År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1890

Kirker - Kirkegårde

Andragende fra Bestyrelsen for Vaabenbrødrenes Selskab om, at Byrådet vil overtage Vedligeholdelsen af Mindesmærket på Kirkegården over de i Krigene 1848-1850 faldne danske Krigere

59

1890-059

 

1890

Kirker - Kirkegårde

Skrivelse fra Kirkeværgen angående Anbringelsen af en Springvandsledning på den gamle Kirkegård

134

1890-134

 

1890

Kirker - Kirkegårde

Valg af et Medlem til Kirkeinspektionen

 

 

 

1890

Købstadsaforeningen

Skrivelse fra Bestyrelsen for Kjøbstadsforeningen angående Udgivelse af et Tidsskrift

60

1890-060

 

1890

Kloakvæsen

Andragende fra Politibetjent Pedersen om Tilladelse til at anbringe Vinduer i en Gavl, der vender ud til den Kommunen tilhørende overdækkede Rørledning

45

1890-045

 

1890

Kloakvæsen

Andragende fra N. Frederiksen om Forbedring af Forholdene ved Grøften i Gulkrog

46

1890-046

 

1890

Kloakvæsen

Andragende fra Gartner P. Thomsen om Leje af det Areal, der er indvundet ved Kloakanlægget mellem Jernbanen ig Enkefru Gluds Byggegrund

53

1890-053

 

1890

Kloakvæsen

 Slagter K. Hansen om Anlæg af et Stykke Kloakledning.

 

 

 

1890

Kloakvæsen

Forslag fra Stadsingeniøren med Hensyn til Vandafledningen fra den nordre Side af Horsensvejen

 

 

 

1890

Kongehuset

Skrivelse fra Bestyrelen for De Danske Vaabenbrødre for Vejle og Omegn angåedne Festligholdelsen af Hans Maj. Kongens Fødselsdag

62

1890-062

 

1890

Lån

Forhandlinger angående Optagelse af et kommunalt Lån paa 50.000 Kr.

63

1890-063

 

1890

Vejle Landsogn

Vejle Landsogns Bidrag til Vejle Købstad for 1890-1893

64

1890-064

 

1890

Legater

Fundats for Niels Sørensen Lønborgs og Hustru Marie Lønborgs Legat til Bedste for Fattige i Vejle Kommune

65

1890-065

 

1890

Legater

Forslag til en ny Fundats for Kammerraad Søren Foghs Legat

67

1890-067

 

1890

Legater

Skrivelse fra Skoleudvalget angående nogle Revisionsantegninger, navnlig med Hensyn til Anvendelsen af de Foghske Legatmidler

 

 

 

1890

Legater

Skrivelse fra Borgmesteren i Horsens med Udkast til Fundats for Købmand Prips Legat til Fordel for trængende Enker af Handelsstanden i Vejle

 

 

 

1890

Ligningskommissionen

Indenrigsministeriel Udnævnelse af en Overligningskommissær.

68

1890-068

 

1890

Ligningskommissionen

Andragende fra Vejle Grundejerforening om Ændring af Kommunens Vedtægt i Retning af Antallet af Medlemmer i Byrådet og Ligningskommissionen

28a

1890-28a

 

1890

Ligningskommissionen

Forslag fra Ligningskommissionen, at Antallet af dens Medlemmer forhøjes

28b

1890-28b

 

1890

Markedspladsen

Andragende fra Vejle Amts Landboforening om Tilladelse til at benytte Markedspladsen som Dyrskueplads den 6. juni i År

 

 

 

1890

Markedspladsen

Angående Opstillingen og Modtagelsen af Teltene på Markedspladsen.

 

 

 

1890

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent C.K. Schneekloth om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1890

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Skomagersvend Johannes Jensen om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1890

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra M.C.D. Esbøll om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1890

Myndighedsbevillinger

Ansøgning fra Handelsbetjent C.C. Øjsel om Myndighedsbevilling.

 

 

 

1890

Næringsvæsen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Borgerskab for Beværtningshold

69

1890-069

 

1890

Næringsvæsen

Skrivelse fra Skibsfører Poulsen om det uheldige i, at omvandrende Ølhandlere forhandler Øl ved Havnen

70

1890-070

 

1890

Næringsvæsen

Andragende fra I.G. Anderson, født i Sverige, om Byrådets Anbefaling til, at han kan få Borgerskab som Rebslager uden Sikkerhedsstillelse

71

1890-071

 

1890

Næringsvæsen

Andragende fra Teaterrestaurationen om Tilladelse til at have åbent efter Polititid

75

1890-075

 

1890

Næringsvæsen

Andragende fra Vognmand Ole Thomsen om Tilladelse til at etablere Droschekørsel i Vejle

76

1890-076

 

1890

Næringsvæsen

Andragende fra O.P.Buck, Hotel Royal, om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

151

1890-151

 

1890

Næringsvæsen

Andragende fra Smedeforeningen i Vejle angående Udbydelsen af Smedearbejde ved Kommunens Arbejder

 

 

 

1890

Næringsvæsen

Andragende fra Detaillist Løye om Tilladelse til med sit nuværende Borgerskab at forene Borgerskab som Knap- og Possementmager

 

 

 

1890

Politivæsen

Andragende fra Patruljebetjentene om nogle fastsatte Fridage.

72

1890-072

 

1890

Politivæsen

Andragende fra Vognmandsforeningen om Tilladelse til på den såkaldte Kæmpe-Char-a-banc (Ruten Vejle-Grejsdalen) at befordre flere Personer, end Politivedtægten berettiger til

73

1890-073

 

1890

Politivæsen

Andragende fra Patruljebetjentene om Regnkapper.

74

1890-074

 

1890

Politivæsen

Andragende fra Teaterrestaurationen om Tilladelse til at have åbent efter Polititid

75

1890-075

 

1890

Politivæsen

Andragende fra Vognmand Ole Thomsen om Tilladelse til at etablere Droschekørsel

76

1890-076

 

1890

Politivæsen

Oplysninger angående Uniformeringen af Byens Politibetjente.

77

1890-077

 

1890

Politivæsen

Meddelelse angående Kørsel i Skridt i Henhold til Tillæget af 15. november 1889 i Politivedtægten

78

1890-078

 

1890

Politivæsen

Andragende fra Hotelejer O.P. Buck om Tilladelse til at holde åbent efter Polititid

151

1890-151

 

1890

Politivæsen

Skrivelse fra Amtet med de reviderede og deciderede Regnskaber for Vejle Købstads Politikasse for Årene 1879-1889

 

 

 

1890

Privatskoler

Forhandlinger angaaende Kommunens Overtagelse af Vejle Latin- og Realskole

79

1890-079

 

1890

Privatskoler

Bortgivelse af ½ Friplads i Skolebestyrerinde Frøken Andersens Institut

80

1890-080

 

1890

Privatskoler

Bortgivelse af Fripladser i Fru Basts, Frøken Michelsens og Frøken Andersens Institutter

81

1890-081

 

1890

Privatskoler

Regnskab for Vejle Latin- og Realskole.

 

 

 

1890

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Skrivelse fra Konsul Thisted med Forslag om, at Leveringen af Kul og Brænde til Rådhuset m.m. sker ved Licitation

114

1890-114

 

1890

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Regnskaber over Indtægter og Udgifter i 1889-1890

 

 

 

1890

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Behandling af Budgettet for 1891-1892

 

 

 

1890

Den offentlige Renlighed

Andragende fra Beboerne af Blegbanken, Skolegade og Klostergade om Bibeholdelse af Latrinhusene og Skarnkassen på Blegbanken

 

 

 

1890

Retsvidner

Valg af Retsvidner.

 

 

 

1890

Rigsdagen

Skrivelse fra Forretningsfører Anders Andersen og Grønthandler Gert Knudsen om ej at være optagne på Tillægslisten over Folketingsvælgere

 

 

 

1890

Sessionsvæsen

Valg af to Byrådsmedlemmer til at tiltræde Sessionen.

 

 

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skatteopkræveren om Betaling for Optagelse af Skattelister

33

1890-033

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra pensioneret Lærer Joh. P. Nielsen om Fritagelse for Skat for et Tidsrum, da han endnu ej var flyttet til Byen

83

1890-083

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand Mads P. Rasmussen om Fritagelse for Skat

84

1890-084

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Johan Philip Metz om Skatteeftergivelse.

85

1890-085

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Beboerne af Ømkulerne angående Hundeafgiften

86

1890-086

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Christen Nielsen om Skattefritagelse

87

1890-087

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra premierløjtnant Hansen om Skattenedsættelse

88

1890-088

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra N.H. Herskind om Skattenedsættelse

89

1890-089

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra N.H. Herskind om Henstand med betaling af Skat

91

1890-091

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Magrtehe Thiessen om Skatteeftergivelse

92

1890-092

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Skræder Kohl om Skatteeftergivelse.

93

1890-093

 

1890

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Københavns Magistrat angående Baron Løvenskjolds Skatteansættelse1

94

1890-094

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra I.P. Petersen angående hans Skat i 1889

95

1890-095

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Jørgen Andersen om Skattenedsættelse

96

1890-096

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand P. Nielsen om Saktteeftergivelse

97

1890-097

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Tømrermester Bruuns Enke om Skatteeftergivelse

98

1890-098

 

1890

Skatter - Afgifter

Skrivelse fra Københavns Magistrat angående Restauratør Boecks Skat.

99

1890-099

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Handelsgartner Geertsen, som mener ej at være pligit at betale Skat til Vejle Kommune for 1889

101

1890-101

 

1890

Skatter - Afgifter

Instruks for Skatteopkræveren.

140

1890-140

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Niels Bennetzen om Skatteeftergivelse.

142

1890-142

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Vognmand M. Larsen om Nedsættelse af Hundeafgiften.

143

1890-143

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Arbejdsmand C. Olesen om Skatteeftergivelse

145

1890-145

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Christine Jørgensen om Skattenedsættelse

146

1890-146

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Søren Hansen om Skattenedsættelse

147

1890-147

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Postkonduktørerne Møller, Mauritzen og Thomsenom Skattenedsættelse

148

1890-148

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Gymnastiklærer Guul om Skattenedsættelse

149

1890-149

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Hans Sørensens Skov om Skatteeftergivelse

150

1890-150

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Lærer I.P. Nielsens Enke om Skatteeftergivelse

 

 

 

1890

Skatter - Afgifter

Andragende fra Ølhandler Jørgen Nielsens Enke om Skatteeftergivelse

 

 

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Gymnastiklærer Guul, der fratræder som Gymnastiklærer ved Byens Skoler, om en årlig Understøttelse

6

1890-006

 

1890

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoleudvalget angående nogle Revisionsantegnelser, navnlig med Hensyn til Anvendelsen af de Foghske Legatmidler

66

1890-066

 

1890

Skolevæsen

Forslag til en ny Fundats for Kammerraad Søren Foghs Legat.

67

1890-067

 

1890

Skolevæsen

Indkøb af en  Byggegrund til og Opførelsen af den nye Bygning til Friskolen

102

1890-102

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra N. Harder om Eftergivelse eller Nedsættelse af resterende Skolepenge

103

1890-103

 

1890

Skolevæsen

Besættelse af Pladsen som Gymnastiklærer ved de offentlige Skoler.

104

1890-104

 

1890

Skolevæsen

Stadfæstelse af Frøken Fritze Nielsens Ansættelse som Lærerinde dev de offentlige Skoler

105

1890-105

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Enkefru Sophie Laursen om Frafaldelse af Skolepenge

107

1890-107

 

1890

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Bidrag til en Hjælpelærer til Lærer Jørgensen

109

1890-109

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Sinding om, at hans Datter Hedvig må indtræde i Afgansklassen i Borgerskolens Realafdeling

110

1890-110

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Politibetjent Pedersen om, at hans Datter må frekventere Borgerskolen for at indstille sig til Prælim. Eksamen

111

1890-111

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Lærer H. Jørgensen om Brændsel til en Hjælpelærer.

113

1890-113

 

1890

Skolevæsen

Skrivelse fra Konsul Thisted med Forslag om, at Leveringen af Kul og Brænde til de offentlige Skoler m.m. skre ved Licitation

114

1890-114

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Stationsforvalter Paghs Enke om Tilladelse for hendes datter Emilie til at frekventere Borgerskolens Realafdeling

115

1890-115

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Holm ved Søndermarksskolen om et Tilskud af 75 Kr. til Anskaffelse af Værktøj til Sløjd

116

1890-116

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Skoleinspektøren om foreløbigen at måtte lade de ham påhvilende Timer besørge ved andre Lærere

117

1890-117

 

1890

Skolevæsen

Forslag om Ventilation af den gamle Friskolebygning.

117

1890-117

 

1890

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen om, at Kirke- og Undervisningsministeriet ikke har noget at erindre imod, at Byrådet bevilger Andragender om Optagelse af Piger i Borgerskolens Realafdeling

118

1890-118

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Beboere af Brandts Toft om at deres Børn må søge Skole i Vejle i Stedet for Søndermarksskolen

119

1890-119

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Hansen om, at Skoleinspektør Schous Lejlighed må blive ham overdraget

120

1890-120

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Lærer Herskind om, at Lærer Jørgensens Lejlighed må blive ham ovedraget

121

1890-121

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra Lærerinde Bothilde Christiansen om Udbetaling af Løn under hendes Sygdom

 

 

 

1890

Skolevæsen

Andragende fra P. Laursen om Tilbagebetaling af Skolepenge.

 

 

 

1890

Skolevæsen

Skrivelse fra Skoledirektionen vedrørende Bekendtgjørelsen og Besættelsen af ledige Embeder

 

 

 

1890

Skolevæsen

Skrivelse fra Vinding Sogns Skolekommission angående Mulktering af Drengen H. Kr. Christensen, der opholder sig i Vejle, men følger Skole i Vinding

 

 

 

1890

Skolevæsen

Skrivelse fra Kirke- og Undervisningsministeriet om en Borgerskole-Eksamen under offentlig Kontrol

 

 

 

1890

Byens Skove

Andragende fra Skovløber Sallingboe om Lønningstillæg.

16

1890-016

 

1890

Byens Skove

Andragende fra Steffen Chrostensen om Nedsættelsen af den Afgift, han svarer af Sandbakken

122

1890-122

 

1890

Byens Skove

Andragende fra Teglværksforpagter Chr. Hansen om Tilladelse til at køre Ler ad Skovvejen bag Sommerlyst

 

 

 

1890

Byens Skove

Andragende fra flere Vognmænd om Leje af Sandbakken ved Vejen til Lille Grundet

 

 

 

1890

Byens Skove

Forslag om Anbringelse af et Springvand i Nørreskoven.

 

 

 

1890

Statistik

Resultatet af Folketællingen den 1 Februar 1890.

123

1890-123

 

1890

Statistik

Skrivelse fra Statistisk Bureau med Skema til Høstberetningen for 1890.

124

1890-124

 

1890

Sundhedsvæsen

Skrivelse fra Stiftsfysikatet om Orden og Renlighed i Bagerier.                               17/6-16/9-2/10-18/11

125

1890-125

 

1890

Sygehuset

Skrivelse fra Konsul Thisted med Forslag om, at Leveringen af Kul og Brænde til Sygehset m.m. sker ved Licitation

114

1890-114

 

1890

Sygehuset

Indstilling fra Sygehusbestyrelsen om Bemyndigelse til at skaffe mere Plads til Tyfuspatienter

126

1890-126

 

1890

Sygehuset

Forslag til Reglement for Vejle Amts og Bys Sygehus.

127

1890-127

 

1890

Sygehuset

Skrivelse fra Indenrigsministeriet med Samtykke til Erhvervelse af et Areal til Udvidelse af den til Opførelsen af et Sygehus erhvervede Ejendom

 

 

 

1890

Sygehuset

Ansættelse af to Sygeplejersker ved det ny Sygehus.

 

 

 

1890

Sygehuset

Overslag over Indtægter og Udgifter ved de to Sygehuse i Tidsrummet 1. november 1890 til 31. marts 1891

 

 

 

1890

Sygehuset

Skrivelse til Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus om Køb af et Areal til Udvidelse af vejen ved Sygehuset

 

 

 

1890

Frivillige Svendeprøver

Valg af Medlem til Kommissionen for frivillige Svendprøver.

 

 

 

1890

Taksationsmænd

Valg af Taxationsmænd i Henhold til Lov af 19/3 1869.

 

 

 

1890

Taksationsmænd

Skrivelse fra Indenrigsministeriet om, at Byrådet vil have at udvælge to Medlemmer til en Taksationskommission i Anledning af Udvidelse af Vejle Station

 

 

 

1890

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Skrivelse fra Skanderborg Byråd angående Valget af Prokurator Vadum som Medlem af Overbesyrelsen for Tvangsarbejdsanstalten

128

1890-128

 

1890

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Gymnastiklærer Guul, der fratræder som Gymnastiklærer ved Byens Skoler, om en årlig Understøttelse

6

1890-006

 

1890

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Portør Th. Hansen om en årlig Understøttelse af 300 Kr. til hans åndssvage Datters Anbringelse på De Kellerske Abnormanstalter

11

1890-011

 

1890

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Murer Mikkel Jørgensen om en årlig Understøttelse for at hans åndssvage Søn kan blive anbragt på de Kellerske Abnormanstalter

12

1890-012

 

1890

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra Vægter Bøllings Enke om Huslejehjælp.

144

1890-144

 

1890

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om Huslejehjælp

144

1890-144

 

1890

Understøttelser - Gratialer

Andragende fra fhv. Arrestforvarer Risum om Brændselshjælp

 

 

 

1890

Valg

Valg af Byrådsmedlemmer til at fungere i Valgbestyrelsen ved de kommunelae Valg efter Nytår

30

1890-030

 

1890

Vandløb

Skrivelse fra Vejle Amts Vandløbskontor angående Anskaffelsen af et Antal lette Vogne til Benyttelse ved Oprensning af Mølleåen

129

1890-129

 

1890

Vandløb

Skrivelse fra Vejle Amts Vandløbskontorangående et almindeligt Syn over Vejle Å m.m.

130

1890-130

 

1890

Vandløb

Skrivelse fra Bestyrelsen for Vejle Kjøbstads mindre offentlige Vandløb Nr. 3 og Nr. 2 om Repartiation af Udgifterne

131

1890-131

 

1890

Vandløb

Skrivelse fra A.N. Christensen og Carl Lassen, hvori klages over Åen, der løber forbi deres Ejendomme i Vissingsgade

 

 

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Ejeren af Vejle Vandmølle om Erstatning for Nedlæggelsen af den sidste Vandledning

132

1890-132

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Stabssergent Wiese om Tilladelse til at lægge en Ledning fra Byens Vandledning til en Byggegrun på Kabbeltoft

133

1890-133

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Skrivelse fra Kirkeværgen angående Anbringelsen af en Springvandsledning på den gamle Kirkegård

134

1890-134

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra N.P. Jørgensen om Lempelse i Vilkårene for den ham givne Tilladelse til at anlægge en Vandledning

135

1890-135

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Sikring af Kommunens Vandledning gennem en Toft, som Garver Cederholm agter at bebygge

136

1890-136

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Fortegnelse over Vandafgiften for Vand til Næringsbrug i Tidsrummet 1. oktober 1890 til 30. september 1891

137

1890-137

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Gårdskarl Niels Madsen om en større Vandledning til hans Ejendom i Nørregade

138

1890-138

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Forslag fra Vandudvalget om Køb af en Parcel i Hornstrup

 

 

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Forslag fra Vandudvalget om Køb af et Areal i Kirkeby

 

 

 

1890

Vandværk - Vandforsyning

Forslag om Anbringelse af et Springvand i Nørreskoven.

 

 

 

1890

Vedtægter

Forslag om, at Bestemmelsen om at Borgmesteren er født Medlem af Fattigudvalget, udgår af Vedtægten m.m.

36

1890-036

 

1890

Vedtægter

Andragende fra Vejle Grundejerforening om Ændring af Kommunens Vedtægt i Retning af Forøgelse af Antallet af Medlemmer i Byrådet og Ligningskommissionen

28a

1890-28a

 

1890

Vedtægter

Forslag om Vedtægtens Forandring i Retning af Forøgelse af Antallet af Medlemmer i Ligningskommisionen

28b

1890-28b

 

1890

Vedtægter

Forslag om Vedtægtens Forandring i Retning af Forøgelse af Antallet af Byrådets Medlemmer

 

 

 

1890

Andre Sager

Skrivelse fra Statsrevisor Dinesen med forskellige Spørgsmål angående Anlæggelsen ved Vejle af de eventuelle Anstalter for Åndssvage

1

1890-001

 

1890

Andre Sager

Skrivelse fra Finansministeriet angående Ejendomsretten til de til Byfogedembedet henlagte Jorder

32

1890-032

 

1890

Andre Sager

Andragende fra Bestyrelsen for Vaabenbrødreselskabet om, at Byrådet vil overtage Vedligeholdelsen af Mindesmærket på Kirkegården for de i Krigene 1848-1850 faldne danske Krigere

59

1890-059

 

1890

Andre Sager

Skrivelse fra Konsul Thisted med Forslag om, at Leveringen af Kul og Brænde til Sygehuset, Rådhuset og Skolerne sker efter Licitation

114

1890-114

 

1890

Andre Sager

Skrivelse fra Kirke- og Undervisningsministeriet om Bevilling af 300 Kr. til ugift Fattiglem Caroline Korsgaards Søns Anbringelse på de Kellerske Abnormanstalter

 

 

 

1890

Andre Sager

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om, at der ved Vejanlæg og Lignende tages Hensyn til Bevarelsen af Oldsager

 

 

 

1890

Andre Sager

Anbringelse på Skanderborg Børnehjem af Musiker Larsens Søn, Jacob Nicolaj, der har gjort sig skyldig i Tyveri

 

 

 

1890

Andre Sager

Skrivelse fra I. Sørensen m.fl. angående Eneret for et Aktieselskab eller Lignende til et Anlæg af elektrisk belysning i Vejle

 

 

 

1890

Andre Sager

Spørgsmål om Anbringelse på en Opdragelsesanstalt af Drengen Frederik Johansen Petersen, der har gjort sig skyldig i Tyveri

 

 

 

1890

Ikke behandlede Sager

Ekstrakter af Kassebøgerne ved Vejle Kæmneri.

a.

1890-a

 

1890

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Kæmneren om Forhøjelse af Kontorholdsgodtgørelsen.

b.

1890-b

 

1890

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Kæmneren, hvori begæres Oplysning om forskellige Spørgsmål vedr. Skolevæsenet

c.

1890-c

 

1890

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Bestyrelsen for Dansk Fiskeriforening angående Valg af et Medlem til Bestyrelsen

d.

1890-d

 

1890

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Politibetjent Pedersen indeholdende Oplysning om Opkrævningen af Hundeskatten.

e.

1890-e

 

1890

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Bestyrelsen for det danske Hedeselskab, hvori takkes for det Selskabet ydede Bidrag i 1889

f.

1890-f

 

1890

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Cathrine Bech om Henstand med Betalingen af skyldige Skolepenge

g.

1890-g

 

1890

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Blikkenslaget H. Glud jun.om Ansættelse som Vandmester.

h.

1890-h

 

1890

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Ingeniør Boeck i Horsens med Tilbud på et Lynledningsanlæg på den nye Friskole

i.

1890-i

 

1890

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Skoledirektionen, hvori meddeles, at Samme ikke har fundet Anledning til at eftergive Snedker Madsen i Vejle de ham idømte Skolemulkter

k.

1890-k

 

1890

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Bestyrelsen for Skanderborg Børnehjem om Bidrag.

l.

1890-l

 

1890

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Afholdsforeningen i Vejle om, at der ikke for tiden udstedes Borgerskab til Beværtningsdrivende

m.

1890-m

 

1890

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Stadsingeniøren om at erholde ekstra Honorar for udførte Engarbejder

n.

1890-n

 

1890

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Murmester Christoffersen om Tilladelse til at beklæde Taget på et Sidehus i hans Ejendom med Tagpap

o.

1890-o

 

1890

Ikke behandlede Sager

Meddelelse fra Bygningsinspektøren om anmeldte Byggearbejder og udstedte Byggeattester i 1889

p.

1890-p

 

1890

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Chr. Christiansen angående tre af Fru Cathinka Peschardt udstedte Transporter

r.

1890-r

 

1890

Ikke behandlede Sager

Andragende fra Lærerne og Lærerinderne ved Skolevæsenet i Vejle om, at Byglønnen må blive beregnet efter 12 Kr. pr. Tønde

s.

1890-s

 

1890

Ikke behandlede Sager

Beretning for 1889 om Kysthospitalet på Refsnæs.

 

 

 

webtopgrafik