År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J. Smith om Hjælp til hans åndssvage Datters Ophold på Kellers Anstalt

1

1882-01

1882-01

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Pastor Mønster m. Fl. om Anbringelse af en Lygte i Volmersgade

2

1882-02

1882-02

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør Thomsen om en Lygte udenfor Ørstedsminde

3

1882-03

1882-03

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C. Kloster om at måtte fylde en Grøft mod at anlægge en Kloakledning

21

1882-21

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Glarmester Demstrup om Udbetaling af 8 Kr. 25 Øre.

22

1882-22

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Opførelsen af det ny Teater om et Lån på 5000 Kr. af Kommunens Midler

23

1882-23

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Foreningen Enigheden om, at Brændevinsafgiften ikke må blive forhøjet de næster tre Aar

32

1882-32

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra A. Hansen om Skatteeftergivelse

42

1882-42

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra pens. Lærer J. Hansen om Skattenedsættelse

43

1882-43

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver Hammerums Enke om Skattenedsættelse.

44

1882-44

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Andr. Andersen om Skattenedsættelse.

45

1882-45

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Sidsel M. Petersen om Skattenedsættelse

46

1882-46

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist Lavendt om Skattenedsættelse

47

1882-47

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist P. Jensen Dahl om Skattenedsættelse

48

1882-48

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kommis E. Christiansen om Skattenedsættelse

49

1882-49

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Møller H. Hansen om Nedsættelse af Hartkornsskatten.

50

1882-50

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra J. Lilholm om Eftergivelse af Skolepenge

52

1882-52

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter Laursen om, at hans Datter må søge Friskolen i Vejle i stedet for Søndermarksskolen

55

1882-55

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kirken om Fritagelse for Vandskat.

66

1882-66

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Klejnsmed G. Guldbrandsen om Tilladelse til at nedlægge Gas- og Vandledninger

68

1882-68

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detailist F.C.Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgiften.

70

1882-70

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Maler Edelers Hustru om Skatteeftergivelse.

72

1882-72

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Fotograf Jensens Enke om Skatteeftergivelse

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.P. Brems om Udlæggelse af en Sti fra Vejrmøllen til Byen

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Snedker Johansen om Tilbagebetaling af den af Enkefru Kaalund erlagte Kommuneskat for 1879

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Murer Nielsens Hustru om Skatteeftergivelse.

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist Poulsens Enke om Skattenedsættelse

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kaptajn Storms Enke om Skattenedsættelse. (Se Skatter

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Bager Th. Sørensen om Skatteeftergivelse

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende om en Omordning af Skolen på Søndermarken

1882

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Bager Terp om tillige at måtte vinde Borgerskab som Konditor

1882

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Detailist A. Christensen om tillige at måtte vinde Borgerskab som Skrædder

1882

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra H.D. Johnsen om Æresoprejsning.

1882

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag.

1882

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Haandværkersangforeningen om Tilladelse til at afholde Bazar med Tombola

1882

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Detailist N. Poulsen om tillige at måtte vinde Borgerskab som Skrædder

1882

Den offentlige Belysning

Andragende fra Pastor Mønster m. Fl. om Anbringelse af en Lygte i Volmersgade

2

1882-02

1882-02

1882

Den offentlige Belysning

Andragende fra Restauratør Thomsen om en Lygte udenfor Ørstedsminde.

3

1882-03

1882-03

1882

Den offentlige Belysning

Belysning af Gaden mellem Horsensvejen og Lille Vissingsgade.

4

1882-04

1882-04

1882

Den offentlige Belysning

Anbringelse af en Petroleumslygte i Nærheden af Kokkens Kilde.

5

1882-05

1882-05

1882

Den offentlige Belysning

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder og Gadebelysning.

1882

Brandvæsen

Salg af nogle Brandstiger og Slanger.

6

1882-06

1882-06

1882

Brandvæsen

Bevilling af 7 Kr. årlig for Årene 1883-1886 til Brandinspektørforeningen.

7

1882-07

1882

Brandvæsen

Valg af Medlemmer til Brandkommissionen.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker C. Rasmussen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

8

1882-08

1882-09

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker Vegener om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

9

1882-09

1882-09

1882

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Jeppe Christensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Garver Lassen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra  P. Rasmussen i Torvegade om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra J. Frederiksen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker Iver Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomager Andreasen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra  Murer R. Jensen  om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra N. Skov Jakobsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Brødrene Schollert  om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Kjøbmand Jens Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Slagter R. Petersen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker Poulsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Drejer Børgesen om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Vejle Toldkammer om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Vejle Teaters bestyrelse om Dispensation fra Bygningslovens § 21.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bødker Hallesen om Forandring i en ham tidligere meddelt Dispensation fra Bygningslovens § 21

1882

Bygningsvæsen

Forespørgsel fra Købmand C. Birnbaum om Forståelse af Bygningsloven.

1882

Bygningsvæsen

Ansøgning fra N. Therkelsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

1882

Offentlige Bygninger

Valg af Medlemmer til Udvalget for Bygninger, Jorder og Skove.

1882

Fattigvæsen

Valg af Fattigforstandere.

10

1882-10

1882-10

1882

Fattigvæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Fattigvæsenet.

1882

Forligsvæsen

Branddirektør Helms genvælges til Forligsmægler.

1882

Gader - Vejle

Grundforbedring af Vejen fra Uldum til Lindved.

11

1882-11

1882

Gader - Vejle

Forslag til nogle ny Gadestrækningers Forsyning med Navn.

73

1882-73

1882

Gader - Vejle

Anlæg af en dobbelt Fliserække på den venstre Side af Vestergade.

74

1882-74

1882

Gader - Vejle

Udvidelse af Tønnesgadens Forlængelse.

75

1882-75

1882

Gader - Vejle

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder og Gadebelysning.

1882

Gader - Vejle

Andragende fra N.P.Brems om Udlæggelse af en Sti fra Vejrmøllen til Byen.

1882

Gader - Vejle

Grejsdalsvejens Fortsættelse som Amtsvej til Nykirke og Vester Sogneskel.

1882

Gader - Vejle

Revision af Fortegnelsen over Kommunens offentlige Biveje.

1882

Gasværk - Gasforsyning

Forhandlinger i Anledning af, at Kontrakten med Gaskompagniet udløber med Året 1883

13

1882-13

1882-13

1882

Gasværk - Gasforsyning

Andragende fra Klejnsmed G. Guldbrandsen om Tilladelse til at indlægge Gas- og Vandledninger

68

1882-68

1882

Havnevæsen

Forandring i Havnetaksten for Æg og Kartoffelmel.

14

1882-14

1882-14

1882

Havnevæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Havnevæsenet.

1882

Havnevæsen

Kritisk Revision af Havneregnskabet for 1881.

1882

Havnevæsen

Carl Hansen vælges til Medlem af Havneudvalget i Anledning af A.J. Gyldings Død

1882

Havnevæsen

Angående Havnens Bidrag til Reguleringen af en Del af Vejle Å og dens årlige Vedligeholdelse

1882

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1883.

1882

Hegnsynsmænd

Skrivelse fra Hestehandler Jørgensen, hvori begæres udmeldt en ny Formand for Hegnsynsmændene

15

1882-15

1882-15

1882

Jernbanevæsen

Erhvervelse af Jernbanepladsen.

16

1882-16

1882-16

1882

Jernbanevæsen

Afslag om Deling af Morgen- og Middagstogene for at lette Færdslen.

17

1882-17

1882-17

1882

Jernbanevæsen

Om Anlæg af en Jernbane fra Vejle til Herning.

18

1882-18

1882-18

1882

Jernbanevæsen

Om Anlæg af en Gangbro over Jernbanen.

19

1882-19

1882-19

1882

Byens Jorder

Salg af et Kommunen tilhørende Areal til P. Mønster.

12

1882-12

1882-12

1882

Jordemodervæsen

Praktiserende Jordemoder Petersen ansættes som Reservejordemoder.

1882

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for Aaret 1883.

20

1882-20

1882-20

1882

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Andragende fra Bestyrelsen for Opførelsen af et nyt Teater om et Lån på 5000 Kr af Kommunens Midler

23

1882-23

1882

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Valg af Medlemmer til Kasse- og Regnskabsudvalget.

1882

Kirker og Kirkegårde

Andragende fra Kirken om Fritagelse for at svare Vandskat

66

1882-66

1882

Kirker og Kirkegårde

Friis vælges til Medlem af Kirkeinspektionen.

1882

Kirker og Kirkegårde

Ribe Stiftsøvrighed fremsender Kontrakt angående Ligenes Bortbringelse ved Ligvognen

1882

Kirker og Kirkegårde

Skrivelse fra Kirkeinspektionen angående Istandsættelse af Brolægningen omkring Kirken

1882

Kirker og Kirkegårde

Tegning og Overslag til et Kirketårn.

1882

Kloakvæsen

Andragende fra C. Kloster om at måtte fylde en Grøft mod at anlægge en Kloakledning

21

1882-21

1882

Kloakvæsen

Klage fra Blikkenslager Schnabel over, at hans Kælder fyldes med Vand, når Kloakken udskylles

27

1882-27

1882

Kloakvæsen

Anlæggelse af en Kloakledning på den østre Side af Vestergade.

1882

Kloakvæsen

Politibetjent Pedersen betaler et Bidrag af 20 Kr. til Kloakledningen i Søndergade

1882

Lån

Landmandsbanken frafalder Privision af Kommunens Lån.

25

1882-25

1882

Lån

Udtrækning af 3 Obligationer.

26

1882-26

1882

Lån

Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871 afslår at nedsætte Renten fra 5 % til 4,5 % af Byens Lån

27

1882-27

1882

Vejle Landsogn

Repræsentant for Landsognet ved Behandlingen af Skole-og Fattigsager.

28

1882-28

1882

Ligningskommission

Skrivelse fra Fuldmægtig Birch og Købmand N.F. Petersen om Fritagelse for at være Medlemmer af Ligningskommissionen

29

1882-29

1882

Lovgivning

Fælleshenvendelse fra Landets Købstæder til Regering og Rigsdag om en Forandring i den gældende Lovgivning om den kommunale Beskatning

41

1882-41

1882

Markedspladsen

Anvendelse af den ny Markedsplads til Kreaturmarkeder og Udbydelse af Pladser til Værtshushold

1882

Næringsvæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Forandringer i Vedtægten for bunden Næring

1882

Næringsvæsen

Ansøgning fra Bager Terp om tillige at måtte vinde Borgerskab som Konditor

1882

Næringsvæsen

Ansøgning fra Detailist A. Christensen om tillige at måtte vinde Borgerskab som Skrædder

1882

Næringsvæsen

Ansøgning fra Detailist N.Poulsen om tillige at måtte vinde Borgerskab som Skrædder

1882

Politivæsen

Reform af Politivæsenet, særlig Natpolitiet.

33

1882

Politivæsen

P. Bertelsen ansættes foreløbig som Politiassistent.

1882

Privatskoler

Tilbud fra Bestyrelsen om Latin og Realskolens Indordning under Byens Skolevæsen

34

1882-34

1882

Rådhus - Tinghus - Aresthus

Behandling af Budgettet for 1883-1884

35

1882-35

1882

Rådhus - Tinghus - Aresthus

Justitsråd Friis skænker Rådhuset et Billede af Preben Brahe.

36

1882-36

1882

Rådhus - Tinghus - Aresthus

Eckardt og Thorkilsen genvælges til Medlemmer af Bestyrelsen for Råd- Ting- og Arresthuset

37

1882-37

1882

Revisionsvæsen

Grosserer Glud fratræder Stillingen som kommunal Revisor.

38

1882-38

1882

Den offentlige Renlighed

Kontrakten om Renovationens Bortkørsel udløber den 1 April 1882.

39

1882-39

1882

Rigsdagen

Skrivelse fra P. Rasmussen om Optagelse på Tillægslisten over de Valgberettigede til Rigsdagen

40

1882-40

1882

Skatter - Afgifter

Fastsættelse af Brændevinsafgiften for Treåret 1883-1885.

31

1882-31

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Foreningen Enigheden om, at Brændevinsafgiften ikke må blive forhøjet i de næste tre År

32

1882-32

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra A. Hansen  om Skatteeftergivelse

42

1882-42

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra pensioneret Lærer J. Hansen  om Skatteeftergivelse

43

1882-43

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand Andr. Andersen  om Skatteeftergivelse

43

1882-43

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver Hammerums Enke  om Skatteeftergivelse

44

1882-44

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gidsel M. Pedersen  om Skatteeftergivelse

46

1882-46

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detailist Lasendt om Skatteeftergivelse

47

1882-47

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist P.H. Dahl  om Skatteeftergivelse

48

1882-48

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kommis E. Christiansen om Skatteeftergivelse

49

1882-49

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Møller H. Hansen om Nedsættelse af Hartkornsskatten.

50

1882-50

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detailist F.C. Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

70

1882-70

1882

Skatter - Afgifter

Udsættelse med Revisionen af Vedtægten for den kommunale Beskatning af de faste Ejendomme

71

1882-71

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Maler Edelers Hustru om Skatteeftergivelse.

72

1882-72

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Fotograf Jensens Enke om Skatteftergivelse.

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Snedker Johansen om Tilbagebetaling af den af Enkefru Kaalinf erlagte Kommuneskat for 1879

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Murer Nielsens Hustru om Skatteeftergivelse.

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist Paulsens Enke om Skatteeftergivelse

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kaptajn Storms Enke om Skatteeftergivelse

1882

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bager Th. Sørensen om Skatteeftergivelse

1882

Skatter - Afgifter

Angående den Bagersvend C. Pedersen pålignede Skat 7 Kr.

1882

Skatter - Afgifter

Fordeling af det Boghandler Kousgaard plignede Skattebidrag mellem¨Københavns og Vejle Kommuner

1882

Skolevæsen

Forandring af Opgangen og Trappen til Lærer H. Jørgensens Lejlighed.

51

1882-51

1882

Skolevæsen

Andragende fra J. Lilholm om Eftergivelse af Skolepenge.

52

1882-52

1882

Skolevæsen

Ministeriet meddeler Borgerskolens Realafdeling Tilladelse til at afholde den almindelige Forberedelseseksamen

53

1882-53

1882

Skolevæsen

Lærer Henriksen ansættes som Lærer ved Byens Skolevæsen.

54

1882-54

1882

Skolevæsen

Andragende fra Slagter Laursen om Tilladelse til, at hans Datter søger Friskolen i stedet for Søndermarksskolen

55

1882-55

1882

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skoleudvalget.

1882

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skolekommissionen.

1882

Skolevæsen

Brændselstillæg til Lærer Møller ved Søndermarksskolen.

1882

Skolevæsen

Andragende om en Omordning af Skolen på Søndermarken.

1882

Skolevæsen

Besættelse af ledige Fripladser i Borgerskolens Realafdeling.

1882

Skolevæsen

Om Lønningsforhøjelse til Gymnastiklærer Guul.

1882

Skolevæsen

Om Lønningsforhøjelse til Lærerinde Klestrup.

1882

Skolevæsen

Fastsættelse af Reguleringssummen for Lærer M. Hansens Embede.

1882

Byens Skove

Fuldmagt meddeles Skovudvalget til at møde i Forligskommissionen.

56

1882-56

1882

Statistik

Skema til Udfyldning om Høstens Udfald i 1882.

57

1882-57

1882

Sundhedsvæsen

Valg af Medlem til Sundhedskommissionen.

1882

Sygehuset

Sygehuslægens årlige Løn forhøjes fra 500 Kr. til 700 Kr.

58

1882-58

1882

Sygehuset

Valg af Medlem til Bestyrelsen for Sygehuset.

1882

Sygehuset

Behandling af Budgettet for 1883-1884

1882

Torvevæsen

Angående Slagternes Torvehandel.

59

1882-59

1882

Torvevæsen

Skrivelse fra Vejle Amts Landboforening angående Udviklingen af Torvehandelen

60

1882-60

1882

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Prokurator Wadum genvælges som Medlem af Overbestyrelsen for Tvangsarbejdsanstalten

61

1882-61

1882

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Sagfører Olsen af Horsens vælges til Medlem af Bestyrelsen for Tvangsarbejdsanstalten for samtlige i Anstalten lodtagne Kæbstæder

62

1882-62

1882

Tærepenge

Forhøjelse af Tærepenge til de af Politiet hjemsendte Personer.

1882

Understøttelser - Gratialer

Understøttelse af 30 Kr. til Enkemadam Duponts Begravelse.

63

1882-63

1882

Understøttelser - Gratialer

Renovationskusk N.P. Andersen tilstås et Gratiale af 23 Kr.

1882

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås  en Brændselshjælp af 75 Kr.

1882

Understøttelser - Gratialer

Bidrag til Komiteen for den 15de danske Landmandsforsamling.

1882

Vandløb

Afholdelsen af en Vandsynsforretning over de offentlige Vandløb i Engene

65

1882-65

1882

Vandløb

Angående Optagelsen af et Vandløb mellem Vejle og Skibet Sogns Enge som offentlig

1882

Vandløb

Forbedring af Vandafløbet fra Skovgade til Horsensvejen langs med Vestergade

1882

Vandløb

Regulativ for de mindre offentlige Vandløb i Engene.

1882

Valg

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen til det i næste Måned berammede Valg af Ligningskommissærer

64

1882-64

1882

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Kirken om Fritagelse for at svare Vandskat.

66

1882-66

1882

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Biskop Brammer om Anlæg af et Springvand i hans Have.

67

1882-67

1882

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Klejnsmed G. Guldbrandsen om Tilladelse til indlægge Gas- og Vandledninger

68

1882-68

1882

Vandværk - Vandforsyning

Greve Knuth til Grundet meddeles Tilladelse til Udvidelse af Vandværket på et ham tilhørende stykke Jord

69

1882-69

1882

Vandværk - Vandforsyning

Valg af Medlemmer til Vandudvalget.

1882

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra F. Sørensen om Berigtiglse af en ham urigtig afkrævet Afgift for en Vandhane

1882

Vandværk - Vandforsyning

Fastsættelse af Afgiften af Vand til Næringsbrug fra 1. Oktober 1882.

1882

Vandsynsmænd

Valg af Vandsynsmænd.

1882

Ikke behandlede Sager

Meddelelse af 6/1 1882 fra Vejassistent Hindborg over foretaget Syn over Højen Bæk

a.

1882-a

1882

Ikke behandlede Sager

Beskikkelse, dateret 10/1 1882, for Søren Bertelsen til at være Snefoged på Søndermarken

b.

1882-b

1882

Ikke behandlede Sager

Andragende, dateret 25/1 1882, fra P.B. Wulff om Tilladelse til at anlægge en Telefonledning mellem sine Ejendomme

c.

1882-c

1882

Ikke behandlede Sager

Deklaration, dateret 9/6 1882, fra P. Møhl m.fl. Grundejere i Fjellegade om at tilsvare Halvdelen af Omkostningerne til en Kloakledning sammesteds

d.

1882-d

 

 

webtopgrafik