År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Sadelmager Iversen om en yderligere Understøttelse til hans Datters Ophold på Kellers Anstalt

1

1881-01

1881-01

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skomagersvend A. Andersen om Skatteeftergivelse.

18

1881-18

1881-18

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra S. Sørensen om Skatteeftergivelse

19

1881-19

1881-19

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand A.H. Wulff om Skatteeftergivelse.

20

1881-20

1881-20

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver Olesens Enke om Skatteeftergivelse.

21

1881-21

1881-21

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Niels H. Gaardes Enke om Skatteeftergivelse.

22

1881-22

1881-22

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skræddersvend Køhl om Skatteeftergivelse

23

1881-23

1881-23

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Byens to Politibetjente om en Forhøjelse af den Godtgørelse, der gives dem for at opkræve Hundeskatten

24

1881-24

1881-24

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en Del Beboere på Ømkulerne om Fritagelse for Hundeskat

25

1881-25

1881-25

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C. Kryger i Haderslev om en yderligere Forhøjelse af Politibetjen Duponts Enkes Pension

31

1881-31

1881-31

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer H.M. Hansen om Lønningsforhøjelse

45

1881-45

1881-45

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arrestforvarerne i Vejle, Fredericia og Kolding om Forhøjelse af Forplejningspengene fra 38 Øre til 42 Øre

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Fr. Madsen om Skatteeftergivelse.

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Møller om Brændselstillæg for i År.

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra M. Petersens Hustru om Hjælp til hendes Mands Underholdning på Sindssygeanstalten

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Peter Petersen om Skatteftergivelse.

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 9 Vognmænd om at måtte anbringe en Charabanc i Sprøjtehuset

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Forretningsudvalget for Svendborg Amts Skytteforening om et Bidrag til Skyttefesten den 10. og 11. juli

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kvindeforeningen om en Plads til Opførelsen af et Missionshus

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Graverkarl J. Schmidt om en Understøttelse til hans Datters Ophold på Kellers Anstalt

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J.P.J. Ravn om Erstatning for den Skade hans Ejendom har lidt ved Regulering af Blegbanken

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør Jes Jørgensen om at få anvist Plads til beværtning på den nye Markedsplads

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende  fra Enkefru Ørbak om Skattenedsættelse

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver Olesens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinde Kleitrup om Lønningsforhøjelse.

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Grundejerne i Skovgade om et Kloakanlæg

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Maler Petersens Hustru om Hjælp til hendes Mands Ophold på Sindssygeanstalten

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra I.S. Jensen og L. Andreasen om Anlæg af en Kloakledning i Residentsgade

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinde Blauenfeldt om Hjælp til Bestridelse af Vikariatet ved Skolen under hendes Sygdom

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Fotograf Jensens Enke om Skatteeftergivelse.

1881

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra I.A. Borghs Enke om Skatteeftergivelse.

1881

Den offentlige Belysning

Forøget Brændetid for 10 Gaslygter og 3 Petroleumslygter

1881

Den offentlige Belysning

Anbringelse af Lygter på Hjørnet af Kabbeltoft og Beriderbakken samt på Holmen

1881

Brandvæsen

Andragende fra 9 Vognmænd om foreløbig at måtte anbringe en Charabanc i Sprøjtehuset

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra Chr. Mouritzen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

2

1881-02

1881-02

1881

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Tømrer Daniel Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra Købmand Th. Madsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra N. Harder om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra E. Andersen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra Mølleejer H. Hansen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra Hestehandler N.S.Jakobsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra Blikkenslager Glud om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra Bødker Hollesen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Bygningsvæsen

Andragende fra Købmand J. Jensen og Brandts Arvinger om om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1881

Diakonisser

Skrivelse fra Diakonissestiftelsen, hvorefter Samme fra 1 Juli forhøjer Vederlaget for hver udsendt Søster fra 100 kr. til 200 kr. årligt

3

1881-03

1881-03

1881

Diakonisser

Sygeplejerske Jomfru Blicher tilstås en Garanti paa 200 Kr., når hun vil nedsætte sig her i Byen

1881

Gader - Veje

Skrivelse fra en Del Grundejere i Vestergade om, at der må blive lagt en dobbelt Række Fliser på Fortovene

4

1881-04

1881-04

1881

Gader - Veje

Skrivelse fra Kirkeværgen angående en Forbedring af Brolægningen uden for Kirkens Hovedindgangsdør

1881

Gader - Veje

Andragende fra J.P.J. Ravn om Erstatning for den Skade, hans Ejendom har lidt ved Reguleringen af Blegbanken

1881

Gasværk - Gasforsyning

Skrivelse fra det danske Gaskompagni angående Forlængelse af Kontrakten, som udløber i 1884

1881

Gasværk - Gasforsyning

Forøget Brændetid for 10 Gaslygter.

1881

Havnevæsen

Skrivelse fra Handelsforeningen angående Sagen om et Havnespor.

5

1881-05

1881-05

1881

Havnevæsen

Forslag fra Havneudvalget om Opførelsen af et Stykke Bolværk på den nordre Side af Havnebassinet

1881

Havnevæsen

Havneregnskabet for 1880 tilbagesendes efter at være kritisk revideret.

1881

Havnevæsen

Valg af Medlem til Havneudvalget.

1881

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1882.

1881

Hegnsynsmænd

Valg af Hegnsynsmænd og angående Mark- og Vejfred.

40

1881-40

1881-40

1881

Byens Jorder

Spørgsmål om det såkaldte Gartnerhus ligger på Vejle Kommunes Grund eller Hornstrup Kommunes Grund

6

1881-06

1881-06

1881

Byens Jorder

Tilbud far Vognmand P. Mønster om Køb eller Leje af det mellem hans Ejendom og Kirkegården beliggende gamle Vejstykke

43

1881-43

1881-43

1881

Byens Jorder

Skrivelse fra Teglbrænder A.C. Hansen om Leje af Teglværkspladsen på Søndermarken endnu i 1 År

1881

Kassevæsen - Regnsakbsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgetter for 1882

7

1881-07

1881-07

1881

Kassevæsen - Regnsakbsvæsen - Kæmnervæsen

Ansøgning fra Søren Jørgensen om Lån paa 1400 Kr. mod Pant i de ham tilhørende Lodder og påstående Bygninger

1881

Kapiteltaksten

N.F. Petersen genvælges til afgive Votum til Kapiteltakstens Fastsættelse

8

1881-08

1881-08

1881

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Stiftøvrigheden i Ribe, hvormed følger Kontrakt mellem Kirkeinspektionen og Vognmand Christensen om Ligenes Bortbringelse ved Ligvognen

44

1881-44

1881-44

1881

Kirker - Kirkegårde

Erklæring i Anledning af Kirkeregnskabets Revision.

1881

Kloakvæsen

Skrivelse fra flere Beboere i Nørregade om Anlæg af en Kloakledning

9

1881-09

1881-09

1881

Kloakvæsen

Anlæg af en Kloakledning på Blegbanken.

1881

Kloakvæsen

Anlæg af en Kloakledning i Grønnegade.

1881

Kloakvæsen

Andragende fra Grundejerne i Skovgade om Anlæg af en Kloakledning.

1881

Kloakvæsen

Andragende fra I.S.Jensen og L. Andreasen om Anlæg af en Kloakledning i Residensgade

1881

Kloakvæsen

Undersøgelse om Midtåen bør afløses af en underjordisk Kloak.

1881

Kloakvæsen

Meddelelse fra Vejkontoret, at Amtet har bevilget Halvdelen af Udgifterne til Kloakanlægget i Nørregade

1881

Kloakvæsen

Anlæg af en Kloakledning ved den ny Borgerskole.

1881

Lån

Skrivelse fra Landmandsbanken med Udkast til Obligationen, som skal udstedes for Lånet på 100.000 Kr.

10

1881-10

1881-10

1881

Lån

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet, indeholdende Approbation på Optagelsen af Lånet på 100.000 Kr.

11

1881-11

1881-11

1881

Lån

Skrivelse fra Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871, hvorefter der intet haves at erindre imod, at der optages Lån på 100.000 Kr.

1881

Lazaretter

Anskaffelse af 2 Fag Rullegardiner til Koleralazarettet.

1881

Vejle Landsogn

Skrivelse fra Amtsrådet angående Vejle Landsogns Bidrag for Treåret 1881-1883

12

1881-12

1881-12

1881

Legater - Stiftelser

Udlagt til Fundats for Severin Lautrup Henriksens og Hustrus Legat for Trængende i Vejle

42

1881-42

1881-42

1881

Legater - Stiftelser

Skrivelse fra Konsul Linnemann om Valg af et Medlem af Byrådet til at tiltræde ?? Af det Linnemannske Jomfrukloster

1881

Markedspladsen

Skrivelse fra Købmand N.S. Petersen m. Fl. om, at Kirketorvet fremdeles må blive benyttet som Markedsplads

13

1881-13

1881-13

1881

Markedspladsen

Andragende fra Restauratør Jes Jørgensen om at få anvist Plads til Beværtning på den nye Markedsplads

1881

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent A.J. Hennings om Myndighedsbevilling.

1881

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra P. Friis Olsen om Myndighedsbevilling

1881

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra H.I. Fenneberg om Myndighedsbevilling

1881

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Bagersvend M.C.Poulsen om Myndighedsbevilling

1881

Politivæsen

Andragende fra C. Kryger i Haderslev om en yderligere Forhøjelse af Politibetjent Dupunts Enkes Pension

31

1881-31

1881-31

1881

Politivæsen

Skrivelse fra Pastor Lorentzen i Haderslev om Hjælp til Politibetjent Duponts Enke, der opholder sig hos sin Datter i Haderslev

1881

Privatskole

Besættelse af en ledig Friplads i Vejle Latin- og Realskole.

14

1881-14

1881-14

1881

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Maling og Ophængning af General Lüttichaus Billede i Legemsstørrelse i Byrådssalen

16

1881-16

1881-16

1881

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Andragende fra Arrestforvarerne i Vejle, Fredericia og Kolding om Forhøjelse af Forplejningspengene fra 38 Øre til 42 Øre daglig

1881

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1882-1883

1881

Rigsdagen

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen i Anledning af det den 23. maj berammede Folketingsvalg

15

1881-15

1881-15

1881

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Revision af Vedtægten for den kommunale Beskatning

17

1881-17

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skomagersvend A.  Andersen om Skatteeftergivelse

18

1881-18

1881-18

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra S. Sørensen om Skatteeftergivelse.

19

1881-19

1881-19

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand A.H.Wulff om Skatteeftergivelse.

20

1881-20

1881-20

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver S. Olesens Enke om Skatteeftergivelse.

21

1881-21

1881-21

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra N.H. Gaardes Enke om Skatteeftergivelse.

22

1881-22

1881-22

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skræddersvend Køhl om Skatteeftergivelse.

23

1881-23

1881-23

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Byens to Politibetjente om en Forhøjelse af den Godtgørelse, der gives dem for at opkræve Hundeskatten

24

1881-24

1881-24

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra en Del Beboere paa Ømkulerne om Fritagelse for Hundeskat

25

1881-25

1881-25

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand Fr. Madsen om Skatteeftergivelse.

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Peter Petersen om Skatteeftergivelse.

1881

Skatter - Afgifter

Betræffende den Skrædder Niels C. Madsen, der nyder Fattigunderstøttelse af Hover Kommune, pålignede Skat

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enkefru Ørbæk om Skattenedsættelse.

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver Olesens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra Fotograf Jensens Enke om Skatteeftergivelse.

1881

Skatter - Afgifter

Andragende fra A.Bergs Enke om Skatteeftergivelse.

1881

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleinspektøren angående Oprettelsen af en ny Klasse.

26

1881-26

1881-26

1881

Skolevæsen

Besættelse af 6½ Fripladser i Borgerskolens Realafdeling.

27

1881-27

1881-27

1881

Skolevæsen

Behandling af Overslaget over Omkostningerne ved en Tilbygning til Borgerskolen og Friskolen

28

1881-28

1881-28

1881

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærerne Jensen, Jørgensen og Sinding angående Udtørring af de dem anviste Huslejligheder

29

1881-29

1881-29

1881

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleinspektøren om, at der søges Tilladelse til, at den nuværende Realeksamen af lavere Grad vedvarende må afholdes

30

1881-30

1881-30

1881

Skolevæsen

Andragende fra Lærer H.M. Hansen om Lønningsforhøjelse.

45

1881-45

1881-45

1881

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget betræffende Besørgelsen af Lærerinde Blauenfeldts Skolegærning under hendes Sygdom

46

1881-46

1881-46

1881

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Marie Munch om Fastansættelse.

1881

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Møller om Brændselstillæg for i Aar.

1881

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om en Ordning af de ikke betalende Forberedelsesklasser på Grund af Børneantallet

1881

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Klestrup om Lønningsforhøjelse.

1881

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Blauenfeldt om Hjælp til Bestridelse af Vikariatet ved Skolen under hendes Sygdom

1881

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærer Jørgensen om en Friplads til sin Søn i Realafdelingen

1881

Byens Skove

Den i Mødet den 21. Decbr forrige År fastsatte Bøde for Jens Poulsen 4 Kr., er ikkun betalt med 2 Kr.

32

1881-32

1881-32

1881

Byens Skove

Skrivelse fra Skovrider Bodenhoff angående Hugst i Byens Skove.

33

1881-33

1881-33

1881

Byens Skove

Behandling af Skovudvisningssagen.

34

1881-34

1881-34

1881

Byens Skove

Skrivelse fra 6 Grundejere, hvorved begæres Svar på deres Skrivelse af August i år angående Grundejernes Skovudvisning

35

1881-35

1881-35

1881

Statistik

Skemat til Udfyldning om Høstens Udfald i 1881.

1881

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Distriktslægen angående Indførelsen af Karbolsyre ved enhver Fødsel

36

1881-36

1881-36

1881

Sygehuset

Behandling af Budgettet for 1882.

1881

Taksationsmænd

Valg af 8 faste Taxationsmænd i Henhold til Lov 19/3 1869.

41

1881-41

1881-41

1881

Understøttelser - Gratialer

Skrivelse fra Totalafholdsforeningen angående det Bidrag Byrådet i Mødet den 21. december forrige År har vedtaget at give

1881

Understøttelser - Gratialer

Velgøringheds- Foreningen tilstås 100 Kr. til Brændselshjælp, for så vidt denne uddeles på et bredt Grundlag

1881

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås 75 Kr. som Brændselshjælp.

1881

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Arrestforvarer Risum tilstås en Brændselshjælp af 20 Kr.

1881

Vandløb

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet om, at Vandløbet mellem Vejle Købstad og Vinding Sogn udgår af det offentlige Tilsyn

37

1881-37

1881-37

1881

Vandløb

Skrivelse fra Skibet Sogneråd, hvorefter Afvandingen fra de mindre offentlige Vandløb i Skibet Sogn hæmmes ved manglende Oprensning på Vejle Kommunes Grund

38

1881-38

1881-38

1881

Vandløb

Sagen om Mølholmsbækken skal udgå af Fortegnelsen over de offentlige Vandløb

1881

Vandløb

Skrivelse fra Amtmand Nutzhorn angående nogle i Engene værende Vandløbs Optagelse som offentlige

1881

Vandløb

Undersøgelse om Midtåen bør afløses af en underjordisk Kloak.

1881

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen til det i næste Måned berammede Valg af Ligningkommissærer

1881

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen i Anledning af det i januar 1882 berammede Valg af Medlemmer til Byraadet.

1881

Vandværk - Vandforsyning

Honorar til Vandinspektør Poulsen for hans Virksomhed ved Vejle Vandværk i forrige Sommer

39

1881-39

1881-39

1881

Ikke Behandlede Sager

Konditioner for Transport m.m. af Grus til Bredballevejen.

a.

1881-a

1881-a

1881

Ikke Behandlede Sager

Skrivelser daterede 25/5 og 11/7 1881 fra den til Regulering af Strækninger af Vejle Å og Grejs Å udmeldte Landvæsenskommission angående Havnens Overtaglese af en Del af Omkostningerne ved Reguleringen

b.

1881-b

1881-b

1881

Ikke Behandlede Sager

Skrivelse fra Provst Becker, dateret 29/11 1881, angående Bolighedsforholdene for de ved Vejle Skolevæsen ansatte Lærere og Lærerinder

d

1881-d

1881

Ikke Behandlede Sager

Fortegnelse over de i 1881 anmeldte Byggearbejder og udstedte Byggeattester

e.

1881-e

1881-e

 

 

webtopgrafik