År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1917

Krigssituationen

Køb og Salg af Sukker

10

1917-010

 

1917

Krigssituationen

Fastsættelse af Maksimalprisen for visse Brændselseffekter

20

1917-020

 

1917

Krigssituationen

Overholdelse af Maksimalprisen, på Rug og Hvede

21

1917-021

 

1917

Krigssituationen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. Undersøgelse af Kartoffelbeholdningerne

25

1917-025

 

1917

Krigssituationen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet vedr. Lov om Fastsættelse af Husleje

27

1917-027

 

1917

Krigssituationen

Udvidelse af Bestemmelserne i §§ 1—6 i Lov Nr. 392 af 22. December 1916 ang. Huslejenævn

27

1917-027

 

1917

Krigssituationen

Henvendelse fra Arbejdernes Fællesorg. Brændselsforretning A/S om Salg til Kommunen af Kul, Koks og Briketter fra Tyskland

33

1917-033

 

1917

Krigssituationen

Justitsministeriel Anmodning om Oplysninger fra Huslejenævnet om de i Tiden efter 1. September skete Opsigelser

55

1917-055

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Anvendelse af Kartofler til Fodring

70

1917-070

 

1917

Krigssituationen

Cirkulære fra Kommunernes Kulkontor

72

1917-072

 

1917

Krigssituationen

Tilbud fra Moselund Tørvefabriker på Levering af Tørv

75

1917-075

 

1917

Krigssituationen

Foranstaltning til Forebyggelse af utilbørlig Udnyttelse af Konjunkturerne

86

1917-086

 

1917

Krigssituationen

Maksimalpris for krystaliseret Soda

81

1917-081

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Salg af Skoveffekter ved Auktion

82

1917-082

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Hvedemel

83

1917-083

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Majs og Foderkager

84

1917-084

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Kul, Koks, Cinders og Briketter

85

1917-085

 

1917

Krigssituationen

Udlån af 200 Tons Koks af Statens Beholdninger i Fredericia

114

1917-114

 

1917

Krigssituationen

Andragende fra Vejle Handelsforening om, at lukketiden må blive forandret

117

1917-117

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Avl og Beholdninger af Korn, Mel, Foderstoffer m. m.

118

1917-118

 

1917

Krigssituationen

Prisnedsættelse for Rugbrød

123

1917-123

 

1917

Krigssituationen

Regnskabet over udbetalte Understøttelser i H. t. Dyrtidsloven

131

1917-131

 

1917

Krigssituationen

Ekstraordinært Dyrtidstillæg til Arbejdsmænd ved kommunale Virksomheder

132

1917-132

 

1917

Krigssituationen

Henvendelse til Teknisk Selskab vedr. Benyttelsen af lokalerne til Undervisning af Drengeborgerskolens Elever

185

1917-185

 

1917

Krigssituationen

Udvidelse af Folkekøkkenet

136

1917-136

 

1917

Krigssituationen

Indkøb af ”Vejledning til Høkassens Brug ved Madlavning”

145

1917-145

 

1917

Krigssituationen

Henstilling Ira Indenrigsministeriet vedr. Oprettelse af Folkekøkken

147

1917-147

 

1917

Krigssituationen

"Cirkulære om Fastsættelse af Husleje; Nedsættelse af Huslejenævn for Forretningslokaler"

154

 

 

1917

Krigssituationen

Foranstaltninger vedr. Befolkningens Forsyning med Brød og Mel

181

1917-181

 

1917

Krigssituationen

Valg af Tilsynshavende ved Statens Overtagelse af Rug og Hvede

192

1917-192

 

1917

Krigssituationen

Udarbejdelse af Planer og Tegninger til Kommunens Beboelseshuse samt Køb af Matr. Nr. 324 a af Engene

 

 

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse til forsk. Håndværksmestre ved Opførelsen af Kommunens Ejendomme ved Enghavevej

 

 

 

1917

Krigssituationen

Sagen om Nedsættelse af Prisen for Rugbrød og Udnyttelse af Dyrtidslovens § 2

219

1917-219

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Tørv og Køb af Tørv.

221

1917-221

 

1917

Krigssituationen

Skrivelse fra Vejle Amts Brændselsinstitution ang. Fordelingen af Brænde

228

1917-228

 

1917

Krigssituationen

Andragender om Tillægsbrødkort

 

 

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse fra Amtet ved Indkøbet af Koks til Brug for Befolkningen i Husholdningen

234

1917-234

 

1917

Krigssituationen

Beretning fra Huslejenævnet

236

1917-236

 

1917

Krigssituationen

Anvendelse af ”Midlertidig Lov af 14. April d.Å. om Fremleje af Beboelseslejligheder m. v.

240

1917-240

 

1917

Krigssituationen

Køb af 180 Tons Dampkul gennem Kommunernes Kulkontor

241

1917-241

 

1917

Krigssituationen

Spørgsmålet om Fremskaffelse af Jord til Udleje

245

1917-245

 

1917

Krigssituationen

Spørgsmålet om Ekspropriation af Kartofler

245

1917-245

 

1917

Krigssituationen

Tilbud på Tørv

 

 

 

1917

Krigssituationen

Valg af en Suppleant til Huslejenævnet for Forretningslokaler

257

1917-257

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse for Levering af Rug

282

1917-282

 

1917

Krigssituationen

Fragtgodtgørelse fra Kommunernes Kulkontor

289

1917-289

 

1917

Krigssituationen

Købstadens Forsyning med Mel

 

 

 

1917

Krigssituationen

Tilbud fra Fastlands-Kuludvalget på Småkul

312

1917-312

 

1917

Krigssituationen

Nedsættelse af Udvalg ang. Byens Forsyning med Brændselsmateriale

 

 

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse for Indkøb af Koks

315

1917-315

 

1917

Krigssituationen

Fragtgodtgørelse for Gaskul

325

1917-325

 

1917

Krigssituationen

Maksimalpris for Pindebrænde

326

1917-326

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger vedr. Landbrugsarealers Benyttelse og Kreaturbestandens Størrelse

327

1917-327

 

1917

Krigssituationen

Fremskaffelse af Kul

328

1917-328

 

1917

Krigssituationen

Deltagelse i en dansk Boligkongres

 

 

 

1917

Krigssituationen

Andragende fra Købmand Steffen Lunding om Tilladelse til at benytte en 4 Værelses Lejlighed til Forretningsbrug

 

 

 

1917

Krigssituationen

Udlevering af Majs

 

 

 

1917

Krigssituationen

Fragtgodtgørelse for Gaskul

357

1917-357

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Handel med danske Kornvarer

358

1917-358

 

1917

Krigssituationen

Pligtig Brug af Bevismidler ved Aflevering af Korn i H. t. Kornloven

363

1917-363

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse for leveret Rug af Høsten 1916

373

1917-373

 

1917

Krigssituationen

Regler for Gennemførelsen af Lov af 26. Juni 1917 om Godtgørelse af Statskassen vedr. Landets Forsyning med Brødkorn

377

1917-377

 

1917

Krigssituationen

Transporten af og Handelen mod Brunkul

380

1917-380

 

1917

Krigssituationen

Undersøgelser af eventuelle Beholdninger af Rug og Hvede hos Landbrugerne

382

1917-382

 

1917

Krigssituationen

Uddeling af Petroleum

384

1917-384

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Forhandleres Beholdninger af inden- eller udenlandske Brændsels- og Belysningsmidler

385

1917-385

 

1917

Krigssituationen

Sukkerfabrikkernes Modtagelse af Købebeviser for Sukkermærker

386

1917-386

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Transport af Mergel og Gødningskalk på Jernbanen

388

1917-388

 

1917

Krigssituationen

Indkøb og Nedsaltning af Svine-, Okse- og Kalvekød til Brug for Befolkningen

 

 

 

1917

Krigssituationen

Bekendtgøreise fra Indenrigsministeriet vedr. Høstbindegarn

394

1917-394

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Kul, Koks, Cinders og Briketter

395

1917-395

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Kul m. v. fra Fastlandet

396

1917-396

 

1917

Krigssituationen

Handelen med engelske Kul og Koks m. v

397

1917-397

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Blandingsmel

398

1917-398

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Semoulegryn

399

1917-399

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Fyring med Halm under Dampkedler

401

1917-401

 

1917

Krigssituationen

Vederlag til Korntilsynsmanden

402

1917-402

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Opfordring af Boghvede af Høsten 1917

403

1917-403

 

1917

Krigssituationen

Tilladelse til delvis Opfodring af Kartofler af egen Avl

404

1917-404

 

1917

Krigssituationen

Indkøb af et Parti Kartofler samt Maksimalprisen

410

1917-410

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Udlevering af Cement

411

1917-411

 

1917

Krigssituationen

Forslag til Rationering af Kul og Koks

426

1917-426

 

1917

Krigssituationen

Petroleum til Tærskebrug

429

1917-429

 

1917

Krigssituationen

Udtalelse til Ministeriet vedr. Huslejelovgivningen

430

1917-430

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Resultatet af Årets Høst

431

1917-431

 

1917

Krigssituationen

Ophævelse af Forbudet mod Slagtning af Svin under 65 kg levende Vægt

433

1917-433

 

1917

Krigssituationen

Salg og Udlevering af Petroleum og Brændselsolie

436

1917-436

 

1917

Krigssituationen

Kgl. Anordning vedr. nedsatte kommunale Kommissioner

442

1917-442

 

1917

Krigssituationen

Udførselsforbud for Nælder, Nældestænger, Vine, Spirituosa, Sprit og Tobak

443

1917-443

 

1917

Krigssituationen

Handelen, med Talg

444

1917-444

 

1917

Krigssituationen

Maksimalpris for krystaliseret Soda m. v.

445

1917-445

 

1917

Krigssituationen

Befolkningens Forsyning med Brød og Mel samt Maksimalprisen på Mel

471

1917-471

 

1917

Krigssituationen

Begrænsning af Forbruget af Benzin og Benzol m. v.

473

1917-473

 

1917

Krigssituationen

Opgivelse af Beholdningerne af Hamp, Reb, Tovværk o. l.

474

1917-474

 

1917

Krigssituationen

Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet vedr. visse Avertissementer o. L

475

1917-475

 

1917

Krigssituationen

Overtagelse af udenlandsk Hvede

476

1917-476

 

1917

Krigssituationen

Overtagelse af Beholdningerne af Hvedemel

477

1917-477

 

1917

Krigssituationen

Meddelelse fra Brændselsnævnet

484

1917-484

 

1917

Krigssituationen

Fremstillingen af Sigtebrød

485

1917-485

 

1917

Krigssituationen

Opgivelse af Beholdningerne af Cement

486

1917-486

 

1917

Krigssituationen

Administrationen af de af Kommunen opførte Lejeboliger

 

 

 

1917

Krigssituationen

Hugsten i Landets Skove og Plantager samt Handelen med Skoveffekter

499

1917-499

 

1917

Krigssituationen

Vanskelighederne ved Fremskaffelse af Belysningsmidler m. m.

500

1917-500

 

1917

Krigssituationen

Begrænsning af Forbruget af Lys og Brændsel samt Lukketider for Forenings- og Selskabslokaler

508

1917-508

 

1917

Krigssituationen

Flytning af Fyld fra søndre Bakke til Skidenengen for derved at afhjælpe den herskende Arbejdsløshed

 

 

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Udbyttet af Høsten af Rodfrugter

547

1917-547

 

1917

Krigssituationen

Midlertidig Lov af 27. Oktober 1917 ang. overordentlig Hjælp til Arbejdsløse m. m

548

1917-548

 

1917

Krigssituationen

Fordeling mellem Befolkningen af Smør

549

1917-549

 

1917

Krigssituationen

Reservebeholdning af Dampkul

552

1917-552

 

1917

Krigssituationen

Oversigt over Brændselsudvalgets Indtægter og Udgifter

553

1917-553

 

1917

Krigssituationen

Salg af 20,000 hl Koks

553

1917-553

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om igangsatte Arbejder til Afhjælpning af Arbejdsløsheden

556

1917-556

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Størrelse af Landets Svinebestand samt af Vintersæds- og Frøavlsarealer

558

1917-558

 

1917

Krigssituationen

Andragende fra samtlige Lejere i Kommunens Ejendomme på Sofievej om Godtgørelse for forskellige Afsavn

577

1917-577

 

1917

Krigssituationen

Opretholdelse af Huslejenævnene og Valg af Medlemmer

579

1917-579

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse til Formanden for Huslejenævnet

579

1917-579

 

1917

Krigssituationen

Befolkningens Forsyning med Mælk m. v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1917

Købstadforeningen

Regnskabet for 1916 og Indsendelse af Bidrag for 1917

 

 

 

1917

Købstadforeningen

Købstadmødet i København og Valg af Medlemmer til Foreningens Bestyrelse

243

1917-243

 

1917

Købstadforeningen

Repræsentantskabsmødet i København

 

 

 

1917

Købstadforeningen

Forhøjelse af Kontingentet

 

 

 

1917

Lån

Optagelse af et Lån til Betaling af Købesummen for de Fabrikant H. Steensen tilhørende Engarealer Matr. Nr. 71 a m. fl.

 

 

 

1917

Lån

Optagelse af Lån til Dækning af Udgifterne ved Brolægningsarbejder

155

1917-155

 

1917

Lån

Optagelse af Lån til Byggeforetagender

250

1917-250

 

1917

Legater

Regnskabet for det Havemannske Legat for 1916

 

 

 

1917

Legater

Uddeling af Krigsråd Leths Legat

 

 

 

1917

Legater

"Stadfæstelse af 3 Fundatser til Fordel for Vejle Handelsstands Understøttelsesfond, nemlig for "" Købmand M. Christiansen og Hustrus Legat"", ""Dampskibsekspeditør Otto Hansen og Hustrus Guldbryllupslegat"" og ”Fabrikejer C. M. Hess' Legat”"

63

1917-063

 

1917

Legater

Regnskaberne for 1) ”Skomager L. R Møllers Legat”, 2) ”Konsul og Købmand I. P. Møllers Legat”, 3) ”Vejle Banks Jubilæumslegat” og 4) ”Murermester C. Christoffersens Legat”

122

1917-122

 

1917

Legater

Uddelingen af de ledige Fogske Legater

216

1917-216

 

1917

Legater

Stadfæstelse af Fundats for ”Krigsråd Christian Leth og Søn Kommerceråd Christen Leths Legat til Fordel for Trængende i Vejle Købstad”

 

 

 

1917

Legater

"Regnskabet for a."" Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere i Vejle"""

266

1917-266

 

1917

Legater

Regnskabet for b. ”Fabrikant I. C. Christiansen og Hustrus Legat”

266

1917-266

 

1917

Legater

Regnskabet for c. ”Vejle Banks Legat”

266

1917-266

 

1917

Legater

Regnskabet for det Havemanske Legat

 

 

 

1917

Museet

Meddelelse fra Eksekutoren i Frk. Agnes Hviids Dødsbo om, at der til Opførelse af en Museumsbygning er testamenteret Kommunen forskellige faste Ejendomme, kontante Penge og Værdipapirer

49

1917-049

 

1917

Museet

Indbetaling af et Beløb på 500 Kr. fra Eksekutorerne i Enkefru Wadums Bo

198

1917-198

 

1917

Myndighedsbevillinger

Handelskommis Theofilius Hansen Larsen

35

1917-035

 

1917

Myndighedsbevillinger

Andragende fra Barbersvend K. P. Christensen om Fuldmyndighedsbevilling

 

 

 

1917

Næringsvæsen

Andragende fra Frk. Marie Sørensen om Beværterbevilling til Vejle Højskolehjem

 

 

 

1917

Næringsvæsen

Kvindelig Betjening til Servering i Restaurationslokalerne

133

1917-133

 

1917

Næringsvæsen

Andragende fra Hotelejer Hans Boisen, ”Grand Hotel”, om senere Lukketid

169

1917-169

 

1917

Næringsvæsen

Andragende fra Hotelejer Jul. Klinge m. fl. og Vejle Beværterforening om senere Lukketider

248

1917-248

 

1917

Næringsvæsen

Andragende fra Bestyrer Andersen om Bevilling til at drive Beværtning i ”Skovbrynet”

304

1917-304

 

1917

Næringsvæsen

Andragende fra Hotelejer Nielsen om Bevilling til i Missionshotellet ”Grand” at beværte andre end Rejsende

 

 

 

1917

Næringsvæsen

Forhøjelse af Automobiltaksten i 3. Kreds

362

1917-362

 

1917

Næringsvæsen

Andragende fra Hotelejer S. P. Jensen, Teaterhotellet, om Ændring af Lukketiden

573

1917-573

 

1917

Næringsvæsen

Tidspunktet for Lukning af Restauranter m. m. Nytårsaften

583

1917-583

 

1917

Næringsvæsen

Forandring i Vedtægterne for bunden Næring

585

1917-585

 

1917

Næringsvæsen

"Andragende fra fhv. Gæstgiver Ole Jespersen Hansen om Bevilling til i Hotel"" Jylland” at drive Beværtning med Ret til Udskænkning af stærke Drikke"

 

 

 

1917

Plejebørn

Beretning fra Tilsynet med Plejebørn

211

1917-211

 

1917

Plejebørn

Valg af Tilsyn i H. t. Lov om Tilsyn med Plejebørn

303

1917-303

 

1917

Politivæsen

Andragende fra Patrouillebetjent Niels Rasmussen om Afsked med Pension

98

1917-098

 

1917

Politivæsen

Ansættelse af Sergent Munksgaard som Politibetjent

160

1917-160

 

1917

Politivæsen

Ansættelse af Former Bertel Hansen som Patrouillebetjent og Snedkersvend J. M. Helbo som Reservepatrouillebetjent

161

1917-161

 

1917

Politivæsen

Transport af Lig

414

1917-414

 

1917

Politivæsen

Regnskabet for Vejle Købstads Politikasse for 1916

 

 

 

1917

Politivæsen

Indberetning om Politiets Virksomhed i 1916

439

1917-439

 

1917

Politivæsen

Andragende fra Beboere på Gl. Jellingvej om Begunstigelse m. H. t. Hundeafgift

534

1917-534

 

1917

Politivæsen

Andrg. fra Handelsforeningen om Forandring af Lukketiden for Onsdagen (Torvedagen)

566

1917-566

 

1917

Politivæsen

Forhøjelse af Beløbet til forskudsvis Udbetaling af Alimentationsbidrag

567

1917-567

 

1917

Råd-, Ting- og Arresthuset

Regnskabet for 1915-16

 

 

 

1917

Råd-, Ting- og Arresthuset

Dyrtidstillæg til Arrestforvareren

115

1917-115

 

1917

Råd-, Ting- og Arresthuset

Forhøjelse af Forplejningspengene for Arrestanter

153

1917-153

 

1917

Råd-, Ting- og Arresthuset

Godtgørelse for Arrestanters Bespisning

440

1917-440

 

1917

Råd-, Ting- og Arresthuset

Overslaget over Råd-, Ting- og Arresthuset for 1918 -1919

502

1917-502

 

1917

Råd-, Ting- og Arresthuset

Regnskaberne for Råd-, Ting- og Arresthuset og Pensionsfonden for 1916-1917

 

 

 

1917

Råd-, Ting- og Arresthuset

Dyrtidstillæg til Arrestforvareren

575

1917-575

 

1917

Renovationsforhold

Andragende fra Arbejderne ved Dag- og Natrenovationen om et Nytårsgratiale

52

1917-052

 

1917

Renovationsforhold

Besværing fra Grundejere i Dalgade over Natrenovationen

66

1917-066

 

1917

Rotternes Udryddelse

Ydelse af Tilskud for 1917

29

1917-029

 

1917

Rotternes Udryddelse

Foreningen til lovordnet Udryddelse af Rotter

 

 

 

1917

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Valg af et Medlem og en Suppleant til at tiltræde Sessionen for Købstadens Lægd

213

1917-213

 

1917

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Regler for tvungen Indkvartering

387

1917-387

 

1917

Skovene

Fredskovforpligtelsen på Uhrskovgaard

67

1917-067

 

1917

Skovene

Forslag om forøget Hugst i Skovene

76

1917-076

 

1917

Skovene

Salg af Grund til A/S H. Steensens Margarinefabrik

129

1917-129

 

1917

Skovene

Forhøjelse af Prisen på Fyld og Brosand

130

1917-130

 

1917

Skovene

Sagen ang. Handelen med Skoveffekter

164

1917-164

 

1917

Skovene

Salg af Træ til Fældning fra Skoven på Mølholms Bakke

222

1917-222

 

1917

Skovene

Salær til Skovrideren for Salg af Brænde

 

 

 

1917

Skovene

Deltagelse i Dansk Skovforenings Årsmøde

 

 

 

1917

Skovene

Andragende fra Fabrikant Bundegaard om Overførelse af Fredskovsforpligtelse

428

1917-428

 

1917

Skovene

Salg af et Areal til Vejle Byes og Amts Sygehus

466

1917-466

 

1917

Skovene

Anlæggelse af et Vejspor langs Bybækken for Kørsel af Brændselseffekter

527

1917-527

 

1917

Skovene

Reparation af Skyttehusbroen

551

1917-551

 

1917

Skovene

Kontrakt med Forvalter Engberg om Sprængning af Rødder i Kommunens Skove

 

 

 

1917

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Udbetaling af de forhøjede Lønninger

107

1917-107

 

1917

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Sagen om en ændret Skoleplan

109

1917-109

 

1917

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Erklæring om forskellige Mangler ved Gymnastiksalen

262

1917-262

 

1917

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Friplads for Karen Høyer

270

1917-270

 

1917

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Uddelingen af Fripladser

271

1917-271

 

1917

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Tjenestealderen for Adjunkt Emil Bondo

372

1917-372

 

1917

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Bevilling af et Beløb til Rektor Kanaris Klein til Repræsentationsudgifter

 

 

 

1917

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Valg af Delegerede til Deltagelse i et Møde vedr. Spørgsmålet om en Omordning af Administrationsforholdene ved de højere Almenskoler

518

1917-518

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet om Ansættelse i den offentlige Folkeskole af Lærere og Lærerinder, der ikke har Eksamen i Sang og Gymnastik

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Friplads for Ella Hansen i Pigemellemskolen

34

1917-034

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ansættelse af en Pladsinspektør ved Pige- og Drengeskolen på Langelinie

41

1917-041

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Oprettelse af 2 nye Timelærerembeder og 1 nyt Timelærerindeembede

41

1917-041

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Fast Ansættelse af Timelærer Lauritz Poulsen

60

1917-060

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Oprettelse af 3 nye Timelærerembeder

112

1917-112

 

1917

 B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Indkøb af Sløjdværktøj

124

1917-124

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Eftergivelse af Skolemulkt

158

1917-158

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Svarskrivelse fra Ministeriet vedr. det søgte Statstilskud til de kommunale Mellem- og Realskoler for Drenge og Piger

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Fortegnelse over Elever, der har Friplads i Mellem- og Realskolerne for Drenge og Piger

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Uddelingen af Fripladser i Mellem- og Realskolerne

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Navnebetegnelsen for Kommuneskolerne i Nyboesgade og på Jellingvejen

220

1917-220

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Pedelpladsen ved Nyboesgades Skole

231

1917-231

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Fastsættelse af Tjenestealderen for Lærer Laurits Poulsen

235

1917-235

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Friplads i Mellemskolen

256

1917-256

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Friplads for Bent Jess i Mellem- og Realskolen

273

1917-273

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Gymnastikundervisningen

284

1917-284

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Fortegnelser over Vikariater ved Skolevæsenet

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tjenestealderen for Lærer Rasmus Olesen

316

1917-316

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Skrivelse fra Undervisningsministeriet vedr. Frk Jutta Ratzaus Vikariat

320

1917-320

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Sagen ang. Køb af Ejendommen Matr.Nr. 292 og 279 af Engene til Anlæg af en Sportsplads ved Kommuneskolen i Nyboesgade

343

1917-343

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Indkøb af Salmonsens Konversationsleksikon

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Andragende fra Lærer Sv. Lunghøj om Tilskud til Dækning af Udgifterne ved Deltagelse i Kursus

355

1917-355

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Oprettelse og Drift af Skoletandklinik

356

1917-356

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tjenestealderen for Lærer J. Christensen Osvang

369

1917-369

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tjenestealderen for Lærerinde Eline Hansen

370

1917-370

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tjenestealderen for Lærerinde Ane Hansine Johansen

371

1917-371

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Statstilskud til Bogsamlinger for Lærere i Folkeskolen

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Statstilskud til Bogsamlinger for Børn i Folkeskolen

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Etablering af den påtænkte Skoletandklinik

458

1917-458

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Flytning af Inventaret i Skolekøkkenet på Langelinie

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ansøgning om Afsked fra Timelærerinde Frk. Karen Schmidt

468

1917-468

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Indhegning ved Nyboesgades Skole til Oplagring af Koks

495

1917-495

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tilbud fra C. M. Hess' Fabrikker om Kontrol med Fyringen i Kommuneskolerne

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Opførelse af nyt Læskur ved Nyboesgades Skole

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Forsatsvinduer i Nyboesgades Skole

517

1917-517

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Virksomhedsplanen for Skolefonden for 1917-1918 og Kommunens Bidrag

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ændring i Undervisningsplanen for Borger-, Mellem- og Realskolen

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ombygning af Loftet i Gymnastiksalen på Kirketorvet

530

1917-530

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Andragende fra Murermester C. Winkler om et Beløb til Dækning af Prisforhøjelsen på Cement

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Indstilling af Ansøgere til Embedet som Timelærerinde ved Søndermarksskolen

533

1917-533

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Nedsættelse af Timetallet for Lærerinde C. Clausen

 

 

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tilladelse for Lærerinde Frk. A. B. Nørlyng til at holde Vikar

538

1917-538

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Friplads for Peder Schriver Schiødt

541

1917-541

 

1917

B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Forslag vedr. Indstillingen til Lærer- og Lærerindeembeder

542

1917-542

 

1917

C. Andre Skoler

Arbejdernes Aftenskole

14

1917-014

 

1917

C. Andre Skoler

Takskrivelse fra Lærerinderne ved de private Skoler

61

1917-061

 

1917

C. Andre Skoler

Approbation på Undervisningsplan for den kommunale Efterskole

146

1917-146

 

1917

C. Andre Skoler

Spørgsmålet om Skoleudvalgets Kompetence vedr. Besættelse af Fripladser i Frk. Seligmanns Skole

298

1917-298

 

1917

C. Andre Skoler

Statstilskud til Etablering og Drift af Vejle Ungdomsskole

346

1917-346

 

1917

C. Andre Skoler

Undervisningsplan for den kommunale Efterskole

 

 

 

1917

Skatter og Afgifter

Sag om Lærer Hansen Dalsgaards Erhvervsskat

12

1917-012

 

1917

Skatter og Afgifter

Indenrigsministeriel Tilladelse til Udskrivning af Skattebeløbet for 1917-18

41

1917-041a

 

1917

Skatter og Afgifter

Valg af Overligningskommissær og Suppleant

74

1917-074

 

1917

Skatter og Afgifter

Sagen ang. Refusion af Skat til Fabrikant H. Steensen

91

1917-091

 

1917

Skatter og Afgifter

Andragende fra ”Byggeselskabet Dalgade”om Fritagelse for kommunale Skatter

116

1917-116

 

1917

Skatter og Afgifter

Påligning af Tillægsskat

165

1917-165

 

1917

Skatter og Afgifter

Kommunens Andel i den A/S M. I. Ballins Sønner for 1914-15 og 1915-16 pålignede Kommuneskat

261

1917-261

 

1917

Skatter og Afgifter

Kommunens Andel i forsk. Aktieselskabers Skat

317

1917-317

 

1917

Skatter og Afgifter

Cirkulære fra Indenrigsministeriet vedr. delvis Eftergivelse af Brændevinsafgift

405

1917-405

 

1917

Skatter og Afgifter

Fritagelse for Betaling af Dyrtidsskat

416

1917-416

 

1917

Skatter og Afgifter

Deling mellem Vejle og Jelling Kommune af den Portør Pedersen pålignede Skat

 

 

 

1917

Skatter og Afgifter

Forandringer m. H. t. Opkrævningen af Skatter

513

1917-513

 

1917

Skatter og Afgifter

Dyrtidsforanstaltninger efter Lovens § 1 og Regler for Tillægsskat til Dækning af Udgifterne

 

 

 

1917

Slagtehuset (det offentlige)

Sammenslutning af de kommunale Slagtehuse

108

1917-108

 

1917

Slagtehuset (det offentlige)

Sagen om Godskrivelse af fhv. Opsynsmand Mortensens Husleje og Dyrtidstillæg

301

1917-301

 

1917

Slagtehuset (det offentlige)

Andragende fra Opsynsmand ved Slagtehuset M. C. Mortensen om Ydelse af Erstatning

305a

1917-305a

 

1917

Slagtehuset (det offentlige)

Forflyttelse af M. C. Mortensen

305b

1917-305b

 

1917

Slagtehuset (det offentlige)

Tillæg til Arbejdsmand Zakarias Nielsen ved Slagtehuset

306

1917-306

 

1917

Sundhedsvæsen

Sagen om Oprettelsen af et 4. Apotek

4

1917-004

 

1917

Sundhedsvæsen

Behandlingen af Fnat-Patienter

11

1917-011

 

1917

Sundhedsvæsen

Regulativ for Ydelse af Lægehjælp i H. t. Lov Nr. 88 af 21. April 1914

368

1917-368

 

1917

Sundhedsvæsen

Andragende fra Apoteker Otto Nielsen om Tilladelse til at lægge Svaneapoteket andet Sted end fastsat

 

 

 

1917

Sygehuset og Sygeplejefoeeninger m.v.

Sygehusets Regnskab for 1915-16 og Regnskabet over Opførelsen af to Portbygninger

 

 

 

1917

Sygehuset og Sygeplejefoeeninger m.v.

Udvidelse af Vejle Amts og Byes Sygehus

 

 

 

1917

Sygehuset og Sygeplejefoeeninger m.v.

Årsberetning og Regnskab for ”Danske Sygeplejeforeningers Hjælpe- og Alderdomssparekasse”

287

1917-287

 

1917

Sygehuset og Sygeplejefoeeninger m.v.

Ydelse af et ekstraordinært Tilskud på 19,840 Kr. til Sygehuset

503

1917-503

 

1917

Sygehuset og Sygeplejefoeeninger m.v.

Overslaget for Sygehuset for 1918-19

 

 

 

1917

Sygehuset og Sygeplejefoeeninger m.v.

Regnskabet for Vejle Amts og Byes Sygehus for 1916-17

 

 

 

1917

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Kasseregnskab for 1916-17

 

 

 

1917

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Overslaget for 1918-19

 

 

 

1917

Udstykning

Andragende fra Overportør Andersen om Tilladelse til Udstykning af Matr. Nr. 9 af Nørreskoven

467

1917-467

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Arbejdernes Aftenskole

14

1917-014

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Det jydske Haveselskab

19

1917-019

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Takskrivelse fra Blindehjemmet

22

1917-022

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Takskrivelse fra Haveselskabet ”Mølholm”

49

1917-049

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Delvis Garanti for det af Drejens Optagelseshjem søgte Lån på 25,000 Kr

111

1917-111

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Arbejdernes Sygekasseforening

121

1917-121

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Takskrivelse fra Teknisk Skole

140

1917-140

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Foreningen til Hjælp for ulykkelig stillede Mødre

144

1917-144

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Børnehjemmet ”Marielund”

151

1917-151

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Metodistmenighedens Dagskole

152

1917-152

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed”

179

1917-179

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Kaninavlerforeningens Udstilling

225

1917-225

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Det sociale Sekretariat og Bibliotek

237

1917-237

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle Turistforening

246

1917-246

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Badehusejer N. Thomsen

263

1917-263

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Frelsens Hær

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Sygekasseforeningen for næringsdrivende Borgere i Vejle”

265

1917-265

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Indmeldelse i Fiskerhøjskoleforeningen

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Vejle-Afdelingen af ”Dansk Kvindesamfund”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Kvindehjemmet i Læssøesgade i København

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Dansk Forening for Rosport

296

1917-296

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Soldaterhjemmet i Fredericia

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”De samv. Afholdsselskaber”

322

1917-322

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”De hjemløses Venner”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Foreningen til Hjælp for ulykkelig stillede Mødre”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Horsens Fængselsselskab

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Fængselshjælpen”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Det danske Hedeselskab”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Det røde Kors'” Dameafdeling

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Fængselshjælpen”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Kristelig Forening for vildfarne Børns Redning”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

”Samfundet og Hjemmet for Vanføre”

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Kvindehjemmet i Læssøesgade i København

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Tuberkulosestationen i Vejle

507

1917-507

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Kvindehjælpen, Aarhus

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Viborg Fængselsselskab

521

1917-521

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Det sociale Sekretariats Bibliotek, København

 

 

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Arbejdernes Aftenskole

570

1917-570

 

1917

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Centralmissionen, København

 

 

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til Valgbestyrelsen for 5. Landstingskreds

53

1917-053

 

1917

Valg og Valgklager

Udfærdigelse af Rigsdagsvalglisterne

100

1917-100

 

1917

Valg og Valgklager

Påkendelse af Valgklager

106

1917-106

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af Medlemmer til Byrådet og to kommunale Revisorer

106

1917-106

 

1917

Valg og Valgklager

Reglerne for de til Sikringsstyrken indkaldte Personers Stemmeafgivning ved Valg

 

 

 

1917

Valg og Valgklager

Deling af Kommunen i forsk. Afstemningsafdelinger ved Rigsdagsvalg

177

1917-177

 

1917

Valg og Valgklager

Klager over Folketingsvalglisterne

180

1917-180

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af 1 Medlem og 1 Suppleant til Rådet for Vejle Skyldkreds

188

1917-188

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af Medlemmer til Byrådets forskellige Udvalg og Kommissioner

195

1917-195

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til at afgive Votum til Kapitelstakst

254

1917-254

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af Maskinsynsmænd og Stedfortræder

334

1917-334

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af Voldgiftsmænd i H. t. Lov af 22. Juni 1917 om Voldgift i Tvistigheder ang. Handel med Husdyr

337

1917-337

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af Voldgiftsmænd i H. t. Lov af 22. Juni 1917 om Voldgift i Tvistigheder ang. Handel med Husdyr

364

1917-364

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til Fredningsnævnet

342

1917-342

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af Udvalg i H. t. Lov af 3. August 1917 om Avlen af Høst 1917

363

1917-363

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af kommunal Revisor

365

1917-365

 

1917

Valg og Valgklager

Valg af Valgbestyrelse for Ligningskommissionsvalget

478

1917-478

 

1917

Vandværket og Vandforsyningen

Køb af et Lokomobil til Pumpestationen

137

1917-137

 

1917

Vandværket og Vandforsyningen

Godkendelse af Overenskomsten mellem Hornstrup Sogneråd, Vejle Amtsråd og Kommunen vedr. Vandværkets Ejendom i Grejsdalen

330

1917-330

 

1917

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Værkmester A. M. Andersen om Tilladelse til i hans Fritid at udføre mindre, mekaniske Arbejder

332

1917-332

 

1917

Vandløb

Oprensning af Mølleåen

505

1917-505

 

1917

Værgerådene

Kredsområdet for Værgerådene

48

1917-048

 

1917

Værgerådene

Udtrædelse af og Valg til Værgerådet for Vejle Købstads nordre Kreds

190

1917-190

 

1917

Værgerådene

Værgerådets Deltagelse i ”Det 4. alm. Danske Møde for Børnesagens Venner”

288

1917-288

 

 

 

webtopgrafik