År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1903

Skatter og Afgifter

Fordeling af fhv. Slagteribestyrer Udbyes Skat

14

1903-014

 

1903

Skatter og Afgifter

Købstadforeningens Cirkulære angående Andragende til Regering og Rigsdag om, at Købstædernes Skattebyrde ikke bliver uforholdsmæssig forøget

50

1903-050

 

1903

Skatter og Afgifter

Fordeling af Methodistpræst A. Christensens Skat

84

1903-084

 

1903

Skatter og Afgifter

Fordeling af Læge Sander-Larsens Skat

94

1903-094

 

1903

Skatter og Afgifter

Fordeling af Stationsforstander Hendr. Dahls Skat

128

1903-128

 

1903

Skatter og Afgifter

Andragende fra J. M. Jensen om Fritagelse for at svare Hundeafgift

154

1903-154

 

1903

Skatter og Afgifter

Fordeling af Murer Niels Jacobsens Skat

165

1903-165

 

1903

Skatter og Afgifter

Fastsættelse af Brændevinsafgiften for 1904-06

223

1903-223

 

1903

Skatter og Afgifter

Skattevedtægten for Kommunen

 

 

 

1903

Skatter og Afgifter

Cirkulære fra Købstadforeningen ang Skattevedtægter

243

1903-243

 

1903

Skatter og Afgifter

Fordeling af Justitsråd Schiødts Skat

296

1903-296

 

1903

Skatter og Afgifter

Eftergivelse af Fotograf Frk. Boldsens Vandafgift for 1904

311

1903-311

 

1903

Skatter og Afgifter

Forslag til Fastsættelse af Vederlaget til Vurderingsmændene for Vurderinger i Henhold til Loven om Ejendomsskyld

312

1903-312

 

1903

Skatter og Afgifter

Opkrævning af forskellige Skatter i den indlemmede Del af Skibet Sogn

335

1903-335

 

1903

Skatter og Afgifter

Fordeling af Tandlæge O. Gottliebs Skat

358

1903-358

 

1903

Skatter og Afgifter

Indenrigsministeriets Cirkulære angående Fremgangsmåden ved Vurdering til Ejendomsskyld, når den pågældende Ejendom er beliggende i flere Kommuner

360

1903-360

 

1903

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole)

Tilskud af Sorø Akademis Midler

135

1903-135

 

1903

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole)

Besættelse af et ledigt Lærerembede

161

1903-161

 

1903

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole)

Besættelse af ledige Fripladser

227

1903-227

 

1903

Skolevæsen A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole)

Skoleplan for den højere Almenskole

 

 

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Frk. Marie Nissens Ansættelse som Lærerinde

3

1903-003

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærer Hans Magnus Eriksens faste Ansættelse

7

1903-007

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Frk. Christine Plovs Ansættelse som Lærerinde

8

1903-008

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Frk. V. Freieslebens Ansættelse som Lærerinde

8

1903-008

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Frk. Ane Marie Johansen Egebergs Ansættelse som Lærerinde ved Søndermarksskolen

9

1903-009

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Gymnastikforeningens Andragende om Tilladelse til at benytte Gymnastiksalen i den nye Kommuneskole

15

1903-015

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Vejle Amts Skytteforening om samme Tilladelse

58

1903-058

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af et Timelærer- og to Timelærerindeembeder

91

1903-091

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af de Foghske Legater og Fripladser

 

 

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Skrivelse fra Skoleinspektøren angående formentlige Mangler ved den projekterede nye Borgerskolebygning

114

1903-114

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Jenny og Anna Petersens Optagelse i Borgerskolens Realafdeling

119

1903-119

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Efterbevilling på 250 Kr. til Anskaffelse af geografiske Kort

120

1903-120

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af`1/2 Priplads i Fru Basts Skole

121

1903-121

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Skrivelse fra Skoledirektionen angående Udvidelse af Gymnastikpladsen ved Søndermarksskolen og Opførelse af et Gymnastikhus m. m. sammesteds

122

1903-122

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tilladelse til, at Pigen Marie Nielsen fremdeles nyder Undervisning i Friskolen

123

1903-123

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Efterbevilling på 520 Kr. til Hegn og Stakit ved den nye Kommuneskole

152

1903-152

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Pedel Foslunds midlertidige Ansættelse som Skolebud

213

1903-213

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Forbedring af Borgerskolens Legeplads

 

 

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Spørgsmål om at nedlægge Indsigelse mod 2 Læreres Oprykning på højere Lønning

228

1903-228

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Fastsættelse af Lærerinde Frk. M Kirkelunds Løn

254

1903-254

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ekstraordinær Tilståelse af Fripladser i Realafdelingen

259

1903-259

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Afbenyttelse af Borgerskolens Gymnastiksal til Gymnastik for Damer

272

1903-272

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra K. F. f. u. M. om Tilladelse til at benytte en Gymnastiksal i en af Kommunens Skoler til Gymnastik

273

1903-273

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Lærer G. Halvorsen om Tilskud til Dækning af Udgifterne ved Antagelsen af en Vikar under hans Deltagelse i et Sløjdkursus

307

1903-307

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Formernes Gymnastikforening om Tilladelse til at benytte Borgerskolens Gymnastiklokale til Afholdelse af Gymnastik

321

1903-321

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tilladelse til, at Pigen Knuddine Ravn vedbliver at nyde Undervisning i Friskolen

338

1903-338

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tilladelse til, at Pigen Marie Johnsen, Grejsdalsvej, må nyde Undervisning i Friskolen

340

1903-340

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Spørgsmål om Ansættelse af en Pladsinspektør ved Borgerskolen

344

1903-344

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Lærer K. Kr. Sørensen ved Søndermarksskolen om, at hans Løn beregnes efter højeste Skala

345

1903-345

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærerinde Frk. Christine Petersens faste Ansættelse

 

 

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærer H. R. Dalsgaards faste Ansættelse

 

 

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærerinde Frk. Margrethe Petersens faste Ansættelse

 

 

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærerinde Frk. Ane Jørgensens Afsked

368

1903-368

 

1903

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Fanny Jansens faste Ansættelse

 

 

 

1903

 C. Pigeskoler

Forlængelse af Lejemålet angående Vejle Døtreskole

215

1903-215

 

1903

 C. Pigeskoler

Besættelse af Fripladser i Vejle Døtreskole

253

1903-253

 

1903

Skovene

Udbedring af Skovridergården

 

 

 

1903

Skovene

Andragende fra Fabrikant Steensen om, at en Parcel frigøres for Fredskovsforpligtelse

210

1903-210

 

1903

Slagtehuset, det offentlige

Oversigt over Indtægter og Udgifter samt over Veterinærkontrollen

131

1903-131

 

1903

Slagtehuset, det offentlige

Leje af Kølerummene

156

1903-156

 

1903

Slagtehuset, det offentlige

Dyrlæge P. N. Clausens Afsked og Dyrlæge L. J. Lauritzens Ansættelse som Assistent

218

1903-218

 

1903

Stiftelser

Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere i Vejle fremsender Regnskab

49

1903-049

 

1903

Stiftelser

Valg af Medlem af Bestyrelsen for Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere i Vejle

53

1903-053

 

1903

Sundhedsvæsen

Spørgsmål om Ansættelse af en Kommunelæge

37

1903-037

 

1903

Sundhedsvæsen

Henlæggelse af en Del af Hover Sogn under Reservejordemoderen i Vejle

139

1903-139

 

1903

Sundhedsvæsen

Betingelser for Indførsel af Affalds ­og Indmadsdele af Svin m. v. til Forhandling her i Kommunen

144

1903-144

 

1903

Sundhedsvæsen

Valg af et Medlem af Oversundhedskommissionen

185

1903-185

 

1903

Sundhedsvæsen

Indlæggelse af scrophuløse Børn på Juelsminde Sanatorium for Kommunens Regning

314

1903-314

 

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Årsberetning for Sygehuset for 1902

182

1903-182

 

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Personligt Tillæg til Reservelæge V. Schiødte

 

 

 

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Overslaget over Indtægter og Udgifter ved Sygehuset i 1904

300

1903-300

 

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Spørgsmål om Udvidelse af Sygehusets Epidemiafdeling

320

1903-320

 

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Udbetaling af en Erstatning på 500 Kr. til Sygehuskarl Søren Christian Jensen i Anledning af en ham ved en Gaseksplosion tilføjet Legemsbeskadigelse

361

1903-361

 

1903

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Overslaget for Regnskabsåret 1904-05

334

1903-334

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Danmarks Afholdsforening

19

1903-019

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Udvalget for Afholdelse af Foredrag for Arbejdere

47

1903-047

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Skanderborg Børnehjem

 

 

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Sygekassen for næringsdrivende Borgere

65

1903-065

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

80

1903-080

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Frelsens Hær

103

1903-103

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Hjemmet for Vanføre

117

1903-117

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Ormslev Børnehjem

118

1903-118

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Vejle Gymnastikforening

160

1903-160

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

De samvirkende Afholdsforeninger, Jacob Molay og Sunrise samt evangelisk Afholdsforening

163

1903-163

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Fængselshjælpen

177

1903-177

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Hedeselskabet

225

1903-225

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Skanderborg og Omegns Børnehjem

 

 

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Folkeuniversitetsforeningen

270

1903-270

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

”De hjemløses Venner”

281

1903-281

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Vejle Folkebogsamling

286

1903-286

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Udvalget for Afholdelse af Foredrag for Arbejdere

298

1903-298

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Menighedssygeplejeforeningen

 

 

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening

 

 

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Foreningen for Oprettelse af skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne

331

1903-331

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

336

1903-336

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Metodistmenighedens Dagskole

339

1903-339

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Horsens Fængselsselskab

341

1903-341

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

De Fattiges Kasse i Anledning af vanfør Persons Oplæring

 

 

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Teknisk Skole

348

1903-348

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Arbejdernes Sygekasseforening

352

1903-352

 

1903

Understøttelser og Tilskud samt Andragender herom

Foreningen af jydske Landboforeninger i Anledning af Afholdelse af et Dyrskue i Esbjerg

363

1903-363

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af Medlem af Bestyrelsen for Linnemanns Jomfrukloster

21

1903-021

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem af Overformynderi-Lånebestyrelsen

48

1903-048

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem af Bestyrelsen for ”Friboligen”

53

1903-053

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af nye Medlemmer af Søndermarksinspektionen

64

1903-064

 

1903

Valg og Valgklager

Klager over Folketingsvalglisterne

 

 

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af en Repræsentant til Bestyrelsen for Kystsanatoriet ved Juelsminde

116

1903-116

 

1903

Valg og Valgklager

Affattelsen af Valgbogen

132

1903-132

 

1903

Valg og Valgklager

Afholdelse af Folketingsvalg

 

 

 

1903

Valg og Valgklager

Indstilling til Besættelse af Pladsen som Vurderingsformand og Valg af 2 Vurderingsmænd

174

1903-174

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af Retsvidne

204

1903-204

 

1903

Valg og Valgklager

Indstilling til Besættelsen af Hvervet som Medlem af Skatterådet

207

1903-207

 

1903

Valg og Valgklager

Valg på Medlemmer af Ligningskommissionen samt en kommunal Revisor

220

1903-220

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af Voldgiftsmænd til Afløsning af Husmænds Pligtarbejde

234

1903-234

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af Reserveretsvidne

248

1903-248

 

1903

Valg og Valgklager

Valg på nyt Medlem af Skatteligningskommissionen

288

1903-288

 

1903

Valg og Valgklager

Byfogedfuldmægtig Ørsteds Valg til Medlem af Ligningskommissionen 

323

1903-323

 

1903

Valg og Valgklager

"Valg på Medlemmer af Bestyrelsen for ""De Fattiges Kasse"""

324

1903-324

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem af Kredsbestyrelsen for Vejle Amt under Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

 

 

 

1903

Valg og Valgklager

Meddelelse fra Amtsrådet om, at Proprietær Hvenegaard er valgt til at tiltræde Ligningskommissionen for Landsognets Vedkommende

364

1903-364

 

1903

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til at forhandle om hensigtsmæssig Anbringelse af vagabonderende Personer

365

1903-365

 

1903

Vandløb

Andragende fra Fabrikant P. Matthiesen om Tilladelse til at overbygge en Grøft

 

 

 

1903

Vandløb

Kloakeringen af Grøften ved Danmarksgade

 

 

 

1903

Vandløb

Andragende fra Sten- og Billedhugger Billeschou om Tilladelse til at benytte et Kommunen tilhørende rørlagt Grøfteareal

98

1903-098

 

1903

Vandløb

Oprensningen af Mølleåen

 

 

 

1903

Vandløb

Andragende fra Fabrikant J. C. Christiansen om Tilladelse til at anbringe en Træbro over ”gl. Sønderå”

155

1903-155

 

1903

Vandløb

Spørgsmål om Kloakering af det sidste Stykke af Grøften forbi Sportspladsen

231

1903-231

 

1903

Vandløb

Spørgsmål om Kloakering af en Grøft mellem Vestergade og Korsgade

 

 

 

1903

Vandløb

Andragende om Nedlæggelse af Kloakrør i Skyttehusgade og om Fliselægning af Fortovet

235

1903-235

 

1903

Vandløb

Protest fra Mølleejer H. Hansen mod Opførelse af en Mur langs Mølleåen

238

1903-238

 

1903

Vandløb

Afholdelse af en Vandsynsforretning i Anledning af Oprensningen af et Vandløb ved Skideneng

 

 

 

1903

Vandløb

Vandafledningsforholdene ved Bundtmager Jørgensens Ejendom Matr. Nr. B 187 a

 

 

 

1903

Vandløb

Andragende fra Grundejere i Staldgaardsgade om Forbedring af Vandafløbsforholdene

295

1903-295

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Spørgsmål om Afholdelse af Udgiften ved Reparation af en Vandledning på Sønderbrogade

41

1903-041

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Indlæggelse af en Vandledning til A/S Vejle Sålelæderfabrik

44

1903-044

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende om Anlæggelse af en Vandledning over St. Bjerggade

57

1903-057

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Enke Karen Gaarde om Tilbagebetaling af Vandafgift

 

 

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra H. E. Winkel om Nedsættelse af Vandafgift

83

1903-083

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Sadelmager O. Lundberg om Nedsættelse af Vandafgift

126

1903-126

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Savværksejer A. Nielsen om Nedsættelse af Afgiften af Vand til Næringsbrug

127

1903-127

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Tømrermester M. P. Nielsens Regning for Arbejder ved Filtrene på den nye Pumpestation

142

1903-142

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Indlæggelse af Vand i Husejer Jens Hansens Ejendom på Koldingvej

151

1903-151

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlægning af Vandledning i Enggade

145

1903-145

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Stadsingeniør Jochimsens Honorar for Arbejdet ved Pumpestationen og Filteranlægene samt Betalingen til A/S. Møller & Jochumsen for Gasmotorerne

 

 

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlæggelse af en Vandledning til Hestehandler N. Skous Ejendom ved Teglværket

212

1903-212

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Indlæggelse af Vandledning i 2 af Kommunens Ejendomme bag Rådhuset

 

 

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Fotograf Frk. Boldsen fritages for at svare Afgift af Vand til Næringsbrug

311

1903-311

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Vandforsyningen i Lille Bjerggade og på Kiddesvej

328

1903-328

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Samtykke fra Amtsvejinspektoratet til Nedlæggelse af en Vandledning i Landevej Nr. 15 ud for Enggade

329

1903-329

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra A. Hansen og C. Thorsen om Refusion af en Del af Udgifterne ved Anlæggelsen af en Vandledning til Andragernes Ejendomme

 

 

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Ulykkeforsikring af Værkmesteren på Pumpestationen

 

 

 

1903

Vandværket og Vandforsyningen

Afgiften af Vand til Næringsbrug

 

 

 

1903

Æresoprejsning

Murersvend Hans Ole Hansen

 

 

 

1903

Æresoprejsning

Arbejdsmand Chr. P. C. Petersen

 

 

 

1903

Æresoprejsning

Literat Julius Severin Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik