Enke om Leje af et Jordstykke.

1879

Jordemodervæsen

Andragende fra Distriktsjordemoder Jensen om Forhøjelse af Huslejegodtgørelsen

1879

Kassevæsen - Ragnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet, hvori forlanges yderligere Oplysninger angående Kæmnerregnskabet for 1877

21

1879-21

1879-21

1879

Kassevæsen - Ragnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1880.

22

1879-22

1879-22

1879

Kassevæsen - Ragnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Valg af Medlemmer til Kasse- og Regnskabsudvalget.

1879

Kassevæsen - Ragnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Kæmneren bemyndiges til forskudsvis at udbetale Regninger for Vejarbejder i Nørreskoven

1879

Kirker - Kirkegårde

Valg af Medlem til Kirkeinspektionen.

1879

Købstadsforeningen - Jydske Kreditforening

Meddelelse fra Formanden for Købstadforeningens stående Udvalg om Mødet den 25. og 26. august i Odense af Delegerede fra Byrådene

23

1879-23

1879

Kloakvæsen

Betænkning fra Landinspektør Ohrt med to Tegninger angående Forbedring af Kloakledningen mellem Horsensvej og Vissingsgade

24

1879-24

1879-24

1879

Kloakvæsen

Skrivelse fra Købmand Christiansen m. Fl. om en Forandring af Kloakanlægget i Hospitalsengen

53

1879-53

1879-53

1879

Kloakvæsen

Overslag fra Udvalget om forskellige Kloak- og Brolægnjngsarbejder

1879

Lovgivning

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående det i Rigsdagen fremlagte Lovforslag om en Forandring i Loven om den kommunale Beskatning af 11. februar 1863

40

1879-40

1879

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra Handelsbetjent J. Hertzum om Myndighedsbevilling.

1879

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra Kurvemager C. Andersen om Myndighedsbevilling

1879

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra Buntmager E. Achilles om Myndighedsbevilling

1879

Næringsvæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet, hvorefter Ministeriet ikke kan tiltræde Byrådets Forslag om en Forandring i Vedtægten om Beværtningsnæring

25

1879-25

1879-25

1879

Politivæsen

Skrivelse fra Amtet med Politikasseregnskabet for 1878.

1879

Privatskoler

Skrivelse fra Skolebestyrer Krarup angående Besættelsen af tre ledige Fripladser i Latin- og Realskolen

26

1879-26

1879-26

1879

Privatskoler

Besættelsen af en Friplads i Latin- og Realskolen.

1879

Rådhus - Tingehus - Arresthus

Besættelse af Pladsen som Arrestforvarer ved det ny Råd- Ting- og Arresthus

27

1879-27

1879-27

1879

Rådhus - Tingehus - Arresthus

Skrivelse fra Justitsministeriet, hvorefter Arrestforvarer og Rådhustjener C. Risum fra Udgangen af august dette år afskediges fra sin Bestilling

28

1879-28

1879-28

1879

Rådhus - Tingehus - Arresthus

Skrivelse fra Amtsrådet, hvorefter Løjtnant Eckardt er valgt til Medlem af Bestyrelsen for Råd- Ting- og Arresthuset

30

1879-30

1879-30

1879

Rådhus - Tingehus - Arresthus

Skrivelse fra Amtsrådet angående en eventuel Pension til Arrestforvarer Risum

31

1879-31

1879-31

1879

Rådhus - Tingehus - Arresthus

N.F. Petersen indtræder i Thorkilsens Fraværelse i Udvalget for Opførelsen af det nye Råd- Ting- og Arresthus

1879

Rådhus - Tingehus - Arresthus

Tilskud af 78 Kr. årlig af Råd- Ting- og Arresthuskassen til Arrestforvarer Kjersmeiers Konto i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

1879

Rådhus - Tingehus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1880-81.

1879

Rigsdagen

Skrivelse fra L. Jeppesen, Søndermarken, om at blive optaget på Listen over Vælgerne til Folketinget

1879

Session

Møller og Friis vælges til at tiltræde Sessionen.

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra J.J.Jensens Enke om Skattenedsættelse.

32

1879-32

1879-32

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kirkebud Petersen om Skattenedsættelse.

33

1879-33

1879-33

1879

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Slagter Paulsen om Tilbagebetaling af formeget erlagte Skatter

34

1879-34

1879-34

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand  P.Olesens Enke om Skatteeftergivelse

35

1879-35

1879-35

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Stenhugger P. Christensens Enke om Skatteeftegivelse

36

1879-36

1879-36

1879

Skatter - Afgifter

Andragende Niels Chr. Madsen om Skatteeftergivelse

37

1879-37

1879-37

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skomagersvend Frederiksen om Skatteeftergivelse

38

1879-38

1879-38

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand C.S.Berg om Skatteeftergivelse.

39

1879-39

1879-39

2879

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Hover Sogneråd angående Skrædder Niels Chr. Madsens Skattepligt

44

1879-44

1879-44

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra A. Hansen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

1879

Skatter - Afgifter

Andragende Værtshusholder Jensens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Handelsbetjent Løye om Skatteeftergivelse.

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jomfru K.M. Jagd om skatteeftergivelse

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Restauratør S. Jensen om Fritagelse for Brændevinsafgift

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver S. Olesens Enke om Skattenedsættelse.

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand Svendsens Enke om Skattenedættelse

1879

Skatter - Afgifter

Fastsættelsen af Brændevinsafgiften for Treåret 1880-1882

1879

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter Hahns Enke om Skattenedsættelse.

1879

Skolevæsen

Besættelse af nogle Fripladser ved Vejle Skoles Realafdeling.

42

1879-42

1879-42

1879

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærer H. Jørgensen jun., hvormed følger Regnskabet for 1877-1879 over Skolevæsenets Børnebibliotek

43

1879-43

1879-43

1879

Skolevæsen

Seminarist I.P. Svendsen af Vejle ansættes som  Lærer ved Vejle Skolevæsen

45

1879-45

1879-45

1879

Skolevæsen

Andragende fra L.C.Neuhaus om Moderation med Hensyn til Skolepenge

46

1879-46

1879-46

1879

Skolevæsen

Andragende fra Skolelærer C. Møller om en passende Godtgørelse, for så vidt den Lærerembedet tillagte Jordlod på Søndermarken ikke måtte være af anordningsmæssig Størrelse

47

1879-47

1879-47

1879

Skolevæsen

Andragende fra fire af Skolens Lærere om Lønningstillæg.

56

1879-56

1879-56

1879

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skoleudvalgeet.

1879

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skolekommissionen.

1879

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Henriksen om Lønningstillæg.

1879

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Becker angående Reguleringssummen for Lærer Sindings Embede

1879

Skolevæsen

Andragende fra Lærer H. Jørgensen om Lønningsforhøjelse.

1879

Byens Skove

Forslag fra Forstkandidat Dahlstrøm om en Skovreguleringsplan.

48

1879-48

1879-48

1879

Byens Skove

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skove og Jorder.

1879

Byens Skove

Tilbud fra I.C. Thomsen om at betale en årlig Leje af 120 kr. for Jagten i Byens Skove

1879

Byens Skove

Sagen angående Grundejernes formentlige Ret til Skovudvisning

1879

Byens Skove

Skrivelse fra Chr. Hansen, der har lejet Lille-Grundet Teglværk, om Tilladelse til at afbenytte Vejen gennem Skoven

1879

Byens Skove

Skrivelse fra Redaktør A.K.Jensen om Overladelse af Skoven på Pilkebakken til en Grundlovsfest

1879

Byens Skove

Reparation af Tag og Gavl på Skovriderboligen.

1879

Statistik

Skema til Udfyldning om Høstens Udfald i 1879.

55

1879-55

1879

Sundhedsvæsen

Valg af Medlemmer til Sundhedskommissionen.

1879

Sundhedsvæsen

Forslag fra distriktslægen, at der anskaffes en Del Eksemplarer af Vejledning til spæde Børns Pleje

1879

Sygehuset

Valg af Medlem til Sygehusbestyrelsen.

1879

Sygehuset

Budget for Tvangsarbejdsanstalten for 1880-1881

1879

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås til Brændsel 75 Kroner.

1879

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Lærerinde Amalie Fischer tilstås en Understøttelse for 1880 af 50 Kr.

1879

Vandløb

Vejudvalget overdrages det at forhandle med Gartner Larsen angående Erstatning m.m. i Anledning af en Grøft, der er anlagt over hans Eng

52

1879-52

1879-52

1879

Vandløb

Skrivelse fra en Del Lodsejere til Amtet om, at Grejsdalsåen må blive optagen på Fortegnelsen over større Vandløb

1879

Valg

Valg af Medlem af Overformynderielånebestyrelsen for Vejle Amt

51

1879-51

1879-51

1879

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen ved det i næste Måned berammede Valg af Ligningskommissærer

1879

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra en Del Beboere på Holmen om, at Vandledningen fra Vandværket føres hen til Holmen

57

1879-57

1879-57

1879

Vandværk - Vandforsyning

Valg af Medlemmer til Udvalget for Vandvæsenet.

1879

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Løjtnant  Eckardt om Valg af 2 Voldgiftsmænd for Afløsning af Jagtretten

50

1879-50

1879

Ikke behandlede Sager

Beskikkelse for Avlsbruger Mads Ravn til at være Snefoged på Søndermarken

a.

1879-a

1879-a

1879

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtsrådet, dateret 17/2 1879, angående de under offentligt Tilsyn stillede Vandløb i Skibet Sogn

b.

1879-b

1879-b

1879

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra den ledende Landinspektør i Taksationskommissionen, dateret 2. maj 1879, angående Grænsen for Jernbanen over den såkaldte Skidenvig

c.

1879-c

1879-c

1879

Ikke behandlede Sager

Ansøgning til Indenrigsministeriet angående Indskrænkning i Retten til Fiskeri i ferske Vande

d.

1879-d

1879-d

1879

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Hedeselskabet, hvori anmodes om Bidrag for Året 1879

e.

1879-e

1879-e

1879

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Greve Knuth, dateret 1. juni 1879, angående et påtænkt Mindesmærke for General Lüttichau

f.

1879-f

1879-f

1879

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Hanne Bølling, dateret 18. august 1879, om Nedsættelse af Brændevinsafgiften

g.

1879-g

1879-g

1879

Ikke behandlede Sager

Lejekontrakt, dateret 21/19 1879, mellem Byrådet og Vognmand Hans Mønster om Søndermarkslodden Matr.nr. 129

h.

1879-h

1879-h

1879

Ikke behandlede Sager

Meddelelse fra Amtet, dateret 1. oktober 1879, at Kjøbmand Thorkilsen er udnævnt til Agent

i.

1879-i

1879-i

1879

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fa Klodsmager Engelung, dateret 20. oktober 1879, angående formentlige Ulemper og Indskrænkning

k.

1879-k

1879-k

1879

Ikke behandlede Sager

Fortegnelse, dateret 31. december 1879, over anmeldte Byggearbejder og udstedte Bygningsattester

l.

1879-l

1879-l

1879

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Justitsråd Andersen om Afløbet fra Staldgaardsgade.

m.

1879-m

1879-m

 

webtopgrafik