År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1889

Hegnsynsmænd

Valg af Formænd for Hegnsynsmændene.

 

 

 

1889

Hegnsynsmænd

Valg af Hegnsynsmænd.

 

 

 

1889

Jerbanevæsen

Skrivelse fra Udvalget for Vejle-Give Banen om en Garanti fra Vejle Kommune på 210.000 Kr.

18a

1889-18a

1889-18a

1889

Jerbanevæsen

Skrivelse fra Komiteen for en Vejledals-Bane angående dette Projekt.

18b

1889-18b

1889-18b

1889

Jerbanevæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet om, at det efter at Koncession er givet på en Vejle-Give Jernbane, ikke agter at foretage videre med Hensyn til en Jernbane Vejle-Herning-Holstebro

19

1889-019

1889-019

1889

Jerbanevæsen

Tilbud fra Jernbanevæsenet om Nedsættelse af Prisen på Vand

 

 

 

1889

Jordemødre

Skrivelse fra Amtet angående Distriktsjordemoderens Løn

20

1889-020

1889-020

1889

Byens Jorder

Andragende fra Frederik Johansen om Tilladelse til at overlade sit Lejemål af en Kommunen tilhørende Vesterkjærslod til Avlsbruger Hans Christensen

21

1889-021

1889-021

1889

Byens Jorder

Andragende fra Andreas Jessen om Nedsættelse af hans Lejeafgift for Sandbakken nord for Byen

22

1889-022

1889-022

1889

Byens Jorder

Forespørgsel fra N.P.Jørgensen angående Køb af et Kommunen tilhørende Stykke Jord ved Kirkegaardsvejen

23

1889-023

1889-023

1889

Byens Jorder

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Salg af det for Kommunen overflødige af en af Gartner Lassen indkøbt Lod i Vejle Enge

24

1889-024

1889-024

1889

Byens Jorder

Andragende fra fhv. Vognmand Mønster om Nedsættelse af hans Lejeafgift

25

1889-025

1889-025

1889

Byens Jorder

Valg af Medlemmer til Søndermarks-Inspektionen.

 

 

 

1889

Byens Jorder

Forespørgsel fra Kaptajn Fischer om Køb af et mindre Kommunen tilhørende Areal vest for Indgangen til den nye Kirekgård

 

 

 

1889

Byens Jorder

Andragende fra fhv. Sognefoged Hans Christensen om Tilladelse til at måtte overlade sit Lejemål af Skolevæsenet tilhørende Søndermarkslod til Høker Frederiksens Enke

 

 

 

1889

Byens Jorder

Refusion til Lærer Holm af faste Udgifter ved Indkøb af Rør til Mosen ved hans Skolelod

 

 

 

1889

Byens Jorder

Andragende fra Kommunen om Approbation på Udleje af en Kæmnerembedet tilhørende Englod

 

 

 

1889

Byens Jorder

Skrivelse fra Justitsministeriet angående Salg af en Byfogedembedet tilhørende Lod i Vejle Enge

 

 

 

1889

Byens Jorder

Ansøgning om Udflytningstilladelse med Hensyn til den Parcel Kommunen har købt af Gartner Lassens Ejendom i Vejle Enge

 

 

 

1889

Jordboniteringsmænd

Valg af Taxationsmænd ved Jordboniteringer.

79

1889-079

1889-079

1889

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Ansøgninger om det ledige Embede som Kæmner.

7

1889-007

1889-007

1889

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Forslag om Ansættelse af en kommunal Skatteopkræver.

8

1889-008

1889-008

1889

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Valg af Rodemester.

9

1889-009

1889-009

1889

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Andragende fra Enkefru Seligmann om Tilladelse til mod Rentegodgørelse at indbetal til Kommunen et skyldigt Beløb

26

1889-026

1889-026

1889

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Behandling af Budgettet for 1890

27

1889-027

1889-027

1889

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Andragende fra Kommunen om Approbation på Udleje af en Kæmnerembedet tilhørende Englod

 

 

 

1889

Købstadsforeningen - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra den danske Købstadforenings stående Udvalg om Møde i Randers den 10. og 11 juli i År

28

1889-028

1889-028

1889

Købstadsforeningen - Jydske Kreditforening

Skrivelse fra Ny jydske Kjøbstadskreditforening med Opfordring til Byrådet om at foreslå en Taksator for Lån i Foreningen

100

1889-100

1889-100

1889

Kloakvæsen

Andragende fra Detaillist Frandsen om Rørlægning af en Grøft fra Strandgade

29

1889-029

1889-029

1889

Kloakvæsen

Andragende fra J. Madsen mfl. Beboere ved Kirkegaardsvejen om Rørlægning af Grøften bag deres Ejendomme

30

1889-030

1889-030

1889

Kloakvæsen

Forespørgsel fra Kaptajn Fischer mfl. Beboere om Byrådet har noget aterindre imod at man henvender sig til Amtet angående Fjernelse af Grøften på nordre Side af Horsens Landevej

31

1889-031

1889-031

1889

Kloakvæsen

Skrivelse fra Distriktslægen om Forbedring af Afløbet fra den østlige Side af Kabbeltoft

 

 

 

1889

Kloakvæsen

Andragende fra Tømmermester Almind om Forlængelse af Kloakken på Staldgaardsgades vestre Side, mod at han deltager i Udgiften

 

 

 

1889

Kloakvæsen

Andragende fra Detaillist H.C.Jensen, Jernbanegade om at måtte lægge et Afløb til Kommunens Stenkiste

 

 

 

1889

Kongehuset

Udvalg til Ordning af en Fest på Hans Maj. Kongens Fødselsdag.

32

1889-032

1889-032

1889

Vejle Landsogn

Skrivelse fra Amtsrådet om Vejle Landsogns Bidrag til Vejle Kommune i Treåret 1890-1892

33

1889-033

1889-033

1889

Lazarettet

Andragende fra Baggers Arvinger om Tilladelse til at foretage forskellige Ændringer ved det af dem til Kommunen udlejede Receptionslokale

6

1889-006

1889-006

1889

Legater

Legat fra afdøde Partikulier Lønborg til Fordel for de Fattige i Vejle.

34

1889-034

1889-034

1889

Legater

Legat fra afdøde Herredsskriver Issaachsen til Fordel for Trængende Kvinder i Vejle

35

1889-035

1889-035

1889

Markedspaldsen

Klager over den ny Markedsplads Tilstand.

 

 

 

1889

Myndighedsbevilling

Ansøgning fra Kommis Henrik Henriksen om Myndighedsbeviling.

 

 

 

1889

Næringsvæsen

Klage fra Skomager C. Bentzen over, at Politibetjent A. Pedersen arbejder som Assurance- og Udvandringsagent

36

1889-036

1889-036

1889

Næringsvæsen

Skrivelse fra Borgmesteren angående Ordningen af Beværtningsdrivendes Ret til at have åbent efter den i Vedtægten fastsatte Tid

37

1889-037

1889-037

1889

Næringsvæsen

Andragende fra Restauratør Haagen Jensen om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

102

1889-102

1889-102

1889

Næringsvæsen

Andragende fra Værtshusholderske Madam Bertelsen om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

103

1889-103

1889-103

1889

Næringsvæsen

Andragende fra Gæstgiver Søren Christensen om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

104

1889-104

1889-104

1889

Næringsvæsen

Andragende fra Konditor H.B. Bojesen om Tilladelse til med sit Konditor-Borgerskab at måtte forene et Borgerskab som giver Ret til at tilvirke Wienerbrød

 

 

 

1889

Politivæsen

Klage fra Skomager C. Bentzen over, at Politibetjent A. Pedersen arbejder som Assurance- og Udvandringsagent

36

1889-036

1889-036

1889

Politivæsen

Skrivelse fra Borgmesteren angående Ordningen af Kørselen i smalle Gader og af Tilladelse for Beværtningsdrivende at have åbent efter den i Vedtægten fastsatte Tid

37

1889-037

1889-037

1889

Politivæsen

Andragende fra Patruljebetjent Bergh om foreløbig at måtte påtage sig Tjeneste som Reservepostfører

38

1889-038

1889-038

1889

Politivæsen

Andragende fra Restauratør Haagen Jensen om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

102

1889-102

1889-102

1889

Politivæsen

Andragende fra Værtshusholderske Madam Bertelsen om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

103

1889-103

1889-103

1889

Politivæsen

Andragende fra Gæstgiver Søren Christensen om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

104

1889-104

1889-104

1889

Privatskoler

Besættelse af en Friplads i Frøken Andersens Skole.

39

1889-039

1889-039

1889

Privatskoler

Meddelelse til Skolebestyrerinderne Frøken Andersen,  Frøken Michelsen og Fru Bast om, at Byrådet after fremtidigt at bortgive de Fripladser, over hvilket det disponerer, hvert Halvår

 

 

 

1889

Privatskoler

Andragende fra Bestyreren af Vejle Latin- og Realskole om Kommunens Garanti for Renter og Afdrag af et Lån på 60-65.000 Kr., som en ny Skolebygning vil koste

 

 

 

1889

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Revision af Regnskaberne for 1886-1887og 1887-1888

40

1889-040

1889-040

1889

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1890-1891

 

 

 

1889

Den offentlige Renlighed

Skrivelse fra Gårdejer Lars Hansen, Vinding, hvorved han opsiger sin Kontrakt med Kommunen angående Renovationskørslen

41

1889-041

1889-041

1889

Den offentlige Renlighed

Andragende fra Terkel Petersen, Uhrskov, der betjener Renovationsvognen, om et Gratiale

 

 

 

1889

Retsvidner

Valg af Retsvidner.

 

 

 

1889

Revisionsvæsen

Skrivelse fra de kommunale Revisorer om Refusion af faste Udgifter til Medhjælp

42

1889-042

1889-042

1889

Skatter - Afgifter

Forslag om Ansættelse af en kommunal Skatteopkræver.

8

1889-008

1889-008

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bager E. Nielsen om Eftergivelse af Skat

44

1889-044

1889-044

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Værtshusholderkse M. Søndergaard om Eftergivelse af Brændevinsafgift

45

1889-045

1889-045

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Snedker Thorsen om Skatteeftergivelse

46

1889-046

1889-046

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skibsfører Poulsen om Fritagelse for Skat i det Tidsrum, hvori han med Familie har haft Ophold i Udlandet

47

1889-047

1889-047

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skrædersvend Jørgen Nielsen om Skattefritagelse.            19/3-23/4-21/5-18/6

48

1889-048

1889-048

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bankdirektør Seligmanns Enke om hendes Skattepligt

49

1889-049

1889-049

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Købmand Th. Arboe om Eftergivelse af brændevinsafgift

50

1889-050

1889-050

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Guldsmed Møller om Skatteeftergivelse

51

1889-051

1889-051

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fraArbejdsmand Niels Møller om Skatteeftergivelse

52

1889-052

1889-052

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Kontorist Th. Nielsen om Skatteeftergivelse

53

1889-053

1889-053

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Abraham Sørensen, Ribevej, om Skatteeftergivelse

54

1889-054

1889-054

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skomagersvend N. Jensen, Kirkegaardsvej, om Skatteeftergivelse eller Nedsættelse

55

1889-055

1889-055

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jens Hanses Enke om Skatteeftergivelse

56

1889-056

1889-056

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Ellen Krogh om Tilbagebetaling af betalt Skat

58

1889-058

1889-058

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Slagter N. Laursens Enke om Tilbagebetaling af betalt Skat

59

1889-059

1889-059

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Maler OP.C.A. Andersen om Skattenedsættelse

61

1889-061

1889-061

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skræddersvend Jørgen Nielsen  om Skattenedsættelse

62

1889-062

1889-062

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Bødker Malbergs Enke, Emma,  om Skattenedsættelse

63

1889-063

1889-063

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Michelius Hansens Enke  om Skattenedsættelse

64

1889-064

1889-064

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Husejer Jens Jensens Enke  om Skattenedsættelse

65

1889-065

1889-065

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Detaillist Mathias Hansen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

66

1889-066

1889-066

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Dameskrædderinde S. Thiesson om Skattenedsættelse

67

1889-067

1889-067

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Karetmagersvend Peder Nielsen om Skattenedsættelse

68

1889-068

1889-068

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Restauratør Jes Jørgensens Enke om Tilbagebetaling af betalt Skat

 

 

 

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra fhv. Gæstgiver Erichsen om Eftergivelse af Brændevinsafgift

 

 

 

1889

Skatter - Afgifter

Behandling af Sagen angående Hundeafgiften.

 

 

 

1889

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skomagersvend Jacob Nielsens Enke om Eftergivelse af Skat

 

 

 

1889

Skolevæsen

Behandling af Sagen om Udvidelse af Friskolen ved Påbygning eller Opførelsen af en ny Bygning

2

1889-002

1889-002

1889

Skolevæsen

Forslag om Indretning af en Bolig til en fast Andenlærer på Søndermarksskolen

5

1889-005

1889-005

1889

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Jensen om at få to Loftskamre i Borgerskolen overladt til Brug

69

1889-069

1889-069

1889

Skolevæsen

Andragende fra 18 Ansøgere om de ledige Fripladser i Borgerskolens Realafdeling

70

1889-070

1889-070

1889

Skolevæsen

Forslag fra Skoleudvalget om Deling af tredje Drengeklasse.

71

1889-071

1889-071

1889

Skolevæsen

Skrivelse fra Amtsskoledirektionen angående Understøttelse til Lærerinde i Håndgerning Henriette Henriksen

72

1889-072

1889-072

1889

Skolevæsen

Ansættelse af en fast Andenlærer ved Søndermarksskolen.

73

1889-073

1889-073

1889

Skolevæsen

Ansøgning fra Lærerinde Edele Jensen om Afsked

74

1889-074

1889-074

1889

Skolevæsen

Besættelse af en ledig Lærerindeplads med Frøken Charlotte Esbøll.

75

1889-075

1889-075

1889

Skolevæsen

Bestættelse af en ledig Lærerindeplads med Frøken Fritze Mathilde Nielsen

75

1889-075

1889-075

1889

Skolevæsen

Andragende fra Lærerne Herskind og H.M.Hansen angående Lønning for private Timer i Skolens Tjeneste

76

1889-076

1889-076

1889

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Bothilde Marie Christensen om fast Ansættelse.

 

 

 

1889

Skolevæsen

Andragende fra fhv. Sognefoged Hans Christensen om at måtte overlade sit Lejemål af en Skolevæsenet tilhørende Søndermarkslod til Høker Frederiksens Enke

 

 

 

1889

Skolevæsen

Refusion til Lærer Holm af faste Udgifter ved Indkøb af Rør til Mosen ved hans Skolelod

 

 

 

1889

Skolevæsen

Forslag om Tilskud til Almueskolebørns Rejse til Fredericia i Anledning af 40-års dagen for Fredericia-Slaget

 

 

 

1889

Byens Skove

Andragende fra Andreas Jessen om Nedsættelse af hans Lejeafgift for Sandbakken nord for Byen

22

1889-022

1889-022

 

 

1889 Byens Skove uden dokumenter

 

 

 

1889

Byens Skove

Andragende fra Vejle Bajersk- og Hvidtølsbryggeri om at måtte foretage Undersøgelser efter Vand i Nørreskoven

 

 

 

1889

Statistik

Skrivelse fra Statistisk Bureau med Skema til Høstberetningen for 1889.

77a

1889-77a

1889-77a

1889

Statistik

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om, at Folketælling vil være at afholde 1. februar 1890

77b

1889-77b

1889-77b

1889

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Stiftsfysikatet om Ønskeligheden af, at Mølleåen oprenses på en kølig Årstid

 

 

 

1889

Sygehuset

Indstilling om Tillæg til Sygehus-Reglementet vedrørende Modtagelsen af Patienter lidende af forskellige smitsomme Sygdomme (under Hensyn til 3/4 Refusion fra Statskassen)

78

1889-078

1889-078

1889

Sygehuset

Behandling af Sygehusets Budget for 1890-1891

 

 

 

1889

Frivillige Svendeprøver

Valg af Medlemmer til Kommissionen for frivillige Svendeprøver.

 

 

 

1889

Tvangsarbejdsantalten ved Horsens

Skrivelse fra Amtsrådet om Mangler i Ordningen ved den nuværende Tvangsarbejdsanstalt

80

1889-080

1889-080

1889

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Vægter Bøllings Enke om Huslejehjælp.

81

1889-081

1889-081

1889

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om Brændselshjælp.

 

 

 

1889

Understøttelser - Gratialer

Bevilling af 80 Kr. til Brændselshjælp for Friboligens Beboere.

 

 

 

1889

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om Huslejehjælp.

 

 

 

1889

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Terkel Petersen, Uhrskov, der betjener Renovationsvognen, om et Gratiale

 

 

 

1889

Vandløb

Angaaende Reguleringsarbejder ved forskellige mindre offentlige Vandløb i Vejle Enge

82

1889-082

1889-082

1889

Vandløb

Andragende fra Lars Christensen om Erstatning for Tab som han har lidt ved Oprensningen af Mølleåen

83

1889-083

1889-083

1889

Vandløb

Nedsættelse af en Overlandvæsenskommission til Prøvelse af Regulativet angående den nederste Del af Vejle Å

 

 

 

1889

Vandløb

Skrivelse fra Stiftsfysikatet om Ønskeligheden af, at Mølleåen oprenses på en kølig Årstid

 

 

 

1889

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra M.N.P. Jørgensen om Tilladelse til at forlænge Vandlednigen på Kirkegaardsvejen til sin Ejendom

23

1889-023

1889-023

1889

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Th. Fogh om Tilladelse til at lægge en ny Vandledning gennem Bagsnoge til sit Mejeri

84

1889-084

1889-084

1889

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Stadsingeniøren angående Anskaffelsen af Vandmålere.

86

1889-086

1889-086

1889

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Købmand H. Steensen om en Rørledning fra Kommunens Vandledning til Sommerlyst

87

1889-087

1889-087

1889

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Ejendomsbesiddere på Kabbeltoft om at erholde en Vandledning fra Kommunens Vandværk

88

1889-088

1889-088

1889

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Blikkenslager Glud jun. om Tilladelse til at forlænge Vandledningen i Skyttehusgade, samt om Ret til at affordre eventuelle Parcelkøbere Bidrag til faste Udgifter ved Anlægget

89

1889-089

1889-089

1889

Vandværk - Vandforsyning

Tilbud til Jernbanevæsenet om betinget Nedsættelse af Prisen for Vand.

 

 

 

1889

Vandværk - Vandforsyning

Fortegnelse over Afgiften af Vand til Næringsbrug for Tidsrummet 1. oktober 1887 til 1. oktober 1888

 

 

 

1889

Vandværk - Vandforsyning

Udkast fra Stadsingeniøren til et Vandreservoir Syd for Byen.

 

 

 

1889

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Vejle Bajersk- og Hvidtølsbryggeri om at måtte foretage Undersøgelser efter vand i Nørreskoven

 

 

 

1889

Vandsynsmænd

Valg af Vandsynsmænd.

101

1889-101

1889-101

1889

Vandsynsmænd

Valg af en Formand for Vandsynsmændene.

 

 

 

1889

Vedtægter

Forslag fra Brandkommissionen om Ændring i Vedtægterne for Brandvæsenet med Hensyn til Fritagelse for Tjeneste i Samme

1

1889-001

1889-001

1889

Andre Sager

Forslag om Anbringelse på de Kellerske Abnormanstalter af ugift Fattiglem Carline Korsgaards Søn

11

1889-011

1889-011

1889

Andre Sager

Behandling af Spørgsmålet om en Byggeplads for det eventuelle Døvstummeinstitut

90

1889-090

1889-090

1889

Andre Sager

Justitsministeriet fritager Drengene Peder Thomsen Pedersen og Marinus Jeppesen for Straf for udøvet Tyveri, mod at de anbringes på en Opdragelsesanstalt

91

1889-091

1889-091

1889

Andre Sager

Forslag fra Stadsingeniøren om Plads for det eventuelle Provinsarkiv.

 

 

 

1889

Andre Sager

Bevilling af et Bidrag til Turistforeningen.

 

 

 

1889

Andre Sager

Forslag om Tilskud til Almueskolebørns Rejse til Fredericia i Anledning af 40 Års Dagen for Fredericia-Slaget

 

 

 

1889

Andre Sager

Valg af Synsmænd for Maskiner, der drives ved Vand- Vind eller dyrisk Kraft

 

 

 

1889

Andre Sager

Skrivelse fra Amtet angående Hærens Forsyning med Heste og Vogne i Tilfælde af Krigsberedskab

 

 

 

1889

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Bestyrelsen for Landpostbudenes Alderdomsforsørgelseskasse om et Bidrag

a.

1889-a

1889-a

1889

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skoleinspektør Schou, som Medlem af Bestyrelsen for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse, om Tilskud til ubemidlede Interessenters Konti

b.

1889-b

1889-b

1889

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvorved Samme efter endt gennemsyn af Regnskabet for Året 1887 tilbagesender dette

c.

1889-c

1889-c

1889

Ikke behandlede Sager

Forespørgsel fra Læge Byrådsmedlem C.A. Hansen i Nysted om at erholde et Eksemplar af de i Vejle gældende Vedtægter og Reglementer for Beværtningsdrivende

d.

1889-d

1889-d

1889

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Amtet angaående Oplysning om Fattigvæsenets Tilstand i Vejle i Årene 1886-1888

e.

1889-e

1889-e

1889

Ikke behandlede Sager

Fortegnelse fra Godsejer Bech om valgte Voldgiftsmænd i Vejle Amt for Årene 1889-1891

f.

1889-f

1889-f

1889

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Boghandler Neumann om Tilladelse til ved Munkebjerg Dampbådes Anløbsbro ved Vejle Havn at lade forhandle Orienteringskort over Vejle-egnen

g.

1889-g

1889-g

1889

Ikke behandlede Sager

Meddelelse fra Statsbanedriften om, at der for Årene 1884-88 inkl vil blive ansøgt Kæmnerkassen et Beløb af 100 Kr. til Gasforbrug i en Lygte ved Vejle Havnegades Overkørsel af Jernbanens Terræn

h.

1889-h

1889-h

1889

Ikke behandlede Sager

Meddelelse fra Bygningsinspektøren om anmeldte Byggearbejder og udstedte Byggeattester i 1888

i.

1889-i

1889-i

1889

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Akademisk Arkitektforening

k

1889-k

1889-k

1889

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Civilingeniørerne Boje og Nohr, hvori de tilbyde deres Assitance og Vejledning ved Etablering af Badeanstalter

l

1889-l

1889-l

1889

Ikke behandlede Sager

Ekstrakter af Kassebogen ved Vejle Kæmneri.

m

1889-m

1889-m

1889

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Værtshusholder Mikkel N. Nielsen om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

n

1889-n

1889-n

 

 

webtopgrafik