År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1901

Alderdomsunderstøttelse

Valg af Medlem til Bestyrelsen for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

 

 

 

1901

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet over Alderdomsunderstøttelser i 1900

 

 

 

1901

Alderdomsunderstøttelse

Statskassens Tilskud for 1900

401

1901-401

 

1901

Arbejderforhold

Licitationer over kommunale Arbejder

214

1901-214

 

1901

Arbejderforhold

Licitationer over kommunale Arbejder

215

1901-215

 

1901

Arbejderforhold

Ferie til Kommunens Arbejdere

219

1901-219

 

1901

Arbejderforhold

Forsikring af Stenslagere mod Ulykkestilfælde

 

 

 

1901

Belysningsvæsen

Nedsættelse af Gaspriserne

103

1901-103

 

1901

Belysningsvæsen

Andragende fra Mekaniker P. Petersen om Autorisation som Gasmester

125

1901-125

 

1901

Belysningsvæsen

Andragende fra Værkfører V. Gottlieb om Autorisation som Gasmester og Forslag om at bemyndige Belysningsudvalget til at dispensere fra Bestemmelsen om Benyttelse af de autoriserede Gasmestre

206

1901-206

 

1901

Belysningsvæsen

Gasværksarbejdernes Ferie

219

1901-219

 

1901

Belysningsvæsen

Gasledning i St. Bjerggade

272

1901-272

 

1901

Brandvæsen

Tilskud i Anledning af et Brandinspektørmøde

200

1901-200

 

1901

Brandvæsen

Ildslukkeren ”Rex”

308

1901-308

 

1901

Brandvæsen

Krudttårnet

329

1901-329

 

1901

Byens Grænser

Indlemmelse af en Del af Skibet Sogn under Købstaden

 

 

 

1901

Bygningsvæsen

Indberetning om anmeldte Byggeforetagender i 1900

25

1901-025

 

1901

Bygningsvæsen

Andragende til Justitsmin. om Forandring i Reglerne om Meddelelse af Dispensation fra Bygningsloven

398

1901-398

 

1901

Byrådet

Mødernes Afholdelse

 

 

 

1901

Byrådet

Tømrermester Jørgen Petersens Valg til Medlem

37

1901-037

 

1901

Byrådet

Afholdelse af et Møde til ekstraordinær Tid

 

 

 

1901

Byrådet

Byrådets Sommerferie

 

 

 

1901

Byrådet

Afholdelse af et Møde til ekstraordinær Tid

 

 

 

1901

Dyr, skadelige

Oldenborrer

29

1901-029

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Stadsingeniøren andrager om Godtgørelse for Befordring pr. Cykel

71

1901-071

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af Kommissionær L. Petersen som Stadsfæstemand

79

1901-079

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra Patrouillebetjentene om personligt Tillæg

139

1901-139

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Assistenten ved det offentlige Slagtehus, DyrIæge Clausen, ansøger om Løntillæg

174

1901-174

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Gadefejerne ansøger om Løntillæg

228

1901-228

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Spørgsmål om Nedlæggelse af Bestillingen som Opsynsmand ved Slagtehuset

288

1901-288

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Forhøjelse af Vederlaget til de kommunale Revisorer til Medhjælp

359

1901-359

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Havne- og Stadsingeniøren, Tilladelse til at stille Oplysninger til Rådighed for Foreningen af Havne-og Stadsingeniører i Provinserne

362

1901-362

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Instruks for Kæmneren og Kommunebogholderen

 

 

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Betaling til Snefogder

419

1901-419

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Valg af Retsvidner

420

1901-420

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Valg af Snefogder

421

1901-421

 

1901

Embeds- og Bestillingsmænd

Valg af Vandsynsmænd

422

1901-422

 

1901

Erstatningsspørgsmål

Erstatning for et Areal til Opførelse af et Vogterhus

415

1901-415

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Fattigstatistik

7

1901-007

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Forsørgelsen af Kurvemager Ludv. Ferd. Jensens Steddatter, Johanne Rasmine Christiansen

 

 

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Andragende fra Fattiginspektøren om Medhjælp

66

1901-066

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Redaktør Jacobsen valgt til Formand for Fattigudvalget

 

 

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Andragende om Eftergivelse af Fattighjælp fra Arbejdsmand Ole Jacob Rasmussen

 

 

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Forslag fra Fattigudvalget om Godtgørelse på 20 Kr. til en Familie på Fattiggården, som assisterer ved Pasningen af alderdomssvækkede Fattiglemmer og om et Beløb til Budleje

 

 

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Andragende om Eftergivelse af Fattighjælp fra Arbejdsmand Jens Ryborg

 

 

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Andragende om Eftergivelse af Fattighjælp fra Skrædder E. Frederiksen

 

 

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Spørgsmål om Sagsanlæg mod Former H. S. Jepsen til Tilbagebetaling af modtagen Fattighjælp

102

1901-102

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Andragende fra Former H. S. Jepsen om Eftergivelse af Fattighjælp

106

1901-106

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Andragende fra Snedkersvend R. Rasmussen om Eftergivelse af Fattighjælp

 

 

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Oversigt vedrørende Fattigvæsenet i 1900

169

1901-169

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Anskaffelse af et Jernpengeskab til Fattigudvalget

194

1901-194

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Betaling af nogle Regninger fra Distriktslægen

261

1901-261

 

1901

Fattigvæsen m. v.

Formen for Attester i Henhold til Fattiglovens § 42

371

1901-371

 

1901

Fiskeri og søretslige Forhold

Beskikkelse af nyt Søretsmedlem

 

 

 

1901

Fiskeri og søretslige Forhold

Nedlægning af Tenefiskeriet

307

1901-307

 

1901

Fiskeri og søretslige Forhold

Beskikkelse af nyt Søretsmedlem

357

1901-357

 

1901

Folketælling

Udnævnelse af Tællingskommissærer

 

 

 

1901

Folketælling

Udnævnelse af Tællingskommissærer

 

 

 

1901

Folketælling

Resultatet af Folketællingen

34

1901-034

 

1901

Folketælling

Kommunal Folketælling

321

1901-321

 

1901

Forskelligt

Andragende fra Vejle Atletklub om Overladelse af Lokale

 

 

 

1901

Forskelligt

Andragende fra ”Adams Expres”, om Tilskud til Udgivelse af en Vejviser

136

1901-136

 

1901

Forskelligt

Andragende fra ”Olympia”, om Tilladelse til at benytte Kommunens Gymnastikhus til gymnastiske Øvelser

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Forslag om Navn til Gaden mod Nord fra Strandgade til Fjordgade

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Købstædernes Bidrag til Landevejsudgifter

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende om Koncession på Kioskdrift

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Istandsættelse af Brogade

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Nedlæggelse af Fliser i Staldgaardsgade

193

1901-193

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Istandsættelse af en over Ømkulerne førende Vej

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Omdannelse af den af Enkefru Petersen købte Eng til Markedsplads

207

1901-207

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende om, at der lægges en halv Flise til det vestre Fortov i Staldgaardsgade

227

1901-227

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Gadefejerne om Løntillæg

228

1901-228

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Belægning af Fortovet ud for den gamle Amtsgård med Cementfliser

232

1901-232

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Aflæsning af Vogne på Fortovet ud for Mejeriet i Kapelgade

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

"Grejsdalsvejens Udvidelse, Spørgsmål om Sagsanlæg mod ""Vejle Chokoladefabrik """

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Jernbaneoverkørslerne for Strandgade og Ørstedsgade

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Garver Cederholms Besværing over den ham pålagte Andel i Udgifterne ved Vedelsgades Istandsættelse

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Opførelse af et Pissoir på Kirketorvet

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Arbejder ved Landevejsgaderne 1902-1903

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Udbedring af Vejen fra Ribevej til Skolestien

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Spørgsmål om Fjernelse af nogle Træer i Havnegade udfor Kaptajn Nissens Ejendom

289

1901-289

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Renholdelse og Brolægning af Landeveje i Byens Nærhed

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Bortkørsel af Sne og Is fra Gaderne

306

1901-306

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Gadefejning ud for Missionshuset

323

1901-323

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægning af Jernbanegade

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Flisebelægning af Korsgade

 

 

 

1901

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende om, at Vejen fra Koldingvej over Fattigjorden og Ømkulerne til den gamle Ribelandevej, må blive optaget på Regulativet

 

 

 

1901

Havnevæsen

Dampbådsfarten på Fjorden

73

1901-073

 

1901

Havnevæsen

Forbedring af Fyrvæsenet ved Havnen

85

1901-085

 

1901

Havnevæsen

Havnens Regnskab i 1900

 

 

 

1901

Havnevæsen

Valg af Revisorer

 

 

 

1901

Havnevæsen

Salg af Havnens Uddybningsmaskine

160

1901-160

 

1901

Havnevæsen

Overslag over Havnens Indtægter og Udgifter for 1901

161

1901-161

 

1901

Havnevæsen

Tilsynet med Havnen

235

1901-235

 

1901

Havnevæsen

Overslag over Havnens Indtægter og Udgifter i 1902

373

1901-373

 

1901

Indfødsret

Johann Friedrich Lesemann

 

 

 

1901

Indfødsret

Johann Philip Metz

 

 

 

1901

Indfødsret

Eugen Moritz Dammeyer

 

 

 

1901

Indfødsret

Otto Clausson Sundén

 

 

 

1901

Indfødsret

K. M. Jansson

 

 

 

1901

Industri, Håndværk, Landbrug

Festlighed i Anledning af Landboforeningens 50 Års Jubilæumsskue

218

1901-218

 

1901

Industri, Håndværk, Landbrug

Arealets Benyttelse

220

1901-220

 

1901

Industri, Håndværk, Landbrug

Udbyttet af Høsten 1901

397

1901-397

 

1901

Jernbaner og Dampfærger

Overkørslerne ved Strandgade og Ørstedsgade

 

 

 

1901

Jernbaner og Dampfærger

Beretning fra Vejle-Give Banen

263

1901-263

 

1901

Jernbaner og Dampfærger

Beretning fra Vejle-Vandel Banen

280

1901-280

 

1901

Jernbaner og Dampfærger

Dampfærgeforbindelse mellem Kalundborg og Juelsminde

 

 

 

1901

Jorder og Ejendomme

Deklaration fra ”Jacob Molay” og ”Sunrise” angående Brugsret over Matr.-Nr. 205 a af Vejle Enge

78

1901-078

 

1901

Jorder og Ejendomme

Salg af den gamle Amtsgård

111

1901-111

 

1901

Jorder og Ejendomme

Slagter Laursens Leje af et Engskifte

 

 

 

1901

Jorder og Ejendomme

Skøde på Amtmandsembedets tidligere Ejendom

206

1901-206

 

1901

Jorder og Ejendomme

Andragende om at erholde Tørvejord fra Mosen på Skolelodden

 

 

 

1901

Jorder og Ejendomme

Nedsættelse af Lejeafgiften af Kommunens Ejendomme bag Rådhuset

217

1901-217

 

1901

Jorder og Ejendomme

Magelæg mellem Kommunen, Vejle Trælasthandel og Mægler Holm

226

1901-226

 

1901

Jorder og Ejendomme

Salg til Murermester C. Iversen af en Parcel af Matr.-Nr. 205 b

297

1901-297

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Tegning af Aktier i Sdr. Omme Plantage

1

1901-001

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kvittering for Bidrag til Anlæg af Vej mellem Brejning og Jernbanen

 

 

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

”Sdr. Omme Plantage” sender Eksemplarer af Lovene

 

 

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kommunens Tilskud til Kirken

61

1901-061

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Relaxation af en Parcel tilhørende Gårdejer Laurits Danielsen i Vork

72

1901-072

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Bidrag til Landevejsudgifter

 

 

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kommunens Regnskab for 1899

124

1901-124

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Betaling af nogle Regninger fra Distriktslægen

261

1901-261

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Budgettet for 1902

352

1901-352

 

1901

Kasse- og Regnskabsvæsen

Kommunens Regnskab for 1900

 

 

 

1901

Kirkelige Forhold

Kommunens Tilskud til Kirken

61

1901-061

 

1901

Kirkelige Forhold

0prettelse af et residerende Kapellani

88

1901-088

 

1901

Kirkelige Forhold

Opførelse af en ny Kirke

 

 

 

1901

Kirkelige Forhold

Ligvognkørsel

176

1901-176

 

1901

Kirkelige Forhold

Ligkapellet

207

1901-207

 

1901

Købstadforeningen

Resolution angående Skattereformen

51

1901-051

 

1901

Købstadforeningen

Beværter- og Gæstgivernæring

52

1901-052

 

1901

Købstadforeningen

Kommunal Valgret og Valgmåde

53

1901-053

 

1901

Købstadforeningen

Foreningens Regnskab og Kommunens Bidrag til Foreningen

99

1901-099

 

1901

Købstadforeningen

Meddelelse om Appel af en Dom angående Forståelsen af Købstadkommunallovens § 26

203

1901-203

 

1901

Købstadforeningen

Dagsorden for Foreningens Møde d. 9. November 1901

322

1901-322

 

1901

Købstadforeningen

Forandring af Reglerne om Meddelelse af Dispensation fra Bygningsloven

398

1901-398

 

1901

Lån

Optagelse af et Lån på 80,000 Kroner

105

1901-105

 

1901

Lån

Optagelse af et Lån på 320,000 Kroner

319

1901-319

 

1901

Landsognet

Købstadens Bidrag for 1902-1904

266

1901-266

 

1901

Legater

Rentier Georg Knüttels

 

 

 

1901

Legater

Skomager L. R. Møllers og Konsul I. P. Møllers

 

 

 

1901

Legater

Rentier Georg Knüttels, Udkast til Fundats

67

1901-067

 

1901

Legater

Det Havemannske Legat

 

 

 

1901

Legater

Foghs Legat

 

 

 

1901

Legater

Besættelse af Legatpladser i Skolen

 

 

 

1901

Musik

Udførelse af Kommunens Musik

170

1901-170

 

1901

Myndighedsbevillinger

Christian P. Carlsen

 

 

 

1901

Myndighedsbevillinger

Lars Peter Boysen

 

 

 

1901

Myndighedsbevillinger

Karl Ludv. Christensen

 

 

 

1901

Myndighedsbevillinger

Jens Peter Arnold Engkebølle

 

 

 

1901

Myndighedsbevillinger

Vilhelm Aaby

239

1901-239

 

1901

Myndighedsbevillinger

Peter Carl Jensen

301

1901-301

 

1901

Næringsvæsen

Andragende fra Barber Poul Hansen Due om Tilladelse til tillige at løse Detaillistborgerskab

 

 

 

1901

Næringsvæsen

Andragende fra Pouline Hertzum om Tilladelse til at drive Konditori

324

1901-324

 

1901

Næringsvæsen

Andragende fra Jacob Børsen Hansen om kgl. Bevilling til at erhverve Borgerskab som Uhrmager

364

1901-364

 

1901

Næringsvæsen

Skrivelse fra Foreningen af Bagermestre i Vejle angående Retten til Udskænkning af Chokolade og Kaffe

367

1901-367

 

1901

Næringsvæsen

Andragende om Tilladelse til at forhandle Havesager på Torvet d. 24. og 31. December

393

1901-393

 

 

 

webtopgrafik