År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Musæet

Sagen ang. Opførelse af en Musæumsbygning

 

 

 

1918

Myndighedsbevillinger

Erik Peter Strøjer

 

 

 

1918

Myndighedsbevillinger

Handelskommis Søren Aage Werling

 

 

 

1918

Myndighedsbevillinger

Barbersvend G. Griffenfeldt Jacobsen

 

 

 

1918

Myndighedsbevillinger

Peter Hygebjerg-Hansen

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Forening af Borgerskab som Detaillist med Borgerskab som Skrædder

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende fra fhv. Detaillist Søren Buchtrup Olsen om Bevilling til i Havnegade 33 at drive Beværtning med Ret til Udskænkning af stærke Drikke

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende fra fhv. Gæstgiver Ole Jespersen Hansen om Bevilling til i Hotel ”Jylland” at drive Beværtning med ret til Udskænkning af stærke Drikke

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende fra fhv. Gæstgiver Rasmus Ludvig Kleis om Bevilling til i ”Offersens Hotel” at drive Beværtning med Ret til Udskænkning af stærke Drikke

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende om Tilladelse til senere Lukketider for Restaurationer og Forsamlingslokaler

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende om Dispensation fra Næringslovens § 2

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende fra Rasmus Nielsen om Bevilling til Gæstgiveri og Beværtning i ”Hotel Dania”

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende om Ben- og Kludepas

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende fra Beværterforeningen om Udsættelse af Pligten til at bringe Lokalernes Indretning i Overensstemmelse med nye Bestemmelser

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende fra Niels Jensen, Hotel ”Royal”, om Bevilling til at drive Beværtning med Ret til Udskænkning af stærke Drikke

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Andragende fra Herreekviperingshandler Otto Johansen om Forening af Borgerskaber

 

 

 

1918

Næringsvæsen

Fastsættelse af Kendelse ved Overlevering af Borgerbreve

563

1918-563

 

1918

Næringsvæsen

Andragende fra Købmand A. C. Andersen om Udsættelse med Omforandring af Ejendom

592

1918-592

 

1918

Plejebørn

Beretning om Tilsynet med Plejebørn

 

 

 

1918

Politivæsen

Forhøjelse af Diæter for Polititjenestemænds og Arrestforvarernes Tjenesterejser

 

 

 

1918

Politivæsen

Forhøjelse af Uniformsgodtgørelsen til Opdagelsesbetjentene Thomsen og Sørensen

 

 

 

1918

Politivæsen

Andragende fra Vejle Politiforening om en Omordning af Politiet til en ensartet Nat- og Dagstyrke

 

 

 

1918

Politivæsen

lndberetning om Politiets Virksomhed i 1917

 

 

 

1918

Politivæsen

Forhøjelse af Godtgørelsen til Politibetjente for udført Tjeneste ved Markeder

 

 

 

1918

Politivæsen

Tillæg til Politivedtægten ang. Opstaldning af Hingste til Bedækning

 

 

 

1918

Politivæsen

Ansættelse af Jacob Chr. Albrechtsen som Politibetjent

 

 

 

1918

Politivæsen

Fastsættelse af Diæter til Politibetjente, som medgives hjemsendte fattige

 

 

 

1918

Politivæsen

Kommunens tilkommende Andel af Afgift af Motorkøretøjer

558

1918-558

 

1918

Raad-, Ting- og Arresthuset

Sagen ang. Udvidelse af Raadhuset, Opførelse af Politistation m. v

 

 

 

1918

Raad-, Ting- og Arresthuset

Forhøjelse af Godtgørelsen for Vask af Arrestanters Undertøj

 

 

 

1918

Raad-, Ting- og Arresthuset

Dyrtidstillæg til Arrestforvareren

 

 

 

1918

Raad-, Ting- og Arresthuset

Dyrtidstillæg til Arrestmedhjælper A. Nielsen

 

 

 

1918

Raad-, Ting- og Arresthuset

Forhøjelse af Godtgørelse for Arrestanters Bespisning og Vask

 

 

 

1918

Raad-, Ting- og Arresthuset

Regnskabet for Raad-, Ting- og Arresthuset for 1917-18

584

1918-584

 

1918

Renovationsforhold

Overenskomsterne med Dag- og Natrenovations­entreprenørerne

 

 

 

1918

Renovationsforhold

Godtgørelse til Dagrenovationsentreprenør Fr. Thomsen

 

 

 

1918

Renovationsforhold

Andragende fra Vognmand Jens Poulsen om Tilladelse til at indtræde i de Kontrakter, Vognmand Fr. Thomsen har indgaaet med Kommunen

 

 

 

1918

Rotternes Udryddelse

Cirkulære fra ”Ratin”

 

 

 

1918

Rotternes Udryddelse

Indstilling om Fornyelse af Lovgivningen om Rotteudryddelse ved Statsmidler

 

 

 

1918

Rotternes Udryddelse

Tilbud fra A. Faarberg, Aarhus, på udryddelse af Rotter

 

 

 

1918

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Valg af 1 Medlem og 1 Suppleant til Sessionen

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Indenrigsministeriel Tilladelse til Udskrivning af Skattebeløbet for 1918-19

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Udtalelse ang. Eftergivelse af Statsskat for Arbejdsløse

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Fordeling af den personlige Kommuneskat for Kunstdrejerne Sophus Jensen og C. L. Andersen

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Eftergivelse af eller Nedsættelse i personlig Kommuneskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Fordeling af den Smedemester L. Olsen påhvilende Kommuneskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Fordeling af den Fabrikant C. M. Hess påhvilende Kommuneskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Fordeling af den Kelner Chr. Jacobsen pålignede Kommuneskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Sagen ang. ”De danske Blodfoderfabrikker”s Skat for året 1918-19

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Udskrivning af Tillægsskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Udnævnelse af Suppleant for Overligningskommissæren

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Andragende om Fritagelse for Statsskat for 177 Arbejdsløse

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Andragende fra Avlsbruger I. Thomsen, Vesterbrogade, om Refusion af erlagt Erhvervsskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Bevilling til Dækning af Udgifterne ved et Ligningskommissions-Udvalgs Besøg i andre Byer

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Andragende fra Vor Frelsers Sogns Menighedssamfund om Eftergivelse af Vandskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Anvisning af Andel i den A/S M. J. Ballins Sønner pålignede Kommuneskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Anvisning af Andel i den Aktieselskaber m. fl. pålignede Indkomstskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Bevilling til Deltagelse i Ligningskommissionernes årsmøde

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Bestemmelse ang. Forskelskat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Fordelingen af den A/S Den danske Landmandsbank pålignede Skat

 

 

 

1918

Skatter og Afgifter

Eftergivelse af Forskelskat fra Smed S. K. V. A. Petersen

 

 

 

1918

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Uddelinger af Fripladser

 

 

 

1918

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Anvisning af Statstilskud til Vejle højere Almenskole

 

 

 

1918

Skolevæsen A. Den højere Almenskole

Uddelingen af Fripladser

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Sagen ang. Godtgørelse til Murermester Winkel for Prisforhøjelse på Cement

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

C. M. Hess' Fabrikkers Kontrol med kommunale Varmeanlæg

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Benyttelsen af Luthers Katekismus ved Religionsundervisningen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Nedsættelse af Lærerinde Frk. C. Clausens Timetal

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Oprettelse af et nyt Lærerembede og to nye Lærerindeembeder

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ansættelse af Lærere og Lærerinder

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Undervisningsministeriets Tilladelse til Afholdelse af Mellem- og Realeksamen i Tidsrummet 1918-20 i Mellem- og Realskolen for Piger

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Do. do. do. i Mellem- og Realskolen for Drenge

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Anskaffelse af 40 nye Tomandsborde til Nyboesgades Skole

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Indkøb af Materialet til Pigernes Håndarbejde

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Anskaffelse af Sæbe til Brug ved Skolebadningen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Forlængelse af Varmtvandsledningen i Nyboesgades Skole

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ansøgning om Bevilling til nye Katederstole til Mellem- og Realskolen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Fortegnelse over Børn med Fripladser i Mellem- og Realskolerne

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Sagen ang. Oprettelse af en Parallelklasse til Mellem- og Realskolens 1. Underklasse

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Uddelingen af Fripladser i Drenge-Mellem- og Realskolen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Uddelingen af det Foghske Legat

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Sagen ang. Oprettelse af et nyt Timelærerindeembede

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Oprettelse af en tredie 1. Mellemskoleklasse og Sammenslutning af 5. og 6. Klasse ved Mellem- og Realskolen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Dyrtidstillæg til Vikarer ved det kommunale Skolevæsen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Opgørelse over Udgift til Vikarholdet under længere Sygdomsforfald blandt Lærerpersonalet

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Opgørelse over Udgift til Særundervisning på Grund af smittefarlig Tuberkulose

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tilskud til Lærere og Lærerinder på Kursus

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ansøgning fra Kommunelærerinde Ellen Westerstrøm om Afsked

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Indrettelse af et Loftsværelse i Søndermarksskolen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Opførelse af et Vaskehus ved Søndermarksskolen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Anvisning af Tilskud til Bogsamlinger for Lærere i Folkeskolen fra Statens Bogsamlingskomite`

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Anvisning af Tilskud til Bogsamlinger for Børn i Folkeskolen fra Statens Bogsamlingskomite`

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tjenestealderen for Lærer Chr. Olsen Christiansen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Væver L. S. Laursens Udmeldelse af Folkekirken og Undervisningen af hans Børn

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Andragende fra Timelærer H. Sejerholt om Støtte til Videreuddannelse på Askov Højskole

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tjenestealderen for Lærerinde Frk. Louise Holm

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Tilladelse for Lærerinde Frk. Nørlyng til Vikar-hold

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Sagen ang. Opførelse af en Pigemellemskole ved Nyboesgades Skole

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Fast Ansættelse af Lærerinde Frk. Margrethe Bruhn og Ansættelse af Timelærerinde Frk. Thomsen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ansættelse af 2 faste Vikarer og en Ordenslærer

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ansættelse af 2 faste Vikarer og en Ordenslærer

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Ansættelse af Ordenslærer ved Drengeborger­skolen

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Udbetaling af det Lærere og Lærerinder tilkommende midlertidige Løntillæg

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Oprettelse af 2 nye Lærerembeder og et nyt Timelærerindeembede

 

 

 

1918

Skolevæsen B. Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Rapport fra C. M. Hess' Fabrikker over Prøvefyring ved Nyboesgades Skole

 

 

 

1918

Skolevæsen C. Andre Studer.

Undervisningsplanen for den kommunale Ungdomsskole

 

 

 

1918

Skolevæsen C. Andre Studer.

Oprettelsen af en Højskole for Arbejdsløse

 

 

 

1918

Skolevæsen C. Andre Studer.

Anvisning at Statstilskud til ”Højskolen for Arbejdsløse”

 

 

 

1918

Skolevæsen C. Andre Studer.

Anvisning af Statstilskud til Etablering og Drift af kommunale Efterskoler

 

 

 

1918

Skolevæsen C. Andre Studer.

Anskaffelse af 4 Symaskiner og Tilskud til Arbejdernes Aftenskole

 

 

 

1918

Skovene

Tilbud fra A/S Dæhnfeldt, Odense, paa Hyacinther gratis til Beplantning

 

 

 

1918

Skovene

Skrivelse fra D. S. B. vedr. Fældning af Træer i Nørreskoven

 

 

 

1918

Skovene

Ydelse af Salær til Skovrideren for Salg at Brænde

 

 

 

1918

Skovene

"Forespørgsel fra E. Theste, Aarhus, ang. Leje af ""Skyttehuset"" til Opførelse af Friluftsskuespil"

 

 

 

1918

Skovene

Andragende fra Skuespiller Nic. Brechling om Tilladelse til Opførelse af Friluftsskuespil i ”Skyttehuset”

 

 

 

1918

Skovene

Kontingentet til Dansk Skovforening

 

 

 

1918

Skovene

Forslag til Love for Dansk Skovforening

 

 

 

1918

Skovene

Andragende fra N. C. Christensen, Vejle Nørreskov, om Køb af et Skovstykke

 

 

 

1918

Slagtehuset (det offentlige)

Ændring af Reglementet for Benyttelsen af Slagtehuset og Bekendtgørelsen om Kontrol med indført Kød

 

 

 

1918

Slagtehuset (det offentlige)

Andragende fra Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri om Tilladelse til at slagte for Handelsfolk

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Dyrtidstillæg til Desinfektører

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

"Lønregulativ fra ""Foreningen af yngre Læger"" for underordnede lægestillinger"

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Erklæring ang. Forlængelse af Bevillings-Fristen for Svane-Apoteket

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Udtalelse ang. Beliggenheden af det nye Apotek

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Tilladelse til Svinehold

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Kommunens Bidrag til Opførelse at nyt Receptionslokale i Kolding

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Valg af et Medlem til Overepidemikommissionen

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Opsigelse fra Vejle Byes Lægeforening af den med Kommunen indgåede Kontrakt

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Erklæring ang. Indrettelsen af Svaneapoteket i Ejendommen Matr. Nr. 457 af Bygrundene

 

 

 

1918

Sundhedsvæsen

Bevilling af Udgifterne ved Bilkørsel for Lægeforeningens Medlemmer i Anledning af Influenza-Epidemien

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Forslag til Pensionering for de på Sygehuset ansatte Sygeplejersker

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sagen ang. Udvidelse af Vejle Amts og Bys Sygehus

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Vejle Amtskommune og Vejle Købstadkommunes Optagelse af Lån på 1.535,000 Kr. i Den kommunale Lånekasse af 1914 til Udvidelse af Sygehuset

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Statstilskud til Forrentning af det til Sygehusets Udvidelse optagne Lån

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Tillæg til Reglement for Vejle Amts og Bys Sygehus

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Forlængelse af Kabbeltoft til Horsensvejen

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Dyrtidstillæg til Sygehusets Funktionærer

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Indenrigsministeriel Cirkulære ang. Betalingen for Patienters Forplejning

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Lønforhøjelse til Tyendeklassen på Sygehuset

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Dyrtidstillæg til Sygehusets Funktionærer

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Efterbevilling paa 54.000 Kr. til Sygehusets Drift

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Gratiale til Sygeplejersker m. fl. for Tjeneste under Influenza-Epidemien

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusets Regnskab for 1917-18

 

 

 

1918

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Kasseregnskab for 1917-18

 

 

 

1918

Udstykning

Matrikulering af indvundne Strandarealer

 

 

 

1918

Udstykning

Udstykning at Matr. Nr. 278, 279 og 282 a af Engene

 

 

 

1918

Udstykning

Udstykning af Matr. Nr. 401 a og 408 a af Engene

 

 

 

1918

Udstykning

Udstykning af Matr. Nr. 206 af Engene

 

 

 

1918

Udstykning

Udstykning af Matr. Nr. 214 a og 214 b af Engene

 

 

 

1918

Udstykning

Udstykning af Ejendommen Matr. Nr. 386 af Engene

 

 

 

1918

Udstykning

Udstykning af Matr. Nr. 342 af Engene

 

 

 

1918

Udstykning

Udstykning af Matr. Nr. 185 af Engene

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Blindehjemmet

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Foreningen ”Arbejde adler”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Kvindehjemmet i Læssøesgade, København

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Det sociale Sekretariats Bibliotek

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Fredehjem”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Vejle tekniske Selskab

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Murer J. L. Jacobsen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Husejer Chr. Sørensen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Husejer Carl Jacobsen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Sct. Pouls Kirkes Optagelseshjem

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Børnehjemmet ”Marielund”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Murermester Jens Jensen og Tømrermester E. P. Hansen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Arbejdernes Sygekasseforening

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Tømrermester Elkjær Mathiesen og Murermester Chr. E. Christensen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Murer Lynggaard-Petersen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Handelsgartner Niels Petersen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Murer Anders Nielsen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Viktualiehandler Anton Jensen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Kaninavlerforeningen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Foreningen ”Dannevirke”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Soldaterhjemmet i Fredericia

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

De samvirkende Afholdsselskaber

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Sygekassen for næringsdrivende Borgere i Vejle

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Vejle Roklub

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Kristeligt Soldaterhjem i Viborg

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

De hjemløses Venner

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Tuberkulosestationen i Vejle

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Murer Chr. Nielsen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Den danske Rutekomite for Færgeforbindelsen Jylland-Norge

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Horsens Fængselskab

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Murer H. R. Ærvold

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Samfundet og Hjemmet for Vanføre

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Husejer P. Sørensen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Fængselshjælpen”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Det danske Hedeselskab”.

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Det røde Kors”. Dameafdeling for Vejle og Omegn

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Skærbæk Fiskerihavn

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Murermester Jens Jensen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Kristelig Forening til vildfarne Børns Redning”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Kvindehjemmet i Læssøesgade i København”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Hjemmelbjerggaarden”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Viborg Fængselselskab”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Malermester Hans Nielsen, Tømrermester K. P. Nielsen og Blikkenslager Carl Hansen

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Tilskud til Sct. Marie Hospital for Patienter, der er Medlemmer af Sygekasse

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Maskinarbejder Mads Chr. Pedersen, Arbejdsmand Joh. Nielsen og Tømrer Chr. Cederholm

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Tømrermester P. Kjældgaard, Former C. C. Thomsen og A. Chr. Damsgaard

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Det sociale Sekretariat”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Andragende fra Menighedssygeplejeforeningen om Hjælp til Dækning af Løn til Sygeplejerske under Influenza-Epidemien

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Kvindehjælpen”, Aarhus

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Fortegnelse over Personer, der er tilsagt kommunal Støtte til Opførelsen af Lejeboliger

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Gaardejer Niels Nielsen, Vinding

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Kirkens Korshær”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

Installatør Harder

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Centralmissionen”

 

 

 

1918

Understøttelse, Tilskud samt Andragender

”Den danske Turistforening”s Udgivelse af Rejsehåndbog

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af Værgerådsmedlemmer og Suppleanter

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Indberetning om Afstemningsafdelingen i Kommunen

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til Valgbestyrelsen for 5. Landstingskreds

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Klager over de kommunale Valglister for året 1918-19

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af Medlemmer til Valgbestyrelsen for Rigsdagsvalg

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Klager vedr. Listerne over Vælgerne til Rigsdagen

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af Vurderingsmænd og Stedfortrædere

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af 1 Repræsentant til Juelsminde Kysthospital

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg at 9 Valgstyrere til Rigsdagsvalgene

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Påkendelse af Klager vedr. Listerne over vælgere til Landstinget

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af Medlemmer til de kommunale Kornnævn

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af Forligsmægler

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af Revisorer til Havnens Regnskaber

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af Repræsentanter til Kommunernes Kul­kontors Møde i Horsens

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af 2 Medlemmer til Taksationskommissionen vedr. Anlæg af 2. Spor fra Fredericia til Daugaard

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til Overepidemikommissionen

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem til Bestyrelsen for Vejle?Vandel-Grindsted Jernbane

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Erklæring over de til Søretsmedlemmer udsete personer

 

 

 

1918

Valg og Valgklager

Valg af 2 Voldgiftsmænd til Voldgiftsretten for afløsning af Husmænds Pligtarbejde

 

 

 

1918

Vandløb

Udskrift af Vandsynsprotokollen

 

 

 

1918

Vandløb

Overenskomst vedr. Omlægning af det gamle Åløb langs Matr. Nr. 62, 63 og 64 af Bygrundene

 

 

 

1918

Vandværket og Vandforsyningen

Fabrikant B. Mathiesens Tilbagekøb af det til Kommunen leverede Lokomobil

 

 

 

1918

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra F. Serritslev, Jellingvej, om Indlæggelse af Vand

 

 

 

1918

Vandværket og Vandforsyningen

Nedlæggelse af Vandledning på Vesterbrogade, gennem Buchsvej og Jellingvej til Uhrskov Skole

 

 

 

1918

Vandværket og Vandforsyningen

Installation af Telefon til Opsynsmanden ved Grejsdalens Vandværk

 

 

 

1918

Vandværket og Vandforsyningen

Betalingen af Ejendomsskyldskat for det kommunale Vandværk

 

 

 

1918

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Maltgører A. N. Antonsen om Fritagelse for Vandskat

 

 

 

1918

Værgerådene

Valg af Værgerådsmedlemmer og Suppleanter

 

 

 

1918

Værgerådene

"Abonnement på bladet ""Børnesagens Tidende"" til Værgerådets medlemmer"

 

 

 

1918

Værgerådene

Tilskud til repræsentation ved det af Børnesagens Fællesråd arrangerede møde

 

 

 

1918

Æresoprejsning

Arbejdsmand Jens Jacobsen

 

 

 

1918

Æresoprejsning

Murer Hans Rasmussen

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik