År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Alderdomsunderstøttelse

Forhøjelse af Taksterne for Benyt­telsen af ”De gamles Hjem”

93

1916-093

1916-093

1916

Alderdomsunderstøttelse

Dyrtidstillæg til de i Kommunen boende faste Alderdomsunderstøttede

159

1916-159

1916-159

1916

Alderdomsunderstøttelse

Anvisning af Resttilskud fra Stats­kassen for 1914-15

243

1916-243

 

1916

Alderdomsunderstøttelse

Forskud fra Statskassen for 1915-16

318

1916-318

 

1916

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet. for 1915-16

394

1916-394

 

1916

Alderdomsunderstøttelse

Forhøjelsen af Understøttelsen til de i Horsens Kommune understøttede Personer, der forsørges udenfor ”De gamles Hjem”

419

1916-419

 

1916

Alderdomsunderstøttelse

Ydelse af Dyrtidstillæg til de her i Kommunen boende Understøttede

431

1916-431

 

1916

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet for 1914-15

209

 

 

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Overenskomst med Jernbanesta­tionerne om Udlevering af Billetter til det kommunale Arbejds­anvisningskontor uden kontant Betaling

57

1916-057

1916-057

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Sagen om Ydelse af Dagpenge til alle Medlemmer og Befordringsgodtgørelse til de udenbysboende

95

1916-095

1916-095

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Adgang for Arbejdsanvisningskon­torerne til at anvise Arbejdere til Udførelse af kommunalt Arbejde m. m

183

1916-183

1916-183

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Skrivelse om Fordeling af Fællesudgifterne for 1915-16

319

1916-319

 

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Oversigt over Fællesbestyrelsens Overslag for Arbejdsanvisnings­kontorerne i Vejle, Fredericia og Kolding for 1916-17

37

 

 

1916

Arbejdsløshedskasser

Skrivelse fra Arbejdsløshedsinspek­toren om Kommunens Maksimal­tilskud

71

1916-071

1916-071

1916

Badeanstalter

Andragende fra Badehusejer N. Thomsen om Bidrag til Bade­anstalten

160

1916-160

1916-160

1916

Badeanstalter

Ydelse af maanedligt Tilskud til Opsynsmand N. Zakariasen

269

1916-269

 

1916

Badeanstalter

Forhøjelse af Priserne paa medicinske og lokale Lysbade

407

1916-407

 

1916

Badeanstalter

Andragende om Nedsættelse af Prisen paa Karbade og Brusebade

51

 

 

1916

Badeanstalter

Indskrænkning af Badningen paa Grund af Kulmangelen

172

 

 

1916

Badeanstalter

Ydelse af maanedligt Tilskud til Opsynskonen paa den kvindelige Badeanstalt

305

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Priserne paa Eleklektricitet

19

1916-019

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sag om Levering af Strom til Grejsdalen m m.

34

1916-034

1916-034

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ansættelse af en Arkitekt til at lede Byggearbejderne paa Gasværket

39

1916-039

1916-039

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sagen om Kaution fra Opkræverne af Gas- og Elektricitefsafgifterne

112

1916-112

1916-112

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anciennitet for Kabelassistent N. L. Andersen

114

1916-114

1916-114

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Lønnen til L. Nielsen, Korsgade 20

115

1916-115

1916-115

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Lygtetænderens Løn

115

1916-115

1916-115

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Besættelsen af Posten som Maskinassistent ved Elektricitetsværket

120

1916-120

1916-120

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sag om Levering af Lys og Kraft til forskellige Grundejere paa Vinding Mark

130

1916-130

1916-130

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Dyrtidstillæg til Ovn- og Pladsarbejdere ved Gasværket

145

1916-145

1916-145

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Mode i Kobenhavn i Anledning af Manglen paa Gaskul

169

1916-169

1916-169

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Gaspriserne

176

1916-176

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Det danske Hedeselskab henleder Opmærksomheden paa Tørv som Brændselsinateriale

190

1916-190

1916-190

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forlængelse af de elektriske Ledninger til Mølholm

259

1916-259

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Autorisation for Elektriker Soren Anton Nielsen som elektrisk Installatør

268

1916-268

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anmodning om Ekstra-Hjælp til Maaleraflæsning

270

1916-270

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indkøb af Kokes

271

1916-271

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Indlæg af elektrisk Kraft i Henriksen & Jeppesens Tømrerværksted

304

1916-304

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Gratiale til Maskinmester Svend Holm

332

1916-332

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ydelse af Ekstra-Vederlag til Opkrævere af Gas- og Elektricitetsafgifter

364

1916-364

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Taksten for Kørsel af Kokes

381

1916-381

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere paa Uhre Bakke om elektrisk Lys

382

1916-382

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere paa Vardevej m. fl. om Opstilling af 3 Gaslygter paa Landevejsstrækningen fra Mørtelfabriken til Svanholmsgade

396

1916-396

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ordning af Kokessalget til ubemidlede i December Maaned

460

1916-460

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ændring af Lønningsbestemmelserne for Maskinpassere ved Elektricitetsværket

474

1916-474

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Sagen angaaende Udvidelse af Gasværket

84

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Forskudssummen til Bestyreren paa Elektricitetsværket

147

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Tilbud paa Tømrer- og Murerarbejdet ved Gasværkets Administrationsbygning

149

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ekstra Dyrtidshjælp til 8 Ovn- og Pladsarbejdere

198

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende om Forlængelse af de elektriske Ledninger ad nordre Havnemole

231

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Belysningen af Jernbanepladsen

257

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Forhøjelse af Elektricitetspriserne

262

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Cirkulære om Oprettelse af Kommunernes Kulkontor

315

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fastsættelse af Priserne paa Kokes

350

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Tænding af Gadelygter i sædvanligt Omfang

351

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Købmand Will. Andersen om Dispensation fra Forbudet mod Illumination og Reklamebelysning

434

 

 

1916

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Salg af Husholdningskul til uformuende

487

 

 

1916

Biblioteket

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 300 Kr

451

1916-451

 

1916

Biblioteket

Bogen om Københavns Raadhus skænkes Biblioteket

466

1916-466

 

1916

 

Forhøjelse af Taksterne for Skorstensfejningen

425

1916-425

 

1916

Byens Grænse

Sagen angaaende Indlemmelse af en Del af Hover Sogn i Købstaden

85

1916-085

1916-085

1916

Byens Grænse

Erklæring til Berigtigelse af Grænsen mellem Grundet Hovedgaard og Købstadens Enge 

87

1916-087

1916-087

1916

Byens Grænse

Indlemmelsen af Mølholm og Landsognet

385

 

 

1916

Bygningsvæsen

Indberetning fra Bygningsinspektøren

277

1916-277

 

1916

Bygningsvæsen

Andragende om Dispensation med Hensyn til Hjørnet af Nørregade og Vissingsgade

404

 

 

1916

Bygningsvæsen

Dispensation for Garvermester Jørg. Bjerregaards Ejendom i Vestergade

405

 

 

1916

Bygningsvæsen

Andragende fra Handlende Peter Hemdrup om Dispensation vedrørende Matr. Nr. B 197 v, Enggade 14

106

 

 

1916

Byraadet

Afholdelse af Byraadsmøde til ekstra ordinær Tid

300

1916-300

 

1916

Byraadet

Afholdelse af Byraadsmøde til ekstra ordinær Tid

81

 

 

1916

Byraadet

Afholdelse af Byraadsmøde til ekstra ordinær Tid

171

 

 

1916

Byraadet

Konstitution af Byraadsmedlem C. Christofferson som Byraadets Formand

392

 

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Revision af de kommunale Tjenestemænds Lønninger

20

1916-020

1916-020

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra Kontorist C. L. Raben ved Elektricitetsværket om Lønforhøjelse, eventuel Pensionsret

23

1916-023

1916-023

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Indstilling om at Stadsingeniør Runges Anciennitet rykkes 3 Aar frem

26

1916-026

1916-026

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Sagen om Kaution fra Opkrævere af Gas- og Elektricitetsafgift

112

1916-112

1916-112

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til pens. Politlbetjent A, Pedersen, Kobenhavn

113

1916-113

1916-113

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Anciennitet for Kabelassistent N. L. Andersen

114

1916-114

1916-114

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Forhøjelse af Lygtetændernes Løn

116

1916-116

1916-116

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Besættelsen af Posten som Maskin assistent ved Elektricitetsværket

120

1916-120

1916-120

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Besættelsen af de ledige Poster som Assistent paa Kæmnerkontoret

122

1916-122

1916-122

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til Ovn- og Plads­arbejdere ved Gasværket

141

1916-141

1916-141

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Chr. Wolffs Ansættelse som Vejmand

141

1916-141

1916-141

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Arbejdsmand Martin Jensens Ansættelse som Gadefejer

142

1916-142

1916-142

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Antagelse af fhv. Kusk Carl Petersen som Kloakrenser

142

1916-142

1916-142

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af en ugift Opsynsmand og en ugift økonoma paa Forsørgelsesanstalten

143

1916-143

1916-143

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Pengegave til fhv. Politibetjent A. Pedersen i Anledning af hans Gnldbryllup

170

1916-170

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Gratiale til Maskinmester Svend Holm

332

1916-332

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Ydelse af Ekstra-Vederlag til Opkrævere af Gas- og Elektrieitets­afgifter

364

1916-364

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Erstatning til Værkmester Andersen for Afsavn af Have

411

1916-411

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Forhøjelse af Stadsingeniørens Løn, naar hans Tilsyn med Automo­bilerne ophører

442

1916-442

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Meddelelse om Vejle kommunale Funktionærforenings Stiftelse

449

1916-449

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Ændring af Lønningsbestemmel­serne for Maskinpassere ved Elektricitetsværket

474

1916-474

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af P. Jul. Petersen paa Kæmnerkontoret

121

 

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Ekstra Dyrtidstillæg til 8 Ovn- og Pladsarbejdere

198

 

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Tilbagebetaling af det af økonom Skovgaard Moller til Pensionskassen indbetalte Beløb

232

 

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra Assistent P. Jul. Petersen om Anciennitet

267

 

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Lønforhøjelse for Skatteopkræverne Jensen øg Barsøe

457

 

 

1916

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til de kommunale Funktionærer

458

 

 

1916

Enkelovsudvalget

Regnskabet for 1915-16

393

1916-393

 

1916

Enkelovsudvalget

Regnskabet for 1914-15

210

 

 

1916

Enkelovsudvalget

Statstilskud for Aaret 1914-15

275

 

 

1916

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Fiskehandler Johs. Vilh. Petersen

78

1916-078

1916-078

1916

Fattigvæsenet

Ansættelse af en ugift Opsynsmand og en ugift økonoma

143

1916-143

1916-143

1916

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Arbejdsmand Peder Højrup Mikkelsen

291

1916-291

 

1916

Fattigvæsenet

Eftergivelse af FattighjæIp for Erik Hansen Kaltoft af Mjels

412

1916-412

 

1916

Fattigvæsenet

Cirkulære om den af Stiftamtmand W. Oxholm udgivne Haand bog i Dansk Kommunalvæsen I Del: Landkommunernes Styrelse

453

1916-453

 

1916

Fattigvæsenet

Tilbagebetaling til økonom Skovgaard Moller af del til Pensionskassen indbetalte Beløb

232

 

 

1916

Fattigvæsenet

Ombygning af Inspektørboligen

482

 

 

1916

Folketælling

Sagen angaaende Afholdelse af en alm. Folketælling d. 1. Febr. 1916

3

1916-003

1916-003

1916

Folketælling

Mandtal den 6. November 1916

391

1916-391

 

1916

Forskelligt

Andragende fra den danske Komite for en Færgeforbindelse Jylland-Norge om Støtte

33

1916-033

1916-033

1916

Forskelligt

Foretagelse af Kornligning

56

1916-056

1916-056

1916

Forskelligt

Fortegnelse over de for 1913-14 valgte Voldgiftsmænd til Afløsning af Pligtarbejde

131

1916-131

1916-131

1916

Forskelligt

Oplysning om Antallet af Vurde­ringsraadenes Vurderinger og Fastsættelser af Honorar til Vurderingsmænd og Suppleanter

213

1916-213

 

1916

Forskelligt

Gratis Musik paa Børnehjælpsdagen

240

1916-240

 

1916

Forskelligt

Andragende om Statslaan til Oprettelse af Husmandsbrug

274

1916-274

 

1916

Forskelligt

Fastsættelse af Honoraret til Vurderingsmændene

282

1916-282

 

1916

Forskelligt

Opgørelse over Landbrugsarealets Benyttelse

287

1916-287

 

1916

Forskelligt

Beretning fra Købstædernes alm Brandforsikring for 1915-16

314

1916-314

 

1916

Forskelligt

Abonnement paa »Gasteknikeren«

365

1916-365

 

1916

Forskelligt

Beretning fra Vejlensersamfundet for 1915-16

376

1916-376

 

1916

Forskelligt

Andragende fra Tømrermester Johs. Jensen om Kommunens Støtte til Opførelse af Beboelsesejendom

383

1916-383

 

1916

Forskelligt

Aarsberetning fra Frelsens Hærs nationale Hovedkvarter

400

1916-400

 

1916

Forskelligt

Danmarks Afholdsforenings Aarbog for 1916

402

1916-402

 

1916

Forskelligt

Foretagelse of Folkeafstemning den 14. December angaaende Overdragelse af de dansk-vestindiske øer til de amerikanske forenede Stater

448

1916-448

 

1916

Forskelligt

Cirkulære om Adgangen for militære Personer, der den 14. Decbr. opholder sig udenfor deres Valgkommune, til at deltage i Folkeafstemningen vedrørende Afstaaelsen af de vestindiske øer

469

1916-469

 

1916

Forskelligt

Andragende fra Automobiludlejerne om Forhøjelse af Taksterne 52, 58

158

 

 

1916

Forskelligt

Beretning og Regnskab for 1915 fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark

177

 

 

1916

Forskelligt

Budget for Welander-Hjemmet for Tiden fra 19. Maj 1916 til 31 Marts 1917

184

 

 

1916

Forskelligt

Aarsberetning for Kysthospitalet ved Refsnæs

214

 

 

1916

Forskelligt

Bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund frem sender Aarsberetning for 1915

247

 

 

1916

Forskelligt

Beretning fra Fængselshjælpen for 1915-16

278

 

 

1916

Forskelligt

Aarsberetning fra Kysthospitalet ved Juelsminde

375

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen om Fly thing af Markedspladsen og Opførelse af Eksportstalde og Markedshal paa Havne­pladsen

53

1916-053

1916-053

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Spørgsmaal om Fritagelse for Be­taling af Udgifter, som er afholdte til lejet Hjælp ved Tilsynet med Opbrydningsarbejder i Landevejsstrækningerne indenfor Købstadens Grænser

86

1916-086

1916-086

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ansættelse af Chr. Wolff som Vejmand

142

1916-142

1916-142

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ansættelse af Arbejdsmand Martin Jensen som Gadefejer

142

1916-142

1916-142

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Antagelse af fhv. Kusk Carl Petersen som Kloakrenser

142

1916-142

1916-142

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Husejere og Beboere i Aagade om, at Kommunen vil overtage Gaden fra Vardevej til Jernbanen

175

1916-175

1916-175

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Henstilling om Overtagelse af Vedligeholdelsespligten af et Vejstykke fra Højen Sogneskel over Vejle Landsogn til Ribevejen

179

1916-179

1916-179

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Indstilling om Fejepligt for Hus­ejere ved de tjæremakadamiserede Gader

186

1916-186

1916-186

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Køb af et Parti Clorcalcium

261

1916-261

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Otto Moller, Bakkehuset, om Tilskud til Rørlægning af Grøften over hans Ejendom

281

1916-281

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Enkefru Marie Bruhn om Forandring af Rampeanlæget ud for hendes Ejendom, Gl. Havn Nr. 38

308

1916-308

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Fjernelse af Landevejstræer paa Koldingvej

326

1916-326

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ydelse af Erstatning til Murermester S. Chr. Sorensen for Prisstigning paa Cement

377

1916-377

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Fjernelse af Træerne paa Jernbanepladsen

397

1916-397

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ekstra Dyrtidstillæg til Kommunens fastansatte Arbejdere

398

1916-398

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

"Benævnelse af den ny anlagte Gade over Jordemoderlodden med ""Søndre Villavej"""

432

1916-432

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Beskikkelse af Arbejdsmand Ingvar Sorensen til Snefoged for 1. Arbejdskreds

438

1916-438

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Erhvervelse af Kielstrups Enkes Grusgrav paa Søndermarken

439

1916-439

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ansættelse af Husmand Hans Nielsen som Vejmand paa Søndermarken

440

1916-440

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ordning af Vej- og Vandforholdene ved Ejendommen, Ribevej 27

462

1916-462

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Fjernelse af Asketræer paa Vesterbrogade udfor Handelsgartner Gabriel Jensen

463

1916-463

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Fjernelse af Kastanietræer paa Koldingvej

464

1916-464

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra A/S Vejle Teater og Hotelejer Axel Schnabel om Fritagelse for Fejning af en Del af Jernbanepladsen

470

1916-470

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sag om Anlæg af en Gangsti paa Grejsdalens vestre Side

32

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen om Ekspropriation af Matr. Nr. 42, 43, 44, 45, 46 og 47 paa Gl. Havn

45

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Bivejsanlæget Klattrup-Horsted­Vejle

59

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Udleje af et Areal ved Danmarksgade til A/S Dansk-Engelsk Benzin- og Petroleums Co., København (jfr 298)

108

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Oprensning af Mølleaaen

156

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Indstilling om at hæve Tønnesgade

185

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende om Tilladelse for Fru Marie Hansen, Vestergade 37, til paa en kortere Strækning at overbygge Aaen imellem Matr. Nr 481, 470 b og 470 c

241

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Forhøjelse af Timelønnen for de kommunale Arbejdere

260

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Oprensning af Mølleaaen

288

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Spørgsmaalet om Ydelse af Erstat­ning til Hotelejer Klinge for Af­givelse af Areal til Gaderegulering i Tilfælde af »Hotel Royal«s Om bygning

441

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Murermester Christofferson opsiger Lejemaalet af Vejarealet langs Jernbanen fra Strandgade til Ørstedsgade

475

 

 

1916

Gader, Veje og offentlige Pladser

Ordningen af Adgangsforholdene fra Jernbanepladsen til Godsbanegaarden

477

 

 

1916

Havnevæsen

Andragende til Ministeriet for off. Arbejder om Samtykke til Anven­delse af 2,600 Kr. til Omordning af Afløbsforholdene fra nordre Vej paa Havnen og Fritagelse for Licitations Afholdelse

13

1916-013

1916-013

1916

Havnevæsen

Overslaget for 1916-17

14

1916-014

1916-014

1916

Havnevæsen

Tillæg til Reglement for Forvaltningen af Vejle Havn

20

1916-020

1916-020

1916

Havnevæsen

Ændring i Havne- og Brotaksten for Vejle Havn

127

1916-127

1916-127

1916

Havnevæsen

Sagen om Uddybning af Havnen og Sejlløbet

168

1916-168

1916-168

1916

Havnevæsen

Regnskabet for 1915-16

284

1916-284

 

1916

Havnevæsen

Købet af den kgl. Vejer og Maaler Jørgensens Dødsbo tilhørende Ejendom Matr. Nr. 192 b og 194 b

390

1916-390

 

1916

Havnevæsen

Tilskud til Forhøjelse af Stadsingeniørens Løn, naar Tilsynet med Automobiler ophører

442

1916-442

 

1916

Havnevæsen

Approbation paa Tilbud af Levering af et Parti Granpæle

134

 

 

1916

Havnevæsen

Køb af Motorbaad til Brug under Uddybningsarbejderne

200

 

 

1916

Havnevæsen

Approbation paa Tilbud om Leve­ring af Granpæle til Reparation af Bolværket ud for Lindtners Plads

389

 

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 25,000 Kr

9

1916-009

1916-009

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 75,000 Kr

107

1916-107

1916-107

1916

Hjælpekassen

Referat af Forhandlingerne paa Delegeretmødet 7. og 8. Jan. d. A.

189

1916-189

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 35,000 Kr

221

1916-221

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 50,000 Kr

327

1916-327

 

1916

Hjælpekassen

Anvisning af Statstilskud

379

1916-379

 

1916

Hjælpekassen

Anvisning af Statstilskud

280

1916-280

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 49,500 Kr.

408

1916-408

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af Understøttelse til Underholdsbidrag, der paahviler Værnepligtige, som er indkaldte til Sikringsstyrken

422

1916-422

 

1916

Indfødsret

Arbejdsmand Jacob Hansen Jollmand

329

1916-329

 

1916

Indfødsret

Garveriarbejder Nikolaj Petersen Lund

119a

 

 

1916

Indfødsret

Vejmand Thomas Christian Jepsen 41 193 Enke Ane Ohlsson, f. Hansen

119b

 

 

1916

Indfødsret

Kommunelærerinde Frk. Kathrine Aagesen

294

 

 

1916

Indfødsret

Snedker Soren Paulsen Lund

342

 

 

1916

Jernbanevæsen

Overkørselen over Vejle-Vandel-Grindsted Banen ved Nyboesgade

18

1916-018

1916-018

1916

Jernbanevæsen

Sagen angaaende Anbringelse af Bomme ved Jernbaneoverskæringen for Vissingsgade

62

1916-062

1916-062

1916

Jernbanevæsen

Garveriarbejder Nikolaj Petersen Lund

119a

 

 

1916

Jernbanevæsen

Vejmand Thomas Christian Jepsen 41 193 Enke Ane Ohlsson, f. Hansen

119b

 

 

1916

Jernbanevæsen

Arbejdsmand Jacob Hansen Jollmand

329

1916-329

 

1916

Jernbanevæsen

Beretning om Vejle-Vandel-Grindsted Jernbanes Drift i Aaret 1915-16

322

1916-322

 

1916

Jernbanevæsen

Afleveringsforretningen vedrørende Jernbanepladsen og Vejbroen over Sønderaaen

367

1916-367

 

1916

Jernbanevæsen

Indbetaling af Tilskud til Vandel?Grindsted Jernbanes Reservefond

413

1916-413

 

1916

Jernbanevæsen

Valg af et Medlem til Banernes Bestyrelse

435

1916-435

 

1916

Jernbanevæsen

Sagen angaaende Anlæg af en Jernbane fra Holsted til Bindeballe

461

1916-461

 

1916

Jernbanevæsen

Vederlag til Driftsbestyrer Thomsen og Afdelingsingeniør Schirbeck (nu hans Enke) for midlertidige Forarbejder vedrørende Jernbaneanlæget Vejle-Uldum

478

1916-478

 

1916

Jernbanevæsen

Forandring af Forbindelsessporet mellem Statsbanegaarden og Nordbanegaarden

54

 

 

1916

Jernbanevæsen

Belysningen af Jernbanepladsen

257

 

 

1916

Jernbanevæsen

Snedker Soren Paulsen Lund

342

 

 

1916

Jernbanevæsen

Sagen angaaende Omordning af Banegaardsforholdene

208

 

 

1916

Jernbanevæsen

Kommunelærerinde Frk. Kathrine Aagesen

294

 

 

1916

Jernbanevæsen

Ordning af Adgangsforholdene fra Jernbanepladsen til Godsbanegaarden

477

 

 

1916

Jorder og Ejendomme

Salg af et Areal til A/S H. Steensens Margarinefabrik

22

1916-022

1916-022

1916

Jorder og Ejendomme

Sagen angaaende Udlejning af Skyttehuset m. m.

28

1916-028

1916-028

1916

Jorder og Ejendomme

Opvarmningsanlæget i Administrationsbygningen

76

1916-076

1916-076

1916

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Tømrermester Jens Nielsen om Tilladelse til at træde ud af Udvalget

77

1916-077

1916-077

1916

Jorder og Ejendomme

Leveringen af Møbler til ”Skyttehuset”

117

1916-117

1916-117

1916

Jorder og Ejendomme

Mageskifte med A/S Hansens mekaniske Væverier

125

1916-125

1916-125

1916

Jorder og Ejendomme

Udlejning af forskellige Englodder

140

1916-140

1916-140

1916

Jorder og Ejendomme

Forespørgsel om Byraadet vil købe Wentzelhøj Matr. Nr. 150 a paa Søndermarken

192

1916-192

1916-192

1916

Jorder og Ejendomme

Husejer Jens Chr. Nielsens Indtrædelse i Lejemaalet om Jordlodderne Matr. Nr. D 169 og B 4

195

1916-195

1916-195

1916

Jorder og Ejendomme

Udleje af et Areal i Mølholmsdalen til Haveselskabet ”Mølholm”

228

1916-228

 

1916

Jorder og Ejendomme

Ændring i Vedtægten for Brugerne af Kolonihaverne paa Jordemoderlodden

256

1916-256

 

1916

Jorder og Ejendomme

Spørgsmaal om Salg til K. F. U.K. af 240 q Alen stødende op til Matr. Nr. 171 b

266

1916-266

 

1916

Jorder og Ejendomme

Forespørgsel om særlige Betingelser ved Salg af Arealer paa Jordemoderlodden

285

1916-285

 

1916

Jorder og Ejendomme

Udleje af et Jordstykke af Møl­holms Jorderne til O. Th. Olesen, Aagade 3

290

1916-290

 

1916

Jorder og Ejendomme

Skøde til Partikulier H. C. Sorensen paa Matr. Nr. 207 h af Engene

307

1916-307

 

1916

Jorder og Ejendomme

Køb af Enkefru Skovgaards Arvingers Ejendom

384

1916-384

 

1916

Jorder og Ejendomme

Opførelse af et Antal Ejendomme til Afhjælpning af Bolignøden

388

1916-388

 

1916

Jorder og Ejendomme

Tilskud til Haveselskabet ”Mølholm”

407

1916-407

 

1916

Jorder og Ejendomme

Ombygning m. v. af Forsørgelses­inspektørens Bolig

482

 

 

1916

Jorder og Ejendomme

Salg af en Lod paa Møllebakken til Grosserer N. Fr. Petersen

197

1916-197

1916-197

1916

Jorder og Ejendomme

Køb af Matr. Nr. B 282 i ved Nyboesgade

199

1916-199

1916-199

 

webtopgrafik