År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1883

Alderdomsforsørgelseskasse

Indtrædelse i Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse af de eventuelle Patruljebetjente og den nye Politibetjent

 

 

 

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Danmarks Totalafholdsforening om Bidrag.

1

1883-01

1883-01

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Tegneskolen om Bidrag.

3

1883-03

 

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Chr. Mouritzen m.Fl. om en Understøttelse til Totalafholdssagens Fremme

4

1883-04

1883-04

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Beboerne  i Skovgade og Gulkrog om Gasbelysning og Brolægning

5

1883-05

1883-05

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C. Kloster om at anbringe et Telt over Grøften ved hans Ejendom

7

1883-07

1883-07

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Reservebetjent Jensen om en Kappe til Brug ved Nattjenesten

29

1883-29

1883-29

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra de afskedigede Vægtere om Pension

31

1883-31

1883-31

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Handelsbetjent Guul om Skattefritagelse.

36

1883-36

1883-36

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skibsfører Wold om Skattefritagelse.

37

1883-37

1883-37

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Niels Sørensen om Skattefritagelse

38

1883-38

1883-38

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Murer P. Glud Møller om Skatteeftergivelse

39

1883-39

1883-39

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skrædder S.P. Nielsens Enke om Skatteeftergivelse.

40

1883-40

1883-40

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Niels Nielsen på Ømkulerne om Skattefritagelse.

41

1883-41

1883-41

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra R. Svinding om Fritagelse for at erlægge Afgift for Borgerskab som Værthusholder

42

1883-42

1883-42

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver og Postbud Th. Christensen om Tilbagebetaling af 3/4 af den erlagte Kendelse for Billard- og Keglehold

43

1883-43

1883-43

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bertel Madsen, Søndermarken om Skattefritagelse

45

1883-45

1883-45

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør I.G. Johansen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

46

1883-46

1883-46

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinderne Blauenfeldt og Munch om Forhøjelse af Huslejegodtgørelsen

48

1883-48

1883-48

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer Møller ved Søndermarksskolen om, at hans Kornløn må blive beregnet efter en Kapiteltakst af 12 Kr.

53

1883-53

1883-53

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærer H. Jensen om et Lønningstillæg

54

1883-54

1883-54

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra et stort Antal af Beboere paa Ømkulerne om, at deres Børn må gå i Skole i Friskolen i detedet for Søndermarksskolen

57

1883-57

1883-57

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 9 Lærere og Lærerinder om, at deres Løn for i År må blive beregnet efter en Kapiteltakst af 12 Kr.

59

1883-59

1883-59

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Sallingboe om et lille Tillæg til hans Løn

60

1883-60

1883-60

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmændene M. og I.C. Christiansen om Tilladelse til at lade en Telefonledning spænde over de forskellige Gader

64

1883-64

1883-64

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bankdirektør Seligman om Tilladelse til at lægge en Telefonledning fra Banken til hans Hjem

65

1883-65

1883-65

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P.C. Hammerum om Vand fra Vandværket til hans Ejendom Matr.nr. 189a

67

1883-67

1883-67

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Garver C. Christensen om at få Vand indlagt fra Byens Vandledning

69

1883-69

1883-69

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Byrådet til Indenrigsministeriet om, at Statsmagten vil nægte at forelægge Lovforslag om den projekterede Jernbane Horsens-Tørring

 

 

 

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Jens Pedersens Hustru om Fritagelse for Brændevinsafgift

 

 

 

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Uldhandler Buch om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1883

Andragender - Ansøgninger

Andragende om Drengen Thomas Hansens Anbringelse på en Opdragelsesanstalt

 

 

 

1883

Den offentlige Belysning

Andragende fra Beboerne i Skovgade og Gulkrog om Gasbelysning og Brolægning

5

1883-05

1883-05

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bandagist Martin om Dispensation fra Bygningslovens § 21

73

1883-73

1883-73

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra N. Therkelsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Smedemester Aarup om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Bager L. Sørensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Schou og Johnsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skræddermester Wium om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Købmand H. Vegener om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Enkefru Sofie Jensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1883

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Vognmand N. Sørensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1883

Gader - Veje

Andragende fra Beboerne i Skovgade og Gulkrog om Gasbelysning og Brolægning

5

1883-05

1883-05

1883

Gader - Veje

Skrivelse fra Hornstrup Sogneråd angående Nedlæggelsen af Bivejen Kirkeby-Vejle

6

1883-06

1883-06

1883

Gader - Veje

Andragende fra C. Kloster om at anbringe et Telt over Grøften ved hans Ejendom

7

1883-07

1883-07

1883

Gader - Veje

Skrivelse fra N.M. Fischer om at få Grøften udfor hans Ejendom på Horsensvej tilkastet eller sløjfet

8

1883-08

1883-08

1883

Gader - Veje

Gennemgang af Fortegnelsen over de offentlige Biveje.

9

1883-09

1883-09

1883

Gader - Veje

Fortegnelse over Vejene i Skibet og Hornstrup Sogne.

 

 

 

1883

Gader - Veje

Skrivelse fra Grundejerne på den søndre Side af Havnevejen om Lægning af Fliser på Fortovet

 

 

 

1883

Gader - Veje

Efterbevilgelse af 150 Kr., der er forbrugt til en Rendesten udenfor P. Mønsters Ejendom ved Kirkegade

 

 

 

1883

Gasværk - Gasforsyning

Skrivelse fra det danske Gaskompagni af 30/12 1882, hvori det tilbydes Kommunen at købe Gasværket (eventuelt Anlæg af et nyt Gasværk)

10

1883-10

1883-10

1883

Havnevæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet angående Beregningen af Havnepenge for Magnesit

11

1883-11

1883-11

1883

Havnevæsen

Skrivelse fra Handelsforeningen om et Spor fra Havnen til Jernbanen.

17

 

 

1883

Havnevæsen

Kritisk Revision af Havneregnskabet for 1882.

 

 

 

1883

Havnevæsen

Oprensning af Bassinet ved Kommunens ?? ved Havnens Foranstaltning

 

 

 

1883

Havnevæsen

Skrivelse fra Havneudvalget om Byrådets Samtykke til, at et Brolægningsarbejde på Havnen er udført efter Akkord og ikke efter Licitation

 

 

 

1883

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget til Indenrigsministeriet om Samtykke til en Merudgift på 124 Kr. 67 Øre til et Brolægningsarbejde på Havnen

 

 

 

1883

Havnevæsen

Behandling af Havnens Budget for 1884.

 

 

 

1883

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Landinspektør Eriksen angående Projektet om en Jernbane gennem Jylland

12

1883-12

1883-12

1883

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Vejle Afdelingen af det nedsatte Jernbaneudvalg, hvori Byrådet opfordres til at fremme Jernbaneanlægget

13

1883-13

1883-13

1883

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Hvejsel-Givskud Sogneråd, hvori dette tilbyder en Rentegaranti af 35000 Kr. til en Jernbanelinje over Sandvad-Hvejsel

14

1883-14

1883-14

1883

Jernbanevæsen

Overenskomst mellem Jernbanedirektionen om Overdragelsen af Fortovet udenfor Teaterpladsen

15

1883-15

1883-15

1883

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Overbaneingeniøren angående den nuværende Ordnings Ophør med Hensyn til Lokomotivets Vandforsyning

16

1883-16

1883-16

1883

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Forretningsudvalget for Anlægget af en Jernbane Vejle-Give angående Afholdelsen af de foreløbige Udgifter m.m.

18

1883-18

1883-18

1883

Jernbanevæsen

Andragende fra Byrådet til Indenrigsministeriet om, at Statsmagten vil nægte at forelægge Lovforslag om den projekterede Jernbane Horsens-Tørring

75

1883-75

1883-75

1883

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Handelsforeningen om et Spor fra Havnen til Jernbanen.

 

 

 

1883

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Godsejer Bech m. Fl., hvori forespørges om Vejle Kommune vil bidrage med et Garantibeløb til en Jernbane gennem Vejledalen

 

 

 

1883

Byens Jorder

Cirkulære fra Indenrigsministeriet indeholdende Opfordring til Indsamling og Tilintetgørelse af Oldeborrer og Oldenborrelarver

 

 

 

1883

Kassevæsen - Ragnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1884.

19

1883-19

1883-19

1883

Kirker - Kirkegårde

Indstilling fra Kirkeinspektionen, at Kirkeværge Volfs Honorar forhøjes fra 150 Kr. til 250 Kr. årligt

 

 

 

1883

Købstadsforening - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra det stående Udvalg for den danske Købstadforening angående Afholdelsen af et Møde i Næstved i august dette år

20

1883-20

 

1882

Lån

Skrivelse fra Landmandsbanken angående Lodtrækning af Kommunens Obligationer

21

1883-21

1883-21

1883

Lån

Optagelse af et Lån paa 50.000 Kr. til Anlæggelsen af en ny 7 Tommers Ledning til Vandværket i Grejsdalen

 

 

 

1883

Vejle Landsogn

Vejle Landsogns Bidrag for Treåret 1884-1886

22

1883-22

1883-22

1883

Legater - Stiftelser

Fabrikant Møhl vælges til Medlem af Bestyrelsen for det Linnemanske Jomfrukloster

 

 

 

1883

Lovgivning

Cirkulære fra Indenrigsministeriet med Aftryk af det i Rigsdagen indbragte private Lovforslag om den personlige Kommuneskat m.m.

35

1883-35

1883-35

1883

Markedspladsen

Skrivelse fra Restauratør C. Jensen om Tilbagebetaling af den af ham for 1882 erlagte Halvdel af Afgiften for Stadeplads på Markedspladsen

23

1883-23

1883-23

1883

Markedspladsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet, hvormed følger til Erklæring et Andragende fra Foreningen Enigheden, hvori der gøres Indsigelse imod, at Byrådet har udlejet Stadepladser på den nye Markedsplads m.m.

24

1883-24

1883-24

1883

Markedspladsen

Skrivelse fra R. Frederiksen og I.H. Ribe angående Betalingen til Kæmnerkassen for en Stadeplads til en Karrusel på Kirketorvet dem 1. maj

 

 

 

1883

Markedspladsen

Skrivelse fra Restauratør Jes Jørgensen om Tilbagebetaling af den af ham for 1882 erlagte Halvdel af Afgiften for Stadeplads på Markedspladsen

 

 

 

1883

Markedspladsen

Skrivelse fra Restauratør Ribe om Tilbagebetaling af den af ham for 1882 erlagte Halvdel af Afgiften for Stadeplads på Markedspladsen

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent H.P.C. Hansen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Kobbersmed Paulsen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Bagersvend W. Petersen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent H. Christensen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Glarmestersvend M.C. Hansen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Cigarmager H.C. Iversen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent C.F.W. Knaack om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Bødkersvend C.C. Styhr om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Hattemaher N.E. Christensen om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent P. Funder om Myndighedsbevilling

 

 

 

1883

Næringsvæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet indeholdende Forslag til at drive Beværtningsnæring

25

1883-25

1883-25

1883

Næringsvæsen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Revision af Vedtægen for bunden Næring

 

 

 

1883

Politivæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet til Amtet, hvori opgraderes den ny Omordning af Politiet

26

1883-26

1883-26

1883

Politivæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet indeholdende Approbation på Lønningen for den tredje Patruljebetjent samt Patruljebetjentene

27

1883-27

1883-27

1883

Politivæsen

Indtrædelse i Vejle Amts Aldersforsørgelseskasse af de eventuelle ny Patruljebetjente og den nye Politibetjent

28

1883-28

1883-28

1883

Politivæsen

Andragende fra Reservebetjent Jensen om en Kappe til Brug ved Nattjenesten

29

1883-29

1883-29

1883

Politivæsen

Forslag til nogle Forandringer i Politivedtægten.

30

1883-30

1883-30

1883

Politivæsen

Andragende fra de afskedigede Vægtere om Pension

31

1883-31

1883-31

1883

Politivæsen

Instruks for Patruljebetjentene.

32

1883-32

1883-32

1883

Politivæsen

Korporal af Grænsegendarmerikorpset P. Andersen udnævnes til Politibetjent

74

1883-74

 

1883

Politivæsen

Udnævnelse af Patruljebetjente

 

 

 

1883

Privatskoler

Besættelse af to ledige Fripladser i Latin- og Realskolen.

33

1883-33

1883-33

1883

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1884-1885

34

1883-34

1883-34

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Handelsbetjent Guul om Skattefritagelse.

36

1883-36

1883-36

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skibsfører Wold om Fritagelse for Kommuneskat.

37

1883-37

1883-37

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Niels Sørensen om Fritagelse for Kommuneskat

38

1883-38

1883-38

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Murer P. Glud Møller om Skatteeftergivelse

39

1883-39

1883-39

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skrædder S.P. Nielsens Enke om Skatteeftergivelse.

40

1883-40

1883-40

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Niels Nielsen, Ømkulerne, om Skattefritagelse

41

1883-41

1883-41

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra R. Svinding om Fritagelse for at erlægge Afgift for Borgerskab som Værthusholder

42

1883-42

1883-42

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver og Postbud Th. Christensen om Tilbagebetaling af 3/4 af den erlagte Kendelse for Billard og Keglebane

43

1883-43

1883-43

1883

Skatter - Afgifter

Indstilling fra Ligningskommissionen om at eftergive Jens Nielsen Hedegaard den ham for 1883 pålignede Skat

44

1883-44

1883-44

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bertel Madsen, Søndermarken om Skattefritagelse.

45

1883-45

1883-45

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Restauratør I.G. Johansen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

46

1883-46

1883-46

1883

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Amtet angående den Boghandler Kousgaard pålignede Skat

47

1883-47

1883-47

1883

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder Jens Pedersens Hustru om Fritagelse fra Brændevinsafgift

 

 

 

1883

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinderne Blauenfeldt og Munck om Forhøjelse af Huslejegodtgørelse

48

1883-48

1883-48

1883

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoleudvalget angående det at Frøken Klejtrup indgivne Andragende om Lønningsforhøjelse

49

1883-49

1883-49

1883

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen med Forslag til en forandret Undervisningsplan for Borgerskolens Realafdeling

50

1883-50

1883-50

1883

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om Besættelse af seks Fripladser i Skolens Realafdeling

51

1883-51

1883-51

1883

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoleudvalget angående Gymnastiklærer Guuls Andragende om Lønningsforhøjelse

52

1883-52

1883-52

1883

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Møller ved Søndermarksskolen om, at hans Kornløn må blive beregnet efter en Kapiteltakst af 12 Kr,

53

1883-53

1883-53

1883

Skolevæsen

Andragende fra Lærer H. Jensen om Lønningstillæg.

54

1883-54

1883-54

1883

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget om Bortgivelsen af de fem Pladser i Skolens Realafdeling

55

1883-55

1883-55

1883

Skolevæsen

Skrivelse fra Lærerinde Hulda Hansen om snarest mulig på Grund af Helbredshensyn at blive fritaget for Skolegerning

56

1883-56

1883-56

1883

Skolevæsen

Andragende fra et stort Antal af Beboerne på Ømkulerne om, at deres Børn må gå i Skole i Friskolen i Vejle i Stedet for Søndermarksskolen

57

1883-57

1883-57

1883

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget om, at den ledige Timelærerindeplads besættes med Lærerinde Edele Jensen

58

1883-58

1883-58

1883

Skolevæsen

Andragende fra ni Lærere og Lærerinder om,  at deres Løn for i År må blive beregnet efter en Kapiteltakst af 12 Kr.

59

1883-59

1883-59

1883

Skolevæsen

Skrivelse fra Provst Becker om Fastsættelsen af Reguleringssummen for Lærer H.M. Hansens Embede

 

 

 

1883

Skolevæsen

Skolediektionen begærer Erklæring over et Andragende fra Claus Rasmussens Enke og Skrædder M. Iversen om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1883

Skolevæsen

Andragende fra Uldhandler Buch om Eftergivelse af Skolemulkter.

 

 

 

1883

Skolevæsen

Skrivelse fra Udvalget for Haandværkssvende-Foreningen om Benyttelsen af Lokaler i de offentlige Skoler til Undervisning

 

 

 

1883

Byens Skove

Andragende fra P. Sallingboe om et lille Tillæg til hans Løn.

60

1883-60

1883-60

1883

Byens Skove

Cirkulære fra Indenrigsministeriet indeholdende Opfordring til Indsamling og Tilintetgørelse af Oldenborrer og Oldenborrelarver

 

 

 

1883

Byens Skove

Skrivelse fra Skovrider Bodenhoff, hvorefter han på Grund af Flytning ikke mere kan påtage sig Tilsynet med Byens Skove

 

 

 

1883

Byens Skove

Forstraad Bang antages til at føre Tilsyn med Byens Skove.

 

 

 

1883

Statistik

Skema til Udfyldning om Høstens Udfald i 1883

61

1883-61

1883-61

1883

Sygehuset

Behandling af Budgettet for 1884-1885

62

1883-62

1883-62

1883

Sygehuset

Skrivelse fra Amtsrådet angaaende fri Kur og Pleje til Sygehusøkonomaens Tjenestepige, der har været angreben af Tyfus

63

1883-63

1883-63

1883

Telefonledninger

Andragende fra Købmændene M. og I.C. Christensen om Tilladelse til at lade en Telefonledning spænde over de forskellige Gader m.m.

64

1883-64

1883-64

1883

Telefonledninger

Andragende fra Bankdirektør Seligmann om Tilladelse til at anlægge enTelefonledning fra Banken til hans Hjem

65

1883-65

1883-65

1883

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Skrivelse fra Skanderborg Byråd, hvori dette er enigt i, at Prokurator Vadum vælges til Medlem af Overtilsynet med tvangsarbejdsanstalten

66

1883-66

1883-66

1883

Understøttelser - Gratialer

Skrivelse fra Hedeselskabet, hvori takkes for Bidraget for 1882.

2

1883-02

1883-02

1883

Understøttelser - Gratialer

Renovationskusk N.P. Andersen tilstås en Belønning af 25 Kr.

 

 

 

1883

Understøttelser - Gratialer

Skrivelse fra Vejle Totalafholdsforening med en Tak til Byrådet for udvist Velvilje

 

 

 

1883

Understøttelser - Gratialer

Friboligen tilstås en Brændselshjælp af 75 Kr.

 

 

 

1883

Understøttelser - Gratialer

Renovationskudsk N.P. Andersen tilstås en Belønning af 25 Kr.

 

 

 

1883

Vandløb

Skrivelse fra den til Regulering af en Del af Vejle og Grejs Å nedsatte Landvæsenskommission

71

1883-71

1883-71

1883

Vandløb

Amtet sender Klage fra Skibet Sogneråd over, at Vandløbene i Engene ikke oprenses

 

 

 

1883

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Overbaneingeniøren angående den nuværende Ordnings Ophør med Hensyn til Lokomotivernes Vandforsyning

16

1883-16

1883-16

1883

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra P. C. Hammerum om Vand fra Vandværket til hans Ejendom Matr.nr. 189a

67

1883-67

1883-67

1883

Vandværk - Vandforsyning

"Beretning fra Ingeniør Smith om nogle af ham foretagne Undersøgelser betræffende Mangler ved Byens Vandledning og eventuelt Anlæg af en ny Vandledning af 7 "" Rør"

68

1883-68

1883-68

1883

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Garver C. Christensen om at få Vand indlagt fra Byens Vandledning

69

1883-69

1883-69

1883

Vandværk - Vandforsyning

Besværing fra Farver Vegener over, at hans Vandskat er forhøjet til 65 Kr.

70

1883-70

1883-70

1883

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Godsejer Bech om Udnævnelse af to Voldgiftsmænd i Henhold til Lov 4. juli 1850

72

1883-72

 

1883

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Indenrigsministriet til Amtet, dateret 14/2 1883, hvormed Detaillist Kristoffer Holm beskikkes til Mægler i Vejle

a.

1883-a

1883-a

1883

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Højesteretsadvokat Klubien, dateret 28/3 1883, angående Skovsagen

b.

1883-b

1883-b

1883

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Rigsdagens Bureau, dateret 17/5 1883, angående Indsendelse af Byens Vedtægter

c.

1883-c

 

1883

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Gadeudvalget, dateret 17/6 1883, om, at der efterbevilges 790 Kr. til forskellige Arbejder

d.

1883-d

1883-d

1883

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skoleudvalget og Skolekommissionen, dateret 9/10 1883, angående Ansættelsen af en ny Lærer ved Realafdelingen i Vejle Borgerskole

e.

1883-e

1883-e

 

 

webtopgrafik