År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1885

Apoteker

Skrivelse fra Amtet angående Oprettelsen af et nyt Apotek i Vejle

1

1885-01

1885-01

1885

Byens Arkiv

Skrivelse fra Arrestforvarer Kjersmeier, at det ham anbetroede Arkivarbejde nu er fuldført for Årene 1865-1884 og Tilbud om den fremtidige Affattelse af Registeret

2

1885-02

1885-02

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Fattiginspektøren om, at der ikke må blive gjort Erstatningsansvar gældende mod ham for et Beløb af 90 Kr. 67 Øre

16

1885-16

1885-16

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Murer C. Hansen om Tilladelse til at anbringe et Vindue ud til det offentlige Vandløb ved Matr.nr. 629l

17

1885-17

1885-17

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skomager L.F. Sørensen om Tilladelse til at indsætte to Fag Vinduer mod det offentlige Vandløb samt om Ragning af nogle Træer ud for hans Ejendom i Staldgaardsgade

21

1885-21

1885-21

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør S. Thomsen på Havnevejen om Tilladelse til en Ombygning af en del af Kommunens Grøft

22

1885-22

1885-22

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gadekører Jens Jensen om Tilbagebetaling af den af ham erlagte Betaling for Borgerskab som Detaillist

33

1885-33

1885-33

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.H. Herskind om Fritagelse for at løse Borgerskab som Gæstgiver

35

1885-35

1885-35

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Renovationsentreprenørerne om at få Afgiften på 300 Kr. nedsat til 150 Kr.

42

1885-42

1885-42

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Sophus Warburg om Skatteeftergivelse

43

1885-43

1885-43

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Boghandler Th. Jørgensen om Skatteeftergivelse

44

1885-44

1885-44

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist N.I. Bergh om Eftergivelse af Brændevinsafgift

45

1885-45

1885-45

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand P. Jørgensen om Skatteeftergivelse

47

1885-47

1885-47

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N. Dujardin om Skatteeftergivelse

48

1885-48

1885-48

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Købmand N. Dujardin om Eftergivelse af Brændevinsafgift

48

1885-48

1885-48

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør Just Pedersen om Skatteeftergivelse

49

1885-49

1885-49

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauratør C. Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

51

1885-51

1885-51

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejmand N. Andersen om Skattenedsættelse

52

1885-52

1885-52

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Blikkenslager L.L. Schmidt om Skatteeftergivelse

53

1885-53

1885-53

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder Søndergaards Enke om Skatteefetrgivelse

54

1885-54

1885-54

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detailist Lavendt om Eftergivelse af Brændevinsafgift

55

1885-55

1885-55

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gæstgiver Chr.Jørgensen om Eftergivelse af Kommuneskat og Brændevinsafgift

56

1885-56

1885-56

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Restauartør Just Pedersen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

57

1885-57

1885-57

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Murmester Chr. Michelsen om Skattenedsættelse

59

1885-59

1885-59

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Appels Hustru om Skattenedsættelse

60

1885-60

1885-60

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Enken Johanne Jensen om Skatteeftergivelse

61

1885-61

1885-61

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra fhv. Restauratør Eriksen, nu i Aarhus, om Eftergivelse af Brændevinsafgift

62

1885-62

1885-62

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Inge Johansen om Skatteeftergivelse.

63

1885-63

1885-63

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Toldassistent Bülow om Skattenedsættelse

64

1885-64

1885-64

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Værtshusholder C. Nielsens Enke om Fritagelse for Brændevinsafgift

65

1885-65

1885-65

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Chr. Henriksen om, at hans Søn maa beholde sin Friplads i Borgerskolen

70

1885-70

1885-70

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerne Sinding og Jensen om et Vederlag i Penge eller Nedsættelse i Undervisningstimer, da de må anvende 6 Timer ugentligt til Gennemsyn af skriftlige Hjemmearbejder

74

1885-74

1885-74

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Lærerinde Blauenfeldt om Forhøjelse af hendes Huslejegodtgørelse

75

1885-75

1885-75

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Kobbersmed M. Poulsen om Tilladelse til at anlægge et Telefonnet i Vejle

85

1885-85

1885-85

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Gørtler Dupont om Autorisation som Vandmester.

90

1885-90

1885-90

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C. Kjersmeier og A. Pedersen om Tilladelse til at forlænge Kommunens Vandledning på Holmen til Engen Matr.nr. 43a

91

1885-91

1885-91

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ingeniør Schmith om et Honorar for hans Arbejde ved Anlægget af den nye Hovedledning fra Vandværket til Byen

92

1885-92

1885-92

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skindbereder Christensen om at få Vand fra Byens Vandledning til sin Bedrift

92

1885-92

1885-92

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Foreningen af jydske Landboforeninger om Bidrag til et Dyrskue i Horsens i juni 1885

94

1885-94

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Danmark Totalafholdsforening om et Pengebidrag

95

1885-95

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Arbejdsmand Fr. Madsen og Hustru om, at deres Søn der har gjort sig skyldig i Tyveri ved Kommunens Foranstaltning må blive anbragt på en Opdragelsesanstalt

96

1885-96

1885-96

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vejle Totalafholdsforening om et Bidrag.

97

1885-97

1885-97

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Good Templar Logernes Bestyrelse om et Bidrag til den Good Templar Bygnings Opførelse

98

1885-98

1885-98

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af rejsende Haandværkersvende om Bidrag

99

1885-99

1885-99

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Haandværkerforeningens Tegneskole om et Bidrag.

100

1885-100

1885-100

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Bestyrelsen for Børnehjemmet ved Skanderborg om et Tilskud

101

1885-101

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Karen Sofie Frederiksen om Skatteeftergivelse

50a

1885-50a

1885-50a

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skrædder P.A. Sørensen om Skatteeftergivelse

50b

1885-50b

1885-50b

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra 5 Mænd om, at Stenhugger- og Brolægningsarbejderne må blive udbudt til Licitation

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Jørgensens Enke om Skatteeftergivelse

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Slagter C. Clausen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra N.C. Rasmussen om eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra P. Andersens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Skræddersvend Rasmussen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra S. Alsing om Skatteeftergivelse

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C. Andersen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Handskemager Harmsen om Bevilling til at vinde Borgerskab som detaillist

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Garver Th. Jensen om Skatteeftrgivelse

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Jens Jensen om Æresoprejsning.

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Restauratør S. Laursen om Bevilling om at forene Vognmandsbevilling med Restauratørforretning

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ølhandler Petersen i Grønnegade om Godkendelse af den Grænselinje, derer sat på hans Ejendom indtil Midtåen

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Pouline Sørensen om Eftergivelse af Skolemulkter

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Baneformand Niels Christensen om at erholde Indfødsret.

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Guldsmed C.F. Øjset om at erholde Indfødsret

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra C. Hansen og L.F. Sørensen om Tilladelse til at inddække den mellem deres Ejendomme i Staldgaardsgade værende Grøft

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Ansøgning fra Handelsforeningen i Vejle om at erholde et Statstilskud til Vejle Handelsskole

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist Jacob Bundegaard om tillige at må vinde Borgerskab som Forfærdiger af Beklædningsgenstande

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Detaillist Fr. Jacobsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende om Opstilling af et Hunde- og Abeteater på Markedspladsen

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Vægter P.A. Bøllings Enke om pension

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Ane Marie Frederiksen om Pension, da hendes Mand i 40 Aar har arbejdet i Kommunens Tjeneste

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra en Del Borgere paa Holmen om Fritagelse for at betale Vandskat

 

 

 

1885

Andragender - Ansøgninger

Andragende fra Chr. Henriksen om Nesættelse af Lejeafgiften for Markedspladsen

 

 

 

1885

Den offentlige Belysning

Skrivelse fra Baneingeniøren ved Statsbanerne angående nogle Lygter ved Jerbanepladsen

3

1885-03

1885-03

1885

Den offentlige Belysning

Skrivelse fra Beboerne af Koldingvej og Vilstrupvej om Anbringelse af en eller to Lygter på Vejen

4

1885-04

1885-04

1885

Den offentlige Belysning

Skrivelse fra Skomager Søren Pedersen i Haugstrup om Nedsættelse af en Regning, hidrørende fra Itukørsel af en Gadelygte

5a

1885-5a

1885-5a

1885

Den offentlige Belysning

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder og Gadebelysning

 

 

 

1885

Brandvæsen

Valg af Medlemmer til Brandkommissionen.

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet angående Indsendelsen af Forslag til Vedtægten for Bygningsinspektøren

6

1885-06

1885-06

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker Elmholt om Udsættelse med at forstærke Murtykkelsen u hans Ejendom

7

1885-07

1885-07

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Murer L. Hansen  Dispensation fra Bygningslovens § 21

8

1885-08

1885-08

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker N. Thomsen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

5b

1885-5b

1885-5b

1885

Bygningsvæsen

Valg af Medlemmer til Bygningskommissionen

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Malermester Sørensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Sagfører Busk om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Ølhandler P. Pedersen  Dispensation fra Bygningslovens §§ 29 og 24

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skomager N. Christensen om Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Ølhandler Larsen  Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra  Købmand N.M.Hermansen   Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Forstassistent Nielsen  Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Arbejdsmand Hans Christensen Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Graver Chr. Larsen  Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Skræddermester Jepsen  Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker C. Rasmussen  Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Snedker N. Thomsen  Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Murermester E. Petersen om Fritagelse for at forhøje Brandgavlen mellem Matr.nr. 43a og 43c

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra  Købmand C.A.C. Peschardt  Dispensation fra Bygningslovens §§ 21 og 8

 

 

 

1885

Bygningsvæsen

Ansøgning fra Møller L. Hansen  Dispensation fra Bygningslovens § 21

 

 

 

1885

Offentlige Bygninger

Valg af Medlemmer til Udvalget for Bygninger, Jorder og Skove.

 

 

 

1885

Byrådet

Klage over Byrådsvalget den 6. Januar 1885

9

1885-09

1885-09

1885

Byrådet

Skrivelse fra 2den Generalkommando til Byrådet med Tak for udvist Opmærksomhed under Kantonnementsøvelserne sidste Efterår

10

1885-10

1885-10

1885

Byrådet

Klage over Byrådsvalget den 13 April 1885

11

1885-11

1885-11

1885

Byrådet

Skrivelse fra Bestyrelsen for Haandværkssvendeforeningens Arbejderundervisning med Tak til Byrådet for Overladelsen af de offentlige Skolelokaler

12

1885-12

1885-12

1885

Byrådet

"Skrivelse fra Kirke- og Undervisningsministeriet, hvori Samme skænker Byrådet til Ophængning i Byrådssalen et Kobberstik efter Maleriet ""Hans Tausen beskytter Biskop Rønnov"""

13

1885-13

1885-13

1885

Byrådet

"Skrivelse fra Kirke- og Undervisningsministeriet, hvorved Byrådet skænkes et Kobberstik forestillende ""Christian II på Trefoldigheden i Slaget ved Fehmern"""

14

1885-14

1885-14

1885

Byrådet

Skrivelse om Byrådets Anbefaling til en Ansøgning om, at det må tilstedes Jonas Christensen i Gjesager at behandle Benbrud m.m.

 

 

 

1885

Embeds- og Bestillingsmænd

Skrivelse fra Ingeniør Schmith angående Udfærdigelsen af en Instruks for hans Virksomhed i Byens Tjeneste

15a

1885-15a

1885-15a

1885

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af en Stadsingeniør i Anledning af, at Ingeniør Schmith forlader sin Stilling ved Kommunen

15b

1885-15b

1885-15b

1885

Fattigvæsen

Andragende fra Fattiginspektøren om, at der ikke må blive gjort Erstatningsansvar gældende mod ham for et Beløb på 90 Kr. og 67 Øre

16

1885-16

1885-16

1885

Fattigvæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Fattigvæsenet.

 

 

 

1885

Fattigvæsen

Valg af Fattigforstandere.

 

 

 

1885

Gader - Veje

Andragende fra Murer C. Hansen om Tilladelse til at anbringe et Vindue i Gavlen ud til det offentlige Vandløb ved Matr.nr. 629 i Staldgårdsgade

17

1885-17

1885-17

1885

Gader - Veje

Erstatning paa 10 Kr. til Jens Poulsen på Ømkulerne for Skade på en af ham lejet Lod ved Anlæggelsen af en Sti over Lodden

19

1885-19

1885-19

1885

Gader - Veje

Forslag fra Amts- og Byrådsudvalget for Landevejsgader og Broer om Eftersyn og Reparation af Nørretorv

20

1885-20

1885-20

1885

Gader - Veje

Andragende fra Skomager L.F. Sørensen om Tilladelse til at indsætte 2 Fag Vinduer mod det offentlige Vandløb samt om Ragning af nogle Træer ud for hans Ejendom i Staldgaardsgade

21

1885-21

1885-21

1885

Gader - Veje

Andragende fra Restauratør S. Thomsen på Havnevejen om Tilladelse til Ombygning af en Del af Kommunens Grøft

22

1885-22

1885-22

1885

Gader - Veje

Skrivelse fra Krigsassessor Thuesen m. Fl. om, at den til Møllebakken førende Gangsti må blive erklæret for offentlig og grundig reguleret

23

1885-23

1885-23

1885

Gader - Veje

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder og Gadebelysning.

 

 

 

1885

Gader - Veje

Andragende fra 5 Mænd om, at Stenhugger- og Brolægningsarbejderne må blive udbudt i Licitation

 

 

 

1885

Gader - Veje

Skrivelse fra Vejle Amtsråd angående Sagen om Sløjfning af Grøften på den nordre Side af Horsensvej

 

 

 

1885

Gader - Veje

Skrivelse fra Søndermarksinspektionen angående Forholdsregler mod de Lodsejere, som pløjer Vejgrøfterne for nær

 

 

 

1885

Gader - Veje

Skrivelse fra Sabro på Alstedgaard og Helms på Rørbæk om Byrådets Medvirkning til Optagelse af Sagen angående Grejsdalsevejens Forlængelse

 

 

 

1885

Gader - Veje

Skrivelse fra Vejudvalget om Byrådets Samtykke til, at nogle Arbejder og Leverancer udføres uden Licitation

 

 

 

1885

Gader - Veje

Skrivelse fra C. Kjersmeier og A. Pedersen, hvori forespørges, om Kommunen måtte være villig til at afkøbe en Strækning af Matr.nr. 43a på Holmen til Udvidelsen af Vejen fra Kirkegaardsvej mod Øst

 

 

 

1885

Gader - Veje

Andragende fra C. Hansen og L.F. Sørensen om Tilladelse til at tildække den mellem deres Ejendomme i Staldgaardsgade værende Grøft i en Længde af 40 Alen

 

 

 

1885

Gader - Veje

Skrivelse fra H.C. Jensen på Hjørnet af Jernbanegade og Vissingsgade om, at der må blive skaffet fornødent Afløb uden for hans Ejendom

 

 

 

1885

Gader - Veje

Skrivelse fra Arbejdsmand P.K. Nielsen om en Erstatning af 10 Kr. for tilføjet Skade i hans Have ved Istandsættelse af Kirkegaardsvejen

 

 

 

1885

Gader - Veje

100 Kr. bevilges til Anlæg af et Fortov udenfor Bager Hadenfeldts Ejendom

 

 

 

1885

Gasværk - Gasforsyning

Beretning fra Ingeniør Schmidt angående Gaslysstyrken.

24a

1885-24a

1885-24a

1885

Havnevæsen

Skrivelse fra Vejer og Måler Dyreborg, hvori begæres, at Byrådet vil forandre den af havneudvalget given Tilladelse til, at Konsul Thisted opsætter en Vognvægt på den nordre Havnedæmning

24b

1885-24b

1885-24b

1885

Havnevæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Havnevæsenet.

 

 

 

1885

Havnevæsen

Kristisk Revision af Havneregnskabet for 1884.

 

 

 

1885

Havnevæsen

Anlæg af en Bådehavn ved Gammelhavn.

 

 

 

1885

Havnevæsen

Skrivelse fra Havneudvalget om Approbation på nogle Leverancer af Tømmer og Planker

 

 

 

1885

Havnevæsen

Nedsættelse af Havneafgiften for Sand fra 1 Øre til ½ Øre pr. 100 Pund.

 

 

 

1885

Havnevæsen

Indstilling fra Havneudvalget om Udleje af en Plads til S. Nichum for 48 Kr. årligt

 

 

 

1885

Jernbanevæsen

Skrivelse fra Baneinspektøren ved Statsbanerne angående nogle Lygter ved Jernbanepladsen

3

1885-03

1885-03

1885

Byens Jorder

Valg af Medlemmer til Udvalget for Jorder, Skove og Bygninger.

 

 

 

1885

Byens Jorder

Skrivelse fra Vejudvalget angående Erhvervelsen af et Stykke Eng tilhørende Gartner Lassen

 

 

 

1885

Byens Jorder

Skrivelse fra Bankdirektør Seligmann om Mageskifte mellem den ham tilhørende Jordlod og den Kommunen tilhørende Jordlod i Hestehaugen

 

 

 

1885

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Lånet til Teater- og Forsamlingsbygningen

25

1885-25

1885-25

1885

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1886.

26

1885-26

1885-26

1885

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Regning fra Musikdirektør Chr. Jørgensen for afgiven Musik i Anledning af Prins Valdemars Formæling

27

1885-27

1885-27

1885

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet.

 

 

 

1885

Købstadsforeningen

Skrivelse fra den danske Købstadforening med Udkast til Love for Samme.

28

1885-28

 

1885

Købstadsforeningen

Skrivelse fra det stående Udvalg for den danske Købstadforening om Indsendelsen af et Beløb på 15 Kr. til Dækning af Udgifter

 

 

 

1885

Jydske Kreditforening for Kommuner

Skrivelse fra det nedsatte Udvalg om Oprettelsen af en Kommunekreditforening angående Afholdelse af et Møde i Fredericia

29

1885-29

 

1885

Kloakvæsen

Skrivelse fra Vognmand P. Mønster om en Erstatning på 20 Kr. for tilføjet Skade ved en tilstoppet Kloakledning

30

1885-30

1885-30

1885

Kloakvæsen

Skrivelse fra J. Jensen m. Fl. om Fortsættelse af Kloakledningen i Vestergade til deres Ejendomme

 

 

 

1885

Kloakvæsen

Skrivelse fra N. Udby og C. Rasmussen om Nedlægning af en Kloakledning ud for deres Ejendomme i Staldgaardsgade

 

 

 

1885

Lazaretter

Skrivelse fra Vejle Amtsråd angående Sagen Modtagelseslokaler for søværts ankommende  Personer, der lider af smitsomme Sygdomme

31

 

 

1885

Markedspladsen

Andragende fra Chr. Henriksen om Nedsættelse af Lejeafgiften for Markedspladsen

32

1885-32

1885-32

1885

Markedspladsen

Andragende om Opstilling af et Hunde- og Abeteater på Marekdspladsen

 

 

 

1885

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra L.C. Ipsen Møller om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1885

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra Chr. Christiansen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1885

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra S.C. Poulsen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1885

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra A.T. Friis om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1885

Næringsvæsen

Andragende fra Gadekører Jens Jensen om Tilbagebetaling af den af ham erlagte Betaling for Borgerskab som Detaillist

33

1885-33

1885-33

1885

Næringsvæsen

Skrivelse fra Gartner Lassen m. Fl. om Afskaffelse af Handel på Gaden fra Trækvogne og Kurve af Gartnersager

34

1885-34

1885-34

1885

Næringsvæsen

Andragende fra N.H. Herskind om Fritagelse for at løse Borgerskab som Gæstgiver

35

1885-35

1885-35

1885

Næringsvæsen

Ansøgning fra Handskemager Harmsen om Bevilling til at vinde Borgerskab som Detaillist

 

 

 

1885

Næringsvæsen

Ansøgning fra Restauratør S. Laursen om Bevilling til at forene Vognmandsnæring med Restauratørforretning

 

 

 

1885

Næringsvæsen

Ansøgning fra Detaillist Jacob Bundgaard om tillige at måtte vinde Borgerskab som Forfærdiger af Beklædningsgenstande

 

 

 

1885

Politivæsen

Reservepatruljebetjent C.C. Jensen ansættes i den ledige Patruljebetjentplads

36

1885-36

1885-36

1885

Politivæsen

Udkast til Instruks for Ordningen af Politikorpsets Tjeneste.

37

1885-37

1885-37

1885

Politivæsen

Skrivelse fra Patruljebetjent Bertelsen om, at han fratræder sin Plads til 1. oktober 1885

38

1885-38

1885-38

1885

Politivæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori bifaldes at tredje Politibetjents Løn forhøjes fra 600 til 700 Kr. årligt

39b

1885-39b

1885-39b

1885

Politivæsen

Skomager P. Sørensen ansættes i den ledige Reservepatruljebetjentplads.

 

 

 

1885

Politivæsen

Den afskediget Vægter H. Jacobsen tilståede Pension inddrages.

 

 

 

1885

Politivæsen

Skrivelse fra Vejle Telefonselskab om Tilvejebringelsen af en telefonisk Forbindelse med Politistationen

 

 

 

1885

Politivæsen

Detaillist Fr. Berg ansættes i den ledige Patruljebetjentplads.

 

 

 

1885

Politivæsen

Andragende fra Vægter P.A. Bøllings Enke om Pension.

 

 

 

1885

Privatskoler

Besættelse af en ledig Friplads i Vejle Latin- og Realskole.

40

1885-40

1885-40

1885

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Det reviderede Regnskab for 1883-1884 fremlægges.

 

 

 

1885

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1886-1887

 

 

 

1885

Den offentlige Renlighed

Forslag fra Gade- og Vejudvalget angående Ordningen af Renovationskørslen

41

1885-41

1885-41

1885

Den offentlige Renlighed

Andragende fra Renovationsentreprenørerne om at få Afgiften 300 Kr. nedsat til 150 Kr.

42

1885-42

1885-42

1885

Rigsdagen

Optagelse af Forskellige på Listen over Vælgere til Folketinget.

 

 

 

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Sophus Warburg om Skatteeftergivelse.

43

1885-43

1885-43

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Th. Jørgensen om Skatteeftergivelse

44

1885-44

1885-44

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist N.Fr. Bergh om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

45

1885-45

1885-45

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Garver Th.Jensen om Skatteeftergivelse

46

1885-46

1885-46

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand P. Jørgensen om Skatteeftergivelse

47

1885-47

1885-47

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra N. Dujardin om Skatteeftergivelse

48

1885-48

1885-48

1885

Skatter - Afgifter

Andragede fra Restauratør Just Pedersen om Skatteeftergivelse

49

1885-49

1885-49

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Restauratør C. Jensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

51

1885-51

1885-51

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Vejmand N. Andersen om Skattenedsættelse

52

1885-52

1885-52

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra L.L. Schmidth om Skatteeftergivelse

53

1885-53

1885-53

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Søndergaards Enke om Skatteeftergivelse

54

1885-54

1885-54

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist Lavendt om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

55

1885-55

1885-55

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gæstgiver Chr. Jørgensen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

56

1885-56

1885-56

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Restauratør Just Pedersen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

57

1885-57

1885-57

1885

Skatter - Afgifter

Fastsættelse af Brændevinsafgiften for Treåret 1886-1888.

58

1885-58

1885-58

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Chr. Michelsen om Skattenedsættelse.

59

1885-59

1885-59

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Appels Hustru Skattenedsættelse.

60

1885-60

1885-60

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Enken Johanne Jensen Skattenedsættelse.

61

1885-61

1885-61

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Restauratør Eriksen, nu i Aarhus, om Eftergivelse af Brændevinsafgift

62

1885-62

1885-62

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Ingo Johansen om Skatteeftergivelse

63

1885-63

1885-63

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Toldassistent Bülow om Skattenedsættelse

64

1885-64

1885-64

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholder C. Nielsens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

65

1885-65

1885-65

1885

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori dette giver Udsættelse indtil Udgangen af 1886 med Revisionen af Skattevedtægten

66

1885-66

1885-66

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Karen Sofie Frederiksen om Skatteeftergivelse

50a

1885-50a

1885-50a

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skrædder P.A. Sørensen om Skatteeftergivelse

50b

1885-50b

1885-50b

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra P. Jørgensens Enke om Skatteeftergivelse

 

 

 

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter C. Clausen om Skatteeftergivelse

 

 

 

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholde N.C. Rasmussen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Peder Andersens Enke om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra S. Alsing om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter C. Andersen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1885

Skatter - Afgifter

Andragende fra Detaillist Fr. Jacobsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift.

 

 

 

1885

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen i Anledning af Andragende fra Beboerne af Ømkulerne om, at deres Børn må søge Vejle Friskole og om Anlæg af en Skolesti

67

1885-67

1885-67

1885

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget angående Besættelsen af nogle Fripladser i Skolernes Realafdeling

68

1885-68

1885-68

1885

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget om, at Lærernes Kornløn må blive beregnet efter en Kapiteltakst af 12 Kr.

69

1885-69

1885-69

1885

Skolevæsen

Andragende fra Christen Henriksen om, at hans Søn må beholde sin Friplads i Borgerskolen

70

1885-70

1885-70

1885

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Reguleringssummernes Størrelse for Lærerinderne Munck og Blauenfeldts Embeder

72

1885-72

1885-72

1885

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Skolelokalernes Rengøring.

73

1885-73

1885-73

1885

Skolevæsen

Andragende fra Lærerne Sinding og Jensen om et Vederlag i Penge eller Nedsættelse i Undervisningstimer, da de må anvende 6 Timer ugentligt til Gennemsyn af skriftlige Hjememarbejder

74

1885-74

1885-74

1885

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Blauenfeldt om Forhøjelse af hendes Huslejegodtgørelse

75

1885-75

1885-75

1885

Skolevæsen

Besættelse af nogle ledige Fripladser i Skolens Realafdeling.

76

1885-76

1885-76

1885

Skolevæsen

Besættelse af den ledige Lærerindeplads ved den offentlige Skoles Forberedelsesklasse

77

1885-77

1885-77

1885

Skolevæsen

Skrivelse fra Byrådsmedlem A. Rasmussen angående udenbys Børn, der går i Borgerskolen

78

1885-78

1885-78

1885

Skolevæsen

Indstilling fra Skoleudvalget om, at der tilstås Lærer Christiansen et årligt Tillæg af 150 Kr.

71a

1885-71a

1885-71a

1885

Skolevæsen

Skrivelse fra Kirke- og Indenrigsministeriet om, at der er tilstået Borgerskolens Realafdeling et Beløb af 400 Kr til Anskaffelse af fysiske Apparater

71b

1885-71b

 

1885

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skolevæsenet.

 

 

 

1885

Skolevæsen

Valg af Medlemmer til Skolekommissionen.

 

 

 

1885

Skolevæsen

Andragende fra Pauline Sørensen om Eftergivelse af Skolemulkter.

 

 

 

1885

Byens Skove

Skrivelse fra Sagfører Buck m.Fl. med Tilbud om at leje Jagtretten i Byens Skove

79

1885-79

1885-79

1885

Byens Skove

Cirkulære angående Indsamling af Oldenborrelarver.

80

1885-80

1885-80

1885

Byens Skove

Skrivelse fra Konsul Thisted angående Jagtretten i Byens Skove.

81

1885-81

1885-81

1885

Byens Skove

Valg af Medlemmer til Udvalget for Skove, Jorder og Bygninger.

 

 

 

1885

Byens Skove

Skrivelse fra Bestyrelsen for Grundejerforeningen om at erholde Plads i Nørreskoven til et politisk Møde

 

 

 

1885

Statistik

Cirkulære fra statistisk Bureau, hvormed fremsendes Skema til Høstberetningen for 1885

82

1885-82

 

1885

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Justitsministeriet angående det fremsendte Udkast til et Tillæg til Sundhedsvedtægten

83

1885-83

1885-83

1885

Sundhedsvæsen

Valg af Medlemmer til Sundhedskommissionen.

 

 

 

1885

Frivillige Svendeprøver

Skrivelse fra Håndarbejderforeningen angående Valg af Medlemmer til Kommissionen for frivillige Svendeprøver

 

 

 

1885

Sygehuset

Valg af Medlemmer til Bestyrelsen for Sygehuset.

 

 

 

1885

Sygehuset

Behandling af Sygehusets Budget for 1886-1887

 

 

 

1885

Telefonledninger

Skrivelse fra Handelsforeningen angående et af Landinspektør Orth indgivet Andragende om Anlæg af et Telefonnet her i Byen

84

1885-84

1885-84

1885

Telefonledninger

Andragende fra Kobbersmed M. Poulsen om Tilladelse til at anlægge et Telefonnet i Vejle

85

1885-85

1885-85

1885

Telefonledninger

Skrivelse fra Vejle Telefonselskab om Tilvejebringelse af en telefonisk Forbindelse med Politistationen

 

 

 

1885

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Prokurator Wadum genvælges til Medlem af Overtilsynet med Tvangsarbejdsantalten ved Horsens

86

1885-86

1885-86

1885

Understøttelser - Gratialer

Renovationskusk Niels P. Andersen tilstås et Gratiale i Anledning af Renovationens Bortførelse

 

 

 

1885

Understøttelser - Gratialer

Friboligen for næringsdrivende Borgere tilstås en Brændselshjælp på 75 kr.

 

 

 

1885

Understøttelser - Gratialer

Fhv. Arrestforvarer Risum tilstås en Understøttelse af 50 Kr.

 

 

 

1885

Vandløb

Kæmner Boesen vælges til Medlem af Udvalget for Reguleringen af de mindre offentlige Vandløb i Engene

 

 

 

1885

Vandløb

Andragende fra Ølhandler Petersen i Grønnegade om Godkendelse af den Grænselinje, der er sat på hans Ejendom indtil Midtåen

 

 

 

1885

Valg

Skrivelse fra Amtet angående Valg af et Medlem til Overformynderilånebestyrelsen for Vejle Amt

87

1885-87

1885-87

1885

Valg

Valg af 5 Medlemmer til Bestyrelsen for Friboligen for trængende næringsdrivende Borgere

88

1885-88

1885-88

1885

Valg

Valg af 2 Medlemmer til Valgbestyrelsen til Ligningskommissionsvalget i august 1885

89

1885-89

1885-89

1885

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Gørtler Dupont om Autorisation som Vandmester.

90

1885-90

1885-90

1885

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra C. Kjersmeier og A. Pedersen om Tilladelse til at forlænge Kommunens Vandledning på Holmen til Engen Matr.nr. 43a

91

1885-91

1885-91

1885

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Ingeniør Schmith om et Honorar for hans Arbejder ved Anlæget af den nye Hovedvandledning fra Vandværket til Byen

92

1885-92

1885-92

1885

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Skindbereder Christensen om at få Vand fra Byens Vandledning til sin Bedrift

93

1885-93

1885-93

1885

Vandværk - Vandforsyning

Valg af Medlemmer til Vandudvalget.

 

 

 

1885

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra E. Wissing m.fl. Beboere om Anbringelse af en Vandhane i Skolegade

 

 

 

1885

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Beboerne på Kabbeltoft om at erholde Vand fra Byens Vandledning

 

 

 

1885

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra en Del Beboere på Holmen om Fritagelse for at at betale Vandskat

 

 

 

1885

Vandsynsmænd

Gæstgiver Offersen genvælges som Vandsynsmand.

 

 

 

1885

Vedtægter

Skrivelse fra Justitsministeriet angående Indsendelsen af Forslag til et Tillæg til Vedtægten for Bygningsinspektøren

6

1885-06

1885-06

1885

Vedtægter

Skrivelse fra Justitsministeriet angående det fremsendte Udkast til et Tillæg til Sundhedsvedtægten

83

1885-83

1885-83

1885

Vedtægter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori dette giver Udsættelse indtil Udgangen af 1886 med Revision af Skattevedtægten

66

1885-66

1885-66

1885

Ikke behandlede Sager

Tredje Breve fra Overretssagfører L. Jørgensen angående Betaling af 100 kr. til Mazanti

a.

1885-a

1885-a

1885

Ikke behandlede Sager

Sørgekort fra Worsaaes Enke til Byrådet.

b.

1885-b

1885-b

1885

Ikke behandlede Sager

Cirkulære fra Kirke- og Undervisningsministeriet med Skema til Udfyldning til brug ved det fremsatte Lovforslag angående Bestemmelser om Skoleordningen i Danmark

c.

1885-c

1885-c

1885

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra det stående Udvalg for den danske Købstadforening angående en Adresse til Prins Valdemar og Gemalinde

d.

1885-d

1885-d

1885

Ikke behandlede Sager

Sagen angående Købet af Aldershvile (Cathinka Peschardt og Gartner Julius Stevnsborg)

e.

1885-e

1885-e

 

 

webtopgrafik