År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Revision af de kommunale Tjenestemænds Lønninger

20

1916-020

1916-020

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kommunens Budget for 1916-17

21

1916-021

1916-021

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kommunens Regnskab for 1914-15

27

1916-027

1916-027

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Statstilskud til Kommunen

36

1916-036

1916-036

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Bidraget til Amtsrepartitionsfonden

100

1916-100

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Efterbevilling af 1,688 Kr. 43 Øre til det kommunale Folkekøkken

151

1916-151

1916-151

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Andragende fra Byggeselskabet ”Dalgade” om Kommunens Garanti

206

1916-206

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Refusion af Understøttelser til af­skedigede Distriktsjordemødre

249

1916-249

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Statstilskud til Alderdomsunderstøttelse

252

1916-252

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Andragende fra P. Skyggebjerg om Indbetaling af Gæld

276

1916-276

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anskaffelse af Skrivemaskine til Stadsingeniørkontoret

280

1916-280

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Statstilskud i H. t. Loy Nr. 85 15. Maj 1903 § 31

311

1916-311

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Forskud fra Stats­kassen paa Udgifter til Alderdomsunderstøttelse i 1915-16

318

1916-318

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Fastsættelse af Landsognets Bidrag i Treaaret 1917-20 til Vejle Købstad

354

1916-354

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Statstilskud til Hjælpekassen

379

1916-379

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Statstilskud til Hjælpekassen

380

1916-380

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Kommunens Tilskud til Vandel-Grindsted Jernbanens Reservefond

413

1916-413

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Enke Johanne Christensen andrager om Tilladelse til Indbetaling af den af hendes Mand tegnede Undergaranti paa 300 Kr. til Fremme af Vejle-Vandel Banen

459

1916-459

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Undersøgelse angaaende Indkomst- og Formueforholdene

251

1916-251

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Godtgørelse til Stats­kassen for Kommunens Andel i Udgifter til Vurderingsmænd m. fl. i 1914-15

44

 

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Købstædernes Fællesudgifter

137

 

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Forhøjelse af Forskudssummen til Bestyreren af Elektricitetsværket

147

 

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Statstilskud til Dyrtidsudgifter

283

 

 

1916

Kasse- og Regnskabsvæsen

Anvisning af Godtgørelse til Statskassen af et Beløb paa 430 Kr. 82 Øre som Vejle Købstadkommunes Tilskud til Udgifter til Vurderingsmænd, Vurderingsformænd m. m. i afvigte Regnskabsaar

468

 

 

1916

Kirkelige Forhold

Sagen om Ydelse af Tilskud til Ansættelse af 2 Hjælpepræster

31

1916-031

1916-031

1916

Kirkelige Forhold

Tilskud til den præsteviede Medhjælper i St. Nikolaj Sogn

409

1916-409

 

1916

Kirkelige Forhold

Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 20. Novbr. d A. om, at Kirkeinspektionerne bortfalder, og at Styrelsen af Kirkerne fremtidig overgaar til Menighedsraadet og et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem

465

1916-465

 

 

 

 Kirkelige Forhold 1916 uden dokumenter

 

 

 

1916

Kirkelige Forhold

Lønforhøjelse for Organisten og Kordamerne ved Vor Frelsers Kirke

296

 

 

1916

Kirkelige Forhold

Lønforhøjelse for Organisten ved St. Nikolaj Kirke

297

 

 

1916

Kirkelige Forhold

Ansættelse af en Anlægsgartner

316

 

 

1916

Krigssituationen

Sagen angaaende Iværksættelse af Foranstaltninger til Afhjælpning af Dyrtiden

5

1916-005

1916-005

1916

Krigssituationen

Forhøjelse af Priserne paa Elektricitet

19

1916-019

 

1916

Krigssituationen

Foranstaltninger til Sikring af det fornødne Brødkorn for indeværende Aar

72

1916-072

1916-072

1916

Krigssituationen

Foretagelse af Opgørelse over Landets Behoidninger af Korn, Foderstoffer og Rodfrugtsfrø samt Optælling Landets Kreaturbestand

83

1916-083

1916-083

1916

Krigssituationen

Efterbevilling af 1,688 Kr. 43 Ore til det kommunale Folkekøkken

151

1916-151

1916-151

1916

Krigssituationen

Indstilling fra Faktor G. Andersen om Nedsættelse af et Udvalg til Afhjælpning af Bolignøden

206

1916-206

 

1916

Krigssituationen

Forespørgsel om Foranstaltninger til Afhjælpning af Bolignøden

243

1916-243

 

1916

Krigssituationen

Bekendtgørelse om Forbud mod Illumination og Reklamebelysning

248

1916-248

 

1916

Krigssituationen

Indkøb af Kokes

271

1916-271

 

1916

Krigssituationen

Nedsættelse af Huslejenævn

293

1916-293

 

1916

Krigssituationen

Tilvejebringelse af Oplysninger om de 1915-16 og Tiden fra ¼ - 31/6 1916 i H. t. Dyrtidsloven i Kom­munen anvendte Beløb

317

1916-317

 

1916

Krigssituationen

Forbud mod Anvendelse af Rug og Hvede til Fodring

335

1916-335

 

1916

Krigssituationen

Godtgørelse for Rug af ny Høst til Brødkorn

336

1916-336

 

1916

Krigssituationen

Opgivelse af Beholdninger af Rug af ældre Host

337

1916-337

 

1916

Krigssituationen

Oplysninger om Resultatet af Aarets Host

339

1916-339

 

1916

Krigssituationen

Indberetning angaaende Bolignøden

359

1916-359

 

1916

Krigssituationen

Opførelse af et Antal Ejendomme til Afhjælpning af Bolignøden

388

1916-388

 

1916

Krigssituationen

Huslejelovens Forlængelse

418

1916-418

 

1916

Krigssituationen

Forlængelse af Gyldigheden af §§ 1-4 i Dyrtidsloven af 22/12 1915

428

1916-428

 

1916

Krigssituationen

Tilladelse til midlertidig Benyttelse af Gymnastiksalen ved Mellem- og Realskolen til Beboelse for Husvilde

433

1916-433

 

1916

Krigssituationen

Indskærpelse af Forbudet mod Opfodring af Rug og Hvede

454

1916-454

 

1916

Krigssituationen

Cirkulære om Indskærpelse af bestaaende Fodrings- og Foderblandingsforhold

472

1916-472

 

1916

Krigssituationen

Andragende fra flere Handlende om Dispensation m. H. t. Reklamebelysning

484

1916-484

 

1916

Krigssituationen

Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 13. Decbr. 1906 om Foranstaltninger vedrørende Befolkningens Forsyning med Sukker

476

1916-476

 

1916

Krigssituationen

Bidrag fra Statskassen til Kommu­nens Udgifter i H. t. Dyrtidsloven

283

 

 

1916

Krigssituationen

Oprettelse af ”Kommunernes Kulkontor”

315

 

 

1916

Krigssituationen

Beretning fra det kommunale Folkekøkken for April, Maj og Juni 1916

348

 

 

1916

Købstadforeningen

Repræsentantmødets Afholdelse

338

1916-338

 

1916

Købstadforeningen

Skrivelse om Genoptagelse af Undersøgelserne vedrørende gensidig Ulykkesforsikring for Købstadkommunerne

429

1916-429

 

 

Købstadforeningen

Regnskabet for 1915 og Indsen­delse af Bidrag for 1916

96

 

 

1916

Laan

Optagelse af Laan til Dækning af Udgifterne ved Opførelsen af Nyboesgades Skole

29

1916-029

1916-029

1916

Laan

Optagelse af Laan til Dækning af Udgifterne ved Omdannelse og Udvidelse af Administrationsbygningen

30

1916-030

1916-030

1916

Laan

Optagelse af Laan til Uddybnings­arbejderne i Vejle Havn

168

1916-168

 

 

 

Laan 1916 uden dokumenter

 

 

 

1916

Laan

Forhøjelse af en midlertidig Kasse­kredit i A/S Vejle Bank fra 130,000 Kr. til 500,000 Kr

92

 

 

1916

Legater

Regnskabet for Friboligen for trængende, ældre næringsdrivende Borgere i Vejle

97a

 

 

1916

Legater

Regnskaberne for 1) ”Skomager I  R. Møllers Legat”, 2) ”Konsul og Købmand I. P. Møllers Legat”, 3) ”Vejle Banks Jubilæumslegat”, 4) ”Murermester C. Christoffersens Legat”

101

1916-101

1916-101

1916

Legater

Regnskabet for ”Linnemanns Jomfrukloster” for 1915

152

1916-152

1916-152

1916

Legater

”Fabrikant I. C. Christiansen og Hustru Johanne Christiansen, f. Nielsens Legat”

94

 

 

1916

Legater

Regnskabet for Fabrikant I. C. Christiansen og Hustrus Legat

97b

 

 

1916

Legater

Regnskabet for Vejle Banks Legat

97c

 

 

1916

Legater

Regnskabet for ”Skrædermester N. F. Larsen”s Legat for 1915

234

 

 

1916

Legater

Regnskabet for ”Det Havemannske Legat for trængende Enker” for 1915

235

 

 

1916

Legater

Regnskabet for 1) ”Malermester Michael Jensen Lunds Legat”, 2) ”Christian Lauritzen Brandts Mindelegat”, 3) ”Hans Peter Windings Legat”, 4) ”Frøken Frederikke Hansens Legat” og 5) Skibsfører P. Hansen og Hustrus Legat

236

 

 

1916

Legater

Stadfæstelse af Fundats for ”Fabrikant, Murermester C. Christoffersens Legat” til Fordel for den tekniske Skole

253

 

 

1916

Legater

Stadfæstelse af Fundats for ”Fhv Stads- og Havneingeniør Emil Petersen og Hustru Agnes, f. Nielsens Legat” til Fordel for den tekniske Skole

254

 

 

1916

Legater

Stadfæstelse af Fundats for ”Konsul A. Sehjøths Legat” til Fordel for teknisk Skole

255

 

 

1916

Legater

Udkast til Fundats for ”Krigsraad Leths Legat”

352

 

 

1916

Legater

Konfirmation paa Fundatsen for 3 Legater til Fordel for Vejle Handelsstands Understøttelsesfond

424

 

 

1916

Legater

Uddelingen af Malermester Michael Jensen Lund og Hustru Ane Marie Lunds Legat

456

 

 

1916

Myndighedsbevillinger

Handelskommis Lars Chr. Simonsen

330

 

 

1916

Næringsvæsen

Andragende fra Hotelbestyrer Hans Boisen om Bevilling til i ”Grand Hotel” at beværte andre end Rejsende

49

1916-049

1916-049

1916

Næringsvæsen

Bevilling for H. C. Johansen til at drive Skyttehuset

109

1916-109

1916-109

1916

Næringsvæsen

Oprettelse af et nyt Apotek her i Staden

417

1916-417

 

1916

Næringsvæsen

Autorisation af Elektriker Søren Anton Nielsen som elektrisk Installatør

263

 

 

1916

Næringsvæsen

Andragende fra Cigarmager Ludvig August Mouning om Borgerskab som Glarmester

295

 

 

1916

Næringsvæsen

Andragende fra Frk. Marie Sørensen om Beværterbevilling til Vejle Højskolehjem

410

 

 

1916

Plejebørn

Beretning for Aaret 1915

128

1916-128

1916-128

1916

Politivæsen

Regnskabet over Politikassens Indtægter og Udgifter i 1915

135

1916-135

 

1916

Politivæsen

Forlængelse af Lejemaalet om Politistationen

173

1916-173

1916-173

1916

Politivæsen

Holdeplads for Automobiler

242

1916-242

 

1916

Politivæsen

Tilladelse for 7 Beværtere til at holde Lokalerne aabne udover den sædvanlige Lukketid

366

1916-366

 

1916

Politivæsen

Beretning om Politiets Virksomhed i 1915

104

 

 

1916

Politivæsen

Forhøjelse af Hundeafgiften

237

 

 

1916

Raad-, Ting- og Arresthuset

Forhøjelse af Forplejningspengene for Arrestanterne

217

1916-217

 

1916

Raad-, Ting- og Arresthuset

Meddelelse af Valg af Revisor

218

1916-218

 

1916

Raad-, Ting- og Arresthuset

Overslaget for 1917-18

430

1916-430

 

1916

Renovationsforhold

Andragende fra Renovationsarbejderne om Nytaarsgratiale

46

1916-046

1916-046

1916

Renovationsforhold

Andragende fra Dagrenovations­entreprenor Fr. Thomsen om Forhøjelse af Betalingen for Entreprisen

53

1916-053

1916-053

1916

Renovationsforhold

Andragende fra Typograf Just Rasmussen om Tilbagebetaling af Afgift for Tømning af W. C i 1914-15

99

1916-099

1916-099

1916

Renovationsforhold

Ydelse af Tilskud til Entreprenør Steffensen

480

1916-480

 

1916

Renovationsforhold

Ydelse af Tilskud til Thomsen

481

1916-481

 

1916

Rotternes Udryddelse

Ydelse af et ekstraordionært Tilskud paa 216 Kr

7

1916-007

1916-007

1916

Rotternes Udryddelse

Udlægning af Ratinpræparater

66

1916-066

1916-066

1916

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Valg af et Medlem til at tiltræde Sessionen

165

1916-165

 

1916

Skatter og Afgifter

Cirkulære fra Indsnrigsministeriet om Udskrivning af Tillægsskat i Henhold til § 7 i Dyrtidsloven af 22/12 1915

11

1916-011

1916-011

1916

Skatter og Afgifter

Lov Nr. 321 af 22. December 1915 om almindelig Vurdering til Ejen­domsskyld og om Ændring i Lov Nr. 103 af 15. Maj 1903

41

1916-041

1916-041

1916

Skatter og Afgifter

Afløsning af den Vinding-Skærup Sognekald paahvilende Afgift til Vejle Skolevæsen

60

1916-060

1916-060

1916

Skatter og Afgifter

Kommunens Andel i den .Det skandinavisk-amerikanske Petroleums A/S. for Skatteaarene 1913-14 og 1914-15 paalignede kommunale Indkomstskat

61

1916-061

1916-061

1916

Skatter og Afgifter

Skrivelse fra Erhvervsskatteraadet om at Hestehandler Carl Sørensen vil være at slette af Erhvervsskattelisten for Vejle Købstad

118

1916-118

1916-118

1916

Skatter og Afgifter

Udskrivning af Tillægsskat i Henhold til Dyrtidsloven af 22. December 1915 § 7 jfr. § 8

150

1916-150

1916-150

1916

Skatter og Afgifter

Kommunens Andel i den forskellige Aktieselskaber for Skatteaaret 1915-16 paalignede kommunale Indkomstskat

174

1916-174

1916-174

1916

Skatter og Afgifter

Cirkulære vedrørende Erhvervs­beskatningen i 1914-15

178

1916-178

1916-178

1916

Skatter og Afgifter

Andragende fra Enke Ane Kreiberg om Fritagelse for Brændevinsafgift

265

1916-265

 

1916

Skatter og Afgifter

Erklæring angaaende Købmand Steffen Lundings Ansættelse til Skat til Grindsted-Grene Kommune for 1915-16

47

 

 

1916

Skatter og Afgifter

Kommunens Andel i den A/S Møller & Jochumsen for 1916-17 paalignede Kommuneskat

230a

 

 

1916

Skatter og Afgifter

Andragende fra Fabrikant H. Steensen om Refusion af Skat

263

 

 

1916

Skatter og Afgifter

Deling med Fredericia Kommune af Garversvend Sigvald E. Eriksens Kommuneskat

292

 

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Sagen om fremtidig Benævnelse af de fast ansatte Lærere og Lærerinder

132

1916-132

1916-132

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Tilskud for Finansaaret 1916-17

157

1916-157

1916-157

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Uddeling af de ledige Fripladser

202

1916-202

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Ekstraordinær Friplads for Ingeborg Holm

203

1916-203

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Andragende til Skoleraadet om Forhøjelse at Amtstilskudet

204

1916-204

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Andragende fra Lærerpersonalet om Lønforhøjelse

229

1916-229

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Kommunens Bidrag til Vejle Amts Skolefond

312

1916-312

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Anskaffelse af Apparater til Fysiklokalerne

340

1916-340

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Ekstraordinær Friplads for Gudrun Olsen

346

1916-346

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Nedsættelse af Skolepengene for Indremissionær P. Olesens Søn, Axel Olesen

360

1916-360

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Moderation for Elev i III Gymnasieklasse, Ingvar Pedersen

361

1916-361

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Ekstraordinær Friplads for Adjunkt Herskinds Søn, Johannes

362

1916-362

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Andragende fra Haandgerningslærerinde Frk. H. K. A. Henriksen om Afsked

2

1916-002

1916-002

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Fast Ansættelse af Timelærerinde Frk. Eline Hansen som Lærerinde og Frk. Louise Holm som Time­ lærerinde

2

1916-002

1916-002

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Andragende fra Lærere og Lærerinder ved Mellemskolen og fra Lærerne ved Borgerskolen om Lønforhøjelse

8

1916-008

1916-008

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Oprettelse af et nyt Timelærer­embede ved Mellem- og Real­skolen

10

1916-010

1916-010

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Gymnastiklærer I. H. Madsen andrager om Nedsættelse af hans ugentlige Timeantal paa Grund af Alder

24

1916-024

1916-024

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Opførelse af Nyboesgades Skole

29

1916-029

1916-029

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Sagen om Afløsning af den Vinding-Skærup Sognekald paahvilende Afgift til Vejle Skolevæsen

60

1916-060

1916-060

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Køb af Sløjdværktøj

124

1916-124

1916-124

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Uddelingen af de ledige Foghske Fripladser

144

1916-144

1916-144

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Uddelingen af de ledige Fripladser i Drenge-Mellem og Realskolen

145

1916-145

1916-145

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Uddelingen af de ledige Fripladser i Pige-Mellem- og Realskolen

146

1916-146

1916-146

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Valg af 2 Medlemmer til Skoleraadet for Vejle Købstad

166

1916-166

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Uddelingen af de ledige 11/2 Fri­pladser i Møllegades Skole

167

1916-167

1916-167

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Timelærer L. Poulsen andrager om fast Ansættelse

187

1916-187

1916-187

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Vederlag til Skoleinspektøren for Overlærergerning ved Pige mellemskolen

194

1916-194

1916-194

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Bekendtgørelse angaaende Skolernes Forhold overfor Tilfælde af smitsomme Sygdomme

225

1916-225

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Fritagelse for Lærer P. Osvang for Betaling af Vikarudgifter

328

1916-328

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Ansættelse af Overlærer Nielsen som Overlærer og Lærer Bording som Ordenslærer ved Nyboesgades Skole

363

1916-363

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Forhøjelse af Vikarlønnen

395

1916-395

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Andragende fra Lærer Lars Andersen om at holde Vikar i den Tid, han er indkaldt til Sikringstjeneste

423

1916-423

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Andragende til Ministeriet om Tilskud til de kommunale Mellem- og Realskoler for Drenge og Piger

476

1916-476

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Besættelsen af et nyoprettet Timelærerembede

139

 

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Oprettelse af 2 nye 1ste Underklasser ved Borgerskolen og Nedlæggelse af en 1ste Underklasse ved Mellem- og Realskolen

188

 

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Køb af et Jordstykke Matr. Nr. B 282 i ved Nyboesgade

199

 

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Fortegnelse over de korte Vikariater i 1915-16

222

 

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Tilladelse for Folkeskolens Lærere til at holde Hjælpelærer og Antagelse af Vikarer

223

 

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Andragende fra Lærerpersonalet om midlertidig Lønforhøjelse

238

 

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Køb af et Areal til Sportsplads ved den nye Kommuneskole

299

 

 

1916

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole.

Oprettelse af 3 Timelærerembeder

445

 

 

1916

Skolevæsen C. Andre Skoler.

Plan og Undervisningsplan for Ungdomsskolen

136

1916-136

1916-136

1916

Skolevæsen C. Andre Skoler.

Uddeling af hale Friplads i Frk Seligmanns Skole

300

1916-300

 

1916

Skolevæsen C. Andre Skoler.

Uddeling af ledige Fripladser i Døtreskolen

301

1916-301

 

1916

Skolevæsen C. Andre Skoler.

Andragender fra Lærerinder ved de private Skoler om Løntilskud

353

1916-353

 

1916

Skolevæsen C. Andre Skoler.

Bidrag til ”Teknisk Skole”s Drift for Aaret 1917-18

467

1916-467

 

1916

Skolevæsen C. Andre Skoler.

Forhøjelse at Tilskudet til Frk Knudsens Skole

233

 

 

1916

Skovene

Andragende fra Landssekretr Anth. Fuglsang om Tilladelse til at benytte det af ”Treschovsminde” lejede Areal til Hønsegaard

196

1916-196

1916-196

1916

Skovene

Andragende fra Opsynsmand ved Skyttehuset, S. Fritzen, om Pensionsberettigelse

264

1916-264

 

1916

Skovene

Andragende fra Boldklubben ”Olympia” om Tilladelse til at opføre et Klubhus og Redskabshus paa Sportspladsen

273

1916-273

 

1916

Skovene

Forslag om forøget Hugst i Skovene

289

1916-289

 

1916

Skovene

Garanti for Skovarbejder C. Monsen i Anledning af hans Køb af 25 Ejendommen ”Wentzelhøj” paa Søndermarken

343

1916-343

 

1916

Skovene

Understøttelse til Skovarbejder Koch

344

1916-344

 

1916

Skovene

Andragende fra Gaardejer Fr. Therkildsen, Sonderinarksgaarden, om Hugst

414

 

 

1916

Slagtehuset (det offentlige)

Ydelse af Erstatning til Murermester S. Chr. Sørensen for Prisstigning for Cement

377

1916-377

 

 

Sundhedsvæsen

Medicinalberetning for 1915

313

1916-313

 

1916

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v,

Regulativ for vederlagsfri Behandling af Patienter, der lider at smitsomme Sygdomme

50

1916-050

1916-050

1916

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v,

Udkast til nyt Reglement for Sygehuset

70

1916-070

1916-070

1916

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v,

Lønningsregulativ for Sygehusets Tjenestepersonale

148

1916-148

1916-148

1916

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v,

Efterbevilgelse af et Beløb paa 15,300 Kr. i Anledning af, at Sygehusets Budget er overskredet

426

1916-426

 

1916

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v,

Overslaget for 1917-18

427

1916-427

 

1916

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v,

Valg af Revisor af Regnskaberne for Tiden til 31. Marts 1920

471

1916-471

 

1916

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Eksemplar af Spisereglementet gældende fra 1. August 1916

90

1916-090

1916-090

1916

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Kasse-Regnskab for Aaret 1915-16

310

1916-310

 

1916

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Overdragelse af Revisionen af An­staltens Regnskaber til Horsens Kommunes lønnede faglige Revisor

420

1916-420

 

1916

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Fordeling af de Anstaltens Kasserer paahvilende Forretninger mellem Kommunebogholderen og Kommunekassereren i Horsens

421

1916-421

 

1916

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Overslaget for 1917-18

417

1916-417

 

1916

Udstykning

Udstykning af Matr. Nr. 1 b, Grundet Hovedgaard, Hornstrup Sogn, og Berigtigelse af Grænsen med Vejle Købstads Enge

87

1916-087

1916-087

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle tekniske Skole

4

1916-004

1916-004

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Foreningen til Rotternes Udryddelse i Vejle

7

1916-007

1916-007

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Blindehjemmet

15

1916-015

1916-015

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Nationalmusæets 2. Afdeling

18

1916-018

1916-018

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Skanderborg og Omegns Børnehjem

55

1916-055

1916-055

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra ”Dansk Blinde­samfund om Tilskud til Byggefonden

65

1916-065

1916-065

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Udlægning af Ratinpræparater

66

1916-066

1916-066

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Arbejde adler”

67

1916-067

1916-067

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Kvindehjælpen”, Aarhus

88

1916-088

1916-088

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Foreningen til Hjælp for ulykke­ligt stillede Mødre 36

91

1916-091

1916-091

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Metodistmenighedens Dagskole

102

1916-102

1916-102

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Børnehjemmet ”Marienlund”

102

1916-102

1916-102

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed

153

1916-153

1916-153

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle Turistforening

154

1916-154

1916-154

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Arbejdernes Sygekasse

155

1916-155

1916-155

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Badehusejer N. Thomsen

160

1916-160

1916-160

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Sygekassen for næringsdrivende Borgere i Vejle

216

1916-216

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”De samvirkende Afholdsselskaber” i Vejle

220

1916-220

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle Idrætsforening

250

1916-250

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Boldklubben ”Olympia”

273

1916-273

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Tuberkulosestationen i Vejle

279

1916-279

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Teknologisk Institut”

309

1916-309

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Horsens Fængselsselskab”

320

1916-320

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

325

1916-325

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Dameafdelingen under ”Det røde Kors”

347

1916-347

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Det danske Hedeselskab

355

1916-355

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Arbejdernes Boligudvalg

358

1916-358

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Fængselshjælpen

370

1916-370

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Samfundet og Hjemmet for Vanføre

371

1916-371

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Himmelbjerggaarden

372

1916-372

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Kvindehjælpen”, Aarhus

373

1916-373

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Kvindehjemmet i Læssøesgade, København

374

1916-374

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Drejens Optagelseshjem

401

1916-401

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Haveselskabet ”Mølholm”

406

1916-406

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Skanderborg Børnehjem

444

1916-444

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Viborg Fængselsselskab

446

1916-446

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle tekniske Skole

467

1916-467

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Arbejde adler”

16

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Arbejdernes Sygekasse

103

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Danske Sygeplejeforeningers Hjælpe- og Alderdomssparekasse”

215

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Danevirkes Lokalafdeling” og Soldaterhjem i Fredericia

244

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Foreningen til Hjælp for ulykke­ligt stillede Mødre”

245

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Selskabet ”De hjemløses Venner”

246

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vridsløselille og Nyborg Straffe­ anstalts forenede Fængselsselskab

356

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed

357

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Byggeselskabet ”Dalgade”

387

 

 

1916

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Fredehjem”

399

 

 

1916

Valg og Valgklager

Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 23. December 1915 om Optagelse paa Valglisterne til Rigsdagen af Vælgere hjemmehørende i Kommuner udenfor Kobenhavn, og som paa Grund af Tjeneste ved Hæren eller Søværnet ikke for Tiden har Ophold i deres Hjemstedskommuner og muligvis ikke er bleven optaget paa de af Kommunen udsendte Valgskemaer

12

1916-012

1916-012

1916

Valg og Valgklager

Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 13. Januar 1916 om Udfærdigelse af Valglister i Henhold til Valglov af 10. Maj 1915

42

1916-042

1916-042

1916

Valg og Valgklager

"Valg af Medlem til det i Sygekasseloven af 10. Maj 1915 § 9 om­meldte saakaldte ""bedømmende  Udvalg”"

123

1916-123

1916-123

1916

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem og en Suppleant til at tiltræde Sessionen for Købstadens Lægd

165

1916-165

 

1916

Valg og Valgklager

Valg af 2 Medlemmer til Skole­raadet for Vejle Købstad

166

1916-166

 

1916

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til Bestyrelsen for Vejle-Vandel-Grindsted Jernbaner

435

1916-435

 

1916

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem af Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark

436

1916-436

 

1916

Valg og Valgklager

Valg af to Medlemmer af Repræsentantska bet for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark

437

1916-437

 

1916

Valg og Valgklager

Beskikkelse af Arbejdsmand Ingvar Sørensen til Snefoged for 1. Arbejdskreds

438

1916-438

 

1916

Valg og Valgklager

Valg af Delegerede til et Udvalg for Anlæg af en Jernbane fra Holsted til Bindeballe

461

1916-461

 

1916

Valg og Valgklager

Klager over de kommunale Valglister

82

 

 

1916

Valg og Valgklager

Berigtigelse af Rigsdagsvalglisterne for 1916-17

164

 

 

1916

Valg og Valgklager

Beskikkelse af Søretsmedlemmer

455

 

 

1916

Vandværket og Vandforsyningen

Klage fra Grundejere paa Mølle­bakken over mangelfuld Vandtilførsel fra Søndermarkens Vandværk

35

1916-035

1916-035

1916

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Beboere paa Jellingvej om at erholde Vand fra Vandværket

38

1916-038

1916-038

1916

Vandværket og Vandforsyningen

Erstatning til Værkmester Andersen for Afsavn af Have

411

1916-411

 

1916

Vandværket og Vandforsyningen

Ordning af Vandforholdene ved Ejendommen, Ribevej 27

462

1916-462

 

1916

Æresoprejsning

Uldhandler Rasmus Jørgensen, Ribevej 13

85

 

 

 

 

webtopgrafik