År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1905

Pensionsvæsen

Tilbagebetaling af Gymnastiklærer Madsens Indskud i Pensionsfonden

379

1905-379

 

1905

Politivæsen

Indberetning om Politiets Virksomhed i 1904

 

 

 

1905

Politivæsen

Andragende om et Droskestade

70

1905-070

 

1905

Politivæsen

Politikasse-Regnskabet for 1903

 

 

 

1905

Politivæsen

Spørgsmål om Forandring med Hensyn til de offentlige Beværtningers Lukketid

114

1905-114

 

1905

Politivæsen

Afgivelse af Erklæring med Hensyn til, hvorledes Automobilloven har virket

225

1905-225

 

1905

Politivæsen

Afspærring af en Skrænt ved Cykleklubbens Baneløb

247

1905-247

 

1905

Politivæsen

Kørsel i Skridt over Sønderbro

372

1905-372

 

1905

Politivæsen

Lønforhøjelse til Patrouillebetjentene

 

 

 

1905

Politivæsen

Politikasse-Regnskabet for 1904

 

 

 

1905

Politivæsen

Hædersgave til Politibetjent A. Pedersen

449

1905-449

 

1905

Råd-, Ting- og Arresthuset

Ophængning af en Telefonautomat på Rådhuset

 

 

 

1905

Råd-, Ting- og Arresthuset

Amtsrådsmedlem Eskildsens Valg til Medlem af Rådhusbestyrelsen

 

 

 

1905

Råd-, Ting- og Arresthuset

Overslaget for 1906-07

 

 

 

1905

Renovationsforhold

Nytårsgratiale til Arbejdsmændene ved Renovationsvæsenet

46

 

 

1905

Renovationsforhold

Indførelse af galvaniserede Zinkspande til Indsamling af Dagrenovationen

93

1905-093

 

1905

Renovationsforhold

Forskud til Renovationsentreprenør O. V. Skanderup

 

 

 

1905

Renovationsforhold

Installation af Vandklosetter

265

1905-265

 

1905

Renovationsforhold

Andragende fra Entreprenør Skanderup om et Ekstratilskud til hans Løn

429

1905-429

 

1905

Sessions- og Udskrivningsvæsenet

Valg af 2 Medlemmer til at tiltræde Sessionen

292

1905-292

 

1905

Skatter- og Afgifter

Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. Kommunalbestyrelsernes Adgang til at få deres Afskrifter af Vurderingsfortegnelsen berigtigede i Overensstemmelse med Ejendomsskyldregistrene

 

 

 

1905

Skatter- og Afgifter

Fordeling af A/S Bøgeager Teglværks personlige Kommuneskat

 

 

 

1905

Skatter- og Afgifter

Fordeling af A/S Vejle Bomuldsspinderiers personlige Kommuneskat

 

 

 

1905

Skatter- og Afgifter

Spørgsmål om Selskabet Det danske Gødningskompagnis Skattepligt

 

 

 

1905

Skatter- og Afgifter

Sagfører Gyntelbergs Valg som Overligningskommissær

 

 

 

1905

Skatter- og Afgifter

Indførelse af kommunal Ejendomsskyld

64

1905-064

 

1905

Skatter- og Afgifter

Honoraret til Vurderingsmændene for Vurderinger til Ejendomsskyld

65

1905-065

 

1905

Skatter- og Afgifter

Valg af en Vurderingsmand til Ejendomsskyld

107

1905-107

 

1905

Skatter- og Afgifter

Oversigt over de ny Skatter

139

1905-139

 

1905

Skatter- og Afgifter

Betalingen til Stedfortræderne for Vurderingsmændene til Ejendomsskyld

144

1905-144

 

1905

Skatter- og Afgifter

Stationsforstander Edsbergs Skattepligt til Københavns Kommune  (jfr. 401)

154

1905-154

 

1905

Skatter- og Afgifter

Cirkulære fra Skattedepartementet angående Honoraret til Vurderingsmændene for Omvurdering til Ejendomsskyld

178

1905-178

 

1905

Skatter- og Afgifter

A/S Steensens Margarinefabriks Skattepligt til Rudkøbing Kommune

249

1905-249

 

1905

Skatter- og Afgifter

Cirkulære fra Købstadforeningen angående eventuel Afløsning af de på faste Ejendomme hvilende kommunale Skatter

 

 

 

1905

Skatter- og Afgifter

Cirkulære fra Købstadforeningen ang. eventuel Forandring i Reglerne om mindre Lejligheders Fritagelse for Ejendomsskyld

289

1905-289

 

1905

Skatter- og Afgifter

A/S Det forenede Dampskibsselskabs Skattepligt

325

1905-325

 

1905

Skatter- og Afgifter

Fordeling af Stationsforstander Edsbergs personlige Kommuneskat

401

1905-401

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Skoleplanen

 

 

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Fast Ansættelse af Rektor og Lærerpersonalet

76

1905-076

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Lærerinde Fru Wolffs Lønning (se tillige under Nr. 76)

 

 

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Valg af 2 Repræsentanter for Elevernes Forældre i Henhold til Skoleplanens § 8

108

1905-108

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Tilskud af Sorø Akademis Midler

146

1905-146

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Afholdelse af Udgifterne ved Cand. Alsteds Deltagelse i Skolesangstævnet i København

179

1905-179

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Benyttelse af Sportspladsen til øvelser

188

1905-188

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Lærerpersonalets Tjenestealder

 

 

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Besættelse af ledige Fripladser

248

1905-248

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Spørgsmål om Tilbagebetaling af Lærerpersonalets Indskud i Pensionsfonden

 

 

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Vedtægt for Renholdelsen af de kommunale Skoler

327

1905-327

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Gymnastiksalens Forsyning med Gymnastikredskaber

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Karen Wiberts faste Ansættelse

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Christine Plovs faste Ansættelse

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Ane M. J. Egebergs Tjenestealder

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Thyra Skous faste Ansættelse

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer ved Søndermarksskolen Karl K. Sørensens Tjenestealder og Løntillæg

62

1905-062

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af en Timelærerindeplads

69

1905-069

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikar for Lærer H. Nielsen under dennes Ophold i Tyskland

73

1905-073

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Oprettelse af en ny Timelærerplads og 2 nye Timelærerindepladser

83

1905-083

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Marie Kirkelunds faste Ansættelse

90

1905-090

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Kathrine K. A. Aagesens Tjenestealder og Løntillæg

104

1905-104

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af ledige Fripladser og Legater

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Karen M. A. Nissens Tjenestealder

182

1905-182

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Optagelse i Borgerskolen af Ledvogter Moss' Og fhv. Landpostbud Kochs Døtre

186

1905-186

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tilladelse til at Smedemester Jønssons Datter vedbliver at nyde Undervisning i den offentlige Skole

187

1905-187

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Benyttelse af Sportspladsen til Øvelser

188

1905-188

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer Holms Tjenestealder

207

1905-207

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tildeling af et ledigt Legat

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde A. Bojsens Afsked

238

1905-238

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde K. Wiberts Afsked

234

1905-234

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Karen M. A. Nissens Tjenestealder

249

1905-249

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ellen Hansens Ansættelse som Timelærerinde

250

1905-250

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer V. Petersens Udførelse af kirkelige Forretninger for Valgmenigheden

251

1905-251

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Kristine Petersens faste Ansættelse

297

1905-297

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Bogen ”Skolen og Bøgerne”

322

1905-322

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Oprettelse af Discipel-Bogsamlinger

323

1905-323

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer Niels Nielsens faste Ansættelse

326

1905-326

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vedtægt for Renholdelsen af de kommunale Skoler

327

1905-327

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Benyttelse af Borgerskolens Gymnastiksal i Aftentimer

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Karen Skovs Overtagelse af nogle Undervisningstimer

333

1905-333

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Rasmine K. M. Petersens Tjenestealder

337

1905-337

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Oprettelse af Lærerbogsamlinger

340

1905-340

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer Hans Rasmus Hansen (Dalsgaard)s Tjenestealder

359

1905-359

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer ved Søndermarksskolen Karl K. Sørensens Ansættelse i højeste Lønningsklasse

363

1905-363

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tilbagebetaling af Gymnastiklærer Madsens Indskud i Pensionsfonden

379

1905-379

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Udlevering af Generalstabskort til nedsat Betaling

381

1905-381

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Afholdelse af Udgifterne ved Antagelsen af en Vikar for Lærer N. Andreassen

402

1905-402

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Else K. M. Kirkelunds Tjenestealder

436

1905-436

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Meddelelse fra Statens Komite til Understøttelse af Bogsamlinger om de Skolens Samlinger tilståede Beløb

439

1905-439

 

1905

C. Pigeskoler

Besættelse af ledige Fripladser i Vejle Døtreskole og Frøken Seligmanns Skole

266

1905-266

 

1905

C. Pigeskoler

Vedtægt for Renholdelse af de private Skoler

445

1905-445

 

1905

Skovene

Spørgsmål om Forbedring af Gangstien til Skyttehuset

 

 

 

1905

Skovene

Besigtigelse ved en Sagkyndig af Forholdene ved Pilkebakken

 

 

 

1905

Skovene

Andragende fra Restauratør Pouls om Fjernelse af nogle Træer udfor Café du Sport

430

1905-430

 

1905

Skovene

Kølerummenes Udlejning til Slagterforeningen

161

1905-161

 

1905

Skovene

Spørgsmål om Opførelse af et Beskyttelses tag fra Kølehuset til Slagtehallen

 

 

 

1905

Skovene

Eftersyn af Kreaturvægten

361

1905-361

 

1905

Sundhedsvæsen

Indførelse af Trikinundersøgelse

89

1905-089

 

1905

Sundhedsvæsen

Byrådets Indtrædelse i Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark

98

1905-098

 

1905

Sundhedsvæsen

Indbydelse til at deltage i et Møde i Aarhus i Anledning af Lovforslaget angående Kødkontrol

122

1905-122

 

1905

Sundhedsvæsen

Spørgsmål om Oprettelse af en kommunal Tand- Poliklinik

 

 

 

1905

Sundhedsvæsen

Forandring af Taksten for de offentlig ansatte Jordemødre

143

1905-143

 

1905

Sundhedsvæsen

Udførelse af Kødkontrollen på Vejle Amts Svineslagteri

219

1905-219

 

1905

Sundhedsvæsen

Forhandling af Slagteriaffald fra Andels Svineslagteriet i Kolding

 

 

 

1905

Sundhedsvæsen

Installation af Vandklosetter

265

1905-265

 

1905

Sundhedsvæsen

Refusion af en Del af Udgifterne i Anledning af smitsomme Sygdomme i 1904-05

284

1905-284

 

1905

Sundhedsvæsen

Forespørgsel til Justitsministeriet ang. eventuel Statsanerkendelse for et på den kommunale Forsørgelsesanstalts Grund opført Plejehjem for Lungetuberkuløse

313

1905-313

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Andragende om fri Lægebefordring for de på Søndermarken boende Medlemmer af den anerkendte Sygekasse

66

1905-066

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Nyt Sygehusreglement

129

1905-129

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Valg af et Medlem af Sygehusbestyrelsen

165

1905-165

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Årsberetning fra Sygehuset for 1904

206

1905-206

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Andragende fra Sygehusinspektøren om, at hans Emolumenter må blive kapitaliserede

228

1905-228

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Amtsrådsmedlem J. P. Jensens Valg til Revisor af Sygehusregnskaberne for 1904-05

344

1905-344

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusets Overslag for 1906-07

 

 

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Bevilgelse af 10,000 Kr. til Sygehusets Drift

399

1905-399

 

1905

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Budgettet for 1906-07

 

 

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Teknisk Skole

 

 

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening

 

 

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

De ved Nytårsstormfloden 1904 Skadelidte

58

1905-058

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Menighedssygeplejeforeningen

61

1905-061

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle Gymnastikforening

77

1905-077

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Foreningen af jydske Landboforeningers Skue i Horsens

78

1905-078

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”De danske Våbenbrødre for Vejle og Omegn” (deres Syge- og Begravelseskasse)

103

1905-103

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Hjemmet for Vanføre

145

1905-145

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Frelsens Hær

198

1905-198

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Afholdsforeningerne

199

1905-199

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Ormslev Børnehjem

202

1905-202

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Sygekassen for næringsdrivende Borgere

204

1905-204

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Soldaterhjemmet i Fredericia

209

1905-209

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Foreningen til Hjælp for ulykkelig stillede Mødre

260

1905-260

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Det danske Hedeselskab

287

1905-287

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle Folkebogsamling

343

1905-343

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Afholdsbladet ”Fremtids-Håbet”

347

1905-347

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Kristelig Forening til vildfarne Børns Redning

349

1905-349

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Fængselshjælpen

373

1905-373

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

De hjemløses Venner

377

1905-377

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Arbejdernes Sygekasseforening

397

1905-397

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Håndværksvendenes Rejse- og Sygeforening

404

1905-404

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

420

1905-420

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle Folkeuniversitetsforening

421

1905-421

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Udvalget for Foredrag for Arbejdere

422

1905-422

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Teknisk Skole

423

1905-423

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Danmarks Afholdsforening

438

1905-438

 

1905

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Skanderborg og Omegns Børnehjem

452

1905-452

 

1905

Valg og Valgklager

Valg på et Medlem af Valgbestyrelsen for 10. Landstingskreds

 

 

 

1905

Valg og Valgklager

Valg af en Vurderingsmand til Ejendomsskyld

107

1905-107

 

1905

Valg og Valgklager

Valg af 2 Repræsentanter for Elevernes Forældre i Henhold til § 8 i Skoleplanen for den højere Almen skole

108

1905-108

 

1905

Valg og Valgklager

Valgklager

 

 

 

1905

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til at afgive Votum til Kapiteltakst

115

1905-115

 

1905

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem af Bestyrelsen for Friboligen for gamle Good-Templars

116

1905-116

 

1905

Valg og Valgklager

Valg af Retsvidner

117

1905-117

 

1905

Valg og Valgklager

Nedsættelse af Valgbestyrelse i Anledning af Valg til Ligningskommissionen

 

 

 

1905

Valg og Valgklager

Valg på Medlemmer af Ligningskommissionen

334

1905-334

 

1905

Valg og Valgklager

Valg på et Medlem af Bestyrelsen for de fattiges Kasse

396

1905-396

 

1905

Valg og Valgklager

Nedsættelse af en Valgbestyrelse i Anledning af Valg til Byrådet

406

1905-406

 

1905

Vandløb

Spørgsmål om Anlæggelse af en Gangbro over Vejle Å vest for Jernbanebroen

 

 

 

1905

Vandløb

Vandafløbsforholdene ved Smed Petersens Ejendom på Dæmningen

 

 

 

1905

Vandløb

Forbedring af Afløbsforholdene i Kvisthusgade

 

 

 

1905

Vandløb

Spørgsmål om Kloakering af en Grøft ved Fabrikant Brinckers Englod

163

1905-163

 

1905

Vandløb

Regulativ for det mindre, offentlige Vandløb Nr. 3

195

1905-195

 

1905

Vandløb

Regulativ for det for Købstaden og Skibet Sogn fælles mindre, offentlige Vandløb

 

 

 

1905

Vandløb

Ordning af Vandafløbsforholdene ved Arkitekt Jørgensens Ejendom

 

 

 

1905

Vandløb

Afløbsforholdene ved Jagtvejen (Hviids Toft)

 

 

 

1905

Vandløb

Forbedring af Kloaksystemet og Udførelse af en samlet Kloakplan

310

1905-310

 

1905

Vandløb

Ordning af Vandafløbsforholdene i Kvisthusgade

 

 

 

1905

Vandløb

Tilladelse til Anbringelse af en Bro over Mølleåen til Sagfører Strandbys Ejendom

398

1905-398

 

1905

Vandløb

Andragende fra Restauratør Pouls om Forbedring af Vandafledningsforholdene ved Café du Sport

430

1905-430

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Grundejere på den nordre Side af Vardevej om Forsyning med Vand

 

 

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra H. Steensens Margarinefabrik A/S om Nedsættelse af Vandafgift

67

1905-067

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Fotograf Frk. Buch om Nedsættelse af Vandafgift

85

1905-085

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Indberetning fra Stadsingeniøren angående Pumpestationen

174

1905-174

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Indlægning af Vandledning i Forskoleseminariet

184

1905-184

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Murermester Bach om Indlæggelse af Vand- og Gasledning i de ham tilhørende Ejendomme ved Vardevejen

197

1905-197

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra H. Steensens Margarinefabrik A/S om Nedsættelse af Vandafgift

261

1905-261

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra A/S Vejle Chokoladefabrik om Nedsættelse af Vandafgift

262

1905-262

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlæggelse af Vandledning til Mads Nissens Ejendom på Grejsdalsvej

271

1905-271

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Beboerne på Kabbeltoft fritages for Vandafgift

283

1905-283

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende om Nedlæggelse af en Vandledning fra Vardevejen op mod Jellingvejen

293

1905-293

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlæggelse af en Vandledning til det nedbrændte Sommertheaters Grund

294

1905-294

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Tilladelse fra Amtsvejinspektoratet til Nedlægning af forskellige Vandledninger i Landevejene

 

 

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlæggelse af en Vandledning i Vardevejskvarteret

 

 

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

T. F. Ravn og N. Udbye fritages for at svare Afgift af Vand til Motorbrug

314

1905-314

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Eftergivelse af den Drejer H. Jessen pålignede Afgift af Vand til Næringsbrug

368

1905-368

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Indlægning af Vandledning i Kvisthusgade

 

 

 

1905

Vandværket og Vandforsyningen

Optælling af Byens Vandhaner

400

1905-400

 

 

 

webtopgrafik