År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1880

Alderdomsforsørgelseskassen

Tilskud af 78 Kr. årlig af Råd-Ting- og Arresthuskassen til Arrestforvarer Kjersmeiers Kontor i Vejle Amst Alderdomsforsørgelseskasse

1

1880-01

1880-01

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag.

2

1880-02

1880-02

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J. Schmidt om yderligere Hjælp til hans idiotiske Datters Ophold på Kellers Anstalt

4

1880-04

1880-04

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Sadelmager Iversen om Understøttelse til Anbringelse af hans Datter på Kellers Institut for åndssvage Børn

5

1880-05

1880-05

1880

Den offentlige Belysning

Skrivelse fra Toldassistent Bulow om en Lygte.

6

1880-06

1880-06

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra et stort Antal Beboere paa Søndermarken om at få udlagt en Gangsti fra Vejrmøllen til Landeveje

9

1880-09

1880-09

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Distriktsjordemoder Jensen om forhøjet Huslejegodtgjørelse.

14

1880-14

1880-14

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 8 Grundejere i Vestergade om at få en Kloakledning anlagt

20

1880-20

1880-20

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.H. Lilholm om Eftergivelse af Skolepenge

31

1880-31

1880-31

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerne Jørgensen og Sinding om at få fast Ansættelse i deres Embeder som kantor ok Klokker

34

1880-34

1880-34

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Barber Iversen om at få Vandledning ind i sin Barberstue

43

1880-43

1880-43

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra H.J. Hess om Ansættelse som Vandmester

45

1880-45

1880-45

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 8 ubemidlede Personer om Skatteeftergivelse.

50

1880-50

1880-50

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Former P. Nielsens Enke om Skatteeftergivelse.

1880

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra C.B. Fogh om Bevilling til i Forbindelse med sit Borgerskab som Detaillist at vinde Borgerskab som Bogbinder

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Brænderikarl C. Hansen om Nedsættelse af Hundeskatten fra 6 Kr. til 2 Kr.

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Politibetjent Duponts Enke om Pensionsforhøjelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Frøken Blauenfeldt om fast Ansættelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Jernbaneassistent Pagh om Skattenedsættelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Darums Enke om Skattenedsættelse.

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist Olsen om Skattenedsættelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bager H.G.Baggers Enke om Skattefritagelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand C.A.C. Peschardt om Skattenedsættelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Marie Andersen om Skattefritagelse.

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Enken Cathrine Olsen om Skattefritagelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra A. Larsens Enke om Skattenedsættelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Malermester Petersens Hustru om Eftergivelse af Skolepenge for to Måneder

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver M. Petersens Hustru om at få sit Borgerskab som Gæstgiver ombyttet til Værtshusholder

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gædtgiver M. Petersen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N. Skougaard om Skatteeftergivelse.

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Økonom Sejdel, der den . November fratræder sin Post, om Pension

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra I.P. Sørensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter C.M. Sørensen om Skatteeftergivelse

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver Jens P. Lind om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skrædder N. Mouritzen om i Forening med sit Borgerskab som Skrædder at måtte tage Borgerskab som Detaillist

1880

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Rosing om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

1880

Den offentlige Belysning

Skrivelse fra flere Beboere på Kærlighedsstien om Lygters Anbringelse dersteds

1880

Brandvæsen

Skrivelse fra Brandinspektør Thisted om entledigelse fra sin Bestilling.

7

1880-07

1880-07

1880

Brandvæsen

Valg af en Brandinspektør.

1880

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Amtet angående Indrykning af Bygningslinien af den Slagter Hahns Enke tilhørende nu nedbrændte Ejendom

11

1880-11

1880-11

1880

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Jørgen Rasmussen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Henrik Jakobsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Værtshusholder N. Hertzum om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra P.M. Sørensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra N.B. Madsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Rebslager A. Petersen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand I.C. Christiansen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bødker Hollesen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomager Schollert om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Johan P. Søe om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Henrik Jakobsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand Th. Madsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Drejer Dinesen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1880

Fattigvæsen

Skrivelse fra Aarhus Skifteret, hvori meddeles, at Slagtermester S.L. Henriksen og Hustru har skænket Vejle Fattigvæsen en kapital på 1000 Kr.

23

1880-23

1880-23

1880

Fattigvæsen

Købmand A.C. Andersen vælges til Fattigforstander.

1880

Gader - Veje

Brolægning af og Kloakanlæg i Foldgaden, Fiskergade, Fiskergyden m.m.

8

1880-08

1880-08

1880

Gader - Veje

Andragende fra et stort Antal Beboere af Søndermarken om at få udlagt en Gangsti fra Vejrmøllen til Landevejen

9

1880-09

1880-09

1880

Gader - Veje

Skrivelse fra et stort Antal Beboere og særlig Ejere af Bygninger på Havnevejen om Borttagelse af Allétræerne

10

1880-10

1880-10

1880

Gader - Veje

Anden Behandling af Overslaget over Udførelsen af forskellige Brolægnings- og Kloakarbejder

48

1880-48

1880-48

1880

Gader - Veje

Skrivelse fra Ejeren af Lille Grundet om Udbedring af Vejstykket fra ?? Til Sandgraven

1880

Gader - Veje

Skrivelse fra Kirsten Hansen angående nogle Træers Ragning, som hører til Fabrikant Henckels Have

1880

Gader - Veje

Kandidat Smith engageres som Kommunens tekniske Konsulent.

1880

Havnevæsen

Skrivelse fra Handelsforeningen til Jernbanedirektøren om et Jernbanespor til Havnen

12

1880-12

1880-12

1880

Havnevæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet, hvorefter den af Byrådet indsendte Takst for den offentlige Vejning og Måling i Vejle stadfæstes

47

1880-47

1880

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget om Opførelsen af et Bolværk på den søndre Side af Havnen

1880

Havnevæsen

Kritisk Revision af Havneregnskabet for 1879.

1880

Havnevæsen

Opmåling af et Parti af Gammelhavn i Anledning af Vandgrænsens Regulering

1880

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1881.

1880

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Handels- og Haandværkerforeningerne om Udstykning af en Jernbanelinje Vejle-Haraldskær-Vingsted-Bindeballe

13

1880-13

1880-13

1880

Byens Jorder

Skrivelse fra Kvindeforeningen om at skænkes den lille Trekant Jord ved den gamle Kirkegaardsvej til Opførelsen af et Missionshus

15

1880-15

1880-15

1880

Jordemodervæsen

Andragende fra Distriktsjordemoder Jensen om forhøjet Huslejegodtgørelse

14

1880-14

1880-14

1880

Jordboniteringsmænd

Valg af Jordboniteringsmænd i Henhold til Lov 4. juli 1850.

16

1880-16

1880-16

1880

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1881.

18

1880-18

1880-18

1880

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Tilskud af 300 -400 Kr. årlig i 3 År  til en dygtig Musikdirektør, der vil bosætte sig her i Byen, og  uden særskilt Betaling musicere på vise Højtidsdage

1880

Kirker - Kirkegårde

Forhandling med Kirkeinspektionen om Køb af den såkaldte Reservekikregård og Dækning af Kirkens nuværende Underbalance m.m.

19

1880-19

1880-19

1880

Kirker - Kirkegårde

Valg af Medlemmer til Kirkeinspektionen.

1880

Kirker - Kirkegårde

Bestemmelse fra hvilket Tidspunkt Lønnen skal beregnes for den ordinerede Medhjælper for Sognepræsten

1880

Kloakledninger

Brolægning og Kloakanlæg i Foldgaden, Fiskergaden, Fiskergyden m.m.

8

1880-08

1880-08

1880

Kloakledninger

Andragende fra 8 Grundejere i Vestergade om at få en Kloakledning anlagt

20

1880-20

1880-20

1880

Kloakledninger

Anden Behandling af Overslag over Udførelsen af forskjellige Kloak- og Brolægningsarbejder

1880

Lån

Indstilling til Indenrigsministeriet om et Lån paa 100.000 Kr.                            21/9-21/12-23/12

21

1880-21

1880-21

1880

Lazaretter

Skrivelse fra Amtsrådet, hvorefter Risum og Hustru tilstås fri Bolig i det til Optagelse af Kolerapatienter lejede Lokale

22

1880-22

1880-22

1880

Vejle Landsogn

Vejle Landsogns Bidrag for Treåret 1881-1883

1880

Legater - Stiftelser

Udbetaling af det Larsenske Konfirmationslegat.

1880

Ligningskommission

Prokurator Wadum udnævnes til Overligningskommissær og Læge Sick til Suppleant

24a

1880-24a

1880-24a

1880

Ligningskommission

Skrivelse fra Ligningskommissionen, hvormed følger Forslag til Anliggender

26

1880-26

1880-26

1880

Lovgivning

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori forespørges, om der måtte være Trang til en Lov angående Oprettelsen af en Kreditforening til Gunst for de mindre Ejendomsbesiddere i Købstæderne

1880

Markedspladsen

Skrivelse, undertegnet af et større Antal Borgere, hvori Byrådet anmodes om at sammenkalde et Rådhusmøde, for at Spørgsmålet om Flytningen af Markedspladsen der kan blive drøftet

25

1880-25

1880-25

1880

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Bagersvend C. Hansen om Myndighedsbevilling.

1880

Næringsvæsen

Ansøgning fra C.B. Fogh om Bevilling til i Forbindelse med sit Borgerskab som detaillist at vinde Borgerskab som Bogbinder

1880

Næringsvæsen

Andragende fra Gæstgiver M. Petersens Hustru om at få sit Borgerskab som Gæstgiver ombyttet til Værtshusholder

1880

Næringsvæsen

Andragende fra Skrædder N. Mouritzen om i Forening med sit Borgerskab som Skrædder at måtte tage Borgerskab som Detaillist

1880

Politivæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet angående de til Politibetjentene Duponts og Bentzens Enker udbetalte Understøttelser i 1877 og 1878

17

1880-17

1880-17

1880

Politivæsen

Andragende fra Politibetjent Duponts Enke om Forhøjelse af hendes Pension

1880

Privatskoler

Besættelse af to ledige Fripladser i Vejle Latin- og Realskole.

1880

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Tilskud af 78 Kr. årlig af Råd- Ting- og Arresthuskassen til Arrestforvarer Kjersmeiers Konto i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

1

1880-01

1880-01

1880

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående den fhv. Arrestforvarer Risum tillagte Pension

1880

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Valg af Revisor til i Forening med den af Amtsrådet valgte Revisor at revidere Rengskabet for Råd- Ting- og Arresthuset

1880

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Råd-Ting- og Arresthusets Regnskab for 1879-1880 tilbagesendes fra Amtsrådet

1880

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Amtsrådet, hvormed følger Regnskabet for Opførelsen og Monteringen af det nye Råd- Ting og Arresthus

1880

Revisionsvæsen

Valg af 2 kommunale Revisorer.

1880

Den offentlige Renlighed

Forhandling mellem Entreprenøren for Natrenovationen og Byrådet i Anledning af de i den senere Tid hyppigt forekommende Klager

1880

Rigsdagen

Valg af Valgmænd til Landstingsvalget den 13. oktober

1880

Sessionsvæsen

Valg af Medlemmer til at møde pa Sessionen.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra 8 ubemidlede Personer om Skatteeftergivelse.

50

1880-50

1880-50

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Former P. Nielsens Enke om Skatteeftergivelse.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Brænderikarl C. Hansen om Nedsættelse af Hundeskatten fra 6 Kr. til 2 Kr.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jernbaneassistent Pagh om Skattenedsættelse.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra P. Darums Enke om Skattenedsættelse.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Detaillist N. Olsen  om Skattenedsættelse.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bager Baggers Enke om Skattefritagelse.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand C.A.C. Peschardt om Skattenedsættelse.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra  Marie Andersen om Skattefritagelse.

18/5-18/6

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enken Cathrine Olsen om Skattefritagelse

1880

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Proprietær Luplau angående hans Skatteansættelse såvel ger i Byen som i Gadbjerg-Lindeballe Kommune

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra A. Larsens Enke om Skattenedsættelse.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver M. Petersens Hustru om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra  N. Skaugaard om Skatteeftergivelse.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter C.M. Sørensen om Skatteeftergivelse

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra  I.P. Sørensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver Jens P. Lind om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1880

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder Rosing om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1880

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoleudvalget angående Lønnen for det Lærerembede, der er blevet ledig ved Lærer Jørgensens afgang

28

1880-28

1880-28

1880

Skolevæsen

Frøken Julie Gattemeier ansættes som Lærerinde ved Borgerskolens Forberedelsesklasse

29

1880-29

1880-29

1880

Skolevæsen

Besættelse af 4½ Fripladser ved Borgerskolens Realafdeling.

30

1880-30

1880-30

1880

Skolevæsen

Andragende fra J.H. Lilholm om Eftergivelse af Skolepenge.

31

1880-31

1880-31

1880

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget angående Besættelsen af det ledige Lærerembede

32

1880-32

1880-32

1880

Skolevæsen

Forslag fra Skoleinspektøren om Oprettelse af en Håndgerningsskole for Drenge over 10 År

33

1880-33

1880-33

1880

Skolevæsen

Andragende fra Lærerne Jørgensen og Sinding om at få fast Ansættelse i deres Embeder som Kantor og Klokker

34

1880-34

1880-34

1880

Skolevæsen

Skrivelse fra Amtet angående Valg af et Medlem til Skolerådet.

35

1880-35

1880-35

1880

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærerinde Conradine Møller om, at hun opsiger sin Plads til 1. september

36

1880-36

1880-36

1880

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Becker om Fastsættelsen af Reguleringssummen for Femtelærerembedet

37

1880-37

1880-37

1880

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om forskellige Tillæg til Lærernes Lønninger.

38

1880-38

1880-38

1880

Skolevæsen

Andragende fra Frøken L. Blauenfeldt om fast Ansættelse.

1880

Skolevæsen

Ansættelse af en Lærerinde ved Friskolens Forberedelsesklasse.

1880

Skolevæsen

Skrivelse fra Skolens Lærere angående Betaling for Undervisning udover 36 Timer om Ugen, når nogle af Lærerne er Syge

1880

Skolevæsen

Frøken Kletrup ansættes som Timelærerinde ved Borgerskolens Forberedelsesklasse

1880

Skolevæsen

Behandling af Overslaget betræffende Flytningen af Skolens Svømme ??

1880

Skolevæsen

Til Erklæring Ansøgning fra fhv. Lærerinde Amalie Fischer om en årlig Understøttelse af Skolefonden

1880

Skolevæsen

Andragende fra Malermester Petersens Hustru om en Eftergivelse af Skolepenge for 2 Maaneder.

1880

Skolevæsen

Besættelse af en Friplads i Borgerskolens Realafdeling.

1880

Byens Skove

Skrivelse fra Læge Sick og 4 andre Grundejere angående en mulig Overenskomst i Skovsagen på Basis af Byrådets ældre Forslag

27

1880-27

1880-27

1880

Byens Skove

Skovudvalget overdrages det at ansætte en ny Formand for Skovarbejderne.

1880

Byens Skove

Skrivelse fra 6 Grundejere til Indenrigsministeriet angående Afholdelsen af Omkostningerne ved en Proces mellem Grundejerne og Byrådet om Skovudvisningen

1880

Byens Skove

Mulktering af Jens Poulsen, Vinding, og Jørgen Christensen, Vejle, for om Aftenen at have gået med ladte Geværer i Byens Nørreskov

1880

Statistik

Skrivelse fra Kommunalrevisor Bayer, hvori Byrådet anmodes om at tegne sig for Eksemplarer af en statistisk Fremstilling af Købstædernes kommunale økonomiske Stilling

39

1880-39

1880

Statistik

Skema til Udfyldning om Høstens Udfald i 1880.

1880

Sundhedsvæsen

Valg af Medlem til Sundhedskommissionen.

1880

Sundhedsvæsen

Foranstaltning til Modvirkning af Indførelsen af smitsomme Sygdomme for Landet i Henhold til Lov 2. juli 1880

1880

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Odense Byråd med Andragende til Justitsministeriet om Oprettelsen af en Sindssygeanstalt for Fyns Stift og det sydlige Jylland

1880

Sygehuset

Valg af Medlem til Sygehusbestyrelsen.

1880

Sygehuset

Sygevogterens Løn forhøjes fra 100 til 114 Kr. årlig.

1880

Sygehuset

Andragende fra  Økonom Seidel, der den 1. november. Fratræder sin Post, om Pension

1880

Understøttelser - Gratialer

Totalafholdsforeningen tilstås en Understøttelse af 50 Kr.

3

1880-03

1880

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås 75 Kr. til Brændsel

1880

Vandløb

Skrivelse fra Amtsrådet, at Grejs Å fra Hørup Bæk til Udløbet i Vejle Fjord er optaget blandt Amtets større vandløb

40

1880-40

1880-40

1880

Vandløb

Skrivelse fra Fabrikant Møhl m.Fl. angående den uheldige Tilstand, der fremkommer ved at Vandet ikk kan komme af Engene

41

1880-41

1880-41

1880

Vandløb

Skrivelse fra Amtsrådet angående Udarbejdelsen af et Regulativ for Vejle Å fra ?? Til dens udløb

41

1880-41

1880-41

1880

Vandløb

Skrivelse fra Vinding Sogneråd angående  Åløbet i Møllehusdalen

51

1880-51

1880-51

1880

Vandløb

Vandløbet, der danner Skellet mellem Vejle og Vinding Sogn til Mølholm Mølle og derfra til dets udløb i Vejle Fjord, udgår af Fortegnelsen over de offentlige Vandløb

1880

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Barber Iversen om Tilladelse til at lægge en Vandledning ind i sin Barberstue

43

1880-43

1880-43

1880

Vandværk - Vandforsyning

Forespørgsel fra H.H.Thomsen i Børkop angående Betalingen for en Vandlednings istandsættelse

44

1880-44

1880-44

1880

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra I.H. Hess om Ansættelse som Vandmester.

45

1880-45

1880-45

1880

Vandværk - Vandforsyning

Vandudvalget foreslår, at der lægges en Ledning af Jernrør på 300 Fod fra Opsamlingsbrønden

49

1880-49

1880-49

1880

Vandværk - Vandforsyning

Reparation af Stikrørene på Gaderne fra Hovedrørene til Husledningerne påføres Husejerne

1880

Vandværk - Vandforsyning

Vedligeholdelse af Rørene omkring Stophanerne påhviler Kommunen.

1880

Vandsynsmænd

Valg af to Vandsynsmænd i Henhold til Lov 28 Maj 1880.

42

1880-42

1880-42

1880

Vandsynsmænd

Valg af Vandsynsmænd i Henhold til Anordning 29 Juli 1846.

1880

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Gårdejer Søltoft angående Valg af 2 Voldgiftsmænd ved Afløsning af Pligtarbejder

46

1880-46

1880-46

1880

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Pastor Wittrup, dateret 7/1 1880, angående Gennemsnittet af skolepligtige Børn i de sidste 3 År m.m.

a.

1880-a

1880-a

1880

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra J. Rasmussen, dateret 17/2 1880, angående Oprensningen af Åen bag Wissingsgaden

b.

1880-b.

1880-b

1880

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtmand Nutzhorn, dateret 29/2 1880, angående Grøfternes Oprensning omkring Amtsgården

c.

1880-c

1880-c

1880

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra A. Christensen, dateret 5/3 1880, angående Vejen til den søndre ??

d.

1880-d

1880-d

1880

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra O. Nielsen, dateret 15/4 1880, angående Ejendomsretten til Træerne på hans Ejendom i Nørreskoven

e,

1880-e

1880-e

1880

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Sagfører Gyntelborg, dateret 17/7 1880, om Fritagelse fra Tjeneste i Brandkorpset

f.

1880-f

1880-f

1880

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra det statistiske Bureau, dateret 20/8 1880, angående Oplysninger over Kommunens Formue og Gæld

g.

1880-g

1880-g

1880

Ikke behandlede Sager

Fortegnelse fra Kæmneren i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse af 22. maj 1880 over Købstadsejendomme til en Værdi af 4000 Kr.

h.

1880-h

1880-h

1880

Ikke behandlede Sager

Regnskab for 1879-80  over Børnebibliotheket.

i.

1880-i

1880-i

1880

Ikke behandlede Sager

Fortegnelse over anmeldte Byggearbejder og udstedte Byggeattester i 1880

k.

1880-k

1880-k

1880

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Kæmneren, dateret 17/2 1880, indeholdende en Fremstilling af Resultatet af den 1. februar foretagne Folketælling

l.

1880-l

1880-l

 

 

webtopgrafik